1. 古诗词大全

写景的古诗词

共收录了694首写景诗词
 • 作者:杨万里 朝代:宋代

  初疑夜雨忽朝晴,乃是山泉终夜鸣。
  流到前溪无半语,在山做得许多声。

  chū yí yè yǔ hū cháo qíng ,nǎi shì shān quán zhōng yè míng 。
  liú dào qián xī wú bàn yǔ ,zài shān zuò dé xǔ duō shēng 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  隔户杨柳弱袅袅,恰似十五女儿腰。
  谓谁朝来不作意,狂风挽断最长条。

  gé hù yáng liǔ ruò niǎo niǎo ,qià sì shí wǔ nǚ ér yāo 。
  wèi shuí cháo lái bú zuò yì ,kuáng fēng wǎn duàn zuì zhǎng tiáo 。

 • 作者:吴文英 朝代:当代

  羞红鬓浅恨,晚风未落,片绣点重茵。

  旧堤分燕尾,桂棹轻鸥,宝勒倚残云。

  千丝怨碧,渐路入、仙坞迷津。

  肠漫回,隔花时见、背面楚腰身。

  逡巡。题门惆怅,坠履牵萦。数幽其难准。还始觉、留情缘眼,宽带因春。

  明朝事与孤烟冷。做满湖、风雨愁人。山黛瞑,尘波淡绿无痕。

  xiū hóng bìn qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。

  jiù dī fèn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo lè yǐ cán yún 。

  qiān sī yuàn bì ,jiàn lù rù 、xiān wù mí jīn 。

  cháng màn huí ,gé huā shí jiàn 、bèi miàn chǔ yāo shēn 。

  qūn xún 。tí mén chóu chàng ,zhuì lǚ qiān yíng 。shù yōu qí nán zhǔn 。hái shǐ jiào 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。

  míng cháo shì yǔ gū yān lěng 。zuò mǎn hú 、fēng yǔ chóu rén 。shān dài míng ,chén bō dàn lǜ wú hén 。

 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

  莺花昨梦总飘零,一笏姜山似旧青。 

  木石流传余气韵,诗篇寄托有精灵。 

  小塍荒草埋吟屐,隔代苍苔出酒瓶。 

  太息藤州人去后,难将风月问园叮。

  yīng huā zuó mèng zǒng piāo líng ,yī hù jiāng shān sì jiù qīng 。 

  mù shí liú chuán yú qì yùn ,shī piān jì tuō yǒu jīng líng 。 

  xiǎo chéng huāng cǎo mái yín jī ,gé dài cāng tái chū jiǔ píng 。 

  tài xī téng zhōu rén qù hòu ,nán jiāng fēng yuè wèn yuán dīng 。

 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

  晓风坠,怪林花铿一声清厉。青苔石上提壶,到来水边烟际。霜天吹骑。啼鸦早认得江南寺。算登高,一酹重阳,便把千峰红醉。 
  何人伫想金钩。凉波上,相思几个芳字。镜里朱颜,年年换了,那有冷枫能替。凭谁说,丹砂容易。过桥看,和斜阳铺地。付茶炉,拨火烧云。有个诗人无睡。

  xiǎo fēng zhuì ,guài lín huā kēng yī shēng qīng lì 。qīng tái shí shàng tí hú ,dào lái shuǐ biān yān jì 。shuāng tiān chuī qí 。tí yā zǎo rèn dé jiāng nán sì 。suàn dēng gāo ,yī lèi zhòng yáng ,biàn bǎ qiān fēng hóng zuì 。 
  hé rén zhù xiǎng jīn gōu 。liáng bō shàng ,xiàng sī jǐ gè fāng zì 。jìng lǐ zhū yán ,nián nián huàn le ,nà yǒu lěng fēng néng tì 。píng shuí shuō ,dān shā róng yì 。guò qiáo kàn ,hé xié yáng pù dì 。fù chá lú ,bō huǒ shāo yún 。yǒu gè shī rén wú shuì 。

 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

  小艇子,咿哑响, 夫举网,妇打桨。 
  春来春去碧溪头,女儿如花船底养。 
  前溪风好鲤鱼多,鲤鱼换酒桥头家。 
  同声欢笑同声歌,深深摇入芙蓉花。 
  芙蓉面面不分散,船头船尾日相见。 
  日相见,浪悠悠,夜相思,亦悠悠。 
  东南西北可自由,朝朝不羡采莲舟。 
  采莲郎君采莲女,对面多情不得语。 
  溪头日暮散如烟,依旧纱窗独自眠。 
  何如两个清溪曲,绿水为家云为屋。 
  不夸莲子是同心,自爱鱼儿皆比目。 
  清溪不枯舟不覆,雨雨风风船中宿。 
  船中宿,无别离,长相思,长不知。 

  xiǎo tǐng zǐ ,yī yǎ xiǎng , fū jǔ wǎng ,fù dǎ jiǎng 。 
  chūn lái chūn qù bì xī tóu ,nǚ ér rú huā chuán dǐ yǎng 。 
  qián xī fēng hǎo lǐ yú duō ,lǐ yú huàn jiǔ qiáo tóu jiā 。 
  tóng shēng huān xiào tóng shēng gē ,shēn shēn yáo rù fú róng huā 。 
  fú róng miàn miàn bú fèn sàn ,chuán tóu chuán wěi rì xiàng jiàn 。 
  rì xiàng jiàn ,làng yōu yōu ,yè xiàng sī ,yì yōu yōu 。 
  dōng nán xī běi kě zì yóu ,cháo cháo bú xiàn cǎi lián zhōu 。 
  cǎi lián láng jun1 cǎi lián nǚ ,duì miàn duō qíng bú dé yǔ 。 
  xī tóu rì mù sàn rú yān ,yī jiù shā chuāng dú zì mián 。 
  hé rú liǎng gè qīng xī qǔ ,lǜ shuǐ wéi jiā yún wéi wū 。 
  bú kuā lián zǐ shì tóng xīn ,zì ài yú ér jiē bǐ mù 。 
  qīng xī bú kū zhōu bú fù ,yǔ yǔ fēng fēng chuán zhōng xiǔ 。 
  chuán zhōng xiǔ ,wú bié lí ,zhǎng xiàng sī ,zhǎng bú zhī 。 

 • 作者:罗椿 朝代:宋代

  郎星锦帐,忽翩然归访,南溪孤鹜。

  前日登高谁信道,寿酒重浮茱萸。

  风露杯寒,芙蓉帐冷,笑受长生箓。

  广寒宫殿,桂华应已新续。

  不用翠倚红围,舞裙歌袖,共理称觞曲。

  只把文章千古事,留伴平生幽独。

  但使明年,鬓青长在,萱草春风绿。诸郎如许,转头百事都足。

  láng xīng jǐn zhàng ,hū piān rán guī fǎng ,nán xī gū wù 。

  qián rì dēng gāo shuí xìn dào ,shòu jiǔ zhòng fú zhū yú 。

  fēng lù bēi hán ,fú róng zhàng lěng ,xiào shòu zhǎng shēng lù 。

  guǎng hán gōng diàn ,guì huá yīng yǐ xīn xù 。

  bú yòng cuì yǐ hóng wéi ,wǔ qún gē xiù ,gòng lǐ chēng shāng qǔ 。

  zhī bǎ wén zhāng qiān gǔ shì ,liú bàn píng shēng yōu dú 。

  dàn shǐ míng nián ,bìn qīng zhǎng zài ,xuān cǎo chūn fēng lǜ 。zhū láng rú xǔ ,zhuǎn tóu bǎi shì dōu zú 。

 • 作者:岑参 朝代:宋代

  疲马卧长坂,夕阳下通津。
  山风吹空林,飒飒如有人。
  苍旻霁凉雨,石路无飞尘。
  千念集暮节,万籁悲萧辰。
  鶗鴂昨夜鸣,蕙草色已陈。
  况在远行客,自然多苦辛。

  pí mǎ wò zhǎng bǎn ,xī yáng xià tōng jīn 。
  shān fēng chuī kōng lín ,sà sà rú yǒu rén 。
  cāng mín jì liáng yǔ ,shí lù wú fēi chén 。
  qiān niàn jí mù jiē ,wàn lài bēi xiāo chén 。
  tí guī zuó yè míng ,huì cǎo sè yǐ chén 。
  kuàng zài yuǎn háng kè ,zì rán duō kǔ xīn 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  酌酒与君君自宽,人情翻覆似波澜。
  白首相知犹按剑,朱门先达笑弹冠。
  草色全经细雨湿,花枝欲动春风寒。
  世事浮云何足问,不如高卧且加餐。

  zhuó jiǔ yǔ jun1 jun1 zì kuān ,rén qíng fān fù sì bō lán 。
  bái shǒu xiàng zhī yóu àn jiàn ,zhū mén xiān dá xiào dàn guàn 。
  cǎo sè quán jīng xì yǔ shī ,huā zhī yù dòng chūn fēng hán 。
  shì shì fú yún hé zú wèn ,bú rú gāo wò qiě jiā cān 。

 • 作者:文同 朝代:宋代

  小庭幽圃绝清佳,爱此常教放吏衙。
  雨后双禽来占竹,秋深一蝶下寻花。
  唤人扫壁开吴画,留客临轩试越茶。
  野兴渐多公事少,宛如当日在山家。

  xiǎo tíng yōu pǔ jué qīng jiā ,ài cǐ cháng jiāo fàng lì yá 。
  yǔ hòu shuāng qín lái zhàn zhú ,qiū shēn yī dié xià xún huā 。
  huàn rén sǎo bì kāi wú huà ,liú kè lín xuān shì yuè chá 。
  yě xìng jiàn duō gōng shì shǎo ,wǎn rú dāng rì zài shān jiā 。

 • 作者:葛立方 朝代:宋代

  袅袅水芝红,脉脉蒹葭浦。淅淅西风淡淡烟,几点疏疏雨。
  草草展杯觞,对此盈盈女。叶叶红衣当酒船,细细流霞举。

  niǎo niǎo shuǐ zhī hóng ,mò mò jiān jiā pǔ 。xī xī xī fēng dàn dàn yān ,jǐ diǎn shū shū yǔ 。
  cǎo cǎo zhǎn bēi shāng ,duì cǐ yíng yíng nǚ 。yè yè hóng yī dāng jiǔ chuán ,xì xì liú xiá jǔ 。

 • 作者:黄庭坚 朝代:宋代

  对朝云叆叇,暮雨霏微,乱峰相倚。巫峡高唐,锁楚宫朱翠。画戟移春,靓妆迎马,向一川都会。万里投荒,一身吊影,成何欢意。
  尽道黔南,去天尺五,望极神州,万里烟水。尊酒公堂,有中朝佳士。荔颊红深,麝脐香满,醉舞裀歌袂。杜宇声声,催人到晓,不如归是。

  duì cháo yún ài dài ,mù yǔ fēi wēi ,luàn fēng xiàng yǐ 。wū xiá gāo táng ,suǒ chǔ gōng zhū cuì 。huà jǐ yí chūn ,liàng zhuāng yíng mǎ ,xiàng yī chuān dōu huì 。wàn lǐ tóu huāng ,yī shēn diào yǐng ,chéng hé huān yì 。
  jìn dào qián nán ,qù tiān chǐ wǔ ,wàng jí shén zhōu ,wàn lǐ yān shuǐ 。zūn jiǔ gōng táng ,yǒu zhōng cháo jiā shì 。lì jiá hóng shēn ,shè qí xiāng mǎn ,zuì wǔ yīn gē mèi 。dù yǔ shēng shēng ,cuī rén dào xiǎo ,bú rú guī shì 。

 • 作者:吴潜 朝代:宋代

  扁舟昨泊,危亭孤啸,目断闲云千里。前山急雨过溪来,尽洗却、人间暑气。
  暮鸦木末,落凫天际,都是一团秋意。痴儿騃女贺新凉,也不道、西风又起。

  biǎn zhōu zuó bó ,wēi tíng gū xiào ,mù duàn xián yún qiān lǐ 。qián shān jí yǔ guò xī lái ,jìn xǐ què 、rén jiān shǔ qì 。
  mù yā mù mò ,luò fú tiān jì ,dōu shì yī tuán qiū yì 。chī ér ái nǚ hè xīn liáng ,yě bú dào 、xī fēng yòu qǐ 。

 • 作者:袁宏道 朝代:明代

  湘山晴色远微微,尽日江头独醉归。
  不见两关传露布,尚闻三殿未垂衣。
  边筹自古无中下,朝论于今有是非。
  日暮平沙秋草乱,一双白鸟避人飞。

  xiāng shān qíng sè yuǎn wēi wēi ,jìn rì jiāng tóu dú zuì guī 。
  bú jiàn liǎng guān chuán lù bù ,shàng wén sān diàn wèi chuí yī 。
  biān chóu zì gǔ wú zhōng xià ,cháo lùn yú jīn yǒu shì fēi 。
  rì mù píng shā qiū cǎo luàn ,yī shuāng bái niǎo bì rén fēi 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  金陵夜寂凉风发,独上高楼望吴越。
  白云映水摇空城,白露垂珠滴秋月。
  月下沉吟久不归,古来相接眼中稀。
  解道澄江净如练,令人长忆谢玄晖。

  jīn líng yè jì liáng fēng fā ,dú shàng gāo lóu wàng wú yuè 。
  bái yún yìng shuǐ yáo kōng chéng ,bái lù chuí zhū dī qiū yuè 。
  yuè xià chén yín jiǔ bú guī ,gǔ lái xiàng jiē yǎn zhōng xī 。
  jiě dào chéng jiāng jìng rú liàn ,lìng rén zhǎng yì xiè xuán huī 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  天宝元年四月从故御道上泰山

  四月上泰山,石平御道开。
  六龙过万壑,涧谷随萦回。
  马迹绕碧峰,于今满青苔。
  飞流洒绝巘,水急松声哀。
  北眺崿嶂奇,倾崖向东摧。
  洞门闭石扇,地底兴云雷。
  登高望蓬流,想象金银台。
  天门一长啸,万里清风来。
  玉女四五人,飘颻下九垓。
  含笑引素手,遗我流霞杯。
  稽首再拜之,自愧非仙才。
  旷然小宇宙,弃世何悠哉。

  清晓骑白鹿,直上天门山。
  山际逢羽人,方瞳好容颜。
  扪萝欲就语,却掩青云关。
  遗我鸟迹书,飘然落岩间。
  其字乃上古,读之了不闲。
  感此三叹息,从师方未还。

  平明登日观,举手开云关。
  精神四飞扬,如出天地间。
  黄河从西来,窈窕入远山。
  凭崖览八极,目尽长空闲。
  偶然值青童,绿发双云鬟。
  笑我晚学仙,蹉跎凋朱颜。
  踌躇忽不见,浩荡难追攀。

  清斋三千日,裂素写道经。
  吟诵有所得,众神卫我形。
  云行信长风,飒若羽翼生。
  攀崖上日观,伏槛窥东溟。
  海色动远山,天鸡已先鸣。
  银台出倒景,白浪翻长鲸。
  安得不死药,高飞向蓬瀛。

  日观东北倾,两崖夹双石。
  海水落眼前,天光遥空碧。
  千峰争攒聚,万壑绝凌历。
  缅彼鹤上仙,去无云中迹。
  长松入霄汉,远望不盈尺。
  山花异人间,五月雪中白。
  终当遇安期,于此炼玉液。

  朝饮王母池,瞑投天门关。
  独抱绿绮琴,夜行青山间。
  山明月露白,夜静松风歇。
  仙人游碧峰,处处笙歌发。
  寂静娱清辉,玉真连翠微。
  想象鸾凤舞,飘颻龙虎衣。
  扪天摘匏瓜,恍惚不忆归。
  举手弄清浅,误攀织女机。
  明晨坐相失,但见五云飞。

  tiān bǎo yuán nián sì yuè cóng gù yù dào shàng tài shān

  sì yuè shàng tài shān ,shí píng yù dào kāi 。
  liù lóng guò wàn hè ,jiàn gǔ suí yíng huí 。
  mǎ jì rào bì fēng ,yú jīn mǎn qīng tái 。
  fēi liú sǎ jué yǎn ,shuǐ jí sōng shēng āi 。
  běi tiào è zhàng qí ,qīng yá xiàng dōng cuī 。
  dòng mén bì shí shàn ,dì dǐ xìng yún léi 。
  dēng gāo wàng péng liú ,xiǎng xiàng jīn yín tái 。
  tiān mén yī zhǎng xiào ,wàn lǐ qīng fēng lái 。
  yù nǚ sì wǔ rén ,piāo yáo xià jiǔ gāi 。
  hán xiào yǐn sù shǒu ,yí wǒ liú xiá bēi 。
  jī shǒu zài bài zhī ,zì kuì fēi xiān cái 。
  kuàng rán xiǎo yǔ zhòu ,qì shì hé yōu zāi 。

  qīng xiǎo qí bái lù ,zhí shàng tiān mén shān 。
  shān jì féng yǔ rén ,fāng tóng hǎo róng yán 。
  mén luó yù jiù yǔ ,què yǎn qīng yún guān 。
  yí wǒ niǎo jì shū ,piāo rán luò yán jiān 。
  qí zì nǎi shàng gǔ ,dú zhī le bú xián 。
  gǎn cǐ sān tàn xī ,cóng shī fāng wèi hái 。

  píng míng dēng rì guān ,jǔ shǒu kāi yún guān 。
  jīng shén sì fēi yáng ,rú chū tiān dì jiān 。
  huáng hé cóng xī lái ,yǎo tiǎo rù yuǎn shān 。
  píng yá lǎn bā jí ,mù jìn zhǎng kōng xián 。
  ǒu rán zhí qīng tóng ,lǜ fā shuāng yún huán 。
  xiào wǒ wǎn xué xiān ,cuō tuó diāo zhū yán 。
  chóu chú hū bú jiàn ,hào dàng nán zhuī pān 。

  qīng zhāi sān qiān rì ,liè sù xiě dào jīng 。
  yín sòng yǒu suǒ dé ,zhòng shén wèi wǒ xíng 。
  yún háng xìn zhǎng fēng ,sà ruò yǔ yì shēng 。
  pān yá shàng rì guān ,fú kǎn kuī dōng míng 。
  hǎi sè dòng yuǎn shān ,tiān jī yǐ xiān míng 。
  yín tái chū dǎo jǐng ,bái làng fān zhǎng jīng 。
  ān dé bú sǐ yào ,gāo fēi xiàng péng yíng 。

  rì guān dōng běi qīng ,liǎng yá jiá shuāng shí 。
  hǎi shuǐ luò yǎn qián ,tiān guāng yáo kōng bì 。
  qiān fēng zhēng zǎn jù ,wàn hè jué líng lì 。
  miǎn bǐ hè shàng xiān ,qù wú yún zhōng jì 。
  zhǎng sōng rù xiāo hàn ,yuǎn wàng bú yíng chǐ 。
  shān huā yì rén jiān ,wǔ yuè xuě zhōng bái 。
  zhōng dāng yù ān qī ,yú cǐ liàn yù yè 。

  cháo yǐn wáng mǔ chí ,míng tóu tiān mén guān 。
  dú bào lǜ qǐ qín ,yè háng qīng shān jiān 。
  shān míng yuè lù bái ,yè jìng sōng fēng xiē 。
  xiān rén yóu bì fēng ,chù chù shēng gē fā 。
  jì jìng yú qīng huī ,yù zhēn lián cuì wēi 。
  xiǎng xiàng luán fèng wǔ ,piāo yáo lóng hǔ yī 。
  mén tiān zhāi páo guā ,huǎng hū bú yì guī 。
  jǔ shǒu nòng qīng qiǎn ,wù pān zhī nǚ jī 。
  míng chén zuò xiàng shī ,dàn jiàn wǔ yún fēi 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  雨中百草秋烂死,阶下决明颜色鲜。
  著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。
  凉风萧萧吹汝急,恐汝后时难独立。
  堂上书生空白头,临风三嗅馨香泣。

  阑风长雨秋纷纷,四海八荒同一云。
  去马来牛不复辨,浊泾清渭何当分?
  禾头生耳黍穗黑,农夫田妇无消息。
  城中斗米换衾禂,相许宁论两相值?

  长安布衣谁比数?反锁衡门守环堵。
  老夫不出长蓬蒿,稚子无忧走风雨。
  雨声飕飕催早寒,胡雁翅湿高飞难。
  秋来未曾见白日,泥污后土何时干?

  yǔ zhōng bǎi cǎo qiū làn sǐ ,jiē xià jué míng yán sè xiān 。
  zhe yè mǎn zhī cuì yǔ gài ,kāi huā wú shù huáng jīn qián 。
  liáng fēng xiāo xiāo chuī rǔ jí ,kǒng rǔ hòu shí nán dú lì 。
  táng shàng shū shēng kōng bái tóu ,lín fēng sān xiù xīn xiāng qì 。

  lán fēng zhǎng yǔ qiū fēn fēn ,sì hǎi bā huāng tóng yī yún 。
  qù mǎ lái niú bú fù biàn ,zhuó jīng qīng wèi hé dāng fèn ?
  hé tóu shēng ěr shǔ suì hēi ,nóng fū tián fù wú xiāo xī 。
  chéng zhōng dòu mǐ huàn qīn dǎo ,xiàng xǔ níng lùn liǎng xiàng zhí ?

  zhǎng ān bù yī shuí bǐ shù ?fǎn suǒ héng mén shǒu huán dǔ 。
  lǎo fū bú chū zhǎng péng hāo ,zhì zǐ wú yōu zǒu fēng yǔ 。
  yǔ shēng sōu sōu cuī zǎo hán ,hú yàn chì shī gāo fēi nán 。
  qiū lái wèi céng jiàn bái rì ,ní wū hòu tǔ hé shí gàn ?

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  问讯东桥竹,将军有报书。
  倒衣还命驾,高枕乃吾庐。
  花妥莺捎蝶,溪喧獭趁鱼。
  重来休沐地,真作野人居。

  山雨樽仍在,沙沉榻未移。
  犬迎曾宿客,鸦护落巢儿。
  云薄翠微寺,天清皇子陂。
  向来幽兴极,步屣过东篱。

  落日平台上,春风啜茗时。
  石栏斜点笔,桐叶坐题诗。
  翡翠鸣衣桁,蜻蜓立钓丝。
  自今幽兴熟,来往亦无期。

  颇怪朝参懒,应耽野趣长。
  雨抛金锁甲,苔卧绿沉枪。
  手自移蒲柳,家才足稻粱。
  看君用幽意,白日到羲皇。

  到此应常宿,相留可判年。
  蹉跎暮容色,怅望好林泉。
  何日沾微禄,归山买薄田?
  斯游恐不遂,把酒意茫然。

  wèn xùn dōng qiáo zhú ,jiāng jun1 yǒu bào shū 。
  dǎo yī hái mìng jià ,gāo zhěn nǎi wú lú 。
  huā tuǒ yīng shāo dié ,xī xuān tǎ chèn yú 。
  zhòng lái xiū mù dì ,zhēn zuò yě rén jū 。

  shān yǔ zūn réng zài ,shā chén tà wèi yí 。
  quǎn yíng céng xiǔ kè ,yā hù luò cháo ér 。
  yún báo cuì wēi sì ,tiān qīng huáng zǐ bēi 。
  xiàng lái yōu xìng jí ,bù xǐ guò dōng lí 。

  luò rì píng tái shàng ,chūn fēng chuò míng shí 。
  shí lán xié diǎn bǐ ,tóng yè zuò tí shī 。
  fěi cuì míng yī héng ,qīng tíng lì diào sī 。
  zì jīn yōu xìng shú ,lái wǎng yì wú qī 。

  pō guài cháo cān lǎn ,yīng dān yě qù zhǎng 。
  yǔ pāo jīn suǒ jiǎ ,tái wò lǜ chén qiāng 。
  shǒu zì yí pú liǔ ,jiā cái zú dào liáng 。
  kàn jun1 yòng yōu yì ,bái rì dào xī huáng 。

  dào cǐ yīng cháng xiǔ ,xiàng liú kě pàn nián 。
  cuō tuó mù róng sè ,chàng wàng hǎo lín quán 。
  hé rì zhān wēi lù ,guī shān mǎi báo tián ?
  sī yóu kǒng bú suí ,bǎ jiǔ yì máng rán 。

 • 作者:刘沧 朝代:唐代

  此地曾经翠辇过,浮云流水竟如何?
  香销南国美人尽,怨入东风芳草多。
  残柳宫前空露叶,夕阳川上浩烟波。
  行人遥起广陵思,古渡月明闻棹歌。

  cǐ dì céng jīng cuì niǎn guò ,fú yún liú shuǐ jìng rú hé ?
  xiāng xiāo nán guó měi rén jìn ,yuàn rù dōng fēng fāng cǎo duō 。
  cán liǔ gōng qián kōng lù yè ,xī yáng chuān shàng hào yān bō 。
  háng rén yáo qǐ guǎng líng sī ,gǔ dù yuè míng wén zhào gē 。

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  穆湖莲叶小于钱,卧柳虽多不碍船。
  两岸新苗才过雨,夕阳沟水响溪田。

  屋上鸠鸣谷雨开,横塘游女荡船回。
  桃花落后蚕齐浴,竹笋抽时燕便来。

  mù hú lián yè xiǎo yú qián ,wò liǔ suī duō bú ài chuán 。
  liǎng àn xīn miáo cái guò yǔ ,xī yáng gōu shuǐ xiǎng xī tián 。

  wū shàng jiū míng gǔ yǔ kāi ,héng táng yóu nǚ dàng chuán huí 。
  táo huā luò hòu cán qí yù ,zhú sǔn chōu shí yàn biàn lái 。