1. 古诗词大全

关于描写山水风光的古诗词

共收录了76首山水诗词
 • 作者:储光羲 朝代:唐代

  绿江深见底,高浪直翻空。
  惯是湖边住,舟轻不畏风。

  逐流牵荇叶,缘岸摘芦苗。
  为惜鸳鸯鸟,轻轻动画桡。

  日暮长江里,相邀归渡头。
  落花如有意,来去逐船流。

  隔江看树色,沿月听歌声。
  不是长干住,那从此路行。

  lǜ jiāng shēn jiàn dǐ ,gāo làng zhí fān kōng 。
  guàn shì hú biān zhù ,zhōu qīng bú wèi fēng 。

  zhú liú qiān xìng yè ,yuán àn zhāi lú miáo 。
  wéi xī yuān yāng niǎo ,qīng qīng dòng huà ráo 。

  rì mù zhǎng jiāng lǐ ,xiàng yāo guī dù tóu 。
  luò huā rú yǒu yì ,lái qù zhú chuán liú 。

  gé jiāng kàn shù sè ,yán yuè tīng gē shēng 。
  bú shì zhǎng gàn zhù ,nà cóng cǐ lù háng 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我新作,窗户湿青红。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿。认得醉翁语,山色有无中。
  一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。一点浩然气,千里快哉风。

  luò rì xiù lián juàn ,tíng xià shuǐ lián kōng 。zhī jun1 wéi wǒ xīn zuò ,chuāng hù shī qīng hóng 。zhǎng jì píng shān táng shàng ,yī zhěn jiāng nán yān yǔ ,yǎo yǎo méi gū hóng 。rèn dé zuì wēng yǔ ,shān sè yǒu wú zhōng 。
  yī qiān qǐng ,dōu jìng jìng ,dǎo bì fēng 。hū rán làng qǐ ,xiān wǔ yī yè bái tóu wēng 。kān xiào lán tái gōng zǐ ,wèi jiě zhuāng shēng tiān lài ,gāng dào yǒu cí xióng 。yī diǎn hào rán qì ,qiān lǐ kuài zāi fēng 。

 • 作者:戴叔伦 朝代:唐代

  松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。
  行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

  sōng xià máo tíng wǔ yuè liáng ,tīng shā yún shù wǎn cāng cāng 。
  háng rén wú xiàn qiū fēng sī ,gé shuǐ qīng shān sì gù xiāng 。

 • 作者:谢灵运 朝代:先秦

  昏旦变气候,山水含清晖。
  清晖能娱人,游子憺忘归。
  出谷日尚早,入舟阳已微。
  林壑敛暝色,云霞收夕霏。
  芰荷迭映蔚,蒲稗相因依。
  披拂趋南径,愉悦偃东扉。
  虑澹物自轻,意惬理无违。
  寄言摄生客,试用此道推。

  hūn dàn biàn qì hòu ,shān shuǐ hán qīng huī 。
  qīng huī néng yú rén ,yóu zǐ dàn wàng guī 。
  chū gǔ rì shàng zǎo ,rù zhōu yáng yǐ wēi 。
  lín hè liǎn míng sè ,yún xiá shōu xī fēi 。
  jì hé dié yìng wèi ,pú bài xiàng yīn yī 。
  pī fú qū nán jìng ,yú yuè yǎn dōng fēi 。
  lǜ dàn wù zì qīng ,yì qiè lǐ wú wéi 。
  jì yán shè shēng kè ,shì yòng cǐ dào tuī 。

 • 作者:孟浩然 朝代:唐代

  垂钓坐盘石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛藤间。
  游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得,沿月棹歌还。

  chuí diào zuò pán shí ,shuǐ qīng xīn yì xián 。yú háng tán shù xià ,yuán guà dǎo téng jiān 。
  yóu nǚ xī jiě pèi ,chuán wén yú cǐ shān 。qiú zhī bú kě dé ,yán yuè zhào gē hái 。

 • 作者:孟浩然 朝代:唐代

  太虚生月晕,舟子知天风。
  挂席候明发,渺漫平湖中。
  中流见匡阜,势压九江雄。
  黯黮凝黛色,峥嵘当曙空。
  香炉初上日,瀑水喷成虹。
  久欲追尚子,况兹怀远公。
  我来限于役,未暇息微躬。
  淮海途将半,星霜岁欲穷。
  寄言岩栖者,毕趣当来同。

  tài xū shēng yuè yūn ,zhōu zǐ zhī tiān fēng 。
  guà xí hòu míng fā ,miǎo màn píng hú zhōng 。
  zhōng liú jiàn kuāng fù ,shì yā jiǔ jiāng xióng 。
  àn dǎn níng dài sè ,zhēng róng dāng shǔ kōng 。
  xiāng lú chū shàng rì ,bào shuǐ pēn chéng hóng 。
  jiǔ yù zhuī shàng zǐ ,kuàng zī huái yuǎn gōng 。
  wǒ lái xiàn yú yì ,wèi xiá xī wēi gōng 。
  huái hǎi tú jiāng bàn ,xīng shuāng suì yù qióng 。
  jì yán yán qī zhě ,bì qù dāng lái tóng 。

 • 作者:王勃 朝代:唐代

  长江悲已滞,万里念将归。
  况属高风晚,山山黄叶飞。

  zhǎng jiāng bēi yǐ zhì ,wàn lǐ niàn jiāng guī 。
  kuàng shǔ gāo fēng wǎn ,shān shān huáng yè fēi 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  清川带长薄,车马去闲闲。流水如有意,暮禽相与还。
  荒城临古渡,落日满秋山。迢递嵩高下,归来且闭关。

  qīng chuān dài zhǎng báo ,chē mǎ qù xián xián 。liú shuǐ rú yǒu yì ,mù qín xiàng yǔ hái 。
  huāng chéng lín gǔ dù ,luò rì mǎn qiū shān 。tiáo dì sōng gāo xià ,guī lái qiě bì guān 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  山苍苍,水茫茫,大孤小孤江中央。
  崖崩路绝猿鸟去,惟有乔木搀天长。
  客舟何处来,棹歌中流声抑扬。
  沙平风软望不到,孤山久与船低昂。
  峨峨两烟鬟,晓镜开新妆。
  舟中贾客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。

  shān cāng cāng ,shuǐ máng máng ,dà gū xiǎo gū jiāng zhōng yāng 。
  yá bēng lù jué yuán niǎo qù ,wéi yǒu qiáo mù chān tiān zhǎng 。
  kè zhōu hé chù lái ,zhào gē zhōng liú shēng yì yáng 。
  shā píng fēng ruǎn wàng bú dào ,gū shān jiǔ yǔ chuán dī áng 。
  é é liǎng yān huán ,xiǎo jìng kāi xīn zhuāng 。
  zhōu zhōng jiǎ kè mò màn kuáng ,xiǎo gū qián nián jià péng láng 。

 • 作者:柳宗元 朝代:唐代

  九疑浚倾奔,临源委萦回。
  会合属空旷,泓澄停风雷。
  高馆轩霞表,危楼临山隈。
  兹辰始澄霁,纤云尽褰开。
  天秋日正中,水碧无尘埃。
  杳杳渔父吟,叫叫羁鸿哀。
  境胜岂不豫,虑分固难裁。
  升高欲自舒,弥使远念来。
  归流驶且广,泛舟绝沿洄。

  jiǔ yí xùn qīng bēn ,lín yuán wěi yíng huí 。
  huì hé shǔ kōng kuàng ,hóng chéng tíng fēng léi 。
  gāo guǎn xuān xiá biǎo ,wēi lóu lín shān wēi 。
  zī chén shǐ chéng jì ,xiān yún jìn qiān kāi 。
  tiān qiū rì zhèng zhōng ,shuǐ bì wú chén āi 。
  yǎo yǎo yú fù yín ,jiào jiào jī hóng āi 。
  jìng shèng qǐ bú yù ,lǜ fèn gù nán cái 。
  shēng gāo yù zì shū ,mí shǐ yuǎn niàn lái 。
  guī liú shǐ qiě guǎng ,fàn zhōu jué yán huí 。

 • 作者:姜彧 朝代:元代

  山滴岚光水拍堤,草香沙暖净无泥。只疑误入武林溪。
  两岸桃花烘日出,四围高柳到天垂。一尊心事百年期。

  shān dī lán guāng shuǐ pāi dī ,cǎo xiāng shā nuǎn jìng wú ní 。zhī yí wù rù wǔ lín xī 。
  liǎng àn táo huā hōng rì chū ,sì wéi gāo liǔ dào tiān chuí 。yī zūn xīn shì bǎi nián qī 。

 • 作者:陈孚 朝代:元代

  烧痕惨淡带昏鸦,数尽寒梅未见花。
  回雁峰南三百里,捕蛇说里数千家。
  澄江绕郭闻渔唱,怪石堆庭见吏衙。
  昔日愚溪何自苦,永州犹未是天涯。

  shāo hén cǎn dàn dài hūn yā ,shù jìn hán méi wèi jiàn huā 。
  huí yàn fēng nán sān bǎi lǐ ,bǔ shé shuō lǐ shù qiān jiā 。
  chéng jiāng rào guō wén yú chàng ,guài shí duī tíng jiàn lì yá 。
  xī rì yú xī hé zì kǔ ,yǒng zhōu yóu wèi shì tiān yá 。

 • 作者:张元干 朝代:宋代

  春水迷天,桃花浪、几番风恶。云乍起、远山遮尽,晚风还作。绿卷芳洲生杜若。数帆带雨烟中落。傍向来、沙觜共停桡,伤飘泊。
  寒犹在,衾偏薄。肠欲断,愁难著。倚篷窗无寐,引杯孤酌。寒食清明都过却。最怜轻负年时约。想小楼、终日望归舟,人如削。

  chūn shuǐ mí tiān ,táo huā làng 、jǐ fān fēng è 。yún zhà qǐ 、yuǎn shān zhē jìn ,wǎn fēng hái zuò 。lǜ juàn fāng zhōu shēng dù ruò 。shù fān dài yǔ yān zhōng luò 。bàng xiàng lái 、shā zī gòng tíng ráo ,shāng piāo bó 。
  hán yóu zài ,qīn piān báo 。cháng yù duàn ,chóu nán zhe 。yǐ péng chuāng wú mèi ,yǐn bēi gū zhuó 。hán shí qīng míng dōu guò què 。zuì lián qīng fù nián shí yuē 。xiǎng xiǎo lóu 、zhōng rì wàng guī zhōu ,rén rú xuē 。

 • 作者:吴伟业 朝代:清代

  一尺过江山,万点长淮树。石上水潺潺,流入青溪去。
  六月北风寒,落叶无朝暮。度樾与穿云,林黑行人顾。

  yī chǐ guò jiāng shān ,wàn diǎn zhǎng huái shù 。shí shàng shuǐ chán chán ,liú rù qīng xī qù 。
  liù yuè běi fēng hán ,luò yè wú cháo mù 。dù yuè yǔ chuān yún ,lín hēi háng rén gù 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  湖上与张先同赋,时闻弹筝

  凤凰山下雨初晴,水风清,晚霞明。一朵芙蕖,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷。
  忽闻江上弄哀筝,苦含情,遣谁听!烟敛云收,依约是湘灵。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。

  hú shàng yǔ zhāng xiān tóng fù ,shí wén dàn zhēng

  fèng huáng shān xià yǔ chū qíng ,shuǐ fēng qīng ,wǎn xiá míng 。yī duǒ fú qú ,kāi guò shàng yíng yíng 。hé chù fēi lái shuāng bái lù ,rú yǒu yì ,mù pīng tíng 。
  hū wén jiāng shàng nòng āi zhēng ,kǔ hán qíng ,qiǎn shuí tīng !yān liǎn yún shōu ,yī yuē shì xiāng líng 。yù dài qǔ zhōng xún wèn qǔ ,rén bú jiàn ,shù fēng qīng 。

 • 作者:谢灵运 朝代:宋代

  裹粮杖轻策,怀迟上幽室。行源径转远,距陆情未毕。
  澹潋结寒姿,团栾润霜质。涧委水屡迷,林迥岩逾密。
  眷西谓初月,顾东疑落日。践夕奄昏曙,蔽翳皆周悉。
  蛊上贵不事,履二美贞吉。幽人常坦步,高尚邈难匹。
  颐阿竟何端,寂寂寄抱一。恬如既已交,缮性自此出。

  guǒ liáng zhàng qīng cè ,huái chí shàng yōu shì 。háng yuán jìng zhuǎn yuǎn ,jù lù qíng wèi bì 。
  dàn liàn jié hán zī ,tuán luán rùn shuāng zhì 。jiàn wěi shuǐ lǚ mí ,lín jiǒng yán yú mì 。
  juàn xī wèi chū yuè ,gù dōng yí luò rì 。jiàn xī yǎn hūn shǔ ,bì yì jiē zhōu xī 。
  gǔ shàng guì bú shì ,lǚ èr měi zhēn jí 。yōu rén cháng tǎn bù ,gāo shàng miǎo nán pǐ 。
  yí ā jìng hé duān ,jì jì jì bào yī 。tián rú jì yǐ jiāo ,shàn xìng zì cǐ chū 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  君寻腾空子,应到碧山家。
  水舂云母碓,风扫石楠花。
  若爱幽居好,相邀弄紫霞。

  多君相门女,学道爱神仙。
  素手掬青霭,罗衣曳紫烟。
  一往屏风叠,乘鸾着玉鞭。

  jun1 xún téng kōng zǐ ,yīng dào bì shān jiā 。
  shuǐ chōng yún mǔ duì ,fēng sǎo shí nán huā 。
  ruò ài yōu jū hǎo ,xiàng yāo nòng zǐ xiá 。

  duō jun1 xiàng mén nǚ ,xué dào ài shén xiān 。
  sù shǒu jū qīng ǎi ,luó yī yè zǐ yān 。
  yī wǎng píng fēng dié ,chéng luán zhe yù biān 。

 • 作者:赵时春 朝代:明代

  秋声咽塞笳,边气肃霜华。
  九日登高处,群山入望赊。
  苍蒹仍碧水,绿酒对黄花。
  鸿鹄归何处,长天空落霞。

  qiū shēng yān sāi jiā ,biān qì sù shuāng huá 。
  jiǔ rì dēng gāo chù ,qún shān rù wàng shē 。
  cāng jiān réng bì shuǐ ,lǜ jiǔ duì huáng huā 。
  hóng hú guī hé chù ,zhǎng tiān kōng luò xiá 。

 • 作者:谢灵运 朝代:南北朝

  客游倦水宿,风潮难具论。
  洲岛骤回合,圻岸屡崩奔。
  乘月听哀狖,浥露馥芳荪。
  春晚绿野秀,岩高白云屯。
  千念集日夜,万感盈朝昏。
  攀崖照石镜,牵叶入松门。
  三江事多往,九派理空存。
  灵物郄珍怪,异人秘精魂。
  金膏灭明光,水碧辍流温。
  徒作千里曲,弦绝念弥敦。

  kè yóu juàn shuǐ xiǔ ,fēng cháo nán jù lùn 。
  zhōu dǎo zhòu huí hé ,qí àn lǚ bēng bēn 。
  chéng yuè tīng āi yòu ,yì lù fù fāng sūn 。
  chūn wǎn lǜ yě xiù ,yán gāo bái yún tún 。
  qiān niàn jí rì yè ,wàn gǎn yíng cháo hūn 。
  pān yá zhào shí jìng ,qiān yè rù sōng mén 。
  sān jiāng shì duō wǎng ,jiǔ pài lǐ kōng cún 。
  líng wù qiè zhēn guài ,yì rén mì jīng hún 。
  jīn gāo miè míng guāng ,shuǐ bì chuò liú wēn 。
  tú zuò qiān lǐ qǔ ,xián jué niàn mí dūn 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  江汉西来,高楼下、蒲萄深碧。犹自带、岷峨云浪,锦江春色。君是南山遗爱守,我为剑外思归客。对此间、风物岂无情,殷勤说。
  江表传,君休读。狂处士,真堪惜。空洲对鹦鹉,苇花萧瑟。不独笑书生争底事,曹公黄祖俱飘忽。愿使君、还赋谪仙诗,追黄鹤。

  jiāng hàn xī lái ,gāo lóu xià 、pú táo shēn bì 。yóu zì dài 、mín é yún làng ,jǐn jiāng chūn sè 。jun1 shì nán shān yí ài shǒu ,wǒ wéi jiàn wài sī guī kè 。duì cǐ jiān 、fēng wù qǐ wú qíng ,yīn qín shuō 。
  jiāng biǎo chuán ,jun1 xiū dú 。kuáng chù shì ,zhēn kān xī 。kōng zhōu duì yīng wǔ ,wěi huā xiāo sè 。bú dú xiào shū shēng zhēng dǐ shì ,cáo gōng huáng zǔ jù piāo hū 。yuàn shǐ jun1 、hái fù zhé xiān shī ,zhuī huáng hè 。