1. 古诗词大全

关于咏物的古诗

共收录了348首咏物诗词
 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  苏子夜坐,有鼠方啮⑵。拊⑶床而止⑷之,既止复作。使童子烛之,有橐⑸中空。嘐嘐聱聱⑹,声在橐中。曰:“噫!此鼠之见闭⑺而不得去者也。”发⑻而视之,寂无所有,举烛而索⑼,中有死鼠。童子惊曰:“是方啮也,而遽死也?向为何声,岂其鬼耶?”覆而出之,堕地乃走,虽有敏者,莫措其手。

  苏子叹曰:“异哉,是鼠之黠也!闭于橐中,橐坚而不可穴⑽也。故不啮而啮,以声致⑾人;不死而死,以形求脱也。吾闻有生,莫智于人。扰龙伐蛟⑿,登龟狩麟⒀,役万物而君⒁之,卒见使⒂于一鼠,堕⒃此虫之计中,惊脱兔于处女⒄,乌⒅在其为智也?”

  坐而假寐,私念其故。若有告余者,曰:“汝为多学而识之,望道而未见也,不一于汝而二于物,故一鼠之啮而为之变也。人能碎千金之璧而不能无失声于破釜,能搏猛虎不能无变色于蜂虿⒆,此不一之患也。言出于汝而忘之耶!”余俛⒇而笑,仰而觉。使童子执笔,记余之作。

  sū zǐ yè zuò ,yǒu shǔ fāng niè ⑵。fǔ ⑶chuáng ér zhǐ ⑷zhī ,jì zhǐ fù zuò 。shǐ tóng zǐ zhú zhī ,yǒu tuó ⑸zhōng kōng 。jiāo jiāo áo áo ⑹,shēng zài tuó zhōng 。yuē :“yī !cǐ shǔ zhī jiàn bì ⑺ér bú dé qù zhě yě 。”fā ⑻ér shì zhī ,jì wú suǒ yǒu ,jǔ zhú ér suǒ ⑼,zhōng yǒu sǐ shǔ 。tóng zǐ jīng yuē :“shì fāng niè yě ,ér jù sǐ yě ?xiàng wéi hé shēng ,qǐ qí guǐ yē ?”fù ér chū zhī ,duò dì nǎi zǒu ,suī yǒu mǐn zhě ,mò cuò qí shǒu 。

  sū zǐ tàn yuē :“yì zāi ,shì shǔ zhī xiá yě !bì yú tuó zhōng ,tuó jiān ér bú kě xué ⑽yě 。gù bú niè ér niè ,yǐ shēng zhì ⑾rén ;bú sǐ ér sǐ ,yǐ xíng qiú tuō yě 。wú wén yǒu shēng ,mò zhì yú rén 。rǎo lóng fá jiāo ⑿,dēng guī shòu lín ⒀,yì wàn wù ér jun1 ⒁zhī ,zú jiàn shǐ ⒂yú yī shǔ ,duò ⒃cǐ chóng zhī jì zhōng ,jīng tuō tù yú chù nǚ ⒄,wū ⒅zài qí wéi zhì yě ?”

  zuò ér jiǎ mèi ,sī niàn qí gù 。ruò yǒu gào yú zhě ,yuē :“rǔ wéi duō xué ér shí zhī ,wàng dào ér wèi jiàn yě ,bú yī yú rǔ ér èr yú wù ,gù yī shǔ zhī niè ér wéi zhī biàn yě 。rén néng suì qiān jīn zhī bì ér bú néng wú shī shēng yú pò fǔ ,néng bó měng hǔ bú néng wú biàn sè yú fēng chài ⒆,cǐ bú yī zhī huàn yě 。yán chū yú rǔ ér wàng zhī yē !”yú miǎn ⒇ér xiào ,yǎng ér jiào 。shǐ tóng zǐ zhí bǐ ,jì yú zhī zuò 。

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  微风摇紫叶,轻露拂朱房。
  中池所以绿,待我泛红光。

  wēi fēng yáo zǐ yè ,qīng lù fú zhū fáng 。
  zhōng chí suǒ yǐ lǜ ,dài wǒ fàn hóng guāng 。

 • 作者:刘孝威 朝代:南北朝

  金桨木兰船,戏采江南莲。
  莲香隔浦渡,荷叶满江鲜。
  房垂易入手,柄曲自临盘。
  露花时湿钏,风茎乍拂钿。

  jīn jiǎng mù lán chuán ,xì cǎi jiāng nán lián 。
  lián xiāng gé pǔ dù ,hé yè mǎn jiāng xiān 。
  fáng chuí yì rù shǒu ,bǐng qǔ zì lín pán 。
  lù huā shí shī chuàn ,fēng jīng zhà fú diàn 。

 • 作者:司空曙 朝代:唐代

  高风吹玉柱,万籁忽齐飘。飒树迟难度,萦空细渐销。 
  松泉鹿门夜,笙鹤洛滨朝。坐与真僧听,支颐向寂寥。

  gāo fēng chuī yù zhù ,wàn lài hū qí piāo 。sà shù chí nán dù ,yíng kōng xì jiàn xiāo 。 
  sōng quán lù mén yè ,shēng hè luò bīn cháo 。zuò yǔ zhēn sēng tīng ,zhī yí xiàng jì liáo 。

 • 作者:释善珍 朝代:宋代

  瓦沟月暗乱萤飞,照见芭蕉叶上诗。
  忆得前时吟最苦,自携残烛拂蛛丝。

  wǎ gōu yuè àn luàn yíng fēi ,zhào jiàn bā jiāo yè shàng shī 。
  yì dé qián shí yín zuì kǔ ,zì xié cán zhú fú zhū sī 。

 • 作者:郑谷 朝代:宋代

  闲立春塘烟淡淡,静眠寒苇雨飕飕。
  渔翁归后汀沙晚,飞下滩头更自由。

  xián lì chūn táng yān dàn dàn ,jìng mián hán wěi yǔ sōu sōu 。
  yú wēng guī hòu tīng shā wǎn ,fēi xià tān tóu gèng zì yóu 。

 • 作者:贾岛 朝代:唐代

  南山三十里,不见逾一旬。
  冒雨时立望,望之如朋亲。
  虬龙一掬波,洗荡千万春。
  日日雨不断,愁杀望山人。
  天事不可长,劲风来如奔。
  阴霪一以扫,浩翠写国门。
  长安百万家,家家张屏新。
  谁家最好山,我愿为其邻。

  nán shān sān shí lǐ ,bú jiàn yú yī xún 。
  mào yǔ shí lì wàng ,wàng zhī rú péng qīn 。
  qiú lóng yī jū bō ,xǐ dàng qiān wàn chūn 。
  rì rì yǔ bú duàn ,chóu shā wàng shān rén 。
  tiān shì bú kě zhǎng ,jìn fēng lái rú bēn 。
  yīn yín yī yǐ sǎo ,hào cuì xiě guó mén 。
  zhǎng ān bǎi wàn jiā ,jiā jiā zhāng píng xīn 。
  shuí jiā zuì hǎo shān ,wǒ yuàn wéi qí lín 。

 • 作者:黄庭坚 朝代:宋代

  对朝云叆叇,暮雨霏微,乱峰相倚。巫峡高唐,锁楚宫朱翠。画戟移春,靓妆迎马,向一川都会。万里投荒,一身吊影,成何欢意。
  尽道黔南,去天尺五,望极神州,万里烟水。尊酒公堂,有中朝佳士。荔颊红深,麝脐香满,醉舞裀歌袂。杜宇声声,催人到晓,不如归是。

  duì cháo yún ài dài ,mù yǔ fēi wēi ,luàn fēng xiàng yǐ 。wū xiá gāo táng ,suǒ chǔ gōng zhū cuì 。huà jǐ yí chūn ,liàng zhuāng yíng mǎ ,xiàng yī chuān dōu huì 。wàn lǐ tóu huāng ,yī shēn diào yǐng ,chéng hé huān yì 。
  jìn dào qián nán ,qù tiān chǐ wǔ ,wàng jí shén zhōu ,wàn lǐ yān shuǐ 。zūn jiǔ gōng táng ,yǒu zhōng cháo jiā shì 。lì jiá hóng shēn ,shè qí xiāng mǎn ,zuì wǔ yīn gē mèi 。dù yǔ shēng shēng ,cuī rén dào xiǎo ,bú rú guī shì 。

 • 作者:曹植 朝代:魏晋

  从明后而嬉游兮,登层台以娱情。
  见太府之广开兮,观圣德之所营。
  建高门之嵯峨兮,浮双阙乎太清。
  立中天之华观兮,连飞阁乎西城。
  临漳水之长流兮,望园果之滋荣。
  仰春风之和穆兮,听百鸟之悲鸣。
  天云垣其既立兮,家愿得而获逞。
  扬仁化于宇内兮,尽肃恭于上京。
  惟桓文之为盛兮,岂足方乎圣明!
  休矣美矣!惠泽远扬。
  翼佐我皇家兮,宁彼四方。
  同天地之规量兮,齐日月之晖光。
  永贵尊而无极兮,等年寿于东王。《三国志》版

  从明后以嬉游兮,登层台以娱情。
  见太府之广开兮,观圣德之所营。
  建高门之嵯峨兮,浮双阙乎太清。
  立中天之华观兮,连飞阁乎西城。
  临漳水之长流兮,望园果之滋荣。
  立双台于左右兮,有玉龙与金凤。
  揽二乔于东南兮,乐朝夕之与共。
  俯皇都之宏丽兮,瞰云霞之浮动。
  欣群才之来萃兮,协飞熊之吉梦。
  仰春风之和穆兮,听百鸟之悲鸣。
  云天亘其既立兮,家愿得乎双逞。
  扬仁化于宇宙兮,尽肃恭于上京。
  惟桓文之为盛兮,岂足方乎圣明?
  休矣美矣!惠泽远扬。
  翼佐我皇家兮,宁彼四方。
  同天地之规量兮,齐日月之辉光。
  永贵尊而无极兮,等君寿于东皇。
  御龙旗以遨游兮,回鸾驾而周章。
  恩化及乎四海兮,嘉物阜而民康。
  愿斯台之永固兮,乐终古而未央!《三国演义》版

  cóng míng hòu ér xī yóu xī ,dēng céng tái yǐ yú qíng 。
  jiàn tài fǔ zhī guǎng kāi xī ,guān shèng dé zhī suǒ yíng 。
  jiàn gāo mén zhī cuó é xī ,fú shuāng què hū tài qīng 。
  lì zhōng tiān zhī huá guān xī ,lián fēi gé hū xī chéng 。
  lín zhāng shuǐ zhī zhǎng liú xī ,wàng yuán guǒ zhī zī róng 。
  yǎng chūn fēng zhī hé mù xī ,tīng bǎi niǎo zhī bēi míng 。
  tiān yún yuán qí jì lì xī ,jiā yuàn dé ér huò chěng 。
  yáng rén huà yú yǔ nèi xī ,jìn sù gōng yú shàng jīng 。
  wéi huán wén zhī wéi shèng xī ,qǐ zú fāng hū shèng míng !
  xiū yǐ měi yǐ !huì zé yuǎn yáng 。
  yì zuǒ wǒ huáng jiā xī ,níng bǐ sì fāng 。
  tóng tiān dì zhī guī liàng xī ,qí rì yuè zhī huī guāng 。
  yǒng guì zūn ér wú jí xī ,děng nián shòu yú dōng wáng 。《sān guó zhì 》bǎn

  cóng míng hòu yǐ xī yóu xī ,dēng céng tái yǐ yú qíng 。
  jiàn tài fǔ zhī guǎng kāi xī ,guān shèng dé zhī suǒ yíng 。
  jiàn gāo mén zhī cuó é xī ,fú shuāng què hū tài qīng 。
  lì zhōng tiān zhī huá guān xī ,lián fēi gé hū xī chéng 。
  lín zhāng shuǐ zhī zhǎng liú xī ,wàng yuán guǒ zhī zī róng 。
  lì shuāng tái yú zuǒ yòu xī ,yǒu yù lóng yǔ jīn fèng 。
  lǎn èr qiáo yú dōng nán xī ,lè cháo xī zhī yǔ gòng 。
  fǔ huáng dōu zhī hóng lì xī ,kàn yún xiá zhī fú dòng 。
  xīn qún cái zhī lái cuì xī ,xié fēi xióng zhī jí mèng 。
  yǎng chūn fēng zhī hé mù xī ,tīng bǎi niǎo zhī bēi míng 。
  yún tiān gèn qí jì lì xī ,jiā yuàn dé hū shuāng chěng 。
  yáng rén huà yú yǔ zhòu xī ,jìn sù gōng yú shàng jīng 。
  wéi huán wén zhī wéi shèng xī ,qǐ zú fāng hū shèng míng ?
  xiū yǐ měi yǐ !huì zé yuǎn yáng 。
  yì zuǒ wǒ huáng jiā xī ,níng bǐ sì fāng 。
  tóng tiān dì zhī guī liàng xī ,qí rì yuè zhī huī guāng 。
  yǒng guì zūn ér wú jí xī ,děng jun1 shòu yú dōng huáng 。
  yù lóng qí yǐ áo yóu xī ,huí luán jià ér zhōu zhāng 。
  ēn huà jí hū sì hǎi xī ,jiā wù fù ér mín kāng 。
  yuàn sī tái zhī yǒng gù xī ,lè zhōng gǔ ér wèi yāng !《sān guó yǎn yì 》bǎn

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  金河秋半虏弦开,云外惊飞四散哀。
  仙掌月明孤影过,长门灯暗数声来。
  须知胡骑纷纷在,岂逐春风一一回?
  莫厌潇湘少人处,水多菰米岸莓苔。

  jīn hé qiū bàn lǔ xián kāi ,yún wài jīng fēi sì sàn āi 。
  xiān zhǎng yuè míng gū yǐng guò ,zhǎng mén dēng àn shù shēng lái 。
  xū zhī hú qí fēn fēn zài ,qǐ zhú chūn fēng yī yī huí ?
  mò yàn xiāo xiāng shǎo rén chù ,shuǐ duō gū mǐ àn méi tái 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  天宝元年四月从故御道上泰山

  四月上泰山,石平御道开。
  六龙过万壑,涧谷随萦回。
  马迹绕碧峰,于今满青苔。
  飞流洒绝巘,水急松声哀。
  北眺崿嶂奇,倾崖向东摧。
  洞门闭石扇,地底兴云雷。
  登高望蓬流,想象金银台。
  天门一长啸,万里清风来。
  玉女四五人,飘颻下九垓。
  含笑引素手,遗我流霞杯。
  稽首再拜之,自愧非仙才。
  旷然小宇宙,弃世何悠哉。

  清晓骑白鹿,直上天门山。
  山际逢羽人,方瞳好容颜。
  扪萝欲就语,却掩青云关。
  遗我鸟迹书,飘然落岩间。
  其字乃上古,读之了不闲。
  感此三叹息,从师方未还。

  平明登日观,举手开云关。
  精神四飞扬,如出天地间。
  黄河从西来,窈窕入远山。
  凭崖览八极,目尽长空闲。
  偶然值青童,绿发双云鬟。
  笑我晚学仙,蹉跎凋朱颜。
  踌躇忽不见,浩荡难追攀。

  清斋三千日,裂素写道经。
  吟诵有所得,众神卫我形。
  云行信长风,飒若羽翼生。
  攀崖上日观,伏槛窥东溟。
  海色动远山,天鸡已先鸣。
  银台出倒景,白浪翻长鲸。
  安得不死药,高飞向蓬瀛。

  日观东北倾,两崖夹双石。
  海水落眼前,天光遥空碧。
  千峰争攒聚,万壑绝凌历。
  缅彼鹤上仙,去无云中迹。
  长松入霄汉,远望不盈尺。
  山花异人间,五月雪中白。
  终当遇安期,于此炼玉液。

  朝饮王母池,瞑投天门关。
  独抱绿绮琴,夜行青山间。
  山明月露白,夜静松风歇。
  仙人游碧峰,处处笙歌发。
  寂静娱清辉,玉真连翠微。
  想象鸾凤舞,飘颻龙虎衣。
  扪天摘匏瓜,恍惚不忆归。
  举手弄清浅,误攀织女机。
  明晨坐相失,但见五云飞。

  tiān bǎo yuán nián sì yuè cóng gù yù dào shàng tài shān

  sì yuè shàng tài shān ,shí píng yù dào kāi 。
  liù lóng guò wàn hè ,jiàn gǔ suí yíng huí 。
  mǎ jì rào bì fēng ,yú jīn mǎn qīng tái 。
  fēi liú sǎ jué yǎn ,shuǐ jí sōng shēng āi 。
  běi tiào è zhàng qí ,qīng yá xiàng dōng cuī 。
  dòng mén bì shí shàn ,dì dǐ xìng yún léi 。
  dēng gāo wàng péng liú ,xiǎng xiàng jīn yín tái 。
  tiān mén yī zhǎng xiào ,wàn lǐ qīng fēng lái 。
  yù nǚ sì wǔ rén ,piāo yáo xià jiǔ gāi 。
  hán xiào yǐn sù shǒu ,yí wǒ liú xiá bēi 。
  jī shǒu zài bài zhī ,zì kuì fēi xiān cái 。
  kuàng rán xiǎo yǔ zhòu ,qì shì hé yōu zāi 。

  qīng xiǎo qí bái lù ,zhí shàng tiān mén shān 。
  shān jì féng yǔ rén ,fāng tóng hǎo róng yán 。
  mén luó yù jiù yǔ ,què yǎn qīng yún guān 。
  yí wǒ niǎo jì shū ,piāo rán luò yán jiān 。
  qí zì nǎi shàng gǔ ,dú zhī le bú xián 。
  gǎn cǐ sān tàn xī ,cóng shī fāng wèi hái 。

  píng míng dēng rì guān ,jǔ shǒu kāi yún guān 。
  jīng shén sì fēi yáng ,rú chū tiān dì jiān 。
  huáng hé cóng xī lái ,yǎo tiǎo rù yuǎn shān 。
  píng yá lǎn bā jí ,mù jìn zhǎng kōng xián 。
  ǒu rán zhí qīng tóng ,lǜ fā shuāng yún huán 。
  xiào wǒ wǎn xué xiān ,cuō tuó diāo zhū yán 。
  chóu chú hū bú jiàn ,hào dàng nán zhuī pān 。

  qīng zhāi sān qiān rì ,liè sù xiě dào jīng 。
  yín sòng yǒu suǒ dé ,zhòng shén wèi wǒ xíng 。
  yún háng xìn zhǎng fēng ,sà ruò yǔ yì shēng 。
  pān yá shàng rì guān ,fú kǎn kuī dōng míng 。
  hǎi sè dòng yuǎn shān ,tiān jī yǐ xiān míng 。
  yín tái chū dǎo jǐng ,bái làng fān zhǎng jīng 。
  ān dé bú sǐ yào ,gāo fēi xiàng péng yíng 。

  rì guān dōng běi qīng ,liǎng yá jiá shuāng shí 。
  hǎi shuǐ luò yǎn qián ,tiān guāng yáo kōng bì 。
  qiān fēng zhēng zǎn jù ,wàn hè jué líng lì 。
  miǎn bǐ hè shàng xiān ,qù wú yún zhōng jì 。
  zhǎng sōng rù xiāo hàn ,yuǎn wàng bú yíng chǐ 。
  shān huā yì rén jiān ,wǔ yuè xuě zhōng bái 。
  zhōng dāng yù ān qī ,yú cǐ liàn yù yè 。

  cháo yǐn wáng mǔ chí ,míng tóu tiān mén guān 。
  dú bào lǜ qǐ qín ,yè háng qīng shān jiān 。
  shān míng yuè lù bái ,yè jìng sōng fēng xiē 。
  xiān rén yóu bì fēng ,chù chù shēng gē fā 。
  jì jìng yú qīng huī ,yù zhēn lián cuì wēi 。
  xiǎng xiàng luán fèng wǔ ,piāo yáo lóng hǔ yī 。
  mén tiān zhāi páo guā ,huǎng hū bú yì guī 。
  jǔ shǒu nòng qīng qiǎn ,wù pān zhī nǚ jī 。
  míng chén zuò xiàng shī ,dàn jiàn wǔ yún fēi 。

 • 作者:刘孝威 朝代:南北朝

  金桨木兰船,戏采江南莲。
  莲香隔浦渡,荷叶满江鲜。
  房垂易入手,柄曲自临盘。
  露花时湿钏,风茎乍拂钿。

  jīn jiǎng mù lán chuán ,xì cǎi jiāng nán lián 。
  lián xiāng gé pǔ dù ,hé yè mǎn jiāng xiān 。
  fáng chuí yì rù shǒu ,bǐng qǔ zì lín pán 。
  lù huā shí shī chuàn ,fēng jīng zhà fú diàn 。

 • 作者:周朴 朝代:唐代

  桃花春色暖先开,明媚谁人不看来。
  可惜狂风吹落后,殷红片片点莓苔。

  táo huā chūn sè nuǎn xiān kāi ,míng mèi shuí rén bú kàn lái 。
  kě xī kuáng fēng chuī luò hòu ,yīn hóng piàn piàn diǎn méi tái 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  暗香横路雪垂垂。晚风吹。晓风吹。花意争春,先出岁寒枝。毕竟一年春事了,缘太早,却成迟。
  未应全是雪霜姿。欲开时。未开时。粉面朱唇,一半点胭脂。醉里谤花花莫恨,浑冷淡,有谁知。

  àn xiāng héng lù xuě chuí chuí 。wǎn fēng chuī 。xiǎo fēng chuī 。huā yì zhēng chūn ,xiān chū suì hán zhī 。bì jìng yī nián chūn shì le ,yuán tài zǎo ,què chéng chí 。
  wèi yīng quán shì xuě shuāng zī 。yù kāi shí 。wèi kāi shí 。fěn miàn zhū chún ,yī bàn diǎn yān zhī 。zuì lǐ bàng huā huā mò hèn ,hún lěng dàn ,yǒu shuí zhī 。

 • 作者:白居易 朝代:唐代

  牡丹芳,牡丹芳,黄金蕊绽红玉房。
  千片赤英霞烂烂,百枝绛点灯煌煌。
  照地初开锦绣段,当风不结兰麝囊。
  仙人琪树白无色,王母桃花小不香。
  宿露轻盈泛紫艳,朝阳照耀生红光。
  红紫二色间深浅,向背万态随低昂。
  映叶多情隐羞面,卧丛无力含醉妆。
  低娇笑容疑掩口,凝思怨人如断肠。
  浓姿贵彩信奇绝,杂卉乱花无比方。
  石竹金钱何细碎,芙蓉芍药苦寻常。
  遂使王公与卿士,游花冠盖日相望。
  庳车软舆贵公主,香衫细马豪家郎。
  卫公宅静闭东院,西明寺深开北廊。
  戏蝶双舞看人久,残莺一声春日长。
  共愁日照芳难驻,仍张帷幕垂阴凉。
  花开花落二十日,一城之人皆若狂。
  三代以还文胜质,人心重华不重实。
  重华直至牡丹芳,其来有渐非今日。
  元和天子忧农桑,恤下动天天降祥。
  去岁嘉禾生九穗,田中寂寞无人至。
  今年瑞麦分两岐,君心独喜无人知。
  无人知,可叹息。
  我愿暂求造化力,减却牡丹妖艳色。
  少回卿士爱花心,同似吾君忧稼穑。

  mǔ dān fāng ,mǔ dān fāng ,huáng jīn ruǐ zhàn hóng yù fáng 。
  qiān piàn chì yīng xiá làn làn ,bǎi zhī jiàng diǎn dēng huáng huáng 。
  zhào dì chū kāi jǐn xiù duàn ,dāng fēng bú jié lán shè náng 。
  xiān rén qí shù bái wú sè ,wáng mǔ táo huā xiǎo bú xiāng 。
  xiǔ lù qīng yíng fàn zǐ yàn ,cháo yáng zhào yào shēng hóng guāng 。
  hóng zǐ èr sè jiān shēn qiǎn ,xiàng bèi wàn tài suí dī áng 。
  yìng yè duō qíng yǐn xiū miàn ,wò cóng wú lì hán zuì zhuāng 。
  dī jiāo xiào róng yí yǎn kǒu ,níng sī yuàn rén rú duàn cháng 。
  nóng zī guì cǎi xìn qí jué ,zá huì luàn huā wú bǐ fāng 。
  shí zhú jīn qián hé xì suì ,fú róng sháo yào kǔ xún cháng 。
  suí shǐ wáng gōng yǔ qīng shì ,yóu huā guàn gài rì xiàng wàng 。
  bì chē ruǎn yú guì gōng zhǔ ,xiāng shān xì mǎ háo jiā láng 。
  wèi gōng zhái jìng bì dōng yuàn ,xī míng sì shēn kāi běi láng 。
  xì dié shuāng wǔ kàn rén jiǔ ,cán yīng yī shēng chūn rì zhǎng 。
  gòng chóu rì zhào fāng nán zhù ,réng zhāng wéi mù chuí yīn liáng 。
  huā kāi huā luò èr shí rì ,yī chéng zhī rén jiē ruò kuáng 。
  sān dài yǐ hái wén shèng zhì ,rén xīn zhòng huá bú zhòng shí 。
  zhòng huá zhí zhì mǔ dān fāng ,qí lái yǒu jiàn fēi jīn rì 。
  yuán hé tiān zǐ yōu nóng sāng ,xù xià dòng tiān tiān jiàng xiáng 。
  qù suì jiā hé shēng jiǔ suì ,tián zhōng jì mò wú rén zhì 。
  jīn nián ruì mài fèn liǎng qí ,jun1 xīn dú xǐ wú rén zhī 。
  wú rén zhī ,kě tàn xī 。
  wǒ yuàn zàn qiú zào huà lì ,jiǎn què mǔ dān yāo yàn sè 。
  shǎo huí qīng shì ài huā xīn ,tóng sì wú jun1 yōu jià sè 。

 • 作者:崔道融 朝代:唐代

  回塘雨脚如缫丝,野禽不起沈鱼飞。
  耕蓑钓笠取未暇,秋田有望从淋漓。

  坐看黑云衔猛雨,喷洒前山此独晴。
  忽惊云雨在头上,却是山前晚照明。

  huí táng yǔ jiǎo rú sāo sī ,yě qín bú qǐ shěn yú fēi 。
  gēng suō diào lì qǔ wèi xiá ,qiū tián yǒu wàng cóng lín lí 。

  zuò kàn hēi yún xián měng yǔ ,pēn sǎ qián shān cǐ dú qíng 。
  hū jīng yún yǔ zài tóu shàng ,què shì shān qián wǎn zhào míng 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  欧阳文忠公尝问余:“琴诗何者最善?答以退之听颖师琴诗最善。公曰:此诗最奇丽,然非听琴,乃听琵琶也。余深然之。建安章质夫家善琵琶者,乞为歌词。余久不作,特取退之词,稍加隐括,使就声律,以遗之云。

  昵昵儿女语,灯火夜微明。恩怨尔汝来去,弹指泪和声。忽变轩昂勇士,一鼓填然作气,千里不留行。回首暮云远,飞絮搅青冥。
  众禽里,真彩凤,独不鸣。跻攀寸步千险,一落百寻轻。烦子指间风雨,置我肠中冰炭,起坐不能平。推手从归去,无泪与君倾。

  ōu yáng wén zhōng gōng cháng wèn yú :“qín shī hé zhě zuì shàn ?dá yǐ tuì zhī tīng yǐng shī qín shī zuì shàn 。gōng yuē :cǐ shī zuì qí lì ,rán fēi tīng qín ,nǎi tīng pí pá yě 。yú shēn rán zhī 。jiàn ān zhāng zhì fū jiā shàn pí pá zhě ,qǐ wéi gē cí 。yú jiǔ bú zuò ,tè qǔ tuì zhī cí ,shāo jiā yǐn kuò ,shǐ jiù shēng lǜ ,yǐ yí zhī yún 。

  nì nì ér nǚ yǔ ,dēng huǒ yè wēi míng 。ēn yuàn ěr rǔ lái qù ,dàn zhǐ lèi hé shēng 。hū biàn xuān áng yǒng shì ,yī gǔ tián rán zuò qì ,qiān lǐ bú liú háng 。huí shǒu mù yún yuǎn ,fēi xù jiǎo qīng míng 。
  zhòng qín lǐ ,zhēn cǎi fèng ,dú bú míng 。jī pān cùn bù qiān xiǎn ,yī luò bǎi xún qīng 。fán zǐ zhǐ jiān fēng yǔ ,zhì wǒ cháng zhōng bīng tàn ,qǐ zuò bú néng píng 。tuī shǒu cóng guī qù ,wú lèi yǔ jun1 qīng 。

 • 作者:袁枚 朝代:清代

  白日不到处,青春恰自来。
  苔花如米小,也学牡丹开。(学 一作:亦)

  bái rì bú dào chù ,qīng chūn qià zì lái 。
  tái huā rú mǐ xiǎo ,yě xué mǔ dān kāi 。(xué yī zuò :yì )

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  孤雁不饮啄,飞鸣声念群。
  谁怜一片影,相失万重云?
  望尽似犹见,哀多如更闻。
  野鸦无意绪,鸣噪自纷纷。

  gū yàn bú yǐn zhuó ,fēi míng shēng niàn qún 。
  shuí lián yī piàn yǐng ,xiàng shī wàn zhòng yún ?
  wàng jìn sì yóu jiàn ,āi duō rú gèng wén 。
  yě yā wú yì xù ,míng zào zì fēn fēn 。

 • 作者:唐寅 朝代:明代

  故园三径吐幽丛,一夜玄霜坠碧空。
  多少天涯未归客,尽借篱落看秋风。

  gù yuán sān jìng tǔ yōu cóng ,yī yè xuán shuāng zhuì bì kōng 。
  duō shǎo tiān yá wèi guī kè ,jìn jiè lí luò kàn qiū fēng 。