1. 古诗词大全

关于描写田园的诗词

共收录了56首田园诗词
 • 作者:李贺 朝代:唐代

  花枝草蔓眼中开,小白长红越女腮。
  可怜日暮嫣香落,嫁与春风不用媒。(其一)

  宫北田塍晓气酣,黄桑饮露窣宫帘。
  长腰健妇偷攀折,将喂吴王八茧蚕。(其二)

  竹里缲丝挑网车,青蝉独噪日光斜。
  桃胶迎夏香琥珀,自课越佣能种瓜。(其三)

  三十未有二十余,白日长饥小甲蔬。
  桥头长老相哀念,因遗戎韬一卷书。(其四)

  男儿何不带吴钩,收取关山五十州。
  请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?(其五)

  寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓。
  不见年年辽海上,文章何处哭秋风?(其六)

  长卿牢落悲空舍,曼倩诙谐取自容。
  见买若耶溪水剑,明朝归去事猿公。(其七)

  春水初生乳燕飞,黄蜂小尾扑花归。
  窗含远色通书幌,鱼拥香钩近石矶。(其八)

  泉沙软卧鸳鸯暖,曲岸回篙舴艋迟。
  泻酒木栏椒叶盖,病容扶起种菱丝。(其九)

  边让今朝忆蔡邕,无心裁曲卧春风。
  舍南有竹堪书字,老去溪头作钓翁。(其十)

  长峦谷口倚嵇家,白昼千峰老翠华。
  自履藤鞋收石蜜,手牵苔絮长莼花。(其十一)

  松溪黑水新龙卵,桂洞生硝旧马牙。
  谁遣虞卿裁道帔,轻绡一匹染朝霞。(其十二)

  小树开朝径,长茸湿夜烟。
  柳花惊雪浦,麦雨涨溪田。
  古刹疏钟度,遥岚破月悬。
  沙头敲石火,烧竹照渔船。(其十三)

  huā zhī cǎo màn yǎn zhōng kāi ,xiǎo bái zhǎng hóng yuè nǚ sāi 。
  kě lián rì mù yān xiāng luò ,jià yǔ chūn fēng bú yòng méi 。(qí yī )

  gōng běi tián chéng xiǎo qì hān ,huáng sāng yǐn lù sū gōng lián 。
  zhǎng yāo jiàn fù tōu pān shé ,jiāng wèi wú wáng bā jiǎn cán 。(qí èr )

  zhú lǐ qiāo sī tiāo wǎng chē ,qīng chán dú zào rì guāng xié 。
  táo jiāo yíng xià xiāng hǔ pò ,zì kè yuè yòng néng zhǒng guā 。(qí sān )

  sān shí wèi yǒu èr shí yú ,bái rì zhǎng jī xiǎo jiǎ shū 。
  qiáo tóu zhǎng lǎo xiàng āi niàn ,yīn yí róng tāo yī juàn shū 。(qí sì )

  nán ér hé bú dài wú gōu ,shōu qǔ guān shān wǔ shí zhōu 。
  qǐng jun1 zàn shàng líng yān gé ,ruò gè shū shēng wàn hù hóu ?(qí wǔ )

  xún zhāng zhāi jù lǎo diāo chóng ,xiǎo yuè dāng lián guà yù gōng 。
  bú jiàn nián nián liáo hǎi shàng ,wén zhāng hé chù kū qiū fēng ?(qí liù )

  zhǎng qīng láo luò bēi kōng shě ,màn qiàn huī xié qǔ zì róng 。
  jiàn mǎi ruò yē xī shuǐ jiàn ,míng cháo guī qù shì yuán gōng 。(qí qī )

  chūn shuǐ chū shēng rǔ yàn fēi ,huáng fēng xiǎo wěi pū huā guī 。
  chuāng hán yuǎn sè tōng shū huǎng ,yú yōng xiāng gōu jìn shí jī 。(qí bā )

  quán shā ruǎn wò yuān yāng nuǎn ,qǔ àn huí gāo zé měng chí 。
  xiè jiǔ mù lán jiāo yè gài ,bìng róng fú qǐ zhǒng líng sī 。(qí jiǔ )

  biān ràng jīn cháo yì cài yōng ,wú xīn cái qǔ wò chūn fēng 。
  shě nán yǒu zhú kān shū zì ,lǎo qù xī tóu zuò diào wēng 。(qí shí )

  zhǎng luán gǔ kǒu yǐ jī jiā ,bái zhòu qiān fēng lǎo cuì huá 。
  zì lǚ téng xié shōu shí mì ,shǒu qiān tái xù zhǎng chún huā 。(qí shí yī )

  sōng xī hēi shuǐ xīn lóng luǎn ,guì dòng shēng xiāo jiù mǎ yá 。
  shuí qiǎn yú qīng cái dào pèi ,qīng xiāo yī pǐ rǎn cháo xiá 。(qí shí èr )

  xiǎo shù kāi cháo jìng ,zhǎng róng shī yè yān 。
  liǔ huā jīng xuě pǔ ,mài yǔ zhǎng xī tián 。
  gǔ shā shū zhōng dù ,yáo lán pò yuè xuán 。
  shā tóu qiāo shí huǒ ,shāo zhú zhào yú chuán 。(qí shí sān )

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。

  日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

  (不辞 一作:不妨)

  luó fú shān xià sì shí chūn ,lú jú yáng méi cì dì xīn 。

  rì dàn lì zhī sān bǎi kē ,bú cí zhǎng zuò lǐng nán rén 。

  (bú cí yī zuò :bú fáng )

 • 作者:王绩 朝代:唐代

  北场芸藿罢,东皋刈黍归。
  相逢秋月满,更值夜萤飞。

  běi chǎng yún huò bà ,dōng gāo yì shǔ guī 。
  xiàng féng qiū yuè mǎn ,gèng zhí yè yíng fēi 。

 • 作者:孟浩然 朝代:唐代

  弊庐隔尘喧,惟先养恬素。
  卜邻近三径,植果盈千树。
  粤余任推迁,三十犹未遇。
  书剑时将晚,丘园日已暮。
  晨兴自多怀,昼坐常寡悟。
  冲天羡鸿鹄,争食羞鸡鹜。
  望断金马门,劳歌采樵路。
  乡曲无知己,朝端乏亲故。
  谁能为扬雄,一荐甘泉赋。

  bì lú gé chén xuān ,wéi xiān yǎng tián sù 。
  bo lín jìn sān jìng ,zhí guǒ yíng qiān shù 。
  yuè yú rèn tuī qiān ,sān shí yóu wèi yù 。
  shū jiàn shí jiāng wǎn ,qiū yuán rì yǐ mù 。
  chén xìng zì duō huái ,zhòu zuò cháng guǎ wù 。
  chōng tiān xiàn hóng hú ,zhēng shí xiū jī wù 。
  wàng duàn jīn mǎ mén ,láo gē cǎi qiáo lù 。
  xiāng qǔ wú zhī jǐ ,cháo duān fá qīn gù 。
  shuí néng wéi yáng xióng ,yī jiàn gān quán fù 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  屋上春鸠鸣,村边杏花白。持斧伐远扬,荷锄觇泉脉。
  归燕识故巢,旧人看新历。临觞忽不御,惆怅远行客。

  wū shàng chūn jiū míng ,cūn biān xìng huā bái 。chí fǔ fá yuǎn yáng ,hé chú chān quán mò 。
  guī yàn shí gù cháo ,jiù rén kàn xīn lì 。lín shāng hū bú yù ,chóu chàng yuǎn háng kè 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。
  自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。
  老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。
  但有故人供禄米,微躯此外更何求?

  qīng jiāng yī qǔ bào cūn liú ,zhǎng xià jiāng cūn shì shì yōu 。
  zì qù zì lái liáng shàng yàn ,xiàng qīn xiàng jìn shuǐ zhōng ōu 。
  lǎo qī huà zhǐ wéi qí jú ,zhì zǐ qiāo zhēn zuò diào gōu 。
  dàn yǒu gù rén gòng lù mǐ ,wēi qū cǐ wài gèng hé qiú ?

 • 作者:柳宗元 朝代:唐代

  南楚春候早,余寒已滋荣。
  土膏释原野,白蛰竞所营。
  缀景未及郊,穑人先偶耕。
  园林幽鸟啭,渚泽新泉清。
  农事诚素务,羁囚阻平生。
  故池想芜没,遗亩当榛荆。
  慕隐既有系,图功遂无成。
  聊从田父言,款曲陈此情。
  眷然抚耒耜,回首烟云横。

  nán chǔ chūn hòu zǎo ,yú hán yǐ zī róng 。
  tǔ gāo shì yuán yě ,bái zhé jìng suǒ yíng 。
  zhuì jǐng wèi jí jiāo ,sè rén xiān ǒu gēng 。
  yuán lín yōu niǎo zhuàn ,zhǔ zé xīn quán qīng 。
  nóng shì chéng sù wù ,jī qiú zǔ píng shēng 。
  gù chí xiǎng wú méi ,yí mǔ dāng zhēn jīng 。
  mù yǐn jì yǒu xì ,tú gōng suí wú chéng 。
  liáo cóng tián fù yán ,kuǎn qǔ chén cǐ qíng 。
  juàn rán fǔ lěi sì ,huí shǒu yān yún héng 。

 • 作者:范成大 朝代:宋代

  紫青莼菜卷荷香,玉雪芹芽拔薤长。自撷溪毛充晚供,短篷风雨宿横塘。
  湖莲旧荡藕新翻,小小荷钱没涨痕。斟酌梅天风浪紧,更从外水种芦根。
  胡蝶双双入菜花,日长无客到田家。鸡飞过篱犬吠窦,知有行商来买茶。
  湔裙水满绿苹洲,上巳微寒懒出游。薄暮蛙声连晓闹,今年田稻十分秋。
  新绿园林晓气凉,晨炊蚤出看移秧。百花飘尽桑麻小,来路风来阿魏香。
  三旬蚕忌闭门中,邻曲都无步往踪。犹是晓晴风露下,采桑时节暂相逢。
  污莱一棱水周围,岁岁蜗庐没半扉。不看茭青难护岸,小舟撑取葑田归。
  茅针香软渐包茸,蓬櫑甘酸半染红。采采归来儿女笑,杖头高挂小筠笼。
  海雨江风浪作堆,时新鱼菜逐春回。荻芽抽笋河魨上,楝子开花石首来。
  谷雨如丝复似尘,煮瓶浮蜡正尝新。牡丹破萼樱桃熟,未许飞花减却春。
  雨后山家起较迟,天窗晓色半熹微。老翁欹枕听莺啭,童子开门放燕飞。
  乌鸟投林过客稀,前山烟暝到柴扉。小童一棹舟如叶,独自编阑鸭阵归。

  zǐ qīng chún cài juàn hé xiāng ,yù xuě qín yá bá xiè zhǎng 。zì xié xī máo chōng wǎn gòng ,duǎn péng fēng yǔ xiǔ héng táng 。
  hú lián jiù dàng ǒu xīn fān ,xiǎo xiǎo hé qián méi zhǎng hén 。zhēn zhuó méi tiān fēng làng jǐn ,gèng cóng wài shuǐ zhǒng lú gēn 。
  hú dié shuāng shuāng rù cài huā ,rì zhǎng wú kè dào tián jiā 。jī fēi guò lí quǎn fèi dòu ,zhī yǒu háng shāng lái mǎi chá 。
  jiān qún shuǐ mǎn lǜ píng zhōu ,shàng sì wēi hán lǎn chū yóu 。báo mù wā shēng lián xiǎo nào ,jīn nián tián dào shí fèn qiū 。
  xīn lǜ yuán lín xiǎo qì liáng ,chén chuī zǎo chū kàn yí yāng 。bǎi huā piāo jìn sāng má xiǎo ,lái lù fēng lái ā wèi xiāng 。
  sān xún cán jì bì mén zhōng ,lín qǔ dōu wú bù wǎng zōng 。yóu shì xiǎo qíng fēng lù xià ,cǎi sāng shí jiē zàn xiàng féng 。
  wū lái yī léng shuǐ zhōu wéi ,suì suì wō lú méi bàn fēi 。bú kàn jiāo qīng nán hù àn ,xiǎo zhōu chēng qǔ fēng tián guī 。
  máo zhēn xiāng ruǎn jiàn bāo róng ,péng léi gān suān bàn rǎn hóng 。cǎi cǎi guī lái ér nǚ xiào ,zhàng tóu gāo guà xiǎo jun1 lóng 。
  hǎi yǔ jiāng fēng làng zuò duī ,shí xīn yú cài zhú chūn huí 。dí yá chōu sǔn hé tún shàng ,liàn zǐ kāi huā shí shǒu lái 。
  gǔ yǔ rú sī fù sì chén ,zhǔ píng fú là zhèng cháng xīn 。mǔ dān pò è yīng táo shú ,wèi xǔ fēi huā jiǎn què chūn 。
  yǔ hòu shān jiā qǐ jiào chí ,tiān chuāng xiǎo sè bàn xī wēi 。lǎo wēng yī zhěn tīng yīng zhuàn ,tóng zǐ kāi mén fàng yàn fēi 。
  wū niǎo tóu lín guò kè xī ,qián shān yān míng dào chái fēi 。xiǎo tóng yī zhào zhōu rú yè ,dú zì biān lán yā zhèn guī 。

 • 作者:韦应物 朝代:唐代

  微雨众卉新,一雷惊蛰始。
  田家几日闲,耕种从此起。
  丁壮俱在野,场圃亦就理。
  归来景常晏,饮犊西涧水。
  饥劬不自苦,膏泽且为喜。
  仓禀无宿储,徭役犹未已。
  方惭不耕者,禄食出闾里。

  wēi yǔ zhòng huì xīn ,yī léi jīng zhé shǐ 。
  tián jiā jǐ rì xián ,gēng zhǒng cóng cǐ qǐ 。
  dīng zhuàng jù zài yě ,chǎng pǔ yì jiù lǐ 。
  guī lái jǐng cháng yàn ,yǐn dú xī jiàn shuǐ 。
  jī qú bú zì kǔ ,gāo zé qiě wéi xǐ 。
  cāng bǐng wú xiǔ chǔ ,yáo yì yóu wèi yǐ 。
  fāng cán bú gēng zhě ,lù shí chū lǘ lǐ 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  酌酒会临泉水,抱琴好倚长松。
  南园露葵朝折,东谷黄粱夜舂。

  zhuó jiǔ huì lín quán shuǐ ,bào qín hǎo yǐ zhǎng sōng 。
  nán yuán lù kuí cháo shé ,dōng gǔ huáng liáng yè chōng 。

 • 作者:孟浩然 朝代:唐代

  水亭凉气多,闲棹晚来过。涧影见松竹,潭香闻芰荷。
  野童扶醉舞,山鸟助酣歌。幽赏未云遍,烟光奈夕何。

  shuǐ tíng liáng qì duō ,xián zhào wǎn lái guò 。jiàn yǐng jiàn sōng zhú ,tán xiāng wén jì hé 。
  yě tóng fú zuì wǔ ,shān niǎo zhù hān gē 。yōu shǎng wèi yún biàn ,yān guāng nài xī hé 。

 • 作者:陶渊明 朝代:魏晋

  穷居寡人用,时忘四运周。
  榈庭多落叶,慨然知已秋。
  新葵郁北牖,嘉穟养南畴。
  今我不为乐,知有来岁不?
  命室携童弱,良日登远游。

  qióng jū guǎ rén yòng ,shí wàng sì yùn zhōu 。
  lǘ tíng duō luò yè ,kǎi rán zhī yǐ qiū 。
  xīn kuí yù běi yǒu ,jiā suì yǎng nán chóu 。
  jīn wǒ bú wéi lè ,zhī yǒu lái suì bú ?
  mìng shì xié tóng ruò ,liáng rì dēng yuǎn yóu 。

 • 作者:诗经 朝代:先秦

  信彼南山,维禹甸之。畇畇原隰,曾孙田之。我疆我理,南东其亩。

  上天同云。雨雪雰雰,益之以霡霂。既优既渥,既沾既足。生我百谷。

  疆埸翼翼,黍稷彧彧。曾孙之穑,以为酒食。畀我尸宾,寿考万年。

  中田有庐,疆埸有瓜。是剥是菹,献之皇祖。曾孙寿考,受天之祜。

  祭以清酒,从以骍牡,享于祖考。执其鸾刀,以启其毛,取其血膋。

  是烝是享,苾苾芬芬。祀事孔明,先祖是皇。报以介福。万寿无疆。

  xìn bǐ nán shān ,wéi yǔ diàn zhī 。yún yún yuán xí ,céng sūn tián zhī 。wǒ jiāng wǒ lǐ ,nán dōng qí mǔ 。

  shàng tiān tóng yún 。yǔ xuě fēn fēn ,yì zhī yǐ mài mù 。jì yōu jì wò ,jì zhān jì zú 。shēng wǒ bǎi gǔ 。

  jiāng yì yì yì ,shǔ jì yù yù 。céng sūn zhī sè ,yǐ wéi jiǔ shí 。bì wǒ shī bīn ,shòu kǎo wàn nián 。

  zhōng tián yǒu lú ,jiāng yì yǒu guā 。shì bāo shì zū ,xiàn zhī huáng zǔ 。céng sūn shòu kǎo ,shòu tiān zhī hù 。

  jì yǐ qīng jiǔ ,cóng yǐ xīng mǔ ,xiǎng yú zǔ kǎo 。zhí qí luán dāo ,yǐ qǐ qí máo ,qǔ qí xuè liáo 。

  shì zhēng shì xiǎng ,bì bì fēn fēn 。sì shì kǒng míng ,xiān zǔ shì huáng 。bào yǐ jiè fú 。wàn shòu wú jiāng 。

 • 作者:诗经 朝代:先秦

  十亩之间兮,桑者闲闲兮,行与子还兮。

  十亩之外兮,桑者泄泄兮,行与子逝兮。

  shí mǔ zhī jiān xī ,sāng zhě xián xián xī ,háng yǔ zǐ hái xī 。

  shí mǔ zhī wài xī ,sāng zhě xiè xiè xī ,háng yǔ zǐ shì xī 。

 • 作者:韦庄 朝代:唐代

  绿波春浪满前陂,极目连云稏肥。
  更被鹭鹚千点雪,破烟来入画屏飞。

  lǜ bō chūn làng mǎn qián bēi ,jí mù lián yún yà féi 。
  gèng bèi lù cí qiān diǎn xuě ,pò yān lái rù huà píng fēi 。

 • 作者:苏轼 朝代:清代

  徐州石潭谢雨,道上作五首。潭在城东二十里,常与泗水增减清浊相应。

  软草平莎过雨新,轻沙走马路无尘。何时收拾耦耕身?
  日暖桑麻光似泼,风来蒿艾气如薰。使君元是此中人。

  xú zhōu shí tán xiè yǔ ,dào shàng zuò wǔ shǒu 。tán zài chéng dōng èr shí lǐ ,cháng yǔ sì shuǐ zēng jiǎn qīng zhuó xiàng yīng 。

  ruǎn cǎo píng shā guò yǔ xīn ,qīng shā zǒu mǎ lù wú chén 。hé shí shōu shí ǒu gēng shēn ?
  rì nuǎn sāng má guāng sì pō ,fēng lái hāo ài qì rú xūn 。shǐ jun1 yuán shì cǐ zhōng rén 。

 • 作者:范成大 朝代:宋代

  柳花深巷午鸡声,桑叶尖新绿未成。坐睡觉来无一事,满窗晴日看蚕生。
  土膏欲动雨频催,万草千花一饷开;舍后荒畦犹绿秀,邻家鞭笋过墙来。
  高田二麦接山青,傍水低田绿未耕;桃奇满村春似锦,踏歌椎鼓过清明。
  老盆初熟杜茅柴,携向田头祭社来。巫媪莫嫌滋味薄,旗亭官酒更多灰。
  社下烧钱鼓似雷,日斜扶得醉翁回。青枝满地花狼藉,知是儿孙斗草来。
  骑吹东来里巷喧,行春车马闹如烟。系牛莫系门前路,移系门西系碡边。
  寒食花枝插满头,蒨裙青袂几扁舟。一年一度游山寺,不上灵岩即虎丘。
  郭里人家拜扫回,新开醪酒荐青梅。日长路好城门近,借我茅亭暖一杯。
  步屧寻春有好怀,雨余蹄道水如杯。随人黄犬搀前去,走到溪边忽自回。
  种园得果廑赏劳,不奈儿童鸟雀搔。已插棘针樊笋径,更铺渔纲盖樱桃。
  吉日初开种稻包,南山雷动雨连宵。今年不欠秧田水,新涨看看拍小桥。
  桑下春蔬绿满畦,菘心青嫩芥苔肥。溪头洗择店头卖,日暮裹盐沽酒归。

  liǔ huā shēn xiàng wǔ jī shēng ,sāng yè jiān xīn lǜ wèi chéng 。zuò shuì jiào lái wú yī shì ,mǎn chuāng qíng rì kàn cán shēng 。
  tǔ gāo yù dòng yǔ pín cuī ,wàn cǎo qiān huā yī xiǎng kāi ;shě hòu huāng qí yóu lǜ xiù ,lín jiā biān sǔn guò qiáng lái 。
  gāo tián èr mài jiē shān qīng ,bàng shuǐ dī tián lǜ wèi gēng ;táo qí mǎn cūn chūn sì jǐn ,tà gē zhuī gǔ guò qīng míng 。
  lǎo pén chū shú dù máo chái ,xié xiàng tián tóu jì shè lái 。wū ǎo mò xián zī wèi báo ,qí tíng guān jiǔ gèng duō huī 。
  shè xià shāo qián gǔ sì léi ,rì xié fú dé zuì wēng huí 。qīng zhī mǎn dì huā láng jiè ,zhī shì ér sūn dòu cǎo lái 。
  qí chuī dōng lái lǐ xiàng xuān ,háng chūn chē mǎ nào rú yān 。xì niú mò xì mén qián lù ,yí xì mén xī xì zhóu biān 。
  hán shí huā zhī chā mǎn tóu ,qiàn qún qīng mèi jǐ biǎn zhōu 。yī nián yī dù yóu shān sì ,bú shàng líng yán jí hǔ qiū 。
  guō lǐ rén jiā bài sǎo huí ,xīn kāi láo jiǔ jiàn qīng méi 。rì zhǎng lù hǎo chéng mén jìn ,jiè wǒ máo tíng nuǎn yī bēi 。
  bù xiè xún chūn yǒu hǎo huái ,yǔ yú tí dào shuǐ rú bēi 。suí rén huáng quǎn chān qián qù ,zǒu dào xī biān hū zì huí 。
  zhǒng yuán dé guǒ jǐn shǎng láo ,bú nài ér tóng niǎo què sāo 。yǐ chā jí zhēn fán sǔn jìng ,gèng pù yú gāng gài yīng táo 。
  jí rì chū kāi zhǒng dào bāo ,nán shān léi dòng yǔ lián xiāo 。jīn nián bú qiàn yāng tián shuǐ ,xīn zhǎng kàn kàn pāi xiǎo qiáo 。
  sāng xià chūn shū lǜ mǎn qí ,sōng xīn qīng nèn jiè tái féi 。xī tóu xǐ zé diàn tóu mài ,rì mù guǒ yán gū jiǔ guī 。

 • 作者:张九龄 朝代:唐代

  松叶堪为酒,春来酿几多。
  不辞山路远,踏雪也相过。

  sōng yè kān wéi jiǔ ,chūn lái niàng jǐ duō 。
  bú cí shān lù yuǎn ,tà xuě yě xiàng guò 。

 • 作者:张籍 朝代:唐代

  老农家贫在山住,耕种山田三四亩。
  苗疏税多不得食,输入官仓化为土。
  岁暮锄犁傍空室,呼儿登山收橡实。
  西江贾客珠百斛,船中养犬长食肉。

  lǎo nóng jiā pín zài shān zhù ,gēng zhǒng shān tián sān sì mǔ 。
  miáo shū shuì duō bú dé shí ,shū rù guān cāng huà wéi tǔ 。
  suì mù chú lí bàng kōng shì ,hū ér dēng shān shōu xiàng shí 。
  xī jiāng jiǎ kè zhū bǎi hú ,chuán zhōng yǎng quǎn zhǎng shí ròu 。

 • 作者:陶渊明 朝代:魏晋

  怅恨独策还,崎岖历榛曲。
  山涧清且浅,可以濯吾足。
  漉我新熟酒,只鸡招近局。
  日入室中暗,荆薪代明烛。
  欢来苦夕短,已复至天旭。

  chàng hèn dú cè hái ,qí qū lì zhēn qǔ 。
  shān jiàn qīng qiě qiǎn ,kě yǐ zhuó wú zú 。
  lù wǒ xīn shú jiǔ ,zhī jī zhāo jìn jú 。
  rì rù shì zhōng àn ,jīng xīn dài míng zhú 。
  huān lái kǔ xī duǎn ,yǐ fù zhì tiān xù 。