1. 古诗词大全

关于描写边塞的诗词

共收录了94首边塞诗词
 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  秋风夜渡河,吹却雁门桑。
  遥见胡地猎,鞴马宿严霜。
  五道分兵去,孤军百战场。
  功多翻下狱,士卒但心伤。

  qiū fēng yè dù hé ,chuī què yàn mén sāng 。
  yáo jiàn hú dì liè ,bèi mǎ xiǔ yán shuāng 。
  wǔ dào fèn bīng qù ,gū jun1 bǎi zhàn chǎng 。
  gōng duō fān xià yù ,shì zú dàn xīn shāng 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  紫骝行且嘶,双翻碧玉蹄。
  临流不肯渡,似惜锦障泥。
  白雪关山远,黄云海戍迷。
  挥鞭万里去,安得念春闺。

  zǐ liú háng qiě sī ,shuāng fān bì yù tí 。
  lín liú bú kěn dù ,sì xī jǐn zhàng ní 。
  bái xuě guān shān yuǎn ,huáng yún hǎi shù mí 。
  huī biān wàn lǐ qù ,ān dé niàn chūn guī 。

 • 作者:岑参 朝代:唐代

  侧闻阴山胡儿语,西头热海水如煮。
  海上众鸟不敢飞,中有鲤鱼长且肥。
  岸旁青草长不歇,空中白雪遥旋灭。
  蒸沙烁石燃虏云,沸浪炎波煎汉月。
  阴火潜烧天地炉,何事偏烘西一隅?
  势吞月窟侵太白,气连赤坂通单于。
  送君一醉天山郭,正见夕阳海边落。
  柏台霜威寒逼人,热海炎气为之薄。

  cè wén yīn shān hú ér yǔ ,xī tóu rè hǎi shuǐ rú zhǔ 。
  hǎi shàng zhòng niǎo bú gǎn fēi ,zhōng yǒu lǐ yú zhǎng qiě féi 。
  àn páng qīng cǎo zhǎng bú xiē ,kōng zhōng bái xuě yáo xuán miè 。
  zhēng shā shuò shí rán lǔ yún ,fèi làng yán bō jiān hàn yuè 。
  yīn huǒ qián shāo tiān dì lú ,hé shì piān hōng xī yī yú ?
  shì tūn yuè kū qīn tài bái ,qì lián chì bǎn tōng dān yú 。
  sòng jun1 yī zuì tiān shān guō ,zhèng jiàn xī yáng hǎi biān luò 。
  bǎi tái shuāng wēi hán bī rén ,rè hǎi yán qì wéi zhī báo 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  我把两赤羽,来游燕赵间。
  天狼正可射,感激无时闲。
  观兵洪波台,倚剑望玉关。
  请缨不系越,且向燕然山。
  风引龙虎旗,歌钟昔追攀。
  击筑落高月,投壶破愁颜。
  遥知百战胜,定扫鬼方还。

  wǒ bǎ liǎng chì yǔ ,lái yóu yàn zhào jiān 。
  tiān láng zhèng kě shè ,gǎn jī wú shí xián 。
  guān bīng hóng bō tái ,yǐ jiàn wàng yù guān 。
  qǐng yīng bú xì yuè ,qiě xiàng yàn rán shān 。
  fēng yǐn lóng hǔ qí ,gē zhōng xī zhuī pān 。
  jī zhù luò gāo yuè ,tóu hú pò chóu yán 。
  yáo zhī bǎi zhàn shèng ,dìng sǎo guǐ fāng hái 。

 • 作者:高适 朝代:唐代

  策马自沙漠,长驱登塞垣。
  边城何萧条,白日黄云昏。
  一到征战处,每愁胡虏翻。
  岂无安边书,诸将已承恩。
  惆怅孙吴事,归来独闭门。

  cè mǎ zì shā mò ,zhǎng qū dēng sāi yuán 。
  biān chéng hé xiāo tiáo ,bái rì huáng yún hūn 。
  yī dào zhēng zhàn chù ,měi chóu hú lǔ fān 。
  qǐ wú ān biān shū ,zhū jiāng yǐ chéng ēn 。
  chóu chàng sūn wú shì ,guī lái dú bì mén 。

 • 作者:张说 朝代:唐代

  凉风吹夜雨,萧瑟动寒林。
  正有高堂宴,能忘迟暮心?
  军中宜剑舞,塞上重笳音。
  不作边城将,谁知恩遇深!

  liáng fēng chuī yè yǔ ,xiāo sè dòng hán lín 。
  zhèng yǒu gāo táng yàn ,néng wàng chí mù xīn ?
  jun1 zhōng yí jiàn wǔ ,sāi shàng zhòng jiā yīn 。
  bú zuò biān chéng jiāng ,shuí zhī ēn yù shēn !

 • 作者:李益 朝代:唐代

  破讷沙头雁正飞,鸊鹈泉上战初归。
  平明日出东南地,满碛寒光生铁衣。

  pò nè shā tóu yàn zhèng fēi ,bì tí quán shàng zhàn chū guī 。
  píng míng rì chū dōng nán dì ,mǎn qì hán guāng shēng tiě yī 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  长安少年游侠客,夜上戍楼看太白。
  陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛。
  关西老将不胜愁,驻马听之双泪流。
  身经大小百余战,麾下偏裨万户侯。
  苏武才为典属国,节旄空尽海西头。

  zhǎng ān shǎo nián yóu xiá kè ,yè shàng shù lóu kàn tài bái 。
  lǒng tóu míng yuè jiǒng lín guān ,lǒng shàng háng rén yè chuī dí 。
  guān xī lǎo jiāng bú shèng chóu ,zhù mǎ tīng zhī shuāng lèi liú 。
  shēn jīng dà xiǎo bǎi yú zhàn ,huī xià piān bì wàn hù hóu 。
  sū wǔ cái wéi diǎn shǔ guó ,jiē máo kōng jìn hǎi xī tóu 。

 • 作者:岑参 朝代:唐代

  走马西来欲到天,辞家见月两回圆。
  今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟。

  zǒu mǎ xī lái yù dào tiān ,cí jiā jiàn yuè liǎng huí yuán 。
  jīn yè bú zhī hé chù xiǔ ,píng shā wàn lǐ jué rén yān 。

 • 作者:张蠙 朝代:唐代

  边兵春尽回,独上单于台。
  白日地中出,黄河天外来。
  沙翻痕似浪,风急响疑雷。
  欲向阴关度,阴关晓不开。

  biān bīng chūn jìn huí ,dú shàng dān yú tái 。
  bái rì dì zhōng chū ,huáng hé tiān wài lái 。
  shā fān hén sì làng ,fēng jí xiǎng yí léi 。
  yù xiàng yīn guān dù ,yīn guān xiǎo bú kāi 。

 • 作者:王翰 朝代:唐代

  葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。
  醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?
  秦中花鸟已应阑,塞外风沙犹自寒。
  夜听胡笳折杨柳,教人意气忆长安。

  pú táo měi jiǔ yè guāng bēi ,yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī 。
  zuì wò shā chǎng jun1 mò xiào ,gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí ?
  qín zhōng huā niǎo yǐ yīng lán ,sāi wài fēng shā yóu zì hán 。
  yè tīng hú jiā shé yáng liǔ ,jiāo rén yì qì yì zhǎng ān 。

 • 作者:岑参 朝代:唐代

  岸雨过城头,黄鹂上戍楼。
  塞花飘客泪,边柳挂乡愁。
  白发悲明镜,青春换敝裘。
  君从万里使,闻已到瓜州。

  àn yǔ guò chéng tóu ,huáng lí shàng shù lóu 。
  sāi huā piāo kè lèi ,biān liǔ guà xiāng chóu 。
  bái fā bēi míng jìng ,qīng chūn huàn bì qiú 。
  jun1 cóng wàn lǐ shǐ ,wén yǐ dào guā zhōu 。

 • 作者:张敬忠 朝代:唐代

  五原春色旧来迟,二月垂杨未挂丝。
  即今河畔冰开日,正是长安花落时。

  wǔ yuán chūn sè jiù lái chí ,èr yuè chuí yáng wèi guà sī 。
  jí jīn hé pàn bīng kāi rì ,zhèng shì zhǎng ān huā luò shí 。

 • 作者:卢思道 朝代:隋朝

  朔方烽火照甘泉,长安飞将出祁连。
  犀渠玉剑良家子,白马金羁侠少年。
  平明偃月屯右地,薄暮鱼丽逐左贤。
  谷中石虎经衔箭,山上金人曾祭天。
  天涯一去无穷已,蓟门迢递三千里。
  朝见马岭黄沙合,夕望龙城阵云起。
  庭中奇树已堪攀,塞外征人殊未还。
  白云初下天山外,浮云直向五原间。
  关山万里不可越,谁能坐对芳菲月。
  流水本自断人肠,坚冰旧来伤马骨。
  边庭节物与华异,冬霰秋霜春不歇。
  长风萧萧渡水来,归雁连连映天没。
  从军行,军行万里出龙庭,单于渭桥今已拜,将军何处觅功名。

  shuò fāng fēng huǒ zhào gān quán ,zhǎng ān fēi jiāng chū qí lián 。
  xī qú yù jiàn liáng jiā zǐ ,bái mǎ jīn jī xiá shǎo nián 。
  píng míng yǎn yuè tún yòu dì ,báo mù yú lì zhú zuǒ xián 。
  gǔ zhōng shí hǔ jīng xián jiàn ,shān shàng jīn rén céng jì tiān 。
  tiān yá yī qù wú qióng yǐ ,jì mén tiáo dì sān qiān lǐ 。
  cháo jiàn mǎ lǐng huáng shā hé ,xī wàng lóng chéng zhèn yún qǐ 。
  tíng zhōng qí shù yǐ kān pān ,sāi wài zhēng rén shū wèi hái 。
  bái yún chū xià tiān shān wài ,fú yún zhí xiàng wǔ yuán jiān 。
  guān shān wàn lǐ bú kě yuè ,shuí néng zuò duì fāng fēi yuè 。
  liú shuǐ běn zì duàn rén cháng ,jiān bīng jiù lái shāng mǎ gǔ 。
  biān tíng jiē wù yǔ huá yì ,dōng xiàn qiū shuāng chūn bú xiē 。
  zhǎng fēng xiāo xiāo dù shuǐ lái ,guī yàn lián lián yìng tiān méi 。
  cóng jun1 háng ,jun1 háng wàn lǐ chū lóng tíng ,dān yú wèi qiáo jīn yǐ bài ,jiāng jun1 hé chù mì gōng míng 。

 • 作者:李益 朝代:唐代

  伏波惟愿裹尸还,定远何须生入关。
  莫遣只轮归海窟,仍留一箭射天山。

  fú bō wéi yuàn guǒ shī hái ,dìng yuǎn hé xū shēng rù guān 。
  mò qiǎn zhī lún guī hǎi kū ,réng liú yī jiàn shè tiān shān 。

 • 作者:高适 朝代:唐代

  结束浮云骏,翩翩出从戎。且凭天子怒,复倚将军雄。
  万鼓雷殷地,千旗火生风。日轮驻霜戈,月魄悬雕弓。
  青海阵云匝,黑山兵气冲。战酣太白高,战罢旄头空。
  万里不惜死,一朝得成功。画图麒麟阁,入朝明光宫。
  大笑向文士,一经何足穷。古人昧此道,往往成老翁。

  jié shù fú yún jun4 ,piān piān chū cóng róng 。qiě píng tiān zǐ nù ,fù yǐ jiāng jun1 xióng 。
  wàn gǔ léi yīn dì ,qiān qí huǒ shēng fēng 。rì lún zhù shuāng gē ,yuè pò xuán diāo gōng 。
  qīng hǎi zhèn yún zā ,hēi shān bīng qì chōng 。zhàn hān tài bái gāo ,zhàn bà máo tóu kōng 。
  wàn lǐ bú xī sǐ ,yī cháo dé chéng gōng 。huà tú qí lín gé ,rù cháo míng guāng gōng 。
  dà xiào xiàng wén shì ,yī jīng hé zú qióng 。gǔ rén mèi cǐ dào ,wǎng wǎng chéng lǎo wēng 。

 • 作者:卢汝弼 朝代:唐代

  朔风吹雪透刀瘢,饮马长城窟更寒。
  半夜火来知有敌,一时齐保贺兰山。

  shuò fēng chuī xuě tòu dāo bān ,yǐn mǎ zhǎng chéng kū gèng hán 。
  bàn yè huǒ lái zhī yǒu dí ,yī shí qí bǎo hè lán shān 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  秦时明月汉时关,万里长征人未还。
  但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

  骝马新跨白玉鞍,战罢沙场月色寒。
  城头铁鼓声犹振,匣里金刀血未干。

  qín shí míng yuè hàn shí guān ,wàn lǐ zhǎng zhēng rén wèi hái 。
  dàn shǐ lóng chéng fēi jiāng zài ,bú jiāo hú mǎ dù yīn shān 。

  liú mǎ xīn kuà bái yù ān ,zhàn bà shā chǎng yuè sè hán 。
  chéng tóu tiě gǔ shēng yóu zhèn ,xiá lǐ jīn dāo xuè wèi gàn 。

 • 作者:田锡 朝代:宋代

  秋气生朔陲,塞草犹离离。
  大漠西风急,黄榆凉叶飞。
  襜褴罢南牧,林胡畏汉威。
  藁街将入贡,代马就新羁。
  浮云护玉关,斜日在金微。
  萧索边声静,太平烽影稀。
  素臣称有道,守在於四夷。

  qiū qì shēng shuò chuí ,sāi cǎo yóu lí lí 。
  dà mò xī fēng jí ,huáng yú liáng yè fēi 。
  chān lán bà nán mù ,lín hú wèi hàn wēi 。
  gǎo jiē jiāng rù gòng ,dài mǎ jiù xīn jī 。
  fú yún hù yù guān ,xié rì zài jīn wēi 。
  xiāo suǒ biān shēng jìng ,tài píng fēng yǐng xī 。
  sù chén chēng yǒu dào ,shǒu zài yú sì yí 。

 • 作者:王镃 朝代:宋代

  黄云连白草,万里有无间。
  霜冷髑髅哭,天寒甲胄闲。
  马嘶经战地,雕认打围山。
  移戌腰金印,将军度玉关。

  huáng yún lián bái cǎo ,wàn lǐ yǒu wú jiān 。
  shuāng lěng dú lóu kū ,tiān hán jiǎ zhòu xián 。
  mǎ sī jīng zhàn dì ,diāo rèn dǎ wéi shān 。
  yí xū yāo jīn yìn ,jiāng jun1 dù yù guān 。