1. 古诗词大全

关于描写爱国的诗词

共收录了141首爱国诗词
 • 作者:李大钊 朝代:近代

  殿阁嵯峨接帝京,阿房当日苦经营。
  只今犹听宫墙水,耗尽民膏是此声。

  diàn gé cuó é jiē dì jīng ,ā fáng dāng rì kǔ jīng yíng 。
  zhī jīn yóu tīng gōng qiáng shuǐ ,hào jìn mín gāo shì cǐ shēng 。

 • 作者:李大钊 朝代:近代

  浩渺水东流,客心空太息。
  神州悲板荡,丧乱安所极?
  八表正同昏,一夫终窃国。
  黯黯五彩旗,自兹少颜色。
  逆贼稽征讨,机势今已熟。
  义声起云南,鼓鼙动河北。
  绝域逢知交,慷慨道胸臆。
  中宵出江户,明月临幽黑。
  鹏鸟将图南,扶摇始张翼;
  一翔直冲天,彼何畏荆棘?
  相期吾少年,匡时宜努力;
  男儿尚雄飞,机失不可得。

  hào miǎo shuǐ dōng liú ,kè xīn kōng tài xī 。
  shén zhōu bēi bǎn dàng ,sàng luàn ān suǒ jí ?
  bā biǎo zhèng tóng hūn ,yī fū zhōng qiè guó 。
  àn àn wǔ cǎi qí ,zì zī shǎo yán sè 。
  nì zéi jī zhēng tǎo ,jī shì jīn yǐ shú 。
  yì shēng qǐ yún nán ,gǔ pí dòng hé běi 。
  jué yù féng zhī jiāo ,kāng kǎi dào xiōng yì 。
  zhōng xiāo chū jiāng hù ,míng yuè lín yōu hēi 。
  péng niǎo jiāng tú nán ,fú yáo shǐ zhāng yì ;
  yī xiáng zhí chōng tiān ,bǐ hé wèi jīng jí ?
  xiàng qī wú shǎo nián ,kuāng shí yí nǔ lì ;
  nán ér shàng xióng fēi ,jī shī bú kě dé 。

 • 作者:李大钊 朝代:近代

  班生此去意何云?破碎神州日已曛。
  去国徒深屈子恨,靖氛空说岳家军。
  风尘河北音书断,戎马江南羽檄纷。
  无限伤心劫后话,连天烽火独思君。

  bān shēng cǐ qù yì hé yún ?pò suì shén zhōu rì yǐ xūn 。
  qù guó tú shēn qū zǐ hèn ,jìng fēn kōng shuō yuè jiā jun1 。
  fēng chén hé běi yīn shū duàn ,róng mǎ jiāng nán yǔ xí fēn 。
  wú xiàn shāng xīn jié hòu huà ,lián tiān fēng huǒ dú sī jun1 。

 • 作者:李大钊 朝代:近代

  壮别天涯未许愁,尽将离恨付东流。
  何当痛饮黄龙府,高筑神州风雨楼。

  zhuàng bié tiān yá wèi xǔ chóu ,jìn jiāng lí hèn fù dōng liú 。
  hé dāng tòng yǐn huáng lóng fǔ ,gāo zhù shén zhōu fēng yǔ lóu 。

 • 作者:李大钊 朝代:近代

  逢君已恨晚,此别又如何?
  大陆龙蛇起,江南风雨多。
  斯民正憔悴,吾辈尚蹉跎。
  故国一回首,谁堪返太和?

  féng jun1 yǐ hèn wǎn ,cǐ bié yòu rú hé ?
  dà lù lóng shé qǐ ,jiāng nán fēng yǔ duō 。
  sī mín zhèng qiáo cuì ,wú bèi shàng cuō tuó 。
  gù guó yī huí shǒu ,shuí kān fǎn tài hé ?

 • 作者:李大钊 朝代:近代

  斯人气尚雄,江流自千古。
  碧血几春花,零泪一抔土。
  不闻叱咤声,但听呜咽水。
  夜夜空江头,似有蛟龙起。

  sī rén qì shàng xióng ,jiāng liú zì qiān gǔ 。
  bì xuè jǐ chūn huā ,líng lèi yī póu tǔ 。
  bú wén chì zhà shēng ,dàn tīng wū yān shuǐ 。
  yè yè kōng jiāng tóu ,sì yǒu jiāo lóng qǐ 。

 • 作者:罗椿 朝代:宋代

  不愁风月只忧时,发为君王寸寸丝。
  司马要为元佑起,西枢政坐寿皇知。
  苦辞君命惊凡子,清对梅花更与谁。
  梦绕师门三稽首,起敲冰砚诉相思。

  bú chóu fēng yuè zhī yōu shí ,fā wéi jun1 wáng cùn cùn sī 。
  sī mǎ yào wéi yuán yòu qǐ ,xī shū zhèng zuò shòu huáng zhī 。
  kǔ cí jun1 mìng jīng fán zǐ ,qīng duì méi huā gèng yǔ shuí 。
  mèng rào shī mén sān jī shǒu ,qǐ qiāo bīng yàn sù xiàng sī 。

 • 作者:文天祥 朝代:宋代

  梅花南北路,风雨湿征衣。
  出岭同谁出?归乡如不归!
  山河千古在,城郭一时非。
  饿死真吾志,梦中行采薇。

  méi huā nán běi lù ,fēng yǔ shī zhēng yī 。
  chū lǐng tóng shuí chū ?guī xiāng rú bú guī !
  shān hé qiān gǔ zài ,chéng guō yī shí fēi 。
  è sǐ zhēn wú zhì ,mèng zhōng háng cǎi wēi 。

 • 作者:陆游 朝代:宋代

  桐叶晨飘蛩夜语。旅思秋光,黯黯长安路。忽记横戈盘马处。散关清渭应如故。
  江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付。早信此生终不遇。当年悔草长杨赋。

  tóng yè chén piāo qióng yè yǔ 。lǚ sī qiū guāng ,àn àn zhǎng ān lù 。hū jì héng gē pán mǎ chù 。sàn guān qīng wèi yīng rú gù 。
  jiāng hǎi qīng zhōu jīn yǐ jù 。yī juàn bīng shū ,tàn xī wú rén fù 。zǎo xìn cǐ shēng zhōng bú yù 。dāng nián huǐ cǎo zhǎng yáng fù 。

 • 作者:李商隐 朝代:唐代

  羽翼摧残日,郊园寂寞时。
  晓鸡惊树雪,寒鹜守冰池。
  急景忽云暮,颓年浸已衰。
  如何匡国分,不与夙心期。

  yǔ yì cuī cán rì ,jiāo yuán jì mò shí 。
  xiǎo jī jīng shù xuě ,hán wù shǒu bīng chí 。
  jí jǐng hū yún mù ,tuí nián jìn yǐ shuāi 。
  rú hé kuāng guó fèn ,bú yǔ sù xīn qī 。

 • 作者:白居易 朝代:唐代

  兀兀寄形群动内,陶陶任性一生间。
  自抛官后春多梦,不读书来老更闲。
  琴里知闻唯渌水,茶中故旧是蒙山。
  穷通行止常相伴,难道吾今无往还?

  wū wū jì xíng qún dòng nèi ,táo táo rèn xìng yī shēng jiān 。
  zì pāo guān hòu chūn duō mèng ,bú dú shū lái lǎo gèng xián 。
  qín lǐ zhī wén wéi lù shuǐ ,chá zhōng gù jiù shì méng shān 。
  qióng tōng háng zhǐ cháng xiàng bàn ,nán dào wú jīn wú wǎng hái ?

 • 作者:丘为 朝代:唐代

  冷艳全欺雪,余香乍入衣。
  春风且莫定,吹向玉阶飞。

  lěng yàn quán qī xuě ,yú xiāng zhà rù yī 。
  chūn fēng qiě mò dìng ,chuī xiàng yù jiē fēi 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  龙马花雪毛,金鞍五陵豪。
  秋霜切玉剑,落日明珠袍。
  斗鸡事万乘,轩盖一何高。
  弓摧南山虎,手接太行猱。
  酒后竞风采,三杯弄宝刀。
  杀人如剪草,剧孟同游遨。
  发愤去函谷,从军向临洮。
  叱咤经百战,匈奴尽奔逃。
  归来使酒气,未肯拜萧曹。
  羞入原宪室,荒淫隐蓬蒿。

  lóng mǎ huā xuě máo ,jīn ān wǔ líng háo 。
  qiū shuāng qiē yù jiàn ,luò rì míng zhū páo 。
  dòu jī shì wàn chéng ,xuān gài yī hé gāo 。
  gōng cuī nán shān hǔ ,shǒu jiē tài háng náo 。
  jiǔ hòu jìng fēng cǎi ,sān bēi nòng bǎo dāo 。
  shā rén rú jiǎn cǎo ,jù mèng tóng yóu áo 。
  fā fèn qù hán gǔ ,cóng jun1 xiàng lín táo 。
  chì zhà jīng bǎi zhàn ,xiōng nú jìn bēn táo 。
  guī lái shǐ jiǔ qì ,wèi kěn bài xiāo cáo 。
  xiū rù yuán xiàn shì ,huāng yín yǐn péng hāo 。

 • 作者:元结 朝代:唐代

  农臣何所怨,乃欲干人主。
  不识天地心,徒然怨风雨。
  将论草木患,欲说昆虫苦。
  巡回宫阙傍,其意无由吐。
  一朝哭都市,泪尽归田亩。
  谣颂若采之,此言当可取。

  nóng chén hé suǒ yuàn ,nǎi yù gàn rén zhǔ 。
  bú shí tiān dì xīn ,tú rán yuàn fēng yǔ 。
  jiāng lùn cǎo mù huàn ,yù shuō kūn chóng kǔ 。
  xún huí gōng què bàng ,qí yì wú yóu tǔ 。
  yī cháo kū dōu shì ,lèi jìn guī tián mǔ 。
  yáo sòng ruò cǎi zhī ,cǐ yán dāng kě qǔ 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  窗前谁种芭蕉树,阴满中庭。阴满中庭。叶叶心心,舒卷有馀清。(馀 一作:情)
  伤心枕上三更雨,点滴霖霪。点滴霖霪。愁损北人,不惯起来听。

  chuāng qián shuí zhǒng bā jiāo shù ,yīn mǎn zhōng tíng 。yīn mǎn zhōng tíng 。yè yè xīn xīn ,shū juàn yǒu yú qīng 。(yú qīng yī zuò :qíng )
  shāng xīn zhěn shàng sān gèng yǔ ,diǎn dī lín yín 。diǎn dī lín yín 。chóu sǔn běi rén ,bú guàn qǐ lái tīng 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  金陵风景好,豪士集新亭。
  举目山河异,偏伤周顗情。
  四坐楚囚悲,不忧社稷倾。
  王公何慷慨,千载仰雄名。

  jīn líng fēng jǐng hǎo ,háo shì jí xīn tíng 。
  jǔ mù shān hé yì ,piān shāng zhōu yǐ qíng 。
  sì zuò chǔ qiú bēi ,bú yōu shè jì qīng 。
  wáng gōng hé kāng kǎi ,qiān zǎi yǎng xióng míng 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  点火樱桃,照一架、荼蘼如雪。春正好,见龙孙穿破,紫苔苍壁。乳燕引雏飞力弱,流莺唤友娇声怯。问春归、不肯带愁归,肠千结。
  层楼望,春山叠;家何在?烟波隔。把古今遗恨,向他谁说?蝴蝶不传千里梦,子规叫断三更月。听声声、枕上劝人归,归难得。

  diǎn huǒ yīng táo ,zhào yī jià 、tú mí rú xuě 。chūn zhèng hǎo ,jiàn lóng sūn chuān pò ,zǐ tái cāng bì 。rǔ yàn yǐn chú fēi lì ruò ,liú yīng huàn yǒu jiāo shēng qiè 。wèn chūn guī 、bú kěn dài chóu guī ,cháng qiān jié 。
  céng lóu wàng ,chūn shān dié ;jiā hé zài ?yān bō gé 。bǎ gǔ jīn yí hèn ,xiàng tā shuí shuō ?hú dié bú chuán qiān lǐ mèng ,zǐ guī jiào duàn sān gèng yuè 。tīng shēng shēng 、zhěn shàng quàn rén guī ,guī nán dé 。

 • 作者:李煜 朝代:先秦

  闲梦远,南国正清秋:千里江山寒色远,芦花深处泊孤舟,笛在月明楼。

  xián mèng yuǎn ,nán guó zhèng qīng qiū :qiān lǐ jiāng shān hán sè yuǎn ,lú huā shēn chù bó gū zhōu ,dí zài yuè míng lóu 。

 • 作者:陆游 朝代:宋代

  和戎诏下十五年,将军不战空临边。
  朱门沉沉按歌舞,厩马肥死弓断弦。
  戍楼刁斗催落月,三十从军今白发。
  笛里谁知壮士心,沙头空照征人骨。
  中原干戈古亦闻,岂有逆胡传子孙!
  遗民忍死望恢复,几处今宵垂泪痕。

  hé róng zhào xià shí wǔ nián ,jiāng jun1 bú zhàn kōng lín biān 。
  zhū mén chén chén àn gē wǔ ,jiù mǎ féi sǐ gōng duàn xián 。
  shù lóu diāo dòu cuī luò yuè ,sān shí cóng jun1 jīn bái fā 。
  dí lǐ shuí zhī zhuàng shì xīn ,shā tóu kōng zhào zhēng rén gǔ 。
  zhōng yuán gàn gē gǔ yì wén ,qǐ yǒu nì hú chuán zǐ sūn !
  yí mín rěn sǐ wàng huī fù ,jǐ chù jīn xiāo chuí lèi hén 。

 • 作者:杨炎正 朝代:宋代

  寒眼乱空阔,客意不胜秋。强呼斗酒,发兴特上最高楼。舒卷江山图画,应答龙鱼悲啸,不暇顾诗愁。风露巧欺客,分冷入衣裘。
  忽醒然,成感慨,望神州。可怜报国无路,空白一分头。都把平生意气,只做如今憔悴,岁晚若为谋。此意仗江月,分付与沙鸥。

  hán yǎn luàn kōng kuò ,kè yì bú shèng qiū 。qiáng hū dòu jiǔ ,fā xìng tè shàng zuì gāo lóu 。shū juàn jiāng shān tú huà ,yīng dá lóng yú bēi xiào ,bú xiá gù shī chóu 。fēng lù qiǎo qī kè ,fèn lěng rù yī qiú 。
  hū xǐng rán ,chéng gǎn kǎi ,wàng shén zhōu 。kě lián bào guó wú lù ,kōng bái yī fèn tóu 。dōu bǎ píng shēng yì qì ,zhī zuò rú jīn qiáo cuì ,suì wǎn ruò wéi móu 。cǐ yì zhàng jiāng yuè ,fèn fù yǔ shā ōu 。