1. 古诗词大全

关于描写春天的诗句

共收录了210首春天诗词
 • 作者:毛滂 朝代:宋代

  遥山雪气入疏帘。罗幕晓寒添。爱日腾波,朝霞入户,一线过冰檐。
  绿尊香嫩蒲萄暖,满酌破冬严。庭下早梅,已含芳意,春近瘦枝南。

  yáo shān xuě qì rù shū lián 。luó mù xiǎo hán tiān 。ài rì téng bō ,cháo xiá rù hù ,yī xiàn guò bīng yán 。
  lǜ zūn xiāng nèn pú táo nuǎn ,mǎn zhuó pò dōng yán 。tíng xià zǎo méi ,yǐ hán fāng yì ,chūn jìn shòu zhī nán 。

 • 作者:高骈 朝代:唐代

  草色青青柳色浓,玉壶倾酒满金钟。
  笙歌嘹亮随风去,知尽关山第几重。

  cǎo sè qīng qīng liǔ sè nóng ,yù hú qīng jiǔ mǎn jīn zhōng 。
  shēng gē liáo liàng suí fēng qù ,zhī jìn guān shān dì jǐ zhòng 。

 • 作者:杜荀鹤 朝代:唐代

  竹树无声或有声,霏霏漠漠散还凝。
  岭梅谢后重妆蕊,岩水铺来却结冰。
  牢系鹿儿防猎客,满添茶鼎候吟僧。
  好将膏雨同功力,松径莓苔又一层。

  zhú shù wú shēng huò yǒu shēng ,fēi fēi mò mò sàn hái níng 。
  lǐng méi xiè hòu zhòng zhuāng ruǐ ,yán shuǐ pù lái què jié bīng 。
  láo xì lù ér fáng liè kè ,mǎn tiān chá dǐng hòu yín sēng 。
  hǎo jiāng gāo yǔ tóng gōng lì ,sōng jìng méi tái yòu yī céng 。

 • 作者:王勃 朝代:唐代

  落花落,落花纷漠漠。
  绿叶青跗映丹萼,与君裴回上金阁。
  影拂妆阶玳瑁筵,香飘舞馆茱萸幕。
  落花飞,燎乱入中帷。
  落花春正满,春人归不归。
  落花度,氛氲绕高树。
  落花春已繁,春人春不顾。
  绮阁青台静且闲,罗袂红巾复往还。
  盛年不再得,高枝难重攀。
  试复旦游落花里,暮宿落花间。
  与君落花院,台上起双鬟。

  luò huā luò ,luò huā fēn mò mò 。
  lǜ yè qīng fū yìng dān è ,yǔ jun1 péi huí shàng jīn gé 。
  yǐng fú zhuāng jiē dài mào yàn ,xiāng piāo wǔ guǎn zhū yú mù 。
  luò huā fēi ,liáo luàn rù zhōng wéi 。
  luò huā chūn zhèng mǎn ,chūn rén guī bú guī 。
  luò huā dù ,fēn yūn rào gāo shù 。
  luò huā chūn yǐ fán ,chūn rén chūn bú gù 。
  qǐ gé qīng tái jìng qiě xián ,luó mèi hóng jīn fù wǎng hái 。
  shèng nián bú zài dé ,gāo zhī nán zhòng pān 。
  shì fù dàn yóu luò huā lǐ ,mù xiǔ luò huā jiān 。
  yǔ jun1 luò huā yuàn ,tái shàng qǐ shuāng huán 。

 • 作者:周朴 朝代:唐代

  桃花春色暖先开,明媚谁人不看来。
  可惜狂风吹落后,殷红片片点莓苔。

  táo huā chūn sè nuǎn xiān kāi ,míng mèi shuí rén bú kàn lái 。
  kě xī kuáng fēng chuī luò hòu ,yīn hóng piàn piàn diǎn méi tái 。

 • 作者:胡祗遹 朝代:元代

  几枝红雪墙头杏,数点青山屋上屏。一春能得几晴明?三月景,宜醉不宜醒。
  残花酝酿蜂儿蜜,细雨调和燕子泥。绿窗春睡觉来迟。谁唤起?窗外晓莺啼。
  一帘红雨桃花谢,十里清阴柳影斜。洛阳花酒一时别。春去也,闲煞旧蜂蝶。

  jǐ zhī hóng xuě qiáng tóu xìng ,shù diǎn qīng shān wū shàng píng 。yī chūn néng dé jǐ qíng míng ?sān yuè jǐng ,yí zuì bú yí xǐng 。
  cán huā yùn niàng fēng ér mì ,xì yǔ diào hé yàn zǐ ní 。lǜ chuāng chūn shuì jiào lái chí 。shuí huàn qǐ ?chuāng wài xiǎo yīng tí 。
  yī lián hóng yǔ táo huā xiè ,shí lǐ qīng yīn liǔ yǐng xié 。luò yáng huā jiǔ yī shí bié 。chūn qù yě ,xián shà jiù fēng dié 。

 • 作者:袁枚 朝代:清代

  春风如贵客,一到便繁华。
  来扫千山雪,归留万国花。

  chūn fēng rú guì kè ,yī dào biàn fán huá 。
  lái sǎo qiān shān xuě ,guī liú wàn guó huā 。

 • 作者:高适 朝代:唐代

  高馆张灯酒复清,夜钟残月雁归声。
  只言啼鸟堪求侣,无那春风欲送行。
  黄河曲里沙为岸,白马津边柳向城。
  莫怨他乡暂离别,知君到处有逢迎。

  gāo guǎn zhāng dēng jiǔ fù qīng ,yè zhōng cán yuè yàn guī shēng 。
  zhī yán tí niǎo kān qiú lǚ ,wú nà chūn fēng yù sòng háng 。
  huáng hé qǔ lǐ shā wéi àn ,bái mǎ jīn biān liǔ xiàng chéng 。
  mò yuàn tā xiāng zàn lí bié ,zhī jun1 dào chù yǒu féng yíng 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  天涯流落思无穷。既相逢。却匆匆。摧手佳人,和泪折残红。为问东风余几许,春纵在,与谁同。
  隋堤三月水溶溶。背归鸿。去吴中。回首彭城,清泗与淮通。寄我相思千点泪,流不到,楚江东。(版本一)

  天涯流落思无穷!既相逢,却匆匆。携手佳人,和泪折残红。为问东风余几许?春纵在,与谁同!
  隋堤三月水溶溶。背归鸿,去吴中。回首彭城,清泗与淮通。欲寄相思千点泪,流不到,楚江东。(版本二)

  tiān yá liú luò sī wú qióng 。jì xiàng féng 。què cōng cōng 。cuī shǒu jiā rén ,hé lèi shé cán hóng 。wéi wèn dōng fēng yú jǐ xǔ ,chūn zòng zài ,yǔ shuí tóng 。
  suí dī sān yuè shuǐ róng róng 。bèi guī hóng 。qù wú zhōng 。huí shǒu péng chéng ,qīng sì yǔ huái tōng 。jì wǒ xiàng sī qiān diǎn lèi ,liú bú dào ,chǔ jiāng dōng 。(bǎn běn yī )

  tiān yá liú luò sī wú qióng !jì xiàng féng ,què cōng cōng 。xié shǒu jiā rén ,hé lèi shé cán hóng 。wéi wèn dōng fēng yú jǐ xǔ ?chūn zòng zài ,yǔ shuí tóng !
  suí dī sān yuè shuǐ róng róng 。bèi guī hóng ,qù wú zhōng 。huí shǒu péng chéng ,qīng sì yǔ huái tōng 。yù jì xiàng sī qiān diǎn lèi ,liú bú dào ,chǔ jiāng dōng 。(bǎn běn èr )

 • 作者:李白 朝代:唐代

  垂杨拂绿水,摇艳东风年。
  花明玉关雪,叶暖金窗烟。
  美人结长想,对此心凄然。
  攀条折春色,远寄龙庭前。

  chuí yáng fú lǜ shuǐ ,yáo yàn dōng fēng nián 。
  huā míng yù guān xuě ,yè nuǎn jīn chuāng yān 。
  měi rén jié zhǎng xiǎng ,duì cǐ xīn qī rán 。
  pān tiáo shé chūn sè ,yuǎn jì lóng tíng qián 。

 • 作者:晏几道 朝代:宋代

  庭花香信尚浅。最玉楼先暖。梦觉春衾,江南依旧远。
  回纹锦字暗剪。谩寄与、也应归晚。要问相思,天涯犹自短。

  tíng huā xiāng xìn shàng qiǎn 。zuì yù lóu xiān nuǎn 。mèng jiào chūn qīn ,jiāng nán yī jiù yuǎn 。
  huí wén jǐn zì àn jiǎn 。màn jì yǔ 、yě yīng guī wǎn 。yào wèn xiàng sī ,tiān yá yóu zì duǎn 。

 • 作者:岑参 朝代:唐代

                  其一

  风恬日暖荡春光,戏蝶游蜂乱入房。
  数枝门柳低衣桁,一片山花落笔床。

                 其二

  梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家。
  庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

                  qí yī

  fēng tián rì nuǎn dàng chūn guāng ,xì dié yóu fēng luàn rù fáng 。
  shù zhī mén liǔ dī yī héng ,yī piàn shān huā luò bǐ chuáng 。

                 qí èr

  liáng yuán rì mù luàn fēi yā ,jí mù xiāo tiáo sān liǎng jiā 。
  tíng shù bú zhī rén qù jìn ,chūn lái hái fā jiù shí huā 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  莺初解语,最是一年春好处。微雨如酥,草色遥看近却无。
  休辞醉倒,花不看开人易老。莫待春回,颠倒红英间绿苔。

  yīng chū jiě yǔ ,zuì shì yī nián chūn hǎo chù 。wēi yǔ rú sū ,cǎo sè yáo kàn jìn què wú 。
  xiū cí zuì dǎo ,huā bú kàn kāi rén yì lǎo 。mò dài chūn huí ,diān dǎo hóng yīng jiān lǜ tái 。

 • 作者:欧阳修 朝代:宋代

  堤上游人逐画船,拍堤春水四垂天。绿杨楼外出秋千。
  白发戴花君莫笑,六幺催拍盏频传。人生何处似樽前!

  dī shàng yóu rén zhú huà chuán ,pāi dī chūn shuǐ sì chuí tiān 。lǜ yáng lóu wài chū qiū qiān 。
  bái fā dài huā jun1 mò xiào ,liù yāo cuī pāi zhǎn pín chuán 。rén shēng hé chù sì zūn qián !

 • 作者:张敬忠 朝代:唐代

  五原春色旧来迟,二月垂杨未挂丝。
  即今河畔冰开日,正是长安花落时。

  wǔ yuán chūn sè jiù lái chí ,èr yuè chuí yáng wèi guà sī 。
  jí jīn hé pàn bīng kāi rì ,zhèng shì zhǎng ān huā luò shí 。

 • 作者:武元衡 朝代:唐代

  杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。
  春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

  yáng liǔ yīn yīn xì yǔ qíng ,cán huā luò jìn jiàn liú yīng 。
  chūn fēng yī yè chuī xiāng mèng ,yòu zhú chūn fēng dào luò chéng 。

 • 作者:左纬 朝代:宋代

  池上柳依依,柳边人掩扉。
  蝶随花片落,燕拂水纹飞。
  试数交游看,方惊笑语稀。
  一年春又尽,倚杖对斜晖。

  chí shàng liǔ yī yī ,liǔ biān rén yǎn fēi 。
  dié suí huā piàn luò ,yàn fú shuǐ wén fēi 。
  shì shù jiāo yóu kàn ,fāng jīng xiào yǔ xī 。
  yī nián chūn yòu jìn ,yǐ zhàng duì xié huī 。

 • 作者:白居易 朝代:唐代

  风回云断雨初晴,返照湖边暖复明。
  乱点碎红山杏发,平铺新绿水蘋生。
  翅低白雁飞仍重,舌涩黄鹂语未成。
  不道江南春不好,年年衰病减心情。

  fēng huí yún duàn yǔ chū qíng ,fǎn zhào hú biān nuǎn fù míng 。
  luàn diǎn suì hóng shān xìng fā ,píng pù xīn lǜ shuǐ pín shēng 。
  chì dī bái yàn fēi réng zhòng ,shé sè huáng lí yǔ wèi chéng 。
  bú dào jiāng nán chūn bú hǎo ,nián nián shuāi bìng jiǎn xīn qíng 。

 • 作者:李益 朝代:唐代

  金谷园中柳,春来似舞腰。
  那堪好风景,独上洛阳桥。

  jīn gǔ yuán zhōng liǔ ,chūn lái sì wǔ yāo 。
  nà kān hǎo fēng jǐng ,dú shàng luò yáng qiáo 。

 • 作者:郑愔 朝代:唐代

  春朝物候妍,愁妇镜台前。
  风吹数蝶乱,露洗百花鲜。
  试出褰罗幌,还来著锦筵。
  曲中愁夜夜,楼上别年年。
  不及随萧史,高飞向紫烟。

  chūn cháo wù hòu yán ,chóu fù jìng tái qián 。
  fēng chuī shù dié luàn ,lù xǐ bǎi huā xiān 。
  shì chū qiān luó huǎng ,hái lái zhe jǐn yàn 。
  qǔ zhōng chóu yè yè ,lóu shàng bié nián nián 。
  bú jí suí xiāo shǐ ,gāo fēi xiàng zǐ yān 。