1. 古诗词大全

励志古诗词大全

共收录了66首励志诗词
 • 作者:诸葛亮 朝代:汉代

  夫君子之行,静以修身,俭以养德。非澹泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! (澹泊 一作:淡泊;淫慢 一作:慆慢)

  fū jun1 zǐ zhī háng ,jìng yǐ xiū shēn ,jiǎn yǐ yǎng dé 。fēi dàn bó wú yǐ míng zhì ,fēi níng jìng wú yǐ zhì yuǎn 。fū xué xū jìng yě ,cái xū xué yě ,fēi xué wú yǐ guǎng cái ,fēi zhì wú yǐ chéng xué 。yín màn zé bú néng lì jīng ,xiǎn zào zé bú néng yě xìng 。nián yǔ shí chí ,yì yǔ rì qù ,suí chéng kū luò ,duō bú jiē shì ,bēi shǒu qióng lú ,jiāng fù hé jí ! (dàn bó yī zuò :dàn bó ;yín màn yī zuò :tāo màn )

 • 作者:袁枚 朝代:清代

  白日不到处,青春恰自来。
  苔花如米小,也学牡丹开。(学 一作:亦)

  bái rì bú dào chù ,qīng chūn qià zì lái 。
  tái huā rú mǐ xiǎo ,yě xué mǔ dān kāi 。(xué yī zuò :yì )

 • 作者:宋濂 朝代:明代

  余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道 ,又患无硕师、名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

  当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

  今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

  今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉!

  东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。余朝京师,生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达,与之论辩,言和而色夷。自谓少时用心于学甚劳,是可谓善学者矣!其将归见其亲也,余故道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也;诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知余者哉!

  yú yòu shí jí shì xué 。jiā pín ,wú cóng zhì shū yǐ guān ,měi jiǎ jiè yú cáng shū zhī jiā ,shǒu zì bǐ lù ,jì rì yǐ hái 。tiān dà hán ,yàn bīng jiān ,shǒu zhǐ bú kě qū shēn ,fú zhī dài 。lù bì ,zǒu sòng zhī ,bú gǎn shāo yú yuē 。yǐ shì rén duō yǐ shū jiǎ yú ,yú yīn dé biàn guān qún shū 。jì jiā guàn ,yì mù shèng xián zhī dào ,yòu huàn wú shuò shī 、míng rén yǔ yóu ,cháng qū bǎi lǐ wài ,cóng xiāng zhī xiān dá zhí jīng kòu wèn 。xiān dá dé lóng wàng zūn ,mén rén dì zǐ tián qí shì ,wèi cháng shāo jiàng cí sè 。yú lì shì zuǒ yòu ,yuán yí zhì lǐ ,fǔ shēn qīng ěr yǐ qǐng ;huò yù qí chì duō ,sè yù gōng ,lǐ yù zhì ,bú gǎn chū yī yán yǐ fù ;sì qí xīn yuè ,zé yòu qǐng yān 。gù yú suī yú ,zú huò yǒu suǒ wén 。

  dāng yú zhī cóng shī yě ,fù qiè yè xǐ ,háng shēn shān jù gǔ zhōng ,qióng dōng liè fēng ,dà xuě shēn shù chǐ ,zú fū jun1 liè ér bú zhī 。zhì shě ,sì zhī jiāng jìn bú néng dòng ,yìng rén chí tāng wò guàn ,yǐ qīn yōng fù ,jiǔ ér nǎi hé 。yù nì lǚ ,zhǔ rén rì zài shí ,wú xiān féi zī wèi zhī xiǎng 。tóng shě shēng jiē bèi qǐ xiù ,dài zhū yīng bǎo shì zhī mào ,yāo bái yù zhī huán ,zuǒ pèi dāo ,yòu bèi róng chòu ,yè rán ruò shén rén ;yú zé wēn páo bì yī chù qí jiān ,luè wú mù yàn yì 。yǐ zhōng yǒu zú lè zhě ,bú zhī kǒu tǐ zhī fèng bú ruò rén yě 。gài yú zhī qín qiě jiān ruò cǐ 。

  jīn suī mào lǎo ,wèi yǒu suǒ chéng ,yóu xìng yù jun1 zǐ zhī liè ,ér chéng tiān zǐ zhī chǒng guāng ,zhuì gōng qīng zhī hòu ,rì shì zuò bèi gù wèn ,sì hǎi yì miù chēng qí shì míng ,kuàng cái zhī guò yú yú zhě hū ?

  jīn zhū shēng xué yú tài xué ,xiàn guān rì yǒu lǐn shāo zhī gòng ,fù mǔ suì yǒu qiú gě zhī yí ,wú dòng něi zhī huàn yǐ ;zuò dà shà zhī xià ér sòng 《shī 》《shū 》,wú bēn zǒu zhī láo yǐ ;yǒu sī yè 、bó shì wéi zhī shī ,wèi yǒu wèn ér bú gào ,qiú ér bú dé zhě yě ;fán suǒ yí yǒu zhī shū ,jiē jí yú cǐ ,bú bì ruò yú zhī shǒu lù ,jiǎ zhū rén ér hòu jiàn yě 。qí yè yǒu bú jīng ,dé yǒu bú chéng zhě ,fēi tiān zhì zhī bēi ,zé xīn bú ruò yú zhī zhuān ěr ,qǐ tā rén zhī guò zāi !

  dōng yáng mǎ shēng jun1 zé ,zài tài xué yǐ èr nián ,liú bèi shèn chēng qí xián 。yú cháo jīng shī ,shēng yǐ xiāng rén zǐ yè yú ,zhuàn zhǎng shū yǐ wéi zhì ,cí shèn chàng dá ,yǔ zhī lùn biàn ,yán hé ér sè yí 。zì wèi shǎo shí yòng xīn yú xué shèn láo ,shì kě wèi shàn xué zhě yǐ !qí jiāng guī jiàn qí qīn yě ,yú gù dào wéi xué zhī nán yǐ gào zhī 。wèi yú miǎn xiāng rén yǐ xué zhě ,yú zhī zhì yě ;dǐ wǒ kuā jì yù zhī shèng ér jiāo xiāng rén zhě ,qǐ zhī yú zhě zāi !

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  素练风霜起,苍鹰画作殊。

  耸身思狡兔,侧目似愁胡。

  绦镟光堪摘,轩楹势可呼。

  何当击凡鸟,毛血洒平芜。

  sù liàn fēng shuāng qǐ ,cāng yīng huà zuò shū 。

  sǒng shēn sī jiǎo tù ,cè mù sì chóu hú 。

  tāo xuàn guāng kān zhāi ,xuān yíng shì kě hū 。

  hé dāng jī fán niǎo ,máo xuè sǎ píng wú 。

 • 作者:李绅 朝代:唐代

  假金方用真金镀,若是真金不镀金。
  十载长安得一第,何须空腹用高心。

  jiǎ jīn fāng yòng zhēn jīn dù ,ruò shì zhēn jīn bú dù jīn 。
  shí zǎi zhǎng ān dé yī dì ,hé xū kōng fù yòng gāo xīn 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  击石乃有火,不击元无烟。
  人学始知道,不学非自然。
  万事须己运,他得非我贤。
  青春须早为,岂能长少年。

  jī shí nǎi yǒu huǒ ,bú jī yuán wú yān 。
  rén xué shǐ zhī dào ,bú xué fēi zì rán 。
  wàn shì xū jǐ yùn ,tā dé fēi wǒ xián 。
  qīng chūn xū zǎo wéi ,qǐ néng zhǎng shǎo nián 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。
  五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。
  马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开。
  天地肃清堪四望,为君扶病上高台。

  xī kàn huáng jú yǔ jun1 bié ,jīn tīng xuán chán wǒ què huí 。
  wǔ yè sōu liú zhěn qián jiào ,yī nián yán zhuàng jìng zhōng lái 。
  mǎ sī biān cǎo quán máo dòng ,diāo miǎn qīng yún shuì yǎn kāi 。
  tiān dì sù qīng kān sì wàng ,wéi jun1 fú bìng shàng gāo tái 。

 • 作者:杨炯 朝代:唐代

  烽火照西京,心中自不平。牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。
  雪暗凋旗画,风多杂鼓声。宁为百夫长,胜作一书生。

  fēng huǒ zhào xī jīng ,xīn zhōng zì bú píng 。yá zhāng cí fèng què ,tiě qí rào lóng chéng 。
  xuě àn diāo qí huà ,fēng duō zá gǔ shēng 。níng wéi bǎi fū zhǎng ,shèng zuò yī shū shēng 。

 • 作者:岑参 朝代:唐代

  一身从远使,万里向安西。汉月垂乡泪,胡沙费马蹄。
  寻河愁地尽,过碛觉天低。送子军中饮,家书醉里题。

  yī shēn cóng yuǎn shǐ ,wàn lǐ xiàng ān xī 。hàn yuè chuí xiāng lèi ,hú shā fèi mǎ tí 。
  xún hé chóu dì jìn ,guò qì jiào tiān dī 。sòng zǐ jun1 zhōng yǐn ,jiā shū zuì lǐ tí 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  闻道皇华使,方随皂盖臣。封章通左语,冠冕化文身。
  树色分扬子,潮声满富春。遥知辨璧吏,恩到泣珠人。

  wén dào huáng huá shǐ ,fāng suí zào gài chén 。fēng zhāng tōng zuǒ yǔ ,guàn miǎn huà wén shēn 。
  shù sè fèn yáng zǐ ,cháo shēng mǎn fù chūn 。yáo zhī biàn bì lì ,ēn dào qì zhū rén 。

 • 作者:元好问 朝代:金朝

  强饭日逾瘦,狭衣秋已寒。
  儿童漫相忆,行路岂知难。
  露气入茅屋,溪声喧石滩。
  山中夜来月,到晓不曾看。

  qiáng fàn rì yú shòu ,xiá yī qiū yǐ hán 。
  ér tóng màn xiàng yì ,háng lù qǐ zhī nán 。
  lù qì rù máo wū ,xī shēng xuān shí tān 。
  shān zhōng yè lái yuè ,dào xiǎo bú céng kàn 。

 • 作者:佚名 朝代:先秦

  蟋蟀在堂,岁聿其莫。今我不乐,日月其除。无已大康,职思其居。好乐无荒,良士瞿瞿。

  蟋蟀在堂,岁聿其逝。今我不乐,日月其迈。无已大康,职思其外。好乐无荒,良士蹶蹶。

  蟋蟀在堂,役车其休。今我不乐,日月其慆。无以大康。职思其忧。好乐无荒,良士休休。

  xī shuài zài táng ,suì yù qí mò 。jīn wǒ bú lè ,rì yuè qí chú 。wú yǐ dà kāng ,zhí sī qí jū 。hǎo lè wú huāng ,liáng shì qú qú 。

  xī shuài zài táng ,suì yù qí shì 。jīn wǒ bú lè ,rì yuè qí mài 。wú yǐ dà kāng ,zhí sī qí wài 。hǎo lè wú huāng ,liáng shì juě juě 。

  xī shuài zài táng ,yì chē qí xiū 。jīn wǒ bú lè ,rì yuè qí tāo 。wú yǐ dà kāng 。zhí sī qí yōu 。hǎo lè wú huāng ,liáng shì xiū xiū 。

 • 作者:王溥 朝代:清代

  枣花至小能成实,桑叶虽柔解吐丝。
  堪笑牡丹如斗大,不成一事又空枝。

  zǎo huā zhì xiǎo néng chéng shí ,sāng yè suī róu jiě tǔ sī 。
  kān xiào mǔ dān rú dòu dà ,bú chéng yī shì yòu kōng zhī 。

 • 作者:李贺 朝代:唐代

  男儿何不带吴钩,收取关山五十州。
  请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?

  nán ér hé bú dài wú gōu ,shōu qǔ guān shān wǔ shí zhōu 。
  qǐng jun1 zàn shàng líng yān gé ,ruò gè shū shēng wàn hù hóu ?

 • 作者:徐锡麟 朝代:清代

  军歌应唱大刀环,誓灭胡奴出玉关。
  只解沙场为国死,何须马革裹尸还。

  jun1 gē yīng chàng dà dāo huán ,shì miè hú nú chū yù guān 。
  zhī jiě shā chǎng wéi guó sǐ ,hé xū mǎ gé guǒ shī hái 。

 • 作者:李峤 朝代:唐代

  解落三秋叶,能开二月花。
  过江千尺浪,入竹万竿斜。

  jiě luò sān qiū yè ,néng kāi èr yuè huā 。
  guò jiāng qiān chǐ làng ,rù zhú wàn gān xié 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  未洗染尘缨,归来芳草平。一条藤径绿,万点雪峰晴。
  地冷叶先尽,谷寒云不行。嫩篁侵舍密,古树倒江横。
  白犬离村吠,苍苔壁上生。穿厨孤雉过,临屋旧猿鸣。
  木落禽巢在,篱疏兽路成。拂床苍鼠走,倒箧素鱼惊。
  洗砚修良策,敲松拟素贞。此时重一去,去合到三清。

  wèi xǐ rǎn chén yīng ,guī lái fāng cǎo píng 。yī tiáo téng jìng lǜ ,wàn diǎn xuě fēng qíng 。
  dì lěng yè xiān jìn ,gǔ hán yún bú háng 。nèn huáng qīn shě mì ,gǔ shù dǎo jiāng héng 。
  bái quǎn lí cūn fèi ,cāng tái bì shàng shēng 。chuān chú gū zhì guò ,lín wū jiù yuán míng 。
  mù luò qín cháo zài ,lí shū shòu lù chéng 。fú chuáng cāng shǔ zǒu ,dǎo qiè sù yú jīng 。
  xǐ yàn xiū liáng cè ,qiāo sōng nǐ sù zhēn 。cǐ shí zhòng yī qù ,qù hé dào sān qīng 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:南北朝

  巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。
  怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
  沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
  今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

  bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì ,èr shí sān nián qì zhì shēn 。
  huái jiù kōng yín wén dí fù ,dào xiāng fān sì làn kē rén 。
  chén zhōu cè pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tóu wàn mù chūn 。
  jīn rì tīng jun1 gē yī qǔ ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。

 • 作者:杨慎 朝代:魏晋

  《廿一史弹词》第三段说秦汉开场词

  滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。
  是非成败转头空。
  青山依旧在,几度夕阳红。
  白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。
  一壶浊酒喜相逢。
  古今多少事,都付笑谈中。

  《niàn yī shǐ dàn cí 》dì sān duàn shuō qín hàn kāi chǎng cí

  gǔn gǔn zhǎng jiāng dōng shì shuǐ ,làng huā táo jìn yīng xióng 。
  shì fēi chéng bài zhuǎn tóu kōng 。
  qīng shān yī jiù zài ,jǐ dù xī yáng hóng 。
  bái fā yú qiáo jiāng zhǔ shàng ,guàn kàn qiū yuè chūn fēng 。
  yī hú zhuó jiǔ xǐ xiàng féng 。
  gǔ jīn duō shǎo shì ,dōu fù xiào tán zhōng 。

 • 作者:王勃 朝代:唐代

   豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。(豫章故郡 一作:南昌故郡)
  时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿。临帝子之长洲,得仙人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。(层峦  一作:层台;即冈 一作:列冈;天人 一作:仙人)
  披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰迷津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。(轴 通:舳;迷津 一作:弥津;云销雨霁,彩彻区明 一作:虹销雨霁,彩彻云衢)
  遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍而不见,奉宣室以何年?(遥襟甫畅 一作:遥吟俯畅)
  嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!(见机 一作:安贫)
  勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?
  呜乎!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔:
  滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。
  画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。
  闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。
  阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

   yù zhāng gù jun4 ,hóng dōu xīn fǔ 。xīng fèn yì zhěn ,dì jiē héng lú 。jīn sān jiāng ér dài wǔ hú ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。wù huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī xū ;rén jié dì líng ,xú rú xià chén fān zhī tà 。xióng zhōu wù liè ,jun4 cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi 。dōu dū yán gōng zhī yǎ wàng ,qǐ jǐ yáo lín ;yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn ,chān wéi zàn zhù 。shí xún xiū jiǎ ,shèng yǒu rú yún ;qiān lǐ féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。téng jiāo qǐ fèng ,mèng xué shì zhī cí zōng ;zǐ diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jun1 zhī wǔ kù 。jiā jun1 zuò zǎi ,lù chū míng qū ;tóng zǐ hé zhī ,gōng féng shèng jiàn 。(yù zhāng gù jun4 yī zuò :nán chāng gù jun4 )
  shí wéi jiǔ yuè ,xù shǔ sān qiū 。liáo shuǐ jìn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér mù shān zǐ 。yǎn cān fēi yú shàng lù ,fǎng fēng jǐng yú chóng ā 。lín dì zǐ zhī zhǎng zhōu ,dé xiān rén zhī jiù guǎn 。céng luán sǒng cuì ,shàng chū zhòng xiāo ;fēi gé liú dān ,xià lín wú dì 。hè tīng fú zhǔ ,qióng dǎo yǔ zhī yíng huí ;guì diàn lán gōng ,jí gāng luán zhī tǐ shì 。(céng luán   yī zuò :céng tái ;jí gāng yī zuò :liè gāng ;tiān rén yī zuò :xiān rén )
  pī xiù tà ,fǔ diāo méng ,shān yuán kuàng qí yíng shì ,chuān zé yū qí hài zhǔ 。lǘ yán pū dì ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ;gě jiàn mí jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhú 。yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng 。luò xiá yǔ gū wù qí fēi ,qiū shuǐ gòng zhǎng tiān yī sè 。yú zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng lí zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī pǔ 。(zhóu tōng :zhú ;mí jīn yī zuò :mí jīn ;yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng yī zuò :hóng xiāo yǔ jì ,cǎi chè yún qú )
  yáo jīn fǔ chàng ,yì xìng chuán fēi 。shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng ,xiān gē níng ér bái yún è 。suī yuán lǜ zhú ,qì líng péng zé zhī zūn ;yè shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī bǐ 。sì měi jù ,èr nán bìng 。qióng dì miǎn yú zhōng tiān ,jí yú yóu yú xiá rì 。tiān gāo dì jiǒng ,jiào yǔ zhòu zhī wú qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng xū zhī yǒu shù 。wàng zhǎng ān yú rì xià ,mù wú huì yú yún jiān 。dì shì jí ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī lù zhī rén ;píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì tā xiāng zhī kè 。huái dì hūn ér bú jiàn ,fèng xuān shì yǐ hé nián ?(yáo jīn fǔ chàng yī zuò :yáo yín fǔ chàng )
  jiē hū !shí yùn bú qí ,mìng tú duō chuǎn 。féng táng yì lǎo ,lǐ guǎng nán fēng 。qū jiǎ yì yú zhǎng shā ,fēi wú shèng zhǔ ;cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ ,qǐ fá míng shí ?suǒ lài jun1 zǐ jiàn jī ,dá rén zhī mìng 。lǎo dāng yì zhuàng ,níng yí bái shǒu zhī xīn ?qióng qiě yì jiān ,bú zhuì qīng yún zhī zhì 。zhuó tān quán ér jiào shuǎng ,chù hé zhé yǐ yóu huān 。běi hǎi suī shē ,fú yáo kě jiē ;dōng yú yǐ shì ,sāng yú fēi wǎn 。mèng cháng gāo jié ,kōng yú bào guó zhī qíng ;ruǎn jí chāng kuáng ,qǐ xiào qióng tú zhī kū !(jiàn jī yī zuò :ān pín )
  bó ,sān chǐ wēi mìng ,yī jiè shū shēng 。wú lù qǐng yīng ,děng zhōng jun1 zhī ruò guàn ;yǒu huái tóu bǐ ,mù zōng què zhī zhǎng fēng 。shě zān hù yú bǎi líng ,fèng chén hūn yú wàn lǐ 。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。tā rì qū tíng ,dāo péi lǐ duì ;jīn zī pěng mèi ,xǐ tuō lóng mén 。yáng yì bú féng ,fǔ líng yún ér zì xī ;zhōng qī jì yù ,zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?
  wū hū !shèng dì bú cháng ,shèng yàn nán zài ;lán tíng yǐ yǐ ,zǐ zé qiū xū 。lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn yú wěi jiàn ;dēng gāo zuò fù ,shì suǒ wàng yú qún gōng 。gǎn jié bǐ huái ,gōng shū duǎn yǐn ;yī yán jun1 fù ,sì yùn jù chéng 。qǐng sǎ pān jiāng ,gè qīng lù hǎi yún ěr :
  téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ ,pèi yù míng luán bà gē wǔ 。
  huà dòng cháo fēi nán pǔ yún ,zhū lián mù juàn xī shān yǔ 。
  xián yún tán yǐng rì yōu yōu ,wù huàn xīng yí jǐ dù qiū 。
  gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ?kǎn wài zhǎng jiāng kōng zì liú 。