1. 古诗词大全

关于节日的古诗词

共收录了21首节日诗词
 • 作者:王驾 朝代:唐代

  鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。
  桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

  é hú shān xià dào liáng féi ,tún shān jī qī bàn yǎn fēi 。
  sāng zhè yǐng xié chūn shè sàn ,jiā jiā fú dé zuì rén guī 。

 • 作者:关汉卿 朝代:元代

  题红叶清流御沟,赏黄花人醉歌楼。天长雁影稀,月落山容瘦,冷清清暮秋时候。衰柳寒蝉一片愁,谁肯教白衣送酒?

  tí hóng yè qīng liú yù gōu ,shǎng huáng huā rén zuì gē lóu 。tiān zhǎng yàn yǐng xī ,yuè luò shān róng shòu ,lěng qīng qīng mù qiū shí hòu 。shuāi liǔ hán chán yī piàn chóu ,shuí kěn jiāo bái yī sòng jiǔ ?

 • 作者:米芾 朝代:宋代

  目穷淮海满如银,万道虹光育蚌珍。
  天上若无修月户,桂枝撑损向西轮。

  mù qióng huái hǎi mǎn rú yín ,wàn dào hóng guāng yù bàng zhēn 。
  tiān shàng ruò wú xiū yuè hù ,guì zhī chēng sǔn xiàng xī lún 。

 • 作者:卢照邻 朝代:南北朝

  九月九日眺山川,归心归望积风烟。
  他乡共酌金花酒,万里同悲鸿雁天。

  jiǔ yuè jiǔ rì tiào shān chuān ,guī xīn guī wàng jī fēng yān 。
  tā xiāng gòng zhuó jīn huā jiǔ ,wàn lǐ tóng bēi hóng yàn tiān 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。
  凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。
  碧虚无云风不起,山上长松山下水。
  群动悠然一顾中,天高地平千万里。
  少君引我升玉坛,礼空遥请真仙官。
  云拼欲下星斗动,天乐一声肌骨寒。
  金霞昕昕渐东上,轮欹影促犹频望。
  绝景良时难再并,他年此日应惆怅。

  chén zhōng jiàn yuè xīn yì xián ,kuàng shì qīng qiū xiān fǔ jiān 。
  níng guāng yōu yōu hán lù zhuì ,cǐ shí lì zài zuì gāo shān 。
  bì xū wú yún fēng bú qǐ ,shān shàng zhǎng sōng shān xià shuǐ 。
  qún dòng yōu rán yī gù zhōng ,tiān gāo dì píng qiān wàn lǐ 。
  shǎo jun1 yǐn wǒ shēng yù tán ,lǐ kōng yáo qǐng zhēn xiān guān 。
  yún pīn yù xià xīng dòu dòng ,tiān lè yī shēng jī gǔ hán 。
  jīn xiá xīn xīn jiàn dōng shàng ,lún yī yǐng cù yóu pín wàng 。
  jué jǐng liáng shí nán zài bìng ,tā nián cǐ rì yīng chóu chàng 。

 • 作者:范成大 朝代:宋代

  除夕更阑人不睡,厌禳钝滞迎新岁;
  小儿呼叫走长街,云有痴呆召人买。
  二物于人谁独无?就中吴侬仍有余;
  巷南巷北卖不得,相逢大笑相揶揄。
  栎翁块坐重帘下,独要买添令问价。
  儿云翁买不须钱,奉赊痴呆千百年。

  chú xī gèng lán rén bú shuì ,yàn ráng dùn zhì yíng xīn suì ;
  xiǎo ér hū jiào zǒu zhǎng jiē ,yún yǒu chī dāi zhào rén mǎi 。
  èr wù yú rén shuí dú wú ?jiù zhōng wú nóng réng yǒu yú ;
  xiàng nán xiàng běi mài bú dé ,xiàng féng dà xiào xiàng yé yú 。
  lì wēng kuài zuò zhòng lián xià ,dú yào mǎi tiān lìng wèn jià 。
  ér yún wēng mǎi bú xū qián ,fèng shē chī dāi qiān bǎi nián 。

 • 作者:贝琼 朝代:唐代

  风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。
  海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。

  fēng yǔ duān yáng shēng huì míng ,mì luó wú chù diào yīng líng 。
  hǎi liú huā fā yīng xiàng xiào ,wú jiǔ yuān míng yì dú xǐng 。

 • 作者:苏味道 朝代:唐代

  火树银花合,星桥铁锁开。
  暗尘随马去,明月逐人来。
  游妓皆秾李,行歌尽落梅。
  金吾不禁夜,玉漏莫相催。

  huǒ shù yín huā hé ,xīng qiáo tiě suǒ kāi 。
  àn chén suí mǎ qù ,míng yuè zhú rén lái 。
  yóu jì jiē nóng lǐ ,háng gē jìn luò méi 。
  jīn wú bú jìn yè ,yù lòu mò xiàng cuī 。

 • 作者:李商隐 朝代:唐代

  月色灯山满帝都,香车宝盖隘通衢。
  身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑。

  yuè sè dēng shān mǎn dì dōu ,xiāng chē bǎo gài ài tōng qú 。
  shēn xián bú dǔ zhōng xìng shèng ,xiū zhú xiāng rén sài zǐ gū 。

 • 作者:张祜 朝代:唐代

  千门开锁万灯明,正月中旬动地京。
  三百内人连袖舞,一时天上著词声。

  qiān mén kāi suǒ wàn dēng míng ,zhèng yuè zhōng xún dòng dì jīng 。
  sān bǎi nèi rén lián xiù wǔ ,yī shí tiān shàng zhe cí shēng 。

 • 作者:程颢 朝代:宋代

  芳原绿野恣行事,春入遥山碧四围。
  兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。
  莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。
  况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

  fāng yuán lǜ yě zì háng shì ,chūn rù yáo shān bì sì wéi 。
  xìng zhú luàn hóng chuān liǔ xiàng ,kùn lín liú shuǐ zuò tái jī 。
  mò cí zhǎn jiǔ shí fèn quàn ,zhī kǒng fēng huā yī piàn fēi 。
  kuàng shì qīng míng hǎo tiān qì ,bú fáng yóu yǎn mò wàng guī 。

 • 作者:文征明 朝代:明代

  不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。
  我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。

  bú qiú jiàn miàn wéi tōng yè ,míng zhǐ cháo lái mǎn bì lú 。
  wǒ yì suí rén tóu shù zhǐ ,shì qíng xián jiǎn bú xián xū 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  顷在黄州,春夜行蕲水中,过酒家饮,酒醉,乘月至一溪桥上,解鞍,由肱醉卧少休。及觉已晓,乱山攒拥,流水锵然,疑非尘世也。书此语桥柱上。

  照野弥弥浅浪,横空隐隐层霄。障泥未解玉骢骄,我欲醉眠芳草。
  可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶。解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓。

  qǐng zài huáng zhōu ,chūn yè háng qí shuǐ zhōng ,guò jiǔ jiā yǐn ,jiǔ zuì ,chéng yuè zhì yī xī qiáo shàng ,jiě ān ,yóu gōng zuì wò shǎo xiū 。jí jiào yǐ xiǎo ,luàn shān zǎn yōng ,liú shuǐ qiāng rán ,yí fēi chén shì yě 。shū cǐ yǔ qiáo zhù shàng 。

  zhào yě mí mí qiǎn làng ,héng kōng yǐn yǐn céng xiāo 。zhàng ní wèi jiě yù cōng jiāo ,wǒ yù zuì mián fāng cǎo 。
  kě xī yī xī fēng yuè ,mò jiāo tà suì qióng yáo 。jiě ān yī zhěn lǜ yáng qiáo ,dù yǔ yī shēng chūn xiǎo 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:清代

  东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
  蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

  dōng fēng yè fàng huā qiān shù 。gèng chuī luò 、xīng rú yǔ 。bǎo mǎ diāo chē xiāng mǎn lù 。fèng xiāo shēng dòng ,yù hú guāng zhuǎn ,yī yè yú lóng wǔ 。
  é ér xuě liǔ huáng jīn lǚ 。xiào yǔ yíng yíng àn xiāng qù 。zhòng lǐ xún tā qiān bǎi dù 。mò rán huí shǒu ,nà rén què zài ,dēng huǒ lán shān chù 。

 • 作者:李清照 朝代:清代

  薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。(橱 通:厨;销 通:消)
  东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。(人比 一作:人似)

  báo wù nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。jiā jiē yòu zhòng yáng ,yù zhěn shā chú ,bàn yè liáng chū tòu 。(chú tōng :chú ;xiāo tōng :xiāo )
  dōng lí bǎ jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。mò dào bú xiāo hún ,lián juàn xī fēng ,rén bǐ huáng huā shòu 。(rén bǐ yī zuò :rén sì )

 • 作者:王安石 朝代:清代

  爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。
  千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

  bào zhú shēng zhōng yī suì chú ,chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 。
  qiān mén wàn hù tóng tóng rì ,zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  花间一壶酒,独酌无相亲。
  举杯邀明月,对影成三人。
  月既不解饮,影徒随我身。
  暂伴月将影,行乐须及春。
  我歌月徘徊,我舞影零乱。
  醒时同交欢,醉后各分散。(同交欢 一作:相交欢)
  永结无情游,相期邈云汉。

  huā jiān yī hú jiǔ ,dú zhuó wú xiàng qīn 。
  jǔ bēi yāo míng yuè ,duì yǐng chéng sān rén 。
  yuè jì bú jiě yǐn ,yǐng tú suí wǒ shēn 。
  zàn bàn yuè jiāng yǐng ,háng lè xū jí chūn 。
  wǒ gē yuè pái huái ,wǒ wǔ yǐng líng luàn 。
  xǐng shí tóng jiāo huān ,zuì hòu gè fèn sàn 。(tóng jiāo huān yī zuò :xiàng jiāo huān )
  yǒng jié wú qíng yóu ,xiàng qī miǎo yún hàn 。

 • 作者:程颢 朝代:宋代

  【郊行即事】 芳原绿野恣行时,春入遥山碧四围。 兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。 莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。 况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

  【jiāo háng jí shì 】 fāng yuán lǜ yě zì háng shí ,chūn rù yáo shān bì sì wéi 。 xìng zhú luàn hóng chuān liǔ xiàng ,kùn lín liú shuǐ zuò tái jī 。 mò cí zhǎn jiǔ shí fèn quàn ,zhī kǒng fēng huā yī piàn fēi 。 kuàng shì qīng míng hǎo tiān qì ,bú fáng yóu yǎn mò wàng guī 。

 • 作者:王安石 朝代:宋代

  【元日】 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。[2] 千门万户瞳瞳日,[3] 总把新桃换旧符。

  【yuán rì 】 bào zhú shēng zhōng yī suì chú , chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 。[2] qiān mén wàn hù tóng tóng rì ,[3] zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

  借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

  qīng míng shí jiē yǔ fēn fēn ,lù shàng háng rén yù duàn hún 。

  jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ,mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。