1. 古诗词大全

关于描写秋天的诗句

共收录了182首秋天诗词
 • 作者:岑参 朝代:宋代

  疲马卧长坂,夕阳下通津。
  山风吹空林,飒飒如有人。
  苍旻霁凉雨,石路无飞尘。
  千念集暮节,万籁悲萧辰。
  鶗鴂昨夜鸣,蕙草色已陈。
  况在远行客,自然多苦辛。

  pí mǎ wò zhǎng bǎn ,xī yáng xià tōng jīn 。
  shān fēng chuī kōng lín ,sà sà rú yǒu rén 。
  cāng mín jì liáng yǔ ,shí lù wú fēi chén 。
  qiān niàn jí mù jiē ,wàn lài bēi xiāo chén 。
  tí guī zuó yè míng ,huì cǎo sè yǐ chén 。
  kuàng zài yuǎn háng kè ,zì rán duō kǔ xīn 。

 • 作者:李贺 朝代:唐代

  桐风惊心壮士苦,衰灯络纬啼寒素。
  谁看青简一编书,不遣花虫粉空蠹。
  思牵今夜肠应直,雨冷香魂吊书客。
  秋坟鬼唱鲍家诗,恨血千年土中碧。

  tóng fēng jīng xīn zhuàng shì kǔ ,shuāi dēng luò wěi tí hán sù 。
  shuí kàn qīng jiǎn yī biān shū ,bú qiǎn huā chóng fěn kōng dù 。
  sī qiān jīn yè cháng yīng zhí ,yǔ lěng xiāng hún diào shū kè 。
  qiū fén guǐ chàng bào jiā shī ,hèn xuè qiān nián tǔ zhōng bì 。

 • 作者:苏颋 朝代:唐代

  北风吹白云,万里渡河汾。
  心绪逢摇落,秋声不可闻。

  běi fēng chuī bái yún ,wàn lǐ dù hé fén 。
  xīn xù féng yáo luò ,qiū shēng bú kě wén 。

 • 作者:崔季卿 朝代:唐代

  八月长江万里晴,千帆一道带风轻。
  尽日不分天水色,洞庭南是岳阳城。

  bā yuè zhǎng jiāng wàn lǐ qíng ,qiān fān yī dào dài fēng qīng 。
  jìn rì bú fèn tiān shuǐ sè ,dòng tíng nán shì yuè yáng chéng 。

 • 作者:白居易 朝代:唐代

  漠漠秋云起,稍稍夜寒生。
  但觉衣裳湿,无点亦无声。

  mò mò qiū yún qǐ ,shāo shāo yè hán shēng 。
  dàn jiào yī shang shī ,wú diǎn yì wú shēng 。

 • 作者:柳恽 朝代:南北朝

  孤衾引思绪。独枕怆忧端。深庭秋草绿。高门白露寒。
  思君起清夜。促柱奏幽兰。不怨飞蓬苦。徒伤蕙草残。
  行役滞风波。游人淹不归。亭皋木叶下。陇首秋云飞。
  寒园夕鸟集。思牖草虫悲。嗟矣当春服。安见御冬衣。
  鹤鸣劳永欢。采菉伤时暮。念君方远游。望妾理纨素。
  秋风吹绿潭。明月悬高树。佳人饰净容。招携从所务。
  步栏杳不极。离堂肃已扃。轩高夕杵散。气爽夜碪鸣。
  瑶华随步响。幽兰逐袂生。踟蹰理金翠。容与纳宵清。
  泛艳回烟彩。渊旋龟鹤文。凄凄合欢袖。冉冉兰麝芬。
  不怨杼轴苦。所悲千里分。垂泣送行李。倾首迟归云。

  gū qīn yǐn sī xù 。dú zhěn chuàng yōu duān 。shēn tíng qiū cǎo lǜ 。gāo mén bái lù hán 。
  sī jun1 qǐ qīng yè 。cù zhù zòu yōu lán 。bú yuàn fēi péng kǔ 。tú shāng huì cǎo cán 。
  háng yì zhì fēng bō 。yóu rén yān bú guī 。tíng gāo mù yè xià 。lǒng shǒu qiū yún fēi 。
  hán yuán xī niǎo jí 。sī yǒu cǎo chóng bēi 。jiē yǐ dāng chūn fú 。ān jiàn yù dōng yī 。
  hè míng láo yǒng huān 。cǎi lù shāng shí mù 。niàn jun1 fāng yuǎn yóu 。wàng qiè lǐ wán sù 。
  qiū fēng chuī lǜ tán 。míng yuè xuán gāo shù 。jiā rén shì jìng róng 。zhāo xié cóng suǒ wù 。
  bù lán yǎo bú jí 。lí táng sù yǐ jiōng 。xuān gāo xī chǔ sàn 。qì shuǎng yè ǎn míng 。
  yáo huá suí bù xiǎng 。yōu lán zhú mèi shēng 。chí chú lǐ jīn cuì 。róng yǔ nà xiāo qīng 。
  fàn yàn huí yān cǎi 。yuān xuán guī hè wén 。qī qī hé huān xiù 。rǎn rǎn lán shè fēn 。
  bú yuàn zhù zhóu kǔ 。suǒ bēi qiān lǐ fèn 。chuí qì sòng háng lǐ 。qīng shǒu chí guī yún 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  雨中百草秋烂死,阶下决明颜色鲜。
  著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。
  凉风萧萧吹汝急,恐汝后时难独立。
  堂上书生空白头,临风三嗅馨香泣。

  阑风长雨秋纷纷,四海八荒同一云。
  去马来牛不复辨,浊泾清渭何当分?
  禾头生耳黍穗黑,农夫田妇无消息。
  城中斗米换衾禂,相许宁论两相值?

  长安布衣谁比数?反锁衡门守环堵。
  老夫不出长蓬蒿,稚子无忧走风雨。
  雨声飕飕催早寒,胡雁翅湿高飞难。
  秋来未曾见白日,泥污后土何时干?

  yǔ zhōng bǎi cǎo qiū làn sǐ ,jiē xià jué míng yán sè xiān 。
  zhe yè mǎn zhī cuì yǔ gài ,kāi huā wú shù huáng jīn qián 。
  liáng fēng xiāo xiāo chuī rǔ jí ,kǒng rǔ hòu shí nán dú lì 。
  táng shàng shū shēng kōng bái tóu ,lín fēng sān xiù xīn xiāng qì 。

  lán fēng zhǎng yǔ qiū fēn fēn ,sì hǎi bā huāng tóng yī yún 。
  qù mǎ lái niú bú fù biàn ,zhuó jīng qīng wèi hé dāng fèn ?
  hé tóu shēng ěr shǔ suì hēi ,nóng fū tián fù wú xiāo xī 。
  chéng zhōng dòu mǐ huàn qīn dǎo ,xiàng xǔ níng lùn liǎng xiàng zhí ?

  zhǎng ān bù yī shuí bǐ shù ?fǎn suǒ héng mén shǒu huán dǔ 。
  lǎo fū bú chū zhǎng péng hāo ,zhì zǐ wú yōu zǒu fēng yǔ 。
  yǔ shēng sōu sōu cuī zǎo hán ,hú yàn chì shī gāo fēi nán 。
  qiū lái wèi céng jiàn bái rì ,ní wū hòu tǔ hé shí gàn ?

 • 作者:张淑芳 朝代:宋代

  墨痕香,红蜡泪。点点愁人离思。桐叶落,蓼花残。雁声天外寒。
  五云岭,九溪坞。待到秋来更苦。风淅淅,水淙淙。不教蓬径通。

  mò hén xiāng ,hóng là lèi 。diǎn diǎn chóu rén lí sī 。tóng yè luò ,liǎo huā cán 。yàn shēng tiān wài hán 。
  wǔ yún lǐng ,jiǔ xī wù 。dài dào qiū lái gèng kǔ 。fēng xī xī ,shuǐ cóng cóng 。bú jiāo péng jìng tōng 。

 • 作者:柳永 朝代:宋代

  长安古道马迟迟,高柳乱蝉嘶。夕阳鸟外,秋风原上,目断四天垂。
  归云一去无踪迹,何处是前期?狎兴生疏,酒徒萧索,不似少年时。

  zhǎng ān gǔ dào mǎ chí chí ,gāo liǔ luàn chán sī 。xī yáng niǎo wài ,qiū fēng yuán shàng ,mù duàn sì tiān chuí 。
  guī yún yī qù wú zōng jì ,hé chù shì qián qī ?xiá xìng shēng shū ,jiǔ tú xiāo suǒ ,bú sì shǎo nián shí 。

 • 作者:韦应物 朝代:唐代

  故园渺何处,归思方悠哉。
  淮南秋雨夜,高斋闻雁来。

  gù yuán miǎo hé chù ,guī sī fāng yōu zāi 。
  huái nán qiū yǔ yè ,gāo zhāi wén yàn lái 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。
  五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。
  马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开。
  天地肃清堪四望,为君扶病上高台。

  xī kàn huáng jú yǔ jun1 bié ,jīn tīng xuán chán wǒ què huí 。
  wǔ yè sōu liú zhěn qián jiào ,yī nián yán zhuàng jìng zhōng lái 。
  mǎ sī biān cǎo quán máo dòng ,diāo miǎn qīng yún shuì yǎn kāi 。
  tiān dì sù qīng kān sì wàng ,wéi jun1 fú bìng shàng gāo tái 。

 • 作者:王安石 朝代:宋代

  江水漾西风,江花脱晚红。
  离情被横笛,吹过乱山东。

  jiāng shuǐ yàng xī fēng ,jiāng huā tuō wǎn hóng 。
  lí qíng bèi héng dí ,chuī guò luàn shān dōng 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  钟山抱金陵,霸气昔腾发。
  天开帝王居,海色照宫阙。
  群峰如逐鹿,奔走相驰突。
  江水九道来,云端遥明没。
  时迁大运去,龙虎势休歇。
  我来属天清,登览穷楚越。
  吾宗挺禅伯,特秀鸾凤骨。
  众星罗青天,明者独有月。
  冥居顺生理,草木不剪伐。
  烟窗引蔷薇,石壁老野蕨。
  吴风谢安屐,白足傲履袜。
  几宿一下山,萧然忘干谒。
  谈经演金偈,降鹤舞海雪。
  时闻天香来,了与世事绝。
  佳游不可得,春风惜远别。
  赋诗留岩屏,千载庶不灭。

  zhōng shān bào jīn líng ,bà qì xī téng fā 。
  tiān kāi dì wáng jū ,hǎi sè zhào gōng què 。
  qún fēng rú zhú lù ,bēn zǒu xiàng chí tū 。
  jiāng shuǐ jiǔ dào lái ,yún duān yáo míng méi 。
  shí qiān dà yùn qù ,lóng hǔ shì xiū xiē 。
  wǒ lái shǔ tiān qīng ,dēng lǎn qióng chǔ yuè 。
  wú zōng tǐng chán bó ,tè xiù luán fèng gǔ 。
  zhòng xīng luó qīng tiān ,míng zhě dú yǒu yuè 。
  míng jū shùn shēng lǐ ,cǎo mù bú jiǎn fá 。
  yān chuāng yǐn qiáng wēi ,shí bì lǎo yě jué 。
  wú fēng xiè ān jī ,bái zú ào lǚ wà 。
  jǐ xiǔ yī xià shān ,xiāo rán wàng gàn yè 。
  tán jīng yǎn jīn jì ,jiàng hè wǔ hǎi xuě 。
  shí wén tiān xiāng lái ,le yǔ shì shì jué 。
  jiā yóu bú kě dé ,chūn fēng xī yuǎn bié 。
  fù shī liú yán píng ,qiān zǎi shù bú miè 。

 • 作者:张仲素 朝代:唐代

  丁丁漏水夜何长,漫漫轻云露月光。
  秋逼暗虫通夕响,征衣未寄莫飞霜。

  dīng dīng lòu shuǐ yè hé zhǎng ,màn màn qīng yún lù yuè guāng 。
  qiū bī àn chóng tōng xī xiǎng ,zhēng yī wèi jì mò fēi shuāng 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  柳岸风来影渐疏,使君家似野人居。
  云容水态还堪赏,啸志歌怀亦自如。
  雨暗残灯棋散后,酒醒孤枕雁来初。
  可怜赤壁争雄渡,唯有蓑翁坐钓鱼。

  liǔ àn fēng lái yǐng jiàn shū ,shǐ jun1 jiā sì yě rén jū 。
  yún róng shuǐ tài hái kān shǎng ,xiào zhì gē huái yì zì rú 。
  yǔ àn cán dēng qí sàn hòu ,jiǔ xǐng gū zhěn yàn lái chū 。
  kě lián chì bì zhēng xióng dù ,wéi yǒu suō wēng zuò diào yú 。

 • 作者:王勃 朝代:唐代

  江送巴南水,山横塞北云。
  津亭秋月夜,谁见泣离群?

  乱烟笼碧砌,飞月向南端。
  寂寞离亭掩,江山此夜寒。

  jiāng sòng bā nán shuǐ ,shān héng sāi běi yún 。
  jīn tíng qiū yuè yè ,shuí jiàn qì lí qún ?

  luàn yān lóng bì qì ,fēi yuè xiàng nán duān 。
  jì mò lí tíng yǎn ,jiāng shān cǐ yè hán 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  春阳如昨日,碧树鸣黄鹂。
  芜然蕙草暮,飒尔凉风吹。
  天秋木叶下,月冷莎鸡悲。
  坐愁群芳歇,白露凋华滋。

  chūn yáng rú zuó rì ,bì shù míng huáng lí 。
  wú rán huì cǎo mù ,sà ěr liáng fēng chuī 。
  tiān qiū mù yè xià ,yuè lěng shā jī bēi 。
  zuò chóu qún fāng xiē ,bái lù diāo huá zī 。

 • 作者:陆游 朝代:宋代

  利欲驱人万火牛,江湖浪迹一沙鸥。
  日长似岁闲方觉,事大如天醉亦休。
  砧杵敲残深巷月,井梧摇落故园秋。
  欲舒老眼无高处,安得元龙百尺楼。

  lì yù qū rén wàn huǒ niú ,jiāng hú làng jì yī shā ōu 。
  rì zhǎng sì suì xián fāng jiào ,shì dà rú tiān zuì yì xiū 。
  zhēn chǔ qiāo cán shēn xiàng yuè ,jǐng wú yáo luò gù yuán qiū 。
  yù shū lǎo yǎn wú gāo chù ,ān dé yuán lóng bǎi chǐ lóu 。

 • 作者:柳宗元 朝代:唐代

  杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。
  寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿。

  miǎo qiū shuāng lù zhòng ,chén qǐ háng yōu gǔ 。huáng yè fù xī qiáo ,huāng cūn wéi gǔ mù 。
  hán huā shū jì lì ,yōu quán wēi duàn xù 。jī xīn jiǔ yǐ wàng ,hé shì jīng mí lù 。

 • 作者:元好问 朝代:元代

  凉叶萧萧散雨声,虚堂淅淅掩霜清。
  黄华自与西风约,白发先从远客生。
  吟似候虫秋更苦,梦和寒鹊夜频惊。
  何时石岭关山路,一望家山眼暂明?

  liáng yè xiāo xiāo sàn yǔ shēng ,xū táng xī xī yǎn shuāng qīng 。
  huáng huá zì yǔ xī fēng yuē ,bái fā xiān cóng yuǎn kè shēng 。
  yín sì hòu chóng qiū gèng kǔ ,mèng hé hán què yè pín jīng 。
  hé shí shí lǐng guān shān lù ,yī wàng jiā shān yǎn zàn míng ?