1. 古诗词大全

关于描写春节的古诗

共收录了40首春节诗词
 • 作者:戎昱 朝代:唐代

  坐到三更尽,归仍万里赊。
  雪声偏傍竹,寒梦不离家。
  晓角分残漏,孤灯落碎花。
  二年随骠骑,辛苦向天涯。

  zuò dào sān gèng jìn ,guī réng wàn lǐ shē 。
  xuě shēng piān bàng zhú ,hán mèng bú lí jiā 。
  xiǎo jiǎo fèn cán lòu ,gū dēng luò suì huā 。
  èr nián suí biāo qí ,xīn kǔ xiàng tiān yá 。

 • 作者:戴复古 朝代:宋代

  扫除茅舍涤尘嚣,一炷清香拜九霄。
  万物迎春送残腊,一年结局在今宵。
  生盆火烈轰鸣竹,守岁筳开听颂椒。
  野客预知农事好,三冬瑞雪未全消。

  sǎo chú máo shě dí chén xiāo ,yī zhù qīng xiāng bài jiǔ xiāo 。
  wàn wù yíng chūn sòng cán là ,yī nián jié jú zài jīn xiāo 。
  shēng pén huǒ liè hōng míng zhú ,shǒu suì tíng kāi tīng sòng jiāo 。
  yě kè yù zhī nóng shì hǎo ,sān dōng ruì xuě wèi quán xiāo 。

 • 作者:李世民 朝代:唐代

  高轩暧春色,邃阁媚朝光。彤庭飞彩旆,翠幌曜明珰。
  恭己临四极,垂衣驭八荒。霜戟列丹陛,丝竹韵长廊。
  穆矣熏风茂,康哉帝道昌。继文遵后轨,循古鉴前王。
  草秀故春色,梅艳昔年妆。巨川思欲济,终以寄舟航。

  gāo xuān ài chūn sè ,suì gé mèi cháo guāng 。tóng tíng fēi cǎi pèi ,cuì huǎng yào míng dāng 。
  gōng jǐ lín sì jí ,chuí yī yù bā huāng 。shuāng jǐ liè dān bì ,sī zhú yùn zhǎng láng 。
  mù yǐ xūn fēng mào ,kāng zāi dì dào chāng 。jì wén zūn hòu guǐ ,xún gǔ jiàn qián wáng 。
  cǎo xiù gù chūn sè ,méi yàn xī nián zhuāng 。jù chuān sī yù jì ,zhōng yǐ jì zhōu háng 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  五更枥马静无声。邻鸡犹怕惊。日华平晓弄春明。暮寒愁翳生。
  新岁梦,去年情。残宵半酒醒。春风无定落梅轻。断鸿长短亭。

  wǔ gèng lì mǎ jìng wú shēng 。lín jī yóu pà jīng 。rì huá píng xiǎo nòng chūn míng 。mù hán chóu yì shēng 。
  xīn suì mèng ,qù nián qíng 。cán xiāo bàn jiǔ xǐng 。chūn fēng wú dìng luò méi qīng 。duàn hóng zhǎng duǎn tíng 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  自唱新词送岁华。鬓丝添得老生涯。十年旧梦无寻处,几度新春不在家。
  衣懒换,酒难赊。可怜此夕看梅花。隔年昨夜青灯在,无限妆楼尽醉哗。

  zì chàng xīn cí sòng suì huá 。bìn sī tiān dé lǎo shēng yá 。shí nián jiù mèng wú xún chù ,jǐ dù xīn chūn bú zài jiā 。
  yī lǎn huàn ,jiǔ nán shē 。kě lián cǐ xī kàn méi huā 。gé nián zuó yè qīng dēng zài ,wú xiàn zhuāng lóu jìn zuì huá 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  九街头,正软尘润酥,雪销残溜。禊赏祇园,花艳云阴笼昼。层梯峭空麝散,拥凌波、萦翠袖。叹年端、连环转,烂漫游人如绣。
  肠断回廊伫久。便写意溅波,传愁蹙岫。渐没飘鸿,空惹闲情春瘦。椒杯香乾醉醒,怕西窗、人散后。暮寒深,迟回处、自攀庭柳。

  jiǔ jiē tóu ,zhèng ruǎn chén rùn sū ,xuě xiāo cán liū 。xì shǎng qí yuán ,huā yàn yún yīn lóng zhòu 。céng tī qiào kōng shè sàn ,yōng líng bō 、yíng cuì xiù 。tàn nián duān 、lián huán zhuǎn ,làn màn yóu rén rú xiù 。
  cháng duàn huí láng zhù jiǔ 。biàn xiě yì jiàn bō ,chuán chóu cù xiù 。jiàn méi piāo hóng ,kōng rě xián qíng chūn shòu 。jiāo bēi xiāng qián zuì xǐng ,pà xī chuāng 、rén sàn hòu 。mù hán shēn ,chí huí chù 、zì pān tíng liǔ 。

 • 作者:陈师道 朝代:宋代

  岁晚身何托,灯前客未空。
  半生忧患里,一梦有无中。
  发短愁催白,颜衰酒借红。
  我歌君起舞,潦倒略相同。

  suì wǎn shēn hé tuō ,dēng qián kè wèi kōng 。
  bàn shēng yōu huàn lǐ ,yī mèng yǒu wú zhōng 。
  fā duǎn chóu cuī bái ,yán shuāi jiǔ jiè hóng 。
  wǒ gē jun1 qǐ wǔ ,liáo dǎo luè xiàng tóng 。

 • 作者:赵彦昭 朝代:唐代

  器乏雕梁器,材非构厦材。
  但将千岁叶,常奉万年杯。

  qì fá diāo liáng qì ,cái fēi gòu shà cái 。
  dàn jiāng qiān suì yè ,cháng fèng wàn nián bēi 。

 • 作者:王守仁 朝代:明代

  城里夕阳城外雪,相将十里异阴晴。
  也知造物曾何意,底事人心苦未平。
  柏府楼台衔倒影,茅茨松竹泻寒声。
  布衾莫谩愁僵卧,积素还多达曙明。

  chéng lǐ xī yáng chéng wài xuě ,xiàng jiāng shí lǐ yì yīn qíng 。
  yě zhī zào wù céng hé yì ,dǐ shì rén xīn kǔ wèi píng 。
  bǎi fǔ lóu tái xián dǎo yǐng ,máo cí sōng zhú xiè hán shēng 。
  bù qīn mò màn chóu jiāng wò ,jī sù hái duō dá shǔ míng 。

 • 作者:刘克庄 朝代:宋代

  过去光阴箭离弦,河清易俟鬓难玄。
  再加孔子从心岁,三倍周郎破贼年。
  耄齿阻陪鸠杖列,瞽言曾献兽樽前。
  磻溪淇澳吾何敢,且学香山也自贤。

  败絮萧然拥病身,久疎朝谒作闲人。
  公卿各趁黄麾仗,宾客谁看乌角巾。
  菱照无情难讳老,杏梢作意已撩春。
  卧闻儿女夸翁健,诗句年光一样新。

  guò qù guāng yīn jiàn lí xián ,hé qīng yì sì bìn nán xuán 。
  zài jiā kǒng zǐ cóng xīn suì ,sān bèi zhōu láng pò zéi nián 。
  mào chǐ zǔ péi jiū zhàng liè ,gǔ yán céng xiàn shòu zūn qián 。
  bō xī qí ào wú hé gǎn ,qiě xué xiāng shān yě zì xián 。

  bài xù xiāo rán yōng bìng shēn ,jiǔ shū cháo yè zuò xián rén 。
  gōng qīng gè chèn huáng huī zhàng ,bīn kè shuí kàn wū jiǎo jīn 。
  líng zhào wú qíng nán huì lǎo ,xìng shāo zuò yì yǐ liáo chūn 。
  wò wén ér nǚ kuā wēng jiàn ,shī jù nián guāng yī yàng xīn 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  翦红情,裁绿意,花信上钗股。残日东风,不放岁华去。有人添烛西窗,不眠侵晓,笑声转、新年莺语。
  旧尊俎。玉纤曾擘黄柑,柔香系幽素。归梦湖边,还迷镜中路。可怜千点吴霜,寒销不尽,又相对、落梅如雨。

  jiǎn hóng qíng ,cái lǜ yì ,huā xìn shàng chāi gǔ 。cán rì dōng fēng ,bú fàng suì huá qù 。yǒu rén tiān zhú xī chuāng ,bú mián qīn xiǎo ,xiào shēng zhuǎn 、xīn nián yīng yǔ 。
  jiù zūn zǔ 。yù xiān céng bò huáng gān ,róu xiāng xì yōu sù 。guī mèng hú biān ,hái mí jìng zhōng lù 。kě lián qiān diǎn wú shuāng ,hán xiāo bú jìn ,yòu xiàng duì 、luò méi rú yǔ 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  岁晚相与馈问为馈岁酒食相邀呼为别岁至除夜达旦不眠为守岁蜀之风俗如是余官于岐下岁暮思归而不可得故为此三诗以寄子由

  馈岁
  农功各已收,岁事得相佐。
  为欢恐无及,假物不论货。
  山川随出产,贫富称小大。
  置盘巨鲤横,发笼双兔卧。
  富人事华靡,彩绣光翻座。
  贫者愧不能,微挚出舂磨。
  官居故人少,里巷佳节过。
  亦欲举乡风,独唱无人和。

  别岁
  故人适千里,临别尚迟迟。
  人行犹可复,岁行那可追!
  问岁安所之?远在天一涯。
  已逐东流水,赴海归无时。
  东邻酒初熟,西舍豕亦肥。
  且为一日欢,慰此穷年悲。
  勿嗟旧岁别,行与新岁辞。
  去去勿回顾,还君老与衰。

  守岁
  欲知垂尽岁,有似赴壑蛇。
  修鳞半已没,去意谁能遮?
  况欲系其尾,虽勤知奈何!
  儿童强不睡,相守夜讙哗。
  晨鸡且勿唱,更鼓畏添挝。
  坐久灯烬落,起看北斗斜。
  明年岂无年?心事恐蹉跎。
  努力尽今夕,少年犹可夸。

  suì wǎn xiàng yǔ kuì wèn wéi kuì suì jiǔ shí xiàng yāo hū wéi bié suì zhì chú yè dá dàn bú mián wéi shǒu suì shǔ zhī fēng sú rú shì yú guān yú qí xià suì mù sī guī ér bú kě dé gù wéi cǐ sān shī yǐ jì zǐ yóu

  kuì suì
  nóng gōng gè yǐ shōu ,suì shì dé xiàng zuǒ 。
  wéi huān kǒng wú jí ,jiǎ wù bú lùn huò 。
  shān chuān suí chū chǎn ,pín fù chēng xiǎo dà 。
  zhì pán jù lǐ héng ,fā lóng shuāng tù wò 。
  fù rén shì huá mí ,cǎi xiù guāng fān zuò 。
  pín zhě kuì bú néng ,wēi zhì chū chōng mó 。
  guān jū gù rén shǎo ,lǐ xiàng jiā jiē guò 。
  yì yù jǔ xiāng fēng ,dú chàng wú rén hé 。

  bié suì
  gù rén shì qiān lǐ ,lín bié shàng chí chí 。
  rén háng yóu kě fù ,suì háng nà kě zhuī !
  wèn suì ān suǒ zhī ?yuǎn zài tiān yī yá 。
  yǐ zhú dōng liú shuǐ ,fù hǎi guī wú shí 。
  dōng lín jiǔ chū shú ,xī shě shǐ yì féi 。
  qiě wéi yī rì huān ,wèi cǐ qióng nián bēi 。
  wù jiē jiù suì bié ,háng yǔ xīn suì cí 。
  qù qù wù huí gù ,hái jun1 lǎo yǔ shuāi 。

  shǒu suì
  yù zhī chuí jìn suì ,yǒu sì fù hè shé 。
  xiū lín bàn yǐ méi ,qù yì shuí néng zhē ?
  kuàng yù xì qí wěi ,suī qín zhī nài hé !
  ér tóng qiáng bú shuì ,xiàng shǒu yè huān huá 。
  chén jī qiě wù chàng ,gèng gǔ wèi tiān wō 。
  zuò jiǔ dēng jìn luò ,qǐ kàn běi dòu xié 。
  míng nián qǐ wú nián ?xīn shì kǒng cuō tuó 。
  nǔ lì jìn jīn xī ,shǎo nián yóu kě kuā 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  翦横枝,清溪分影,翛然镜空晓。小窗春到。怜夜冷孀娥,相伴孤照。古苔泪锁霜千点,苍华人共老。料浅雪、黄昏驿路,飞香遗冻草。
  行云梦中认琼娘,冰肌瘦,窈窕风前纤缟。残醉醒,屏山外、翠禽声小。寒泉贮、绀壶渐暖,年事对、青灯惊换了。但恐舞、一帘胡蝶,玉龙吹又杳。

  jiǎn héng zhī ,qīng xī fèn yǐng ,xiāo rán jìng kōng xiǎo 。xiǎo chuāng chūn dào 。lián yè lěng shuāng é ,xiàng bàn gū zhào 。gǔ tái lèi suǒ shuāng qiān diǎn ,cāng huá rén gòng lǎo 。liào qiǎn xuě 、huáng hūn yì lù ,fēi xiāng yí dòng cǎo 。
  háng yún mèng zhōng rèn qióng niáng ,bīng jī shòu ,yǎo tiǎo fēng qián xiān gǎo 。cán zuì xǐng ,píng shān wài 、cuì qín shēng xiǎo 。hán quán zhù 、gàn hú jiàn nuǎn ,nián shì duì 、qīng dēng jīng huàn le 。dàn kǒng wǔ 、yī lián hú dié ,yù lóng chuī yòu yǎo 。

 • 作者:李慈铭 朝代:清代

  翠柏红梅围小坐,岁筵未是全贫。蜡鹅花下烛如银。钗符金胜,又见一家春。
  自写好宜祛百病,非官非隐闲身。屠苏醉醒已三更。一声鸡唱,五十六年人。

  cuì bǎi hóng méi wéi xiǎo zuò ,suì yàn wèi shì quán pín 。là é huā xià zhú rú yín 。chāi fú jīn shèng ,yòu jiàn yī jiā chūn 。
  zì xiě hǎo yí qū bǎi bìng ,fēi guān fēi yǐn xián shēn 。tú sū zuì xǐng yǐ sān gèng 。yī shēng jī chàng ,wǔ shí liù nián rén 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  欲知垂尽岁,有似赴壑蛇。
  修鳞半已没,去意谁能遮。
  况欲系其尾,虽勤知奈何。
  儿童强不睡,相守夜欢哗。
  晨鸡且勿唱,更鼓畏添挝。
  坐久灯烬落,起看北斗斜。
  明年岂无年,心事恐蹉跎。
  努力尽今夕,少年犹可夸。

  yù zhī chuí jìn suì ,yǒu sì fù hè shé 。
  xiū lín bàn yǐ méi ,qù yì shuí néng zhē 。
  kuàng yù xì qí wěi ,suī qín zhī nài hé 。
  ér tóng qiáng bú shuì ,xiàng shǒu yè huān huá 。
  chén jī qiě wù chàng ,gèng gǔ wèi tiān wō 。
  zuò jiǔ dēng jìn luò ,qǐ kàn běi dòu xié 。
  míng nián qǐ wú nián ,xīn shì kǒng cuō tuó 。
  nǔ lì jìn jīn xī ,shǎo nián yóu kě kuā 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  除日当早归,官事乃见留。执笔对之泣,哀此系中囚。
  小人营糇粮,堕网不知羞。我亦恋薄禄,因循失归休。
  不须论贤愚,均是为食谋。谁能暂纵遣。闵默愧前修。

  chú rì dāng zǎo guī ,guān shì nǎi jiàn liú 。zhí bǐ duì zhī qì ,āi cǐ xì zhōng qiú 。
  xiǎo rén yíng hóu liáng ,duò wǎng bú zhī xiū 。wǒ yì liàn báo lù ,yīn xún shī guī xiū 。
  bú xū lùn xián yú ,jun1 shì wéi shí móu 。shuí néng zàn zòng qiǎn 。mǐn mò kuì qián xiū 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  谁向椒盘簪彩胜。整整韶华,争上春风鬓。往日不堪重记省。为花长把新春恨。
  春未来时先借问。晚恨开迟,早又飘零近。今岁花期消息定。只愁风雨无凭准。

  shuí xiàng jiāo pán zān cǎi shèng 。zhěng zhěng sháo huá ,zhēng shàng chūn fēng bìn 。wǎng rì bú kān zhòng jì shěng 。wéi huā zhǎng bǎ xīn chūn hèn 。
  chūn wèi lái shí xiān jiè wèn 。wǎn hèn kāi chí ,zǎo yòu piāo líng jìn 。jīn suì huā qī xiāo xī dìng 。zhī chóu fēng yǔ wú píng zhǔn 。

 • 作者:崔元翰 朝代:唐代

  妙道非本说,殊途成异名。
  圣人得其要,俱以化群生。
  凤吹从上苑,龙宫连外城。
  花鬘列后殿,云车驻前庭。
  松竹含新秋,轩窗有余清。
  缅怀崆峒事,须继箫管声。
  离相境都寂,忘言理更精。
  域中信称大,天下乃为轻。
  屈己由济物,尧心岂所荣。

  miào dào fēi běn shuō ,shū tú chéng yì míng 。
  shèng rén dé qí yào ,jù yǐ huà qún shēng 。
  fèng chuī cóng shàng yuàn ,lóng gōng lián wài chéng 。
  huā mán liè hòu diàn ,yún chē zhù qián tíng 。
  sōng zhú hán xīn qiū ,xuān chuāng yǒu yú qīng 。
  miǎn huái kōng dòng shì ,xū jì xiāo guǎn shēng 。
  lí xiàng jìng dōu jì ,wàng yán lǐ gèng jīng 。
  yù zhōng xìn chēng dà ,tiān xià nǎi wéi qīng 。
  qū jǐ yóu jì wù ,yáo xīn qǐ suǒ róng 。

 • 作者:欧阳詹 朝代:唐代

  十上书仍寝,如流岁又迁。望家思献寿,算甲恨长年。
  虚牖传寒柝,孤灯照绝编。谁应问穷辙,泣尽更潸然。

  shí shàng shū réng qǐn ,rú liú suì yòu qiān 。wàng jiā sī xiàn shòu ,suàn jiǎ hèn zhǎng nián 。
  xū yǒu chuán hán tuò ,gū dēng zhào jué biān 。shuí yīng wèn qióng zhé ,qì jìn gèng shān rán 。

 • 作者:孟浩然 朝代:唐代

  畴昔通家好,相知无间然。续明催画烛,守岁接长筵。
  旧曲梅花唱,新正柏酒传。客行随处乐,不见度年年。

  chóu xī tōng jiā hǎo ,xiàng zhī wú jiān rán 。xù míng cuī huà zhú ,shǒu suì jiē zhǎng yàn 。
  jiù qǔ méi huā chàng ,xīn zhèng bǎi jiǔ chuán 。kè háng suí chù lè ,bú jiàn dù nián nián 。