1. 古诗词大全

关于元宵节的古诗词

共收录了26首元宵节诗词
 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  灯火钱塘三五夜,明月如霜,照见人如画。

  帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马。

  寂寞山城人老也!击鼓吹箫,却入农桑社。

  火冷灯稀霜露下,昏昏雪意云垂野。

  dēng huǒ qián táng sān wǔ yè ,míng yuè rú shuāng ,zhào jiàn rén rú huà 。

  zhàng dǐ chuī shēng xiāng tǔ shè ,gèng wú yī diǎn chén suí mǎ 。

  jì mò shān chéng rén lǎo yě !jī gǔ chuī xiāo ,què rù nóng sāng shè 。

  huǒ lěng dēng xī shuāng lù xià ,hūn hūn xuě yì yún chuí yě 。

 • 作者:贺铸 朝代:宋代

  紫府东风放夜时。步莲秾李伴人归。五更钟动笙歌散,十里月明灯火稀。
  香苒苒,梦依依。天涯寒尽减春衣。凤凰城阙知何处,寥落星河一雁飞。

  zǐ fǔ dōng fēng fàng yè shí 。bù lián nóng lǐ bàn rén guī 。wǔ gèng zhōng dòng shēng gē sàn ,shí lǐ yuè míng dēng huǒ xī 。
  xiāng rǎn rǎn ,mèng yī yī 。tiān yá hán jìn jiǎn chūn yī 。fèng huáng chéng què zhī hé chù ,liáo luò xīng hé yī yàn fēi 。

 • 作者:赵鼎 朝代:宋代

  客路那知岁序移。忽惊春到小桃枝。天涯海角悲凉地,记得当年全盛时。
  花弄影,月流辉。水精宫殿五云飞。分明一觉华胥梦,回首东风泪满衣。

  kè lù nà zhī suì xù yí 。hū jīng chūn dào xiǎo táo zhī 。tiān yá hǎi jiǎo bēi liáng dì ,jì dé dāng nián quán shèng shí 。
  huā nòng yǐng ,yuè liú huī 。shuǐ jīng gōng diàn wǔ yún fēi 。fèn míng yī jiào huá xū mèng ,huí shǒu dōng fēng lèi mǎn yī 。

 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  红妆春骑。踏月影、竿旗穿市。望不尽、楼台歌舞,习习香尘莲步底。箫声断、约彩鸾归去,未怕金吾呵醉。甚辇路、喧阗且止。听得念奴歌起。
  父老犹记宣和事。抱铜仙、清泪如水。还转盼、沙河多丽。滉漾明光连邸第。帘影冻、散红光成绮。月浸葡萄十里。看往来、神仙才子,肯把菱花扑碎。
  肠断竹马儿童,空见说、三千乐指。等多时春不归来,到春时欲睡。又说向、灯前拥髻。暗滴鲛珠坠。便当日、亲见霓裳,天上人间梦里。

  hóng zhuāng chūn qí 。tà yuè yǐng 、gān qí chuān shì 。wàng bú jìn 、lóu tái gē wǔ ,xí xí xiāng chén lián bù dǐ 。xiāo shēng duàn 、yuē cǎi luán guī qù ,wèi pà jīn wú hē zuì 。shèn niǎn lù 、xuān tián qiě zhǐ 。tīng dé niàn nú gē qǐ 。
  fù lǎo yóu jì xuān hé shì 。bào tóng xiān 、qīng lèi rú shuǐ 。hái zhuǎn pàn 、shā hé duō lì 。huàng yàng míng guāng lián dǐ dì 。lián yǐng dòng 、sàn hóng guāng chéng qǐ 。yuè jìn pú táo shí lǐ 。kàn wǎng lái 、shén xiān cái zǐ ,kěn bǎ líng huā pū suì 。
  cháng duàn zhú mǎ ér tóng ,kōng jiàn shuō 、sān qiān lè zhǐ 。děng duō shí chūn bú guī lái ,dào chūn shí yù shuì 。yòu shuō xiàng 、dēng qián yōng jì 。àn dī jiāo zhū zhuì 。biàn dāng rì 、qīn jiàn ní shang ,tiān shàng rén jiān mèng lǐ 。

 • 作者:佚名 朝代:宋代

  月满蓬壶灿烂灯,与郎携手至端门。贪看鹤阵笙歌举,不觉鸳鸯失却群。
  天渐晓,感皇恩。传宣赐酒饮杯巡。归家恐被翁姑责,窃取金杯作照凭。

  yuè mǎn péng hú càn làn dēng ,yǔ láng xié shǒu zhì duān mén 。tān kàn hè zhèn shēng gē jǔ ,bú jiào yuān yāng shī què qún 。
  tiān jiàn xiǎo ,gǎn huáng ēn 。chuán xuān cì jiǔ yǐn bēi xún 。guī jiā kǒng bèi wēng gū zé ,qiè qǔ jīn bēi zuò zhào píng 。

 • 作者:李持正 朝代:宋代

  小桃枝上春风早,初试薄罗衣。年年乐事,华灯竞处,人月圆时。
  禁街箫鼓,寒轻夜永,纤手重携。更阑人散,千门笑语,声在帘帏。

  xiǎo táo zhī shàng chūn fēng zǎo ,chū shì báo luó yī 。nián nián lè shì ,huá dēng jìng chù ,rén yuè yuán shí 。
  jìn jiē xiāo gǔ ,hán qīng yè yǒng ,xiān shǒu zhòng xié 。gèng lán rén sàn ,qiān mén xiào yǔ ,shēng zài lián wéi 。

 • 作者:赵时春 朝代:明代

  将坛醇酒冰浆细,元夜邀宾灯火新。
  直待清霄寒吐月,休教白发老侵人。

  香翻桂影烛光薄,红沁榆阶宝靥匀。
  群品欣欣增气色,太平依旧独闲身。

  jiāng tán chún jiǔ bīng jiāng xì ,yuán yè yāo bīn dēng huǒ xīn 。
  zhí dài qīng xiāo hán tǔ yuè ,xiū jiāo bái fā lǎo qīn rén 。

  xiāng fān guì yǐng zhú guāng báo ,hóng qìn yú jiē bǎo yè yún 。
  qún pǐn xīn xīn zēng qì sè ,tài píng yī jiù dú xián shēn 。

 • 作者:周密 朝代:宋代

  楚江湄,湘娥乍见,无言洒清泪。淡然春意。空独倚东风,芳思谁寄。凌波路冷秋无际。香云随步起。谩记得,汉宫仙掌,亭亭明月底。
  冰弦写怨更多情,骚人恨,枉赋芳兰幽芷。春思远,谁叹赏、国香风味。相将共、岁寒伴侣。小窗净、沈烟熏翠袂。幽梦觉,涓涓清露,一枝灯影里。

  chǔ jiāng méi ,xiāng é zhà jiàn ,wú yán sǎ qīng lèi 。dàn rán chūn yì 。kōng dú yǐ dōng fēng ,fāng sī shuí jì 。líng bō lù lěng qiū wú jì 。xiāng yún suí bù qǐ 。màn jì dé ,hàn gōng xiān zhǎng ,tíng tíng míng yuè dǐ 。
  bīng xián xiě yuàn gèng duō qíng ,sāo rén hèn ,wǎng fù fāng lán yōu zhǐ 。chūn sī yuǎn ,shuí tàn shǎng 、guó xiāng fēng wèi 。xiàng jiāng gòng 、suì hán bàn lǚ 。xiǎo chuāng jìng 、shěn yān xūn cuì mèi 。yōu mèng jiào ,juān juān qīng lù ,yī zhī dēng yǐng lǐ 。

 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  辄不自堪。遂依其声,又托之易安自喻。虽辞情不及,而悲苦过之。

  璧月初晴,黛云远淡,春事谁主。禁苑娇寒,湖堤倦暖,前度遽如许。香尘暗陌,华灯明昼,长是懒携手去。谁知道,断烟禁夜,满城似愁风雨。
  宣和旧日,临安南渡,芳景犹自如故。缃帙流离,风鬓三五,能赋词最苦。江南无路,鄜州今夜,此苦又谁知否。空相对,残红无寐,满村社鼓。

  zhé bú zì kān 。suí yī qí shēng ,yòu tuō zhī yì ān zì yù 。suī cí qíng bú jí ,ér bēi kǔ guò zhī 。

  bì yuè chū qíng ,dài yún yuǎn dàn ,chūn shì shuí zhǔ 。jìn yuàn jiāo hán ,hú dī juàn nuǎn ,qián dù jù rú xǔ 。xiāng chén àn mò ,huá dēng míng zhòu ,zhǎng shì lǎn xié shǒu qù 。shuí zhī dào ,duàn yān jìn yè ,mǎn chéng sì chóu fēng yǔ 。
  xuān hé jiù rì ,lín ān nán dù ,fāng jǐng yóu zì rú gù 。xiāng zhì liú lí ,fēng bìn sān wǔ ,néng fù cí zuì kǔ 。jiāng nán wú lù ,fū zhōu jīn yè ,cǐ kǔ yòu shuí zhī fǒu 。kōng xiàng duì ,cán hóng wú mèi ,mǎn cūn shè gǔ 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  碧澹山姿,暮寒愁沁歌眉浅。障泥南陌润轻酥,灯火深深院。入夜笙歌渐暖。彩旗翻、宜男舞遍。恣游不怕,素袜尘生,行裙红溅。
  银烛笼纱,翠屏不照残梅怨。洗妆清靥湿春风,宜带啼痕看。楚梦留情未散。素娥愁、天深信远。晓窗移枕,酒困香残,春阴帘卷。

  bì dàn shān zī ,mù hán chóu qìn gē méi qiǎn 。zhàng ní nán mò rùn qīng sū ,dēng huǒ shēn shēn yuàn 。rù yè shēng gē jiàn nuǎn 。cǎi qí fān 、yí nán wǔ biàn 。zì yóu bú pà ,sù wà chén shēng ,háng qún hóng jiàn 。
  yín zhú lóng shā ,cuì píng bú zhào cán méi yuàn 。xǐ zhuāng qīng yè shī chūn fēng ,yí dài tí hén kàn 。chǔ mèng liú qíng wèi sàn 。sù é chóu 、tiān shēn xìn yuǎn 。xiǎo chuāng yí zhěn ,jiǔ kùn xiāng cán ,chūn yīn lián juàn 。

 • 作者:元好问 朝代:金朝

  袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。
  长衫我亦何为者,也在游人笑语中。

  xuàn fú huá zhuāng zhe chù féng ,liù jiē dēng huǒ nào ér tóng 。
  zhǎng shān wǒ yì hé wéi zhě ,yě zài yóu rén xiào yǔ zhōng 。

 • 作者:汪元量 朝代:宋代

  一片风流,今夕与谁同乐。月台花馆,慨尘埃漠漠。豪华荡尽,只有青山如洛。钱塘依旧,潮生潮落。
  万点灯光,羞照舞钿歌箔。玉梅消瘦,恨东皇命薄。昭君泪流,手捻琵琶弦索。离愁聊寄,画楼哀角。

  yī piàn fēng liú ,jīn xī yǔ shuí tóng lè 。yuè tái huā guǎn ,kǎi chén āi mò mò 。háo huá dàng jìn ,zhī yǒu qīng shān rú luò 。qián táng yī jiù ,cháo shēng cháo luò 。
  wàn diǎn dēng guāng ,xiū zhào wǔ diàn gē bó 。yù méi xiāo shòu ,hèn dōng huáng mìng báo 。zhāo jun1 lèi liú ,shǒu niǎn pí pá xián suǒ 。lí chóu liáo jì ,huà lóu āi jiǎo 。

 • 作者:周邦彦 朝代:宋代

  风销焰蜡,露浥烘炉,花市光相射。桂华流瓦。纤云散,耿耿素娥欲下。衣裳淡雅。看楚女、纤腰一把。箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝。
  因念都城放夜。望千门如昼,嬉笑游冶。钿车罗帕。相逢处,自有暗尘随马。年光是也。唯只见、旧情衰谢。清漏移,飞盖归来,从舞休歌罢。

  fēng xiāo yàn là ,lù yì hōng lú ,huā shì guāng xiàng shè 。guì huá liú wǎ 。xiān yún sàn ,gěng gěng sù é yù xià 。yī shang dàn yǎ 。kàn chǔ nǚ 、xiān yāo yī bǎ 。xiāo gǔ xuān ,rén yǐng cān chà ,mǎn lù piāo xiāng shè 。
  yīn niàn dōu chéng fàng yè 。wàng qiān mén rú zhòu ,xī xiào yóu yě 。diàn chē luó pà 。xiàng féng chù ,zì yǒu àn chén suí mǎ 。nián guāng shì yě 。wéi zhī jiàn 、jiù qíng shuāi xiè 。qīng lòu yí ,fēi gài guī lái ,cóng wǔ xiū gē bà 。

 • 作者:杨慎 朝代:魏晋

  千点寒梅晓角中,一番春信画楼东。收灯庭院迟迟月,落索秋千翦翦风。
  鱼雁杳,水云重,异乡节序恨匆匆。当歌幸有金陵子,翠斝清尊莫放空。

  qiān diǎn hán méi xiǎo jiǎo zhōng ,yī fān chūn xìn huà lóu dōng 。shōu dēng tíng yuàn chí chí yuè ,luò suǒ qiū qiān jiǎn jiǎn fēng 。
  yú yàn yǎo ,shuǐ yún zhòng ,yì xiāng jiē xù hèn cōng cōng 。dāng gē xìng yǒu jīn líng zǐ ,cuì jiǎ qīng zūn mò fàng kōng 。

 • 作者:王磐 朝代:魏晋

  听元宵,往岁喧哗,歌也千家,舞也千家。听元宵,今岁嗟呀,愁也千家,怨也千家。那里有闹红尘香车宝马?祗不过送黄昏古木寒鸦。诗也消乏,酒也消乏,冷落了春风,憔悴了梅花。

  tīng yuán xiāo ,wǎng suì xuān huá ,gē yě qiān jiā ,wǔ yě qiān jiā 。tīng yuán xiāo ,jīn suì jiē ya ,chóu yě qiān jiā ,yuàn yě qiān jiā 。nà lǐ yǒu nào hóng chén xiāng chē bǎo mǎ ?zhī bú guò sòng huáng hūn gǔ mù hán yā 。shī yě xiāo fá ,jiǔ yě xiāo fá ,lěng luò le chūn fēng ,qiáo cuì le méi huā 。

 • 作者:王守仁 朝代:魏晋

  故园今夕是元宵,独向蛮村坐寂寥。
  赖有遗经堪作伴,喜无车马过相邀。
  春还草阁梅先动,月满虚庭雪未消。
  堂上花灯诸第集,重闱应念一身遥。

  去年今日卧燕台,铜鼓中宵隐地雷。
  月傍苑楼灯影暗,风传阁道马蹄回。
  炎荒万里频回首,羌笛三更谩自哀。
  尚忆先朝多乐事,孝皇曾为两宫开。

  gù yuán jīn xī shì yuán xiāo ,dú xiàng mán cūn zuò jì liáo 。
  lài yǒu yí jīng kān zuò bàn ,xǐ wú chē mǎ guò xiàng yāo 。
  chūn hái cǎo gé méi xiān dòng ,yuè mǎn xū tíng xuě wèi xiāo 。
  táng shàng huā dēng zhū dì jí ,zhòng wéi yīng niàn yī shēn yáo 。

  qù nián jīn rì wò yàn tái ,tóng gǔ zhōng xiāo yǐn dì léi 。
  yuè bàng yuàn lóu dēng yǐng àn ,fēng chuán gé dào mǎ tí huí 。
  yán huāng wàn lǐ pín huí shǒu ,qiāng dí sān gèng màn zì āi 。
  shàng yì xiān cháo duō lè shì ,xiào huáng céng wéi liǎng gōng kāi 。

 • 作者:毛滂 朝代:清代

  拨雪寻春,烧灯续昼。暗香院落梅开后。无端夜色欲遮春,天教月上官桥柳。
  花市无尘,朱门如绣。娇云瑞雾笼星斗。沈香火冷小妆残,半衾轻梦浓如酒。

  bō xuě xún chūn ,shāo dēng xù zhòu 。àn xiāng yuàn luò méi kāi hòu 。wú duān yè sè yù zhē chūn ,tiān jiāo yuè shàng guān qiáo liǔ 。
  huā shì wú chén ,zhū mén rú xiù 。jiāo yún ruì wù lóng xīng dòu 。shěn xiāng huǒ lěng xiǎo zhuāng cán ,bàn qīn qīng mèng nóng rú jiǔ 。

 • 作者:刘克庄 朝代:清代

  繁灯夺霁华。戏鼓侵明发。物色旧时同,情味中年别。
  浅画镜中眉,深拜楼西月。人散市声收,渐入愁时节。

  fán dēng duó jì huá 。xì gǔ qīn míng fā 。wù sè jiù shí tóng ,qíng wèi zhōng nián bié 。
  qiǎn huà jìng zhōng méi ,shēn bài lóu xī yuè 。rén sàn shì shēng shōu ,jiàn rù chóu shí jiē 。

 • 作者:丘逢甲 朝代:先秦

  满城灯市荡春烟,宝月沉沉隔海天。
  看到六鳌仙有泪,神山沦没已三年!

  三年此夕月无光,明月多应在故乡。
  欲向海天寻月去,五更飞梦渡鲲洋。

  mǎn chéng dēng shì dàng chūn yān ,bǎo yuè chén chén gé hǎi tiān 。
  kàn dào liù áo xiān yǒu lèi ,shén shān lún méi yǐ sān nián !

  sān nián cǐ xī yuè wú guāng ,míng yuè duō yīng zài gù xiāng 。
  yù xiàng hǎi tiān xún yuè qù ,wǔ gèng fēi mèng dù kūn yáng 。

 • 作者:符曾 朝代:先秦

  桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。
  见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵。

  guì huā xiāng xiàn guǒ hú táo ,jiāng mǐ rú zhū jǐng shuǐ táo 。
  jiàn shuō mǎ jiā dī fěn hǎo ,shì dēng fēng lǐ mài yuán xiāo 。