1. 古诗词大全

描写寒食节的诗词

共收录了45首寒食节诗词
 • 作者:沈佺期 朝代:唐代

  普天皆灭焰,匝地尽藏烟。
  不知何处火,来就客心然。

  pǔ tiān jiē miè yàn ,zā dì jìn cáng yān 。
  bú zhī hé chù huǒ ,lái jiù kè xīn rán 。

 • 作者:郑刚中 朝代:宋代

  江乡时节逢寒食,花落未将春减色,
  岭南能有几多花,寒食临之扫春迹。
  花多花少非我事,春去春来亦堪惜。
  柴门风雨小庭寒,无奈池塘烟草碧。
  欲将诗句慰穷愁,眼中万象皆相识。
  欣然应接已无暇,都为老来无笔力。

  jiāng xiāng shí jiē féng hán shí ,huā luò wèi jiāng chūn jiǎn sè ,
  lǐng nán néng yǒu jǐ duō huā ,hán shí lín zhī sǎo chūn jì 。
  huā duō huā shǎo fēi wǒ shì ,chūn qù chūn lái yì kān xī 。
  chái mén fēng yǔ xiǎo tíng hán ,wú nài chí táng yān cǎo bì 。
  yù jiāng shī jù wèi qióng chóu ,yǎn zhōng wàn xiàng jiē xiàng shí 。
  xīn rán yīng jiē yǐ wú xiá ,dōu wéi lǎo lái wú bǐ lì 。

 • 作者:张镃 朝代:宋代

  地僻人稀到,檐虚燕未过。
  清愁诗酒少,寒食雨风多。
  名字因农具,襟怀属钓蓑。
  莫惊时节换,安分看如何。

  dì pì rén xī dào ,yán xū yàn wèi guò 。
  qīng chóu shī jiǔ shǎo ,hán shí yǔ fēng duō 。
  míng zì yīn nóng jù ,jīn huái shǔ diào suō 。
  mò jīng shí jiē huàn ,ān fèn kàn rú hé 。

 • 作者:王建 朝代:唐代

  田舍清明日,家家出火迟。白衫眠古巷,红索搭高枝。
  纱带生难结,铜钗重欲垂。斩新衣踏尽,还似去年时。

  tián shě qīng míng rì ,jiā jiā chū huǒ chí 。bái shān mián gǔ xiàng ,hóng suǒ dā gāo zhī 。
  shā dài shēng nán jié ,tóng chāi zhòng yù chuí 。zhǎn xīn yī tà jìn ,hái sì qù nián shí 。

 • 作者:赵鼎 朝代:宋代

  寂寂柴门村落里,也教插柳记年华。
  禁烟不到粤人国,上冢亦携庞老家。
  汉寝唐陵无麦饭,山溪野径有梨花。
  一樽径籍青苔卧,莫管城头奏暮笳。

  jì jì chái mén cūn luò lǐ ,yě jiāo chā liǔ jì nián huá 。
  jìn yān bú dào yuè rén guó ,shàng zhǒng yì xié páng lǎo jiā 。
  hàn qǐn táng líng wú mài fàn ,shān xī yě jìng yǒu lí huā 。
  yī zūn jìng jí qīng tái wò ,mò guǎn chéng tóu zòu mù jiā 。

 • 作者:谢枋得 朝代:宋代

  十五年来,逢寒食节,皆在天涯。叹雨濡露润,还思宰柏,风柔日媚,羞看飞花。麦饭纸钱,只鸡斗酒,几误林间噪喜鸦。天笑道,此不由乎我,也不由他。
  鼎中炼熟丹砂。把紫府清都作一家。想前人鹤驭,常游绛阙,浮生蝉蜕,岂恋黄沙。帝命守坟,王令修墓,男子正当如是邪。又何必,待过家上冢,书锦荣华。

  shí wǔ nián lái ,féng hán shí jiē ,jiē zài tiān yá 。tàn yǔ rú lù rùn ,hái sī zǎi bǎi ,fēng róu rì mèi ,xiū kàn fēi huā 。mài fàn zhǐ qián ,zhī jī dòu jiǔ ,jǐ wù lín jiān zào xǐ yā 。tiān xiào dào ,cǐ bú yóu hū wǒ ,yě bú yóu tā 。
  dǐng zhōng liàn shú dān shā 。bǎ zǐ fǔ qīng dōu zuò yī jiā 。xiǎng qián rén hè yù ,cháng yóu jiàng què ,fú shēng chán tuì ,qǐ liàn huáng shā 。dì mìng shǒu fén ,wáng lìng xiū mù ,nán zǐ zhèng dāng rú shì xié 。yòu hé bì ,dài guò jiā shàng zhǒng ,shū jǐn róng huá 。

 • 作者:宋之问 朝代:唐代

  去年上巳洛桥边,今年寒食庐山曲。
  遥怜巩树花应满,复见吴洲草新绿。
  吴洲春草兰杜芳,感物思归怀故乡。
  驿骑明朝发何处?猿声今夜断君肠。

  qù nián shàng sì luò qiáo biān ,jīn nián hán shí lú shān qǔ 。
  yáo lián gǒng shù huā yīng mǎn ,fù jiàn wú zhōu cǎo xīn lǜ 。
  wú zhōu chūn cǎo lán dù fāng ,gǎn wù sī guī huái gù xiāng 。
  yì qí míng cháo fā hé chù ?yuán shēng jīn yè duàn jun1 cháng 。

 • 作者:宋之问 朝代:唐代

  洛阳城里花如雪,陆浑山中今始发。
  旦别河桥杨柳风,夕卧伊川桃李月。
  伊川桃李正芳新,寒食山中酒复春。
  野老不知尧舜力,酣歌一曲太平人。

  luò yáng chéng lǐ huā rú xuě ,lù hún shān zhōng jīn shǐ fā 。
  dàn bié hé qiáo yáng liǔ fēng ,xī wò yī chuān táo lǐ yuè 。
  yī chuān táo lǐ zhèng fāng xīn ,hán shí shān zhōng jiǔ fù chūn 。
  yě lǎo bú zhī yáo shùn lì ,hān gē yī qǔ tài píng rén 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  流水麹尘,艳阳醅酒,画舸游情如雾。笑拈芳草不知名,乍凌波、断桥西堍。垂杨漫舞。总不解、将春系住。燕归来,问彩绳纤手,如今何许。
  欢盟误。一箭流光,又趁寒食去。不堪衰鬓著飞花,傍绿阴、冷烟深树。玄都秀句。记前度、刘郎曾赋。最伤心、一片孤山细雨。

  liú shuǐ qū chén ,yàn yáng pēi jiǔ ,huà gě yóu qíng rú wù 。xiào niān fāng cǎo bú zhī míng ,zhà líng bō 、duàn qiáo xī tù 。chuí yáng màn wǔ 。zǒng bú jiě 、jiāng chūn xì zhù 。yàn guī lái ,wèn cǎi shéng xiān shǒu ,rú jīn hé xǔ 。
  huān méng wù 。yī jiàn liú guāng ,yòu chèn hán shí qù 。bú kān shuāi bìn zhe fēi huā ,bàng lǜ yīn 、lěng yān shēn shù 。xuán dōu xiù jù 。jì qián dù 、liú láng céng fù 。zuì shāng xīn 、yī piàn gū shān xì yǔ 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  落花夜雨辞寒食。尘香明日城南陌。玉靥湿斜红。泪痕千万重。
  伤春头竟白。来去春如客。人瘦绿阴浓。日长帘影中。

  luò huā yè yǔ cí hán shí 。chén xiāng míng rì chéng nán mò 。yù yè shī xié hóng 。lèi hén qiān wàn zhòng 。
  shāng chūn tóu jìng bái 。lái qù chūn rú kè 。rén shòu lǜ yīn nóng 。rì zhǎng lián yǐng zhōng 。

 • 作者:韩偓 朝代:唐代

  往年同在鸾桥上,见倚朱阑咏柳绵。
  今日独来香径里,更无人迹有苔钱。
  伤心阔别三千里,屈指思量四五年。
  料得他乡遇佳节,亦应怀抱暗凄然。

  wǎng nián tóng zài luán qiáo shàng ,jiàn yǐ zhū lán yǒng liǔ mián 。
  jīn rì dú lái xiāng jìng lǐ ,gèng wú rén jì yǒu tái qián 。
  shāng xīn kuò bié sān qiān lǐ ,qū zhǐ sī liàng sì wǔ nián 。
  liào dé tā xiāng yù jiā jiē ,yì yīng huái bào àn qī rán 。

 • 作者:陈克 朝代:宋代

  柳丝碧。柳下人家寒食。莺语匆匆花寂寂。玉阶春藓湿。
  闲凭薰笼无力。心事有谁知得。檀炷绕窗灯背壁。画檐残雨滴。

  liǔ sī bì 。liǔ xià rén jiā hán shí 。yīng yǔ cōng cōng huā jì jì 。yù jiē chūn xiǎn shī 。
  xián píng xūn lóng wú lì 。xīn shì yǒu shuí zhī dé 。tán zhù rào chuāng dēng bèi bì 。huà yán cán yǔ dī 。

 • 作者:韩偓 朝代:唐代

  恻恻轻寒翦翦风,小梅飘雪杏花红。
  夜深斜搭秋千索,楼阁朦胧烟雨中。

  cè cè qīng hán jiǎn jiǎn fēng ,xiǎo méi piāo xuě xìng huā hóng 。
  yè shēn xié dā qiū qiān suǒ ,lóu gé méng lóng yān yǔ zhōng 。

 • 作者:韦应物 朝代:唐代

  雨中禁火空斋冷,江上流莺独坐听。
  把酒看花想诸弟,杜陵寒食草青青。

  yǔ zhōng jìn huǒ kōng zhāi lěng ,jiāng shàng liú yīng dú zuò tīng 。
  bǎ jiǔ kàn huā xiǎng zhū dì ,dù líng hán shí cǎo qīng qīng 。

 • 作者:成鹫 朝代:清代

  亢龙宾天群龙战,潜龙跃出飞龙现。
  白衣苍狗等浮云,处处从龙作宫殿。
  东南半壁燕处堂,正统未亡垂一线。
  百日朝廷沸似汤,十郡山河去如电。
  高帝子孙隆准公,身殉社稷无牵恋。
  粤秀峰头望帝魂,直与煤山相后先。
  当时藁葬汉台东,三尺荒陵枕郊甸。
  四坟角立不知名,云是诸王殉国彦。
  左瞻右顾冢垒垒,万古一丘无贵贱。
  年年风雨暗清明,陌上行人泪如溅。
  寻思往事问重泉,笑折山花当九献。
  怅望钟山春草深,谁人更与除坛墠!

  kàng lóng bīn tiān qún lóng zhàn ,qián lóng yuè chū fēi lóng xiàn 。
  bái yī cāng gǒu děng fú yún ,chù chù cóng lóng zuò gōng diàn 。
  dōng nán bàn bì yàn chù táng ,zhèng tǒng wèi wáng chuí yī xiàn 。
  bǎi rì cháo tíng fèi sì tāng ,shí jun4 shān hé qù rú diàn 。
  gāo dì zǐ sūn lóng zhǔn gōng ,shēn xùn shè jì wú qiān liàn 。
  yuè xiù fēng tóu wàng dì hún ,zhí yǔ méi shān xiàng hòu xiān 。
  dāng shí gǎo zàng hàn tái dōng ,sān chǐ huāng líng zhěn jiāo diàn 。
  sì fén jiǎo lì bú zhī míng ,yún shì zhū wáng xùn guó yàn 。
  zuǒ zhān yòu gù zhǒng lěi lěi ,wàn gǔ yī qiū wú guì jiàn 。
  nián nián fēng yǔ àn qīng míng ,mò shàng háng rén lèi rú jiàn 。
  xún sī wǎng shì wèn zhòng quán ,xiào shé shān huā dāng jiǔ xiàn 。
  chàng wàng zhōng shān chūn cǎo shēn ,shuí rén gèng yǔ chú tán chǎn !

 • 作者:杨徽之 朝代:宋代

  清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。
  水隔淡烟修竹寺,路经疏雨落花村。
  天寒酒薄难成醉,地迥楼高易断魂。
  回首故山千里外,别离心绪向谁言?

  qīng míng shí jiē chū jiāo yuán ,jì jì shān chéng liǔ yìng mén 。
  shuǐ gé dàn yān xiū zhú sì ,lù jīng shū yǔ luò huā cūn 。
  tiān hán jiǔ báo nán chéng zuì ,dì jiǒng lóu gāo yì duàn hún 。
  huí shǒu gù shān qiān lǐ wài ,bié lí xīn xù xiàng shuí yán ?

 • 作者:温庭筠 朝代:唐代

  红深绿暗径相交,抱暖含芳披紫袍。
  彩索平时墙婉娩,轻球落处晚寥梢。
  窗中草色妬鸡卵,盘上芹泥憎燕巢。
  自有玉楼春意在,不能骑马度烟郊。

  hóng shēn lǜ àn jìng xiàng jiāo ,bào nuǎn hán fāng pī zǐ páo 。
  cǎi suǒ píng shí qiáng wǎn miǎn ,qīng qiú luò chù wǎn liáo shāo 。
  chuāng zhōng cǎo sè dù jī luǎn ,pán shàng qín ní zēng yàn cháo 。
  zì yǒu yù lóu chūn yì zài ,bú néng qí mǎ dù yān jiāo 。

 • 作者:王安石 朝代:宋代

  客思似杨柳,春风千万条。
  更倾寒食泪,欲涨冶城潮。
  巾发雪争出,镜颜朱早凋。
  未知轩冕乐,但欲老渔樵。

  kè sī sì yáng liǔ ,chūn fēng qiān wàn tiáo 。
  gèng qīng hán shí lèi ,yù zhǎng yě chéng cháo 。
  jīn fā xuě zhēng chū ,jìng yán zhū zǎo diāo 。
  wèi zhī xuān miǎn lè ,dàn yù lǎo yú qiáo 。

 • 作者:范成大 朝代:宋代

  野店垂杨步,荒祠苦竹丛。
  鹭窥芦箔水,鸟啄纸钱风。
  媪引浓妆女,儿扶烂醉翁。
  深村时节好,应为去年丰。

  yě diàn chuí yáng bù ,huāng cí kǔ zhú cóng 。
  lù kuī lú bó shuǐ ,niǎo zhuó zhǐ qián fēng 。
  ǎo yǐn nóng zhuāng nǚ ,ér fú làn zuì wēng 。
  shēn cūn shí jiē hǎo ,yīng wéi qù nián fēng 。

 • 作者:邵谒 朝代:唐代

  春日照九衢。春风媚罗绮。
  万骑出都门,拥在香尘里。
  莫辞吊枯骨,千载长如此。
  安知今日身,不是昔时鬼。
  但看平地游,亦见摧辀死。

  chūn rì zhào jiǔ qú 。chūn fēng mèi luó qǐ 。
  wàn qí chū dōu mén ,yōng zài xiāng chén lǐ 。
  mò cí diào kū gǔ ,qiān zǎi zhǎng rú cǐ 。
  ān zhī jīn rì shēn ,bú shì xī shí guǐ 。
  dàn kàn píng dì yóu ,yì jiàn cuī zhōu sǐ 。