1. 古诗词大全

关于清明节的古诗大全

共收录了34首清明节诗词
 • 作者:杜牧 朝代:清代

  清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

  借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

  qīng míng shí jiē yǔ fēn fēn ,lù shàng háng rén yù duàn hún 。

  jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ,mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。

 • 作者:吴文英 朝代:当代

  羞红鬓浅恨,晚风未落,片绣点重茵。

  旧堤分燕尾,桂棹轻鸥,宝勒倚残云。

  千丝怨碧,渐路入、仙坞迷津。

  肠漫回,隔花时见、背面楚腰身。

  逡巡。题门惆怅,坠履牵萦。数幽其难准。还始觉、留情缘眼,宽带因春。

  明朝事与孤烟冷。做满湖、风雨愁人。山黛瞑,尘波淡绿无痕。

  xiū hóng bìn qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。

  jiù dī fèn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo lè yǐ cán yún 。

  qiān sī yuàn bì ,jiàn lù rù 、xiān wù mí jīn 。

  cháng màn huí ,gé huā shí jiàn 、bèi miàn chǔ yāo shēn 。

  qūn xún 。tí mén chóu chàng ,zhuì lǚ qiān yíng 。shù yōu qí nán zhǔn 。hái shǐ jiào 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。

  míng cháo shì yǔ gū yān lěng 。zuò mǎn hú 、fēng yǔ chóu rén 。shān dài míng ,chén bō dàn lǜ wú hén 。

 • 作者:黄庭坚 朝代:宋代

  佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。
  雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。
  人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。
  贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

  jiā jiē qīng míng táo lǐ xiào ,yě tián huāng zhǒng zhī shēng chóu 。
  léi jīng tiān dì lóng shé zhé ,yǔ zú jiāo yuán cǎo mù róu 。
  rén qǐ jì yú jiāo qiè fù ,shì gān fén sǐ bú gōng hóu 。
  xián yú qiān zǎi zhī shuí shì ,mǎn yǎn péng hāo gòng yī qiū 。

 • 作者:王禹偁 朝代:宋代

  无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。
  昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯。

  wú huā wú jiǔ guò qīng míng ,xìng wèi xiāo rán sì yě sēng 。
  zuó rì lín jiā qǐ xīn huǒ ,xiǎo chuāng fèn yǔ dú shū dēng 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  朝来新火起新烟,湖色春光净客船。
  绣羽衔花他自得,红颜骑竹我无缘。
  胡童结束还难有,楚女腰肢亦可怜。
  不见定王城旧处,长怀贾傅井依然。
  虚沾焦举为寒食,实藉严君卖卜钱。
  钟鼎山林各天性,浊醪粗饭任吾年。

  此身飘泊苦西东,右臂偏枯半耳聋。
  寂寂系舟双下泪,悠悠伏枕左书空。
  十年蹴踘将雏远,万里秋千习俗同。
  旅雁上云归紫塞,家人钻火用青枫。
  秦城楼阁烟花里,汉主山河锦锈中。
  春去春来洞庭阔,白苹愁杀白头翁。

  cháo lái xīn huǒ qǐ xīn yān ,hú sè chūn guāng jìng kè chuán 。
  xiù yǔ xián huā tā zì dé ,hóng yán qí zhú wǒ wú yuán 。
  hú tóng jié shù hái nán yǒu ,chǔ nǚ yāo zhī yì kě lián 。
  bú jiàn dìng wáng chéng jiù chù ,zhǎng huái jiǎ fù jǐng yī rán 。
  xū zhān jiāo jǔ wéi hán shí ,shí jiè yán jun1 mài bo qián 。
  zhōng dǐng shān lín gè tiān xìng ,zhuó láo cū fàn rèn wú nián 。

  cǐ shēn piāo bó kǔ xī dōng ,yòu bì piān kū bàn ěr lóng 。
  jì jì xì zhōu shuāng xià lèi ,yōu yōu fú zhěn zuǒ shū kōng 。
  shí nián cù jū jiāng chú yuǎn ,wàn lǐ qiū qiān xí sú tóng 。
  lǚ yàn shàng yún guī zǐ sāi ,jiā rén zuàn huǒ yòng qīng fēng 。
  qín chéng lóu gé yān huā lǐ ,hàn zhǔ shān hé jǐn xiù zhōng 。
  chūn qù chūn lái dòng tíng kuò ,bái píng chóu shā bái tóu wēng 。

 • 作者:杜安世 朝代:宋代

  清明天气。永日愁如醉。台榭绿阴浓。薰风细。燕子巢方就,盆池小,新荷蔽。恰是逍遥际。单夹衣裳,半栊软玉肌体。
  石榴美艳,一撮红绡比。窗外数修篁,寒相倚。有个关心处,难相见、空凝睇。行坐深闺里。懒更妆梳,自知新来憔悴。

  qīng míng tiān qì 。yǒng rì chóu rú zuì 。tái xiè lǜ yīn nóng 。xūn fēng xì 。yàn zǐ cháo fāng jiù ,pén chí xiǎo ,xīn hé bì 。qià shì xiāo yáo jì 。dān jiá yī shang ,bàn lóng ruǎn yù jī tǐ 。
  shí liú měi yàn ,yī cuō hóng xiāo bǐ 。chuāng wài shù xiū huáng ,hán xiàng yǐ 。yǒu gè guān xīn chù ,nán xiàng jiàn 、kōng níng dì 。háng zuò shēn guī lǐ 。lǎn gèng zhuāng shū ,zì zhī xīn lái qiáo cuì 。

 • 作者:柳永 朝代:宋代

  拆桐花烂熳,乍疏雨、洗清明。正艳杏烧林,缃桃绣野,芳景如屏。倾城,尽寻胜去,骤雕鞍绀幰出郊坰。风暖繁弦脆管,万家竞奏新声。
  盈盈,斗草踏青。人艳冶,递逢迎。向路旁往往,遗簪堕珥,珠翠纵横。欢情,对佳丽地,信金罍罄竭玉山倾。拚却明朝永日,画堂一枕春酲。

  chāi tóng huā làn màn ,zhà shū yǔ 、xǐ qīng míng 。zhèng yàn xìng shāo lín ,xiāng táo xiù yě ,fāng jǐng rú píng 。qīng chéng ,jìn xún shèng qù ,zhòu diāo ān gàn xiǎn chū jiāo shǎng 。fēng nuǎn fán xián cuì guǎn ,wàn jiā jìng zòu xīn shēng 。
  yíng yíng ,dòu cǎo tà qīng 。rén yàn yě ,dì féng yíng 。xiàng lù páng wǎng wǎng ,yí zān duò ěr ,zhū cuì zòng héng 。huān qíng ,duì jiā lì dì ,xìn jīn léi qìng jié yù shān qīng 。pīn què míng cháo yǒng rì ,huà táng yī zhěn chūn chéng 。

 • 作者:王磐 朝代:明代

  问西楼禁烟何处好?绿野晴天道。
  马穿杨柳嘶,人倚秋千笑,探莺花总教春醉倒。

  wèn xī lóu jìn yān hé chù hǎo ?lǜ yě qíng tiān dào 。
  mǎ chuān yáng liǔ sī ,rén yǐ qiū qiān xiào ,tàn yīng huā zǒng jiāo chūn zuì dǎo 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  羞红颦浅恨,晚风未落,片绣点重茵。旧堤分燕尾,桂棹轻鸥,宝勒倚残云。千丝怨碧,渐路入、仙坞迷津。肠漫回,隔花时见,背面楚腰身。
  逡巡。题门惆怅,堕履牵萦,数幽期难准。还始觉、留情缘眼,宽带因春。明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人。山黛暝,尘波澹绿无痕。

  xiū hóng pín qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。jiù dī fèn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo lè yǐ cán yún 。qiān sī yuàn bì ,jiàn lù rù 、xiān wù mí jīn 。cháng màn huí ,gé huā shí jiàn ,bèi miàn chǔ yāo shēn 。
  qūn xún 。tí mén chóu chàng ,duò lǚ qiān yíng ,shù yōu qī nán zhǔn 。hái shǐ jiào 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。míng cháo shì yǔ gū yān lěng ,zuò mǎn hú 、fēng yǔ chóu rén 。shān dài míng ,chén bō dàn lǜ wú hén 。

 • 作者:孟浩然 朝代:唐代

  帝里重清明,人心自愁思。车声上路合,柳色东城翠。
  花落草齐生,莺飞蝶双戏。空堂坐相忆,酌茗聊代醉。

  dì lǐ zhòng qīng míng ,rén xīn zì chóu sī 。chē shēng shàng lù hé ,liǔ sè dōng chéng cuì 。
  huā luò cǎo qí shēng ,yīng fēi dié shuāng xì 。kōng táng zuò xiàng yì ,zhuó míng liáo dài zuì 。

 • 作者:欧阳修 朝代:宋代

  清明上巳西湖好,满目繁华。争道谁家。绿柳朱轮走钿车。
  游人日暮相将去,醒醉喧哗。路转堤斜。直到城头总是花。

  qīng míng shàng sì xī hú hǎo ,mǎn mù fán huá 。zhēng dào shuí jiā 。lǜ liǔ zhū lún zǒu diàn chē 。
  yóu rén rì mù xiàng jiāng qù ,xǐng zuì xuān huá 。lù zhuǎn dī xié 。zhí dào chéng tóu zǒng shì huā 。

 • 作者:王禹偁 朝代:宋代

  一郡官闲唯副使,一年冷节是清明。
  春来春去何时尽,闲恨闲愁触处生。
  漆燕黄鹂夸舌健,柳花榆荚斗身轻。
  脱衣换得商山酒,笑把离骚独自倾。

  yī jun4 guān xián wéi fù shǐ ,yī nián lěng jiē shì qīng míng 。
  chūn lái chūn qù hé shí jìn ,xián hèn xián chóu chù chù shēng 。
  qī yàn huáng lí kuā shé jiàn ,liǔ huā yú jiá dòu shēn qīng 。
  tuō yī huàn dé shāng shān jiǔ ,xiào bǎ lí sāo dú zì qīng 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  时霎清明,载花不过西园路。嫩阴绿树。正是春留处。
  燕子重来,往事东流去。征衫贮。旧寒一缕。泪湿风帘絮。

  shí shà qīng míng ,zǎi huā bú guò xī yuán lù 。nèn yīn lǜ shù 。zhèng shì chūn liú chù 。
  yàn zǐ zhòng lái ,wǎng shì dōng liú qù 。zhēng shān zhù 。jiù hán yī lǚ 。lèi shī fēng lián xù 。

 • 作者:崔元翰 朝代:唐代

  山色入层城,钟声临复岫。乘闲息边事,探异怜春候。
  曲阁下重阶,回廊遥对霤。石间花遍落,草上云时覆。
  钻火见樵人,饮泉逢野兽。道情亲法侣,时望登朝右。
  执宪纠奸邪,刊书正讹谬。茂才当时选,公子生人秀。
  赠答继篇章,欢娱重朋旧。垂帘独衰疾,击缶酬金奏。

  shān sè rù céng chéng ,zhōng shēng lín fù xiù 。chéng xián xī biān shì ,tàn yì lián chūn hòu 。
  qǔ gé xià zhòng jiē ,huí láng yáo duì liù 。shí jiān huā biàn luò ,cǎo shàng yún shí fù 。
  zuàn huǒ jiàn qiáo rén ,yǐn quán féng yě shòu 。dào qíng qīn fǎ lǚ ,shí wàng dēng cháo yòu 。
  zhí xiàn jiū jiān xié ,kān shū zhèng é miù 。mào cái dāng shí xuǎn ,gōng zǐ shēng rén xiù 。
  zèng dá jì piān zhāng ,huān yú zhòng péng jiù 。chuí lián dú shuāi jí ,jī fǒu chóu jīn zòu 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  大溪面。遥望绣羽冲烟,锦梭飞练。桃花三十六陂,鲛宫睡起,娇雷乍转。
  去如箭。催趁戏旗游鼓,素澜雪溅。东风冷湿蛟腥,澹阴送昼。轻霏弄晚。
  洲上青苹生处,斗春不管,怀沙人远。残日半开一川,花影零乱。山屏醉缬,连棹东西岸。阑干倒、千红妆靥,铅香不断。傍暝疏帘卷。翠涟皱净,笙歌未散。簪柳门归懒。犹自有、玉龙黄昏吹怨。重云暗阁,春霖一片。

  dà xī miàn 。yáo wàng xiù yǔ chōng yān ,jǐn suō fēi liàn 。táo huā sān shí liù bēi ,jiāo gōng shuì qǐ ,jiāo léi zhà zhuǎn 。
  qù rú jiàn 。cuī chèn xì qí yóu gǔ ,sù lán xuě jiàn 。dōng fēng lěng shī jiāo xīng ,dàn yīn sòng zhòu 。qīng fēi nòng wǎn 。
  zhōu shàng qīng píng shēng chù ,dòu chūn bú guǎn ,huái shā rén yuǎn 。cán rì bàn kāi yī chuān ,huā yǐng líng luàn 。shān píng zuì xié ,lián zhào dōng xī àn 。lán gàn dǎo 、qiān hóng zhuāng yè ,qiān xiāng bú duàn 。bàng míng shū lián juàn 。cuì lián zhòu jìng ,shēng gē wèi sàn 。zān liǔ mén guī lǎn 。yóu zì yǒu 、yù lóng huáng hūn chuī yuàn 。zhòng yún àn gé ,chūn lín yī piàn 。

 • 作者:高启 朝代:元代

  新烟着柳禁垣斜,杏酪分香俗共夸。
  白下有山皆绕郭,清明无客不思家。
  卞侯墓下迷芳草,卢女门前映落花。
  喜得故人同待诏,拟沽春酒醉京华。

  xīn yān zhe liǔ jìn yuán xié ,xìng lào fèn xiāng sú gòng kuā 。
  bái xià yǒu shān jiē rào guō ,qīng míng wú kè bú sī jiā 。
  biàn hóu mù xià mí fāng cǎo ,lú nǚ mén qián yìng luò huā 。
  xǐ dé gù rén tóng dài zhào ,nǐ gū chūn jiǔ zuì jīng huá 。

 • 作者:韦庄 朝代:唐代

  蚤是伤春梦雨天,可堪芳草更芊芊。
  内官初赐清明火,上相闲分白打钱。
  紫陌乱嘶红叱拨,绿杨高映画秋千。
  游人记得承平事,暗喜风光似昔年。

  zǎo shì shāng chūn mèng yǔ tiān ,kě kān fāng cǎo gèng qiān qiān 。
  nèi guān chū cì qīng míng huǒ ,shàng xiàng xián fèn bái dǎ qián 。
  zǐ mò luàn sī hóng chì bō ,lǜ yáng gāo yìng huà qiū qiān 。
  yóu rén jì dé chéng píng shì ,àn xǐ fēng guāng sì xī nián 。

 • 作者:贾岛 朝代:唐代

  今日清明节,园林胜事偏。晴风吹柳絮,新火起厨烟。
  杜草开三径,文章忆二贤。几时能命驾,对酒落花前。

  jīn rì qīng míng jiē ,yuán lín shèng shì piān 。qíng fēng chuī liǔ xù ,xīn huǒ qǐ chú yān 。
  dù cǎo kāi sān jìng ,wén zhāng yì èr xián 。jǐ shí néng mìng jià ,duì jiǔ luò huā qián 。

 • 作者:张继 朝代:唐代

  耕夫召募爱楼船,春草青青万项田;
  试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟。

  gēng fū zhào mù ài lóu chuán ,chūn cǎo qīng qīng wàn xiàng tián ;
  shì shàng wú mén kuī jun4 guō ,qīng míng jǐ chù yǒu xīn yān 。

 • 作者:范成大 朝代:宋代

  洒洒沾巾雨,披披侧帽风。花燃山色里,柳卧水声中。
  石马立当道,纸鸢鸣半空。墦间人散後,乌鸟正西东。

  sǎ sǎ zhān jīn yǔ ,pī pī cè mào fēng 。huā rán shān sè lǐ ,liǔ wò shuǐ shēng zhōng 。
  shí mǎ lì dāng dào ,zhǐ yuān míng bàn kōng 。fān jiān rén sàn hòu ,wū niǎo zhèng xī dōng 。