1. 古诗词大全

关于端午节的古诗词大全

共收录了27首端午节诗词
 • 作者:文秀 朝代:唐代

  节分端午自谁言,万古传闻为屈原。
  堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

  jiē fèn duān wǔ zì shuí yán ,wàn gǔ chuán wén wéi qū yuán 。
  kān xiào chǔ jiāng kōng miǎo miǎo ,bú néng xǐ dé zhí chén yuān 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  肩舆任所适,遇胜辄留连。
  焚香引幽步,酌茗开静筵。
  微雨止还作,小窗幽更妍。
  盆山不见日,草木自苍然。
  忽登最高塔,眼界穷大千。
  卞峰照城郭,震泽浮云天。
  深沉既可喜,旷荡亦所便。
  幽寻未云毕,墟落生晚烟。
  归来记所历,耿耿清不眠。
  道人亦未寝,孤灯同夜禅。

  jiān yú rèn suǒ shì ,yù shèng zhé liú lián 。
  fén xiāng yǐn yōu bù ,zhuó míng kāi jìng yàn 。
  wēi yǔ zhǐ hái zuò ,xiǎo chuāng yōu gèng yán 。
  pén shān bú jiàn rì ,cǎo mù zì cāng rán 。
  hū dēng zuì gāo tǎ ,yǎn jiè qióng dà qiān 。
  biàn fēng zhào chéng guō ,zhèn zé fú yún tiān 。
  shēn chén jì kě xǐ ,kuàng dàng yì suǒ biàn 。
  yōu xún wèi yún bì ,xū luò shēng wǎn yān 。
  guī lái jì suǒ lì ,gěng gěng qīng bú mián 。
  dào rén yì wèi qǐn ,gū dēng tóng yè chán 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  山与歌眉敛,波同醉眼流。游人都上十三楼。不羡竹西歌吹、古扬州。
  菰黍连昌歜,琼彝倒玉舟。谁家水调唱歌头。声绕碧山飞去、晚云留。

  shān yǔ gē méi liǎn ,bō tóng zuì yǎn liú 。yóu rén dōu shàng shí sān lóu 。bú xiàn zhú xī gē chuī 、gǔ yáng zhōu 。
  gū shǔ lián chāng chù ,qióng yí dǎo yù zhōu 。shuí jiā shuǐ diào chàng gē tóu 。shēng rào bì shān fēi qù 、wǎn yún liú 。

 • 作者:李之仪 朝代:宋代

  小雨湿黄昏。重午佳辰独掩门。巢燕引雏浑去尽,销魂。空向梁间觅宿痕。
  客舍宛如村。好事无人载一樽。唯有莺声知此恨,殷勤。恰似当时枕上闻。

  xiǎo yǔ shī huáng hūn 。zhòng wǔ jiā chén dú yǎn mén 。cháo yàn yǐn chú hún qù jìn ,xiāo hún 。kōng xiàng liáng jiān mì xiǔ hén 。
  kè shě wǎn rú cūn 。hǎo shì wú rén zǎi yī zūn 。wéi yǒu yīng shēng zhī cǐ hèn ,yīn qín 。qià sì dāng shí zhěn shàng wén 。

 • 作者:黄庭坚 朝代:宋代

  君家玉女从小见,闻道如今画不成。
  翦裁似借天女手,萱草石榴偏眼明。

  jun1 jiā yù nǚ cóng xiǎo jiàn ,wén dào rú jīn huà bú chéng 。
  jiǎn cái sì jiè tiān nǚ shǒu ,xuān cǎo shí liú piān yǎn míng 。

 • 作者:殷尧藩 朝代:唐代

  鹤发垂肩尺许长,离家三十五端阳。
  儿童见说深惊讶,却问何方是故乡。

  hè fā chuí jiān chǐ xǔ zhǎng ,lí jiā sān shí wǔ duān yáng 。
  ér tóng jiàn shuō shēn jīng yà ,què wèn hé fāng shì gù xiāng 。

 • 作者:权德舆 朝代:唐代

  良辰当五日,偕老祝千年。彩缕同心丽,轻裾映体鲜。
  寂寥斋画省,款曲擘香笺。更想传觞处,孙孩遍目前。

  liáng chén dāng wǔ rì ,xié lǎo zhù qiān nián 。cǎi lǚ tóng xīn lì ,qīng jū yìng tǐ xiān 。
  jì liáo zhāi huà shěng ,kuǎn qǔ bò xiāng jiān 。gèng xiǎng chuán shāng chù ,sūn hái biàn mù qián 。

 • 作者:顾太清 朝代:清代

  薰风殿阁樱桃节,碧纱窗下沈檀爇。小扇引微凉,悠悠夏日长。
  野人知趣甚,不向炎凉问。老圃好栽培,菊花五月开。

  xūn fēng diàn gé yīng táo jiē ,bì shā chuāng xià shěn tán ruò 。xiǎo shàn yǐn wēi liáng ,yōu yōu xià rì zhǎng 。
  yě rén zhī qù shèn ,bú xiàng yán liáng wèn 。lǎo pǔ hǎo zāi péi ,jú huā wǔ yuè kāi 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  盘丝系腕,巧篆垂簪,玉隐绀纱睡觉。银瓶露井,彩箑云窗,往事少年依约。为当时曾写榴裙,伤心红绡褪萼。黍梦光阴,渐老汀洲烟蒻。
  莫唱江南古调,怨抑难招,楚江沉魄。薰风燕乳,暗雨梅黄,午镜澡兰帘幕。念秦楼也拟人归,应剪菖蒲自酌。但怅望、一缕新蟾,随人天角。

  pán sī xì wàn ,qiǎo zhuàn chuí zān ,yù yǐn gàn shā shuì jiào 。yín píng lù jǐng ,cǎi zhá yún chuāng ,wǎng shì shǎo nián yī yuē 。wéi dāng shí céng xiě liú qún ,shāng xīn hóng xiāo tuì è 。shǔ mèng guāng yīn ,jiàn lǎo tīng zhōu yān ruò 。
  mò chàng jiāng nán gǔ diào ,yuàn yì nán zhāo ,chǔ jiāng chén pò 。xūn fēng yàn rǔ ,àn yǔ méi huáng ,wǔ jìng zǎo lán lián mù 。niàn qín lóu yě nǐ rén guī ,yīng jiǎn chāng pú zì zhuó 。dàn chàng wàng 、yī lǚ xīn chán ,suí rén tiān jiǎo 。

 • 作者:刘克庄 朝代:宋代

  深院榴花吐。画帘开、束衣纨扇,午风清暑。儿女纷纷夸结束,新样钗符艾虎。早已有、游人观渡。老大逢场慵作戏,任陌头、年少争旗鼓。溪雨急,浪花舞。
  灵均标致高如许。忆生平、既纫兰佩,更怀椒糈。谁信骚魂千载后,波底垂涎角黍。又说是、蛟馋龙怒。把似而今醒到了,料当年、醉死差无苦。聊一笑,吊千古。

  shēn yuàn liú huā tǔ 。huà lián kāi 、shù yī wán shàn ,wǔ fēng qīng shǔ 。ér nǚ fēn fēn kuā jié shù ,xīn yàng chāi fú ài hǔ 。zǎo yǐ yǒu 、yóu rén guān dù 。lǎo dà féng chǎng yōng zuò xì ,rèn mò tóu 、nián shǎo zhēng qí gǔ 。xī yǔ jí ,làng huā wǔ 。
  líng jun1 biāo zhì gāo rú xǔ 。yì shēng píng 、jì rèn lán pèi ,gèng huái jiāo xǔ 。shuí xìn sāo hún qiān zǎi hòu ,bō dǐ chuí xián jiǎo shǔ 。yòu shuō shì 、jiāo chán lóng nù 。bǎ sì ér jīn xǐng dào le ,liào dāng nián 、zuì sǐ chà wú kǔ 。liáo yī xiào ,diào qiān gǔ 。

 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  高咏楚词酬午日,天涯节序匆匆。榴花不似舞裙红。无人知此意,歌罢满帘风。
  万事一身伤老矣,戎葵凝笑墙东。酒杯深浅去年同。试浇桥下水,今夕到湘中。

  gāo yǒng chǔ cí chóu wǔ rì ,tiān yá jiē xù cōng cōng 。liú huā bú sì wǔ qún hóng 。wú rén zhī cǐ yì ,gē bà mǎn lián fēng 。
  wàn shì yī shēn shāng lǎo yǐ ,róng kuí níng xiào qiáng dōng 。jiǔ bēi shēn qiǎn qù nián tóng 。shì jiāo qiáo xià shuǐ ,jīn xī dào xiāng zhōng 。

 • 作者:欧阳修 朝代:宋代

  五月榴花妖艳烘。绿杨带雨垂垂重。五色新丝缠角粽。金盘送。生绡画扇盘双凤。
  正是浴兰时节动。菖蒲酒美清尊共。叶里黄骊时一弄。犹瞢忪。等闲惊破纱窗梦。

  wǔ yuè liú huā yāo yàn hōng 。lǜ yáng dài yǔ chuí chuí zhòng 。wǔ sè xīn sī chán jiǎo zòng 。jīn pán sòng 。shēng xiāo huà shàn pán shuāng fèng 。
  zhèng shì yù lán shí jiē dòng 。chāng pú jiǔ měi qīng zūn gòng 。yè lǐ huáng lí shí yī nòng 。yóu méng sōng 。děng xián jīng pò shā chuāng mèng 。

 • 作者:卢肇 朝代:唐代

  石溪久住思端午,馆驿楼前看发机。
  鼙鼓动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。
  冲波突出人齐譀,跃浪争先鸟退飞。
  向道是龙刚不信,果然夺得锦标归。

  shí xī jiǔ zhù sī duān wǔ ,guǎn yì lóu qián kàn fā jī 。
  pí gǔ dòng shí léi yǐn yǐn ,shòu tóu líng chù xuě wēi wēi 。
  chōng bō tū chū rén qí hàn ,yuè làng zhēng xiān niǎo tuì fēi 。
  xiàng dào shì lóng gāng bú xìn ,guǒ rán duó dé jǐn biāo guī 。

 • 作者:张建封 朝代:唐代

  五月五日天晴明,杨花绕江啼晓莺。
  使君未出郡斋外,江上早闻齐和声。
  使君出时皆有准,马前已被红旗引。
  两岸罗衣破晕香,银钗照日如霜刃。
  鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。
  棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。
  鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。
  坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹蜺晕。
  前船抢水已得标,后船失势空挥桡。
  疮眉血首争不定,输岸一朋心似烧。
  只将输赢分罚赏,两岸十舟五来往。
  须臾戏罢各东西,竞脱文身请书上。
  吾今细观竞渡儿,何殊当路权相持。
  不思得岸各休去,会到摧车折楫时。

  wǔ yuè wǔ rì tiān qíng míng ,yáng huā rào jiāng tí xiǎo yīng 。
  shǐ jun1 wèi chū jun4 zhāi wài ,jiāng shàng zǎo wén qí hé shēng 。
  shǐ jun1 chū shí jiē yǒu zhǔn ,mǎ qián yǐ bèi hóng qí yǐn 。
  liǎng àn luó yī pò yūn xiāng ,yín chāi zhào rì rú shuāng rèn 。
  gǔ shēng sān xià hóng qí kāi ,liǎng lóng yuè chū fú shuǐ lái 。
  zhào yǐng wò bō fēi wàn jiàn ,gǔ shēng pī làng míng qiān léi 。
  gǔ shēng jiàn jí biāo jiāng jìn ,liǎng lóng wàng biāo mù rú shùn 。
  pō shàng rén hū pī lì jīng ,gān tóu cǎi guà hóng ní yūn 。
  qián chuán qiǎng shuǐ yǐ dé biāo ,hòu chuán shī shì kōng huī ráo 。
  chuāng méi xuè shǒu zhēng bú dìng ,shū àn yī péng xīn sì shāo 。
  zhī jiāng shū yíng fèn fá shǎng ,liǎng àn shí zhōu wǔ lái wǎng 。
  xū yú xì bà gè dōng xī ,jìng tuō wén shēn qǐng shū shàng 。
  wú jīn xì guān jìng dù ér ,hé shū dāng lù quán xiàng chí 。
  bú sī dé àn gè xiū qù ,huì dào cuī chē shé jí shí 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  宫衣亦有名,端午被恩荣。细葛含风软,香罗叠雪轻。
  自天题处湿,当暑著来清。意内称长短,终身荷圣情。

  gōng yī yì yǒu míng ,duān wǔ bèi ēn róng 。xì gě hán fēng ruǎn ,xiāng luó dié xuě qīng 。
  zì tiān tí chù shī ,dāng shǔ zhe lái qīng 。yì nèi chēng zhǎng duǎn ,zhōng shēn hé shèng qíng 。

 • 作者:汤显祖 朝代:明代

  独写菖蒲竹叶杯,蓬城芳草踏初回。
  情知不向瓯江死,舟楫何劳吊屈来。

  dú xiě chāng pú zhú yè bēi ,péng chéng fāng cǎo tà chū huí 。
  qíng zhī bú xiàng ōu jiāng sǐ ,zhōu jí hé láo diào qū lái 。

 • 作者:边贡 朝代:明代

  共骇群龙水上游,不知原是木兰舟。
  云旗猎猎翻青汉,雷鼓嘈嘈殷碧流。
  屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留。
  江亭暇日堪高会,醉讽离骚不解愁。

  gòng hài qún lóng shuǐ shàng yóu ,bú zhī yuán shì mù lán zhōu 。
  yún qí liè liè fān qīng hàn ,léi gǔ cáo cáo yīn bì liú 。
  qū zǐ yuān hún zhōng gǔ zài ,chǔ xiāng yí sú zhì jīn liú 。
  jiāng tíng xiá rì kān gāo huì ,zuì fěng lí sāo bú jiě chóu 。

 • 作者:张耒 朝代:宋代

  竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。
  国亡身殒今何有,只留离骚在世间。

  jìng dù shēn bēi qiān zǎi yuān ,zhōng hún yī qù jù néng hái 。
  guó wáng shēn yǔn jīn hé yǒu ,zhī liú lí sāo zài shì jiān 。

 • 作者:苏轼 朝代:清代

  轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰。流香涨腻满晴川。
  彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。

  qīng hàn wēi wēi tòu bì wán ,míng cháo duān wǔ yù fāng lán 。liú xiāng zhǎng nì mǎn qíng chuān 。
  cǎi xiàn qīng chán hóng yù bì ,xiǎo fú xié guà lǜ yún huán 。jiā rén xiàng jiàn yī qiān nián 。

 • 作者:文天祥 朝代:清代

  五月五日午,赠我一枝艾。 故人不可见,新知万里外。
  丹心照夙昔,鬓发日已改。 我欲从灵均,三湘隔辽海。

  wǔ yuè wǔ rì wǔ ,zèng wǒ yī zhī ài 。 gù rén bú kě jiàn ,xīn zhī wàn lǐ wài 。
  dān xīn zhào sù xī ,bìn fā rì yǐ gǎi 。 wǒ yù cóng líng jun1 ,sān xiāng gé liáo hǎi 。