1. 古诗词大全

关于七夕节的古诗词大全

共收录了46首七夕节诗词
 • 作者:严蕊 朝代:宋代

  碧梧初出,桂花才吐,池上水花微谢。

  穿针人在合欢楼,正月露、玉盘高泻。

  蛛忙鹊懒,耕慵织倦,空做古今佳话。

  人间刚道隔年期,指天上、方才隔夜。

  bì wú chū chū ,guì huā cái tǔ ,chí shàng shuǐ huā wēi xiè 。

  chuān zhēn rén zài hé huān lóu ,zhèng yuè lù 、yù pán gāo xiè 。

  zhū máng què lǎn ,gēng yōng zhī juàn ,kōng zuò gǔ jīn jiā huà 。

  rén jiān gāng dào gé nián qī ,zhǐ tiān shàng 、fāng cái gé yè 。

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  络角星河菡萏天,一家欢笑设红筵。
  应倾谢女珠玑箧,尽写檀郎锦绣篇。
  香帐簇成排窈窕,金针穿罢拜婵娟。
  铜壶漏报天将晓,惆怅佳期又一年。

  luò jiǎo xīng hé hàn dàn tiān ,yī jiā huān xiào shè hóng yàn 。
  yīng qīng xiè nǚ zhū jī qiè ,jìn xiě tán láng jǐn xiù piān 。
  xiāng zhàng cù chéng pái yǎo tiǎo ,jīn zhēn chuān bà bài chán juān 。
  tóng hú lòu bào tiān jiāng xiǎo ,chóu chàng jiā qī yòu yī nián 。

 • 作者:范成大 朝代:宋代

  双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。娟娟月姊满眉颦,更无奈、风姨吹雨。
  相逢草草,争如休见,重搅别离心绪。新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去。

  shuāng xīng liáng yè ,gēng yōng zhī lǎn ,yīng bèi qún xiān xiàng dù 。juān juān yuè zǐ mǎn méi pín ,gèng wú nài 、fēng yí chuī yǔ 。
  xiàng féng cǎo cǎo ,zhēng rú xiū jiàn ,zhòng jiǎo bié lí xīn xù 。xīn huān bú dǐ jiù chóu duō ,dǎo tiān le 、xīn chóu guī qù 。

 • 作者:柳恽 朝代:南北朝

  代马秋不归,缁纨无复绪。
  迎寒理衣缝,映月抽纤缕。
  的皪愁睇光,连娟思眉聚。
  清露下罗衣,秋风吹玉柱。
  流阴稍已多,馀光亦难取。

  dài mǎ qiū bú guī ,zī wán wú fù xù 。
  yíng hán lǐ yī féng ,yìng yuè chōu xiān lǚ 。
  de lì chóu dì guāng ,lián juān sī méi jù 。
  qīng lù xià luó yī ,qiū fēng chuī yù zhù 。
  liú yīn shāo yǐ duō ,yú guāng yì nán qǔ 。

 • 作者:张耒 朝代:宋代

  人间一叶梧桐飘,蓐收行秋回斗杓。
  神宫召集役灵鹊,直渡天河云作桥。
  桥东美人天帝子,机杼年年劳玉指。
  织成云雾紫绡衣,辛苦无欢容不理。
  帝怜独居无与娱,河西嫁得牵牛夫。
  自从嫁后废织纴,绿鬓云鬟朝暮梳。
  贪欢不归天帝怒,谪归却踏来时路。
  但令一岁一相逢,七月七日河边渡。
  别多会少知奈何,却忆从前恩爱多。
  匆匆离恨说不尽,烛龙已驾随羲和。
  河边灵官晓催发,令严不管轻离别。
  空将泪作雨滂沱,泪痕有尽愁无歇。
  寄言织女若休叹,天地无情会相见。
  犹胜嫦娥不嫁人,夜夜孤眠广寒殿。

  rén jiān yī yè wú tóng piāo ,rù shōu háng qiū huí dòu sháo 。
  shén gōng zhào jí yì líng què ,zhí dù tiān hé yún zuò qiáo 。
  qiáo dōng měi rén tiān dì zǐ ,jī zhù nián nián láo yù zhǐ 。
  zhī chéng yún wù zǐ xiāo yī ,xīn kǔ wú huān róng bú lǐ 。
  dì lián dú jū wú yǔ yú ,hé xī jià dé qiān niú fū 。
  zì cóng jià hòu fèi zhī rèn ,lǜ bìn yún huán cháo mù shū 。
  tān huān bú guī tiān dì nù ,zhé guī què tà lái shí lù 。
  dàn lìng yī suì yī xiàng féng ,qī yuè qī rì hé biān dù 。
  bié duō huì shǎo zhī nài hé ,què yì cóng qián ēn ài duō 。
  cōng cōng lí hèn shuō bú jìn ,zhú lóng yǐ jià suí xī hé 。
  hé biān líng guān xiǎo cuī fā ,lìng yán bú guǎn qīng lí bié 。
  kōng jiāng lèi zuò yǔ pāng tuó ,lèi hén yǒu jìn chóu wú xiē 。
  jì yán zhī nǚ ruò xiū tàn ,tiān dì wú qíng huì xiàng jiàn 。
  yóu shèng cháng é bú jià rén ,yè yè gū mián guǎng hán diàn 。

 • 作者:沈佺期 朝代:唐代

  君不见昔日宜春太液边,披香画阁与天连。
  灯火灼烁九微映,香气氛氲百和然。
  此夜星繁河正白,人传织女牵牛客。
  宫中扰扰曝衣楼,天上娥娥红粉席。
  曝衣何许曛半黄,宫中彩女提玉箱。
  珠履奔腾上兰砌,金梯宛转出梅梁。
  绛河里,碧烟上,双花伏兔画屏风,四子盘龙擎斗帐。
  舒罗散縠云雾开,缀玉垂珠星汉回。
  朝霞散彩羞衣架,晚月分光劣镜台。
  上有仙人长命绺,中看玉女迎欢绣。
  玳瑁帘中别作春,珊瑚窗里翻成昼。
  椒房金屋宠新流,意气骄奢不自由。
  汉文宜惜露台费,晋武须焚前殿裘。

  jun1 bú jiàn xī rì yí chūn tài yè biān ,pī xiāng huà gé yǔ tiān lián 。
  dēng huǒ zhuó shuò jiǔ wēi yìng ,xiāng qì fēn yūn bǎi hé rán 。
  cǐ yè xīng fán hé zhèng bái ,rén chuán zhī nǚ qiān niú kè 。
  gōng zhōng rǎo rǎo pù yī lóu ,tiān shàng é é hóng fěn xí 。
  pù yī hé xǔ xūn bàn huáng ,gōng zhōng cǎi nǚ tí yù xiāng 。
  zhū lǚ bēn téng shàng lán qì ,jīn tī wǎn zhuǎn chū méi liáng 。
  jiàng hé lǐ ,bì yān shàng ,shuāng huā fú tù huà píng fēng ,sì zǐ pán lóng qíng dòu zhàng 。
  shū luó sàn hú yún wù kāi ,zhuì yù chuí zhū xīng hàn huí 。
  cháo xiá sàn cǎi xiū yī jià ,wǎn yuè fèn guāng liè jìng tái 。
  shàng yǒu xiān rén zhǎng mìng liǔ ,zhōng kàn yù nǚ yíng huān xiù 。
  dài mào lián zhōng bié zuò chūn ,shān hú chuāng lǐ fān chéng zhòu 。
  jiāo fáng jīn wū chǒng xīn liú ,yì qì jiāo shē bú zì yóu 。
  hàn wén yí xī lù tái fèi ,jìn wǔ xū fén qián diàn qiú 。

 • 作者:张埜 朝代:元代

  凉月横舟,银河浸练,万里秋容如拭。冉冉鸾骖鹤驭,桥倚高寒,鹊飞空碧。问欢情几许?早收拾、新愁重织。恨人间、会少离多,万古千秋今夕。
  谁念文园病客?夜色沉沉,独抱一天岑寂。忍记穿针亭榭,金鸭香寒,玉徽尘积。凭新凉半枕,又依稀、行云消息。听窗前、泪雨浪浪,梦里檐前犹滴。

  liáng yuè héng zhōu ,yín hé jìn liàn ,wàn lǐ qiū róng rú shì 。rǎn rǎn luán cān hè yù ,qiáo yǐ gāo hán ,què fēi kōng bì 。wèn huān qíng jǐ xǔ ?zǎo shōu shí 、xīn chóu zhòng zhī 。hèn rén jiān 、huì shǎo lí duō ,wàn gǔ qiān qiū jīn xī 。
  shuí niàn wén yuán bìng kè ?yè sè chén chén ,dú bào yī tiān cén jì 。rěn jì chuān zhēn tíng xiè ,jīn yā xiāng hán ,yù huī chén jī 。píng xīn liáng bàn zhěn ,yòu yī xī 、háng yún xiāo xī 。tīng chuāng qián 、lèi yǔ làng làng ,mèng lǐ yán qián yóu dī 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  西风吹鹤到人间。凉月满缑山。银河万里秋浪,重载客槎还。
  河汉女,巧云鬟。夜阑干。钗头新约,针眼娇颦,楼上秋寒。

  xī fēng chuī hè dào rén jiān 。liáng yuè mǎn gōu shān 。yín hé wàn lǐ qiū làng ,zhòng zǎi kè chá hái 。
  hé hàn nǚ ,qiǎo yún huán 。yè lán gàn 。chāi tóu xīn yuē ,zhēn yǎn jiāo pín ,lóu shàng qiū hán 。

 • 作者:谢薖 朝代:宋代

  月胧星淡,南飞乌鹊,暗数秋期天上。锦楼不到野人家,但门外、清流叠嶂。
  一杯相属,佳人何在,不见绕梁清唱。人间平地亦崎岖,叹银汉、何曾风浪。

  yuè lóng xīng dàn ,nán fēi wū què ,àn shù qiū qī tiān shàng 。jǐn lóu bú dào yě rén jiā ,dàn mén wài 、qīng liú dié zhàng 。
  yī bēi xiàng shǔ ,jiā rén hé zài ,bú jiàn rào liáng qīng chàng 。rén jiān píng dì yì qí qū ,tàn yín hàn 、hé céng fēng làng 。

 • 作者:赵以夫 朝代:宋代

  翠绡心事,红楼欢宴,深夜沈沈无暑。竹边荷外再相逢,又还是、浮云飞去。
  锦笺尚湿,珠香未歇,空惹闲愁千缕。寻思不似鹊桥人,犹自得、一年一度。

  cuì xiāo xīn shì ,hóng lóu huān yàn ,shēn yè shěn shěn wú shǔ 。zhú biān hé wài zài xiàng féng ,yòu hái shì 、fú yún fēi qù 。
  jǐn jiān shàng shī ,zhū xiāng wèi xiē ,kōng rě xián chóu qiān lǚ 。xún sī bú sì què qiáo rén ,yóu zì dé 、yī nián yī dù 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  开过南枝花满院。新月西楼,相约同针线。高树数声蝉送晚。归家梦向斜阳断。
  夜色银河情一片。轻帐偷欢,银烛罗屏怨。陈迹晓风吹雾散。鹤钩空带蛛丝卷。

  kāi guò nán zhī huā mǎn yuàn 。xīn yuè xī lóu ,xiàng yuē tóng zhēn xiàn 。gāo shù shù shēng chán sòng wǎn 。guī jiā mèng xiàng xié yáng duàn 。
  yè sè yín hé qíng yī piàn 。qīng zhàng tōu huān ,yín zhú luó píng yuàn 。chén jì xiǎo fēng chuī wù sàn 。hè gōu kōng dài zhū sī juàn 。

 • 作者:吕渭老 朝代:宋代

  半夜灯残鼠上檠。上窗风动竹,月微明。梦魂偏记水西亭。琅玕碧,花影弄蜻蜓。
  千里暮云平,南楼催上烛,晚来晴。酒阑人散斗西倾。天如水,团扇扑流萤。

  bàn yè dēng cán shǔ shàng qíng 。shàng chuāng fēng dòng zhú ,yuè wēi míng 。mèng hún piān jì shuǐ xī tíng 。láng gān bì ,huā yǐng nòng qīng tíng 。
  qiān lǐ mù yún píng ,nán lóu cuī shàng zhú ,wǎn lái qíng 。jiǔ lán rén sàn dòu xī qīng 。tiān rú shuǐ ,tuán shàn pū liú yíng 。

 • 作者:陈师道 朝代:宋代

  东飞乌鹊西飞燕。盈盈一水经年见。急雨洗香车。天回河汉斜。
  离愁千载上。相远长相望。终不似人间。回头万里山。

  dōng fēi wū què xī fēi yàn 。yíng yíng yī shuǐ jīng nián jiàn 。jí yǔ xǐ xiāng chē 。tiān huí hé hàn xié 。
  lí chóu qiān zǎi shàng 。xiàng yuǎn zhǎng xiàng wàng 。zhōng bú sì rén jiān 。huí tóu wàn lǐ shān 。

 • 作者:姚燮 朝代:清代

  木兰桨子藕花乡,唱罢厅红晚气凉。
  烟外柳丝湖外水,山眉澹碧月眉黄。

  mù lán jiǎng zǐ ǒu huā xiāng ,chàng bà tīng hóng wǎn qì liáng 。
  yān wài liǔ sī hú wài shuǐ ,shān méi dàn bì yuè méi huáng 。

 • 作者:刘镇 朝代:宋代

  干鹊收声,湿萤度影,庭院深香。步月移阴,梳云约翠,人在回廊。
  醺醺宿酒残妆。待付与、温柔醉乡。却扇藏娇,牵衣索笑,今夜差凉。

  gàn què shōu shēng ,shī yíng dù yǐng ,tíng yuàn shēn xiāng 。bù yuè yí yīn ,shū yún yuē cuì ,rén zài huí láng 。
  xūn xūn xiǔ jiǔ cán zhuāng 。dài fù yǔ 、wēn róu zuì xiāng 。què shàn cáng jiāo ,qiān yī suǒ xiào ,jīn yè chà liáng 。

 • 作者:德容 朝代:唐代

  织女牵牛送夕阳,临看不觉鹊桥长。
  最伤今夜离愁曲,遥对天涯愈断肠。

  zhī nǚ qiān niú sòng xī yáng ,lín kàn bú jiào què qiáo zhǎng 。
  zuì shāng jīn yè lí chóu qǔ ,yáo duì tiān yá yù duàn cháng 。

 • 作者:李商隐 朝代:唐代

  已驾七香车,心心待晓霞。风轻惟响珮,日薄不嫣花。
  桂嫩传香远,榆高送影斜。成都过卜肆,曾妒识灵槎。

  yǐ jià qī xiāng chē ,xīn xīn dài xiǎo xiá 。fēng qīng wéi xiǎng pèi ,rì báo bú yān huā 。
  guì nèn chuán xiāng yuǎn ,yú gāo sòng yǐng xié 。chéng dōu guò bo sì ,céng dù shí líng chá 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  缑山仙子,高情云渺,不学痴牛騃女。凤箫声断月明中,举手谢、时人欲去。
  客槎曾犯,银河微浪,尚带天风海雨。相逢一醉是前缘,风雨散、飘然何处。

  gōu shān xiān zǐ ,gāo qíng yún miǎo ,bú xué chī niú ái nǚ 。fèng xiāo shēng duàn yuè míng zhōng ,jǔ shǒu xiè 、shí rén yù qù 。
  kè chá céng fàn ,yín hé wēi làng ,shàng dài tiān fēng hǎi yǔ 。xiàng féng yī zuì shì qián yuán ,fēng yǔ sàn 、piāo rán hé chù 。

 • 作者:晏几道 朝代:宋代

  当日佳期鹊误传。至今犹作断肠仙。桥成汉渚星波外,人在鸾歌凤舞前。
  欢尽夜,别经年。别多欢少奈何天。情知此会无长计,咫尺凉蟾亦未圆。

  dāng rì jiā qī què wù chuán 。zhì jīn yóu zuò duàn cháng xiān 。qiáo chéng hàn zhǔ xīng bō wài ,rén zài luán gē fèng wǔ qián 。
  huān jìn yè ,bié jīng nián 。bié duō huān shǎo nài hé tiān 。qíng zhī cǐ huì wú zhǎng jì ,zhǐ chǐ liáng chán yì wèi yuán 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  望碧天书断,宝枕香留,泪痕盈袖。谁识秋娘,比行云纤瘦。象尺熏炉,翠针金缕,记倚床同绣。月ED51琼梳,冰销粉汗,南花熏透。
  尽是当时,少年清梦,臂约痕深,帕绡红皱。凭鹊传音,恨语多轻漏。润玉留情,沈郎无奈,向柳阴期候。数曲催阑,双铺深掩,风镮鸣兽。

  wàng bì tiān shū duàn ,bǎo zhěn xiāng liú ,lèi hén yíng xiù 。shuí shí qiū niáng ,bǐ háng yún xiān shòu 。xiàng chǐ xūn lú ,cuì zhēn jīn lǚ ,jì yǐ chuáng tóng xiù 。yuè ED51qióng shū ,bīng xiāo fěn hàn ,nán huā xūn tòu 。
  jìn shì dāng shí ,shǎo nián qīng mèng ,bì yuē hén shēn ,pà xiāo hóng zhòu 。píng què chuán yīn ,hèn yǔ duō qīng lòu 。rùn yù liú qíng ,shěn láng wú nài ,xiàng liǔ yīn qī hòu 。shù qǔ cuī lán ,shuāng pù shēn yǎn ,fēng huán míng shòu 。