1. 古诗词大全

关于中秋节的古诗大全

共收录了41首中秋节诗词
 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  快上西楼,怕天放、浮云遮月。但唤取、玉纤横管,一声吹裂。谁做冰壶凉世界,最怜玉斧修时节。问嫦娥、孤令有愁无?应华发。
  云液满,琼杯滑。长袖起,清歌咽。叹十常八九,欲磨还缺。但愿长圆如此夜,人情未必看承别。把从前、离恨总成欢,归时说。

  kuài shàng xī lóu ,pà tiān fàng 、fú yún zhē yuè 。dàn huàn qǔ 、yù xiān héng guǎn ,yī shēng chuī liè 。shuí zuò bīng hú liáng shì jiè ,zuì lián yù fǔ xiū shí jiē 。wèn cháng é 、gū lìng yǒu chóu wú ?yīng huá fā 。
  yún yè mǎn ,qióng bēi huá 。zhǎng xiù qǐ ,qīng gē yān 。tàn shí cháng bā jiǔ ,yù mó hái quē 。dàn yuàn zhǎng yuán rú cǐ yè ,rén qíng wèi bì kàn chéng bié 。bǎ cóng qián 、lí hèn zǒng chéng huān ,guī shí shuō 。

 • 作者:晏殊 朝代:宋代

  十轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。
  未必素娥无怅恨,玉蟾清冷桂花孤。

  shí lún shuāng yǐng zhuǎn tíng wú ,cǐ xī jī rén dú xiàng yú 。
  wèi bì sù é wú chàng hèn ,yù chán qīng lěng guì huā gū 。

 • 作者:曾几 朝代:宋代

  年年岁岁望中秋,岁岁年年雾雨愁。
  凉月风光三夜好,老夫怀抱一生休。
  明时谅费银河洗,缺处应须玉斧修。
  京洛胡尘满人眼,不知能似浙江不。

  nián nián suì suì wàng zhōng qiū ,suì suì nián nián wù yǔ chóu 。
  liáng yuè fēng guāng sān yè hǎo ,lǎo fū huái bào yī shēng xiū 。
  míng shí liàng fèi yín hé xǐ ,quē chù yīng xū yù fǔ xiū 。
  jīng luò hú chén mǎn rén yǎn ,bú zhī néng sì zhè jiāng bú 。

 • 作者:高观国 朝代:宋代

  何须急管吹云暝,高寒滟滟开金饼。今夕不登楼,一年空过秋。
  桂花香雾冷,梧叶西风影。客醉倚河桥,清光愁玉箫。

  hé xū jí guǎn chuī yún míng ,gāo hán yàn yàn kāi jīn bǐng 。jīn xī bú dēng lóu ,yī nián kōng guò qiū 。
  guì huā xiāng wù lěng ,wú yè xī fēng yǐng 。kè zuì yǐ hé qiáo ,qīng guāng chóu yù xiāo 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  明月到今宵,长是不如人约。想见广寒宫殿,正云梳风掠。
  夜深休更唤笙歌,檐头雨声恶。不是小山词就,这一场寥索。

  míng yuè dào jīn xiāo ,zhǎng shì bú rú rén yuē 。xiǎng jiàn guǎng hán gōng diàn ,zhèng yún shū fēng luě 。
  yè shēn xiū gèng huàn shēng gē ,yán tóu yǔ shēng è 。bú shì xiǎo shān cí jiù ,zhè yī chǎng liáo suǒ 。

 • 作者:史达祖 朝代:宋代

  西风来劝凉云去,天东放开金镜。照野霜凝,入河桂湿,一一冰壶相映。殊方路永。更分破秋光,尽成悲镜。有客踌躇,古庭空自吊孤影。
  江南朋旧在许,也能怜天际,诗思谁领?梦断刀头,书开虿尾,别有相思随定。忧心耿耿。对风鹊残枝,露蛩荒井。斟酌姮娥,九秋宫殿冷。

  xī fēng lái quàn liáng yún qù ,tiān dōng fàng kāi jīn jìng 。zhào yě shuāng níng ,rù hé guì shī ,yī yī bīng hú xiàng yìng 。shū fāng lù yǒng 。gèng fèn pò qiū guāng ,jìn chéng bēi jìng 。yǒu kè chóu chú ,gǔ tíng kōng zì diào gū yǐng 。
  jiāng nán péng jiù zài xǔ ,yě néng lián tiān jì ,shī sī shuí lǐng ?mèng duàn dāo tóu ,shū kāi chài wěi ,bié yǒu xiàng sī suí dìng 。yōu xīn gěng gěng 。duì fēng què cán zhī ,lù qióng huāng jǐng 。zhēn zhuó héng é ,jiǔ qiū gōng diàn lěng 。

 • 作者:文天祥 朝代:宋代

  照江叠节,载画舫之清冰;待月举杯,呼芳樽于绿净。拜华星之坠几,约明月之浮槎。风雨满城,何幸两重阳之近;江山如画,尚从前赤壁之游。槁秸申酬,轮嗣布。

  zhào jiāng dié jiē ,zǎi huà fǎng zhī qīng bīng ;dài yuè jǔ bēi ,hū fāng zūn yú lǜ jìng 。bài huá xīng zhī zhuì jǐ ,yuē míng yuè zhī fú chá 。fēng yǔ mǎn chéng ,hé xìng liǎng zhòng yáng zhī jìn ;jiāng shān rú huà ,shàng cóng qián chì bì zhī yóu 。gǎo jiē shēn chóu ,lún sì bù 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  雁边风讯小,飞琼望杳,碧云先晚。露冷阑干,定怯藕丝冰腕。净洗浮空片玉,胜花影、春灯相乱。秦镜满。素娥未肯,分秋一半。
  每圆处即良宵,甚此夕偏饶,对歌临怨。万里婵娟,几许雾屏云幔。孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转。摩泪眼。瑶台梦回人远。

  yàn biān fēng xùn xiǎo ,fēi qióng wàng yǎo ,bì yún xiān wǎn 。lù lěng lán gàn ,dìng qiè ǒu sī bīng wàn 。jìng xǐ fú kōng piàn yù ,shèng huā yǐng 、chūn dēng xiàng luàn 。qín jìng mǎn 。sù é wèi kěn ,fèn qiū yī bàn 。
  měi yuán chù jí liáng xiāo ,shèn cǐ xī piān ráo ,duì gē lín yuàn 。wàn lǐ chán juān ,jǐ xǔ wù píng yún màn 。gū tù qī liáng zhào shuǐ ,xiǎo fēng qǐ 、yín hé xī zhuǎn 。mó lèi yǎn 。yáo tái mèng huí rén yuǎn 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  风拂尘徽,雨侵凉榻,才动秋思。缓酒销更,移灯傍影,净洗芭蕉耳。铜华沧海,愁霾重嶂,燕北雁南天外。算阴晴,浑似几番,渭城故人离会。
  青楼旧日,高歌取醉,唤出玉人梳洗。红叶流光,苹花两鬓,心事成秋水。白凝虚晓,香吹轻烬,倚窗小瓶疏桂。问深宫,姮娥正在,妒云第几。

  fēng fú chén huī ,yǔ qīn liáng tà ,cái dòng qiū sī 。huǎn jiǔ xiāo gèng ,yí dēng bàng yǐng ,jìng xǐ bā jiāo ěr 。tóng huá cāng hǎi ,chóu mái zhòng zhàng ,yàn běi yàn nán tiān wài 。suàn yīn qíng ,hún sì jǐ fān ,wèi chéng gù rén lí huì 。
  qīng lóu jiù rì ,gāo gē qǔ zuì ,huàn chū yù rén shū xǐ 。hóng yè liú guāng ,píng huā liǎng bìn ,xīn shì chéng qiū shuǐ 。bái níng xū xiǎo ,xiāng chuī qīng jìn ,yǐ chuāng xiǎo píng shū guì 。wèn shēn gōng ,héng é zhèng zài ,dù yún dì jǐ 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  丹桂花开第二番。东篱展却宴期宽。人间宝镜离仍合,海上仙槎去复还。
  分不尽,半凉天。可怜闲剩此婵娟。素娥未隔三秋梦,赢得今宵又倚阑。

  dān guì huā kāi dì èr fān 。dōng lí zhǎn què yàn qī kuān 。rén jiān bǎo jìng lí réng hé ,hǎi shàng xiān chá qù fù hái 。
  fèn bú jìn ,bàn liáng tiān 。kě lián xián shèng cǐ chán juān 。sù é wèi gé sān qiū mèng ,yíng dé jīn xiāo yòu yǐ lán 。

 • 作者:慧霖 朝代:清代

  禅边风味客边愁,馈我清光又满楼。
  一月可曾闲几日,百年难得闰中秋。
  菊花信待重阳久,桂子香闻上界留。
  遮莫圆明似前度,不知谁续广寒游。

  chán biān fēng wèi kè biān chóu ,kuì wǒ qīng guāng yòu mǎn lóu 。
  yī yuè kě céng xián jǐ rì ,bǎi nián nán dé rùn zhōng qiū 。
  jú huā xìn dài zhòng yáng jiǔ ,guì zǐ xiāng wén shàng jiè liú 。
  zhē mò yuán míng sì qián dù ,bú zhī shuí xù guǎng hán yóu 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  凭高眺远,见长空万里,云无留迹。桂魄飞来光射处,冷浸一天秋碧。玉宇琼楼,乘鸾来去,人在清凉国。江山如画,望中烟树历历。
  我醉拍手狂歌,举怀邀月,对影成三客。起舞徘徊风露下,今夕不知何夕。便欲乘风,翻然归去,何用骑鹏翼。水晶宫里,一声吹断横笛。

  píng gāo tiào yuǎn ,jiàn zhǎng kōng wàn lǐ ,yún wú liú jì 。guì pò fēi lái guāng shè chù ,lěng jìn yī tiān qiū bì 。yù yǔ qióng lóu ,chéng luán lái qù ,rén zài qīng liáng guó 。jiāng shān rú huà ,wàng zhōng yān shù lì lì 。
  wǒ zuì pāi shǒu kuáng gē ,jǔ huái yāo yuè ,duì yǐng chéng sān kè 。qǐ wǔ pái huái fēng lù xià ,jīn xī bú zhī hé xī 。biàn yù chéng fēng ,fān rán guī qù ,hé yòng qí péng yì 。shuǐ jīng gōng lǐ ,yī shēng chuī duàn héng dí 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  绀海掣微云,金井暮凉,梧韵风急。何处楼高,想清光先得。江汜冷、冰绡乍洗,素娥堪,菱花再拭。影留人去,忍向夜深,帘户照陈迹。
  竹房苔径小,对日暮、数尽烟碧。露蓼香泾,记年时相识。二十五、声声秋点,梦不认、屏山路窄。醉魂幽扬,满地桂阴无人惜。

  gàn hǎi chè wēi yún ,jīn jǐng mù liáng ,wú yùn fēng jí 。hé chù lóu gāo ,xiǎng qīng guāng xiān dé 。jiāng sì lěng 、bīng xiāo zhà xǐ ,sù é kān ,líng huā zài shì 。yǐng liú rén qù ,rěn xiàng yè shēn ,lián hù zhào chén jì 。
  zhú fáng tái jìng xiǎo ,duì rì mù 、shù jìn yān bì 。lù liǎo xiāng jīng ,jì nián shí xiàng shí 。èr shí wǔ 、shēng shēng qiū diǎn ,mèng bú rèn 、píng shān lù zhǎi 。zuì hún yōu yáng ,mǎn dì guì yīn wú rén xī 。

 • 作者:郭应祥 朝代:宋代

  琼楼玉宇。分明不受人间暑。寻常岂是无三五。惟有今宵,皓彩皆同普。
  素娥阅尽今和古。何妨小驻听吾语。当年弄影婆娑舞。妙曲虽传,毕竟人何许。

  qióng lóu yù yǔ 。fèn míng bú shòu rén jiān shǔ 。xún cháng qǐ shì wú sān wǔ 。wéi yǒu jīn xiāo ,hào cǎi jiē tóng pǔ 。
  sù é yuè jìn jīn hé gǔ 。hé fáng xiǎo zhù tīng wú yǔ 。dāng nián nòng yǐng pó suō wǔ 。miào qǔ suī chuán ,bì jìng rén hé xǔ 。

 • 作者:晁补之 朝代:宋代

  青烟幂处,碧海飞金镜。永夜闲阶卧桂影。露凉时、零乱多少寒螀,神京远,惟有蓝桥路近。
  水晶帘不下,云母屏开,冷浸佳人淡脂粉。待都将许多明,付与金尊,投晓共、流霞倾尽。更携取、胡床上南楼,看玉做人间,素秋千顷。

  qīng yān mì chù ,bì hǎi fēi jīn jìng 。yǒng yè xián jiē wò guì yǐng 。lù liáng shí 、líng luàn duō shǎo hán jiāng ,shén jīng yuǎn ,wéi yǒu lán qiáo lù jìn 。
  shuǐ jīng lián bú xià ,yún mǔ píng kāi ,lěng jìn jiā rén dàn zhī fěn 。dài dōu jiāng xǔ duō míng ,fù yǔ jīn zūn ,tóu xiǎo gòng 、liú xiá qīng jìn 。gèng xié qǔ 、hú chuáng shàng nán lóu ,kàn yù zuò rén jiān ,sù qiū qiān qǐng 。

 • 作者:徐威 朝代:明代

  异乡青嶂外,故里白云边。北极悬双眼,中秋度四年。
  灯前横一剑,江浒宿孤船。玉露漙漙忌,金波炯炯然。
  山风徒自溷,儒俗不同迁。对酒轻千日,论诗嗣百篇。
  斫才犹见朴,礲智未成圆。自是穷荒地,谁怜落寞天。
  梧桐床护满,蟋蟀井吟偏。何处寻灵运,无人问稚川。
  寒岩巢燕别,疏竹网虫悬。市贾希求纸,民储寡守钱。
  饔餐粗乃习,衣褐短堪怜。名谷非甘谷,称泉半盗泉。
  土城门不警,竹屋壁常穿。钧石唯咨背,舆台只食肩。
  戆呆千百种,秀敏几多员。猎野狐偕走,烧畲蚁并缘。
  夸酣言沓沓,鼓饱腹便便。定静聋疑吹,晴明瞽讶烟。
  立名甘在下,恃气或争前。肥丑红楼女,粗豪碧洞仙。
  城隅频有约,淇水久相传。淰淰重岚晻,潺潺小涧湲。
  背恩棠遂伐,忘义豆长煎。胥学凶如虿,无惭行有膻。
  豚蹄祈殖谷,糟酒乐登筵。墉集欺猫鼠,林藏逐雀鹯。
  礼罗谁共入,宪网底粗悛。腐木难胜斧,孤雏叵受鋋。
  整冠迷狎李,称物昧持权。天德劳巡抚,人愚苦系挛。
  树藩吁格逖,作县失烝蠲。平谳翻遗蠹,催科绝胜畋。
  秽污无与汰,残忍复叨全。私有千端计,公无半语宣。
  执鞭深结友,握椠恶亲贤。富视铜三百,贫量石二千。
  中冓言可丑,有北尔当先。反笑人驽钝,私扬已骥翩。
  谬为明舞态,暗弄卓奔弦。伪狗故盛衍,非鱼罔寄筌。
  斯人宜罪也,夫我岂为焉。自昔图通变,而今谨折旋。
  第令心怏怏,未极理玄玄。诸子新粱肉,群经旧井田。
  鸾鸣将日近,鹏举欲云连。何苦原衣弊,难更肇锦鲜。
  平澜寒负耒,阴壑夜鸣舷。冷落千军笔,纷披十样笺。
  廉都多宠顾,贪守一拘牵。固谓身无绌,原来命独邅。
  昆山宁玉弃,合浦敢珠捐。踧蹜腾高浪,参差始碧涟。
  悠悠江至澧,浩浩洛吞瀍。对客封佳句,思亲梦故阡。
  甘心和氏璞,陶面祖生鞭。嫫母声兼恶,南威色丧娟。
  嗷嗷秋塞雁,嘒嘒晚林蝉。传世心如锦,回天力未绵。
  马融先解帐,郑老疾推毡。幼子摊书籍,娇妻问翠钿。
  乾坤无广厦,风雪压危椽。泛慕沧溟际,行思岱岳巅。
  五穷延使坐,三疾强令痊。日啖如瓜枣,时寻在火莲。
  拒随昌寓乘,嬉射长房拳。逼侧悲图骏,徘徊笑卜鳣。
  敛容过土梗,负汗逐罗鞯。灸热谁何焰,随流恁地涓。
  摘苹聊涉沚,务稼暂依堧。缅为知心惜,难纾渴思缠。
  晴冈灵凤哑,旱岁老龙眠。恶守邪溪黑,勤磨大道坚。
  胸襟真濩落,翰墨独瑰妍。既作鹏同起,休论鷃旂翾。
  数精卑一行,词正狭优旃。气象凌秋汉,光华逼斗躔。
  居今仍齿齿,览古愈虔虔。珍敌西南美,雄排左右甄。
  上台凝望锐,寄字远求骈。京赋人争写,麟经手续编。
  小官居不愠,健笔秉须专。白下岩鸣铎,长沙省佩弦。
  杖明诛琐伯,吐爱学乘禅。尔雅言言熟,传灯字字诠。
  贾生谗自汉,郭隗起无燕。门弟怀明道,家人念闵骞。
  久孤黔首恋,肯与瘴江延。写别衣皆泪,求亲道欲涎。
  山长空寄鲤,春尽好闻鹃。牛女缡犹结,参商毂怎旋。
  荡舟如得奡,辟谷苟缝佺。阊阖须臾启,文昌瞬息褰。
  世间惊两鸟,眼底尽飞鸢。脱后前人步,终贻半世愆。
  酉山书每附,浯石颂宜镌。处处青春在,年年碧草芊。
  壮心期不已,浩气亮非孱。韩柳拚来择,萧曹幸免铨。

  yì xiāng qīng zhàng wài ,gù lǐ bái yún biān 。běi jí xuán shuāng yǎn ,zhōng qiū dù sì nián 。
  dēng qián héng yī jiàn ,jiāng hǔ xiǔ gū chuán 。yù lù tuán tuán jì ,jīn bō jiǒng jiǒng rán 。
  shān fēng tú zì hùn ,rú sú bú tóng qiān 。duì jiǔ qīng qiān rì ,lùn shī sì bǎi piān 。
  zhuó cái yóu jiàn pǔ ,lóng zhì wèi chéng yuán 。zì shì qióng huāng dì ,shuí lián luò mò tiān 。
  wú tóng chuáng hù mǎn ,xī shuài jǐng yín piān 。hé chù xún líng yùn ,wú rén wèn zhì chuān 。
  hán yán cháo yàn bié ,shū zhú wǎng chóng xuán 。shì jiǎ xī qiú zhǐ ,mín chǔ guǎ shǒu qián 。
  yōng cān cū nǎi xí ,yī hè duǎn kān lián 。míng gǔ fēi gān gǔ ,chēng quán bàn dào quán 。
  tǔ chéng mén bú jǐng ,zhú wū bì cháng chuān 。jun1 shí wéi zī bèi ,yú tái zhī shí jiān 。
  gàng dāi qiān bǎi zhǒng ,xiù mǐn jǐ duō yuán 。liè yě hú xié zǒu ,shāo shē yǐ bìng yuán 。
  kuā hān yán tà tà ,gǔ bǎo fù biàn biàn 。dìng jìng lóng yí chuī ,qíng míng gǔ yà yān 。
  lì míng gān zài xià ,shì qì huò zhēng qián 。féi chǒu hóng lóu nǚ ,cū háo bì dòng xiān 。
  chéng yú pín yǒu yuē ,qí shuǐ jiǔ xiàng chuán 。niǎn niǎn zhòng lán ǎn ,chán chán xiǎo jiàn yuán 。
  bèi ēn táng suí fá ,wàng yì dòu zhǎng jiān 。xū xué xiōng rú chài ,wú cán háng yǒu shān 。
  tún tí qí zhí gǔ ,zāo jiǔ lè dēng yàn 。yōng jí qī māo shǔ ,lín cáng zhú què zhān 。
  lǐ luó shuí gòng rù ,xiàn wǎng dǐ cū quān 。fǔ mù nán shèng fǔ ,gū chú pǒ shòu chán 。
  zhěng guàn mí xiá lǐ ,chēng wù mèi chí quán 。tiān dé láo xún fǔ ,rén yú kǔ xì luán 。
  shù fān yù gé tì ,zuò xiàn shī zhēng juān 。píng yàn fān yí dù ,cuī kē jué shèng tián 。
  huì wū wú yǔ tài ,cán rěn fù dāo quán 。sī yǒu qiān duān jì ,gōng wú bàn yǔ xuān 。
  zhí biān shēn jié yǒu ,wò qiàn è qīn xián 。fù shì tóng sān bǎi ,pín liàng shí èr qiān 。
  zhōng gōu yán kě chǒu ,yǒu běi ěr dāng xiān 。fǎn xiào rén nú dùn ,sī yáng yǐ jì piān 。
  miù wéi míng wǔ tài ,àn nòng zhuó bēn xián 。wěi gǒu gù shèng yǎn ,fēi yú wǎng jì quán 。
  sī rén yí zuì yě ,fū wǒ qǐ wéi yān 。zì xī tú tōng biàn ,ér jīn jǐn shé xuán 。
  dì lìng xīn yàng yàng ,wèi jí lǐ xuán xuán 。zhū zǐ xīn liáng ròu ,qún jīng jiù jǐng tián 。
  luán míng jiāng rì jìn ,péng jǔ yù yún lián 。hé kǔ yuán yī bì ,nán gèng zhào jǐn xiān 。
  píng lán hán fù lěi ,yīn hè yè míng xián 。lěng luò qiān jun1 bǐ ,fēn pī shí yàng jiān 。
  lián dōu duō chǒng gù ,tān shǒu yī jū qiān 。gù wèi shēn wú chù ,yuán lái mìng dú zhān 。
  kūn shān níng yù qì ,hé pǔ gǎn zhū juān 。dí sù téng gāo làng ,cān chà shǐ bì lián 。
  yōu yōu jiāng zhì lǐ ,hào hào luò tūn chán 。duì kè fēng jiā jù ,sī qīn mèng gù qiān 。
  gān xīn hé shì pú ,táo miàn zǔ shēng biān 。mó mǔ shēng jiān è ,nán wēi sè sàng juān 。
  áo áo qiū sāi yàn ,huì huì wǎn lín chán 。chuán shì xīn rú jǐn ,huí tiān lì wèi mián 。
  mǎ róng xiān jiě zhàng ,zhèng lǎo jí tuī zhān 。yòu zǐ tān shū jí ,jiāo qī wèn cuì diàn 。
  qián kūn wú guǎng shà ,fēng xuě yā wēi chuán 。fàn mù cāng míng jì ,háng sī dài yuè diān 。
  wǔ qióng yán shǐ zuò ,sān jí qiáng lìng quán 。rì dàn rú guā zǎo ,shí xún zài huǒ lián 。
  jù suí chāng yù chéng ,xī shè zhǎng fáng quán 。bī cè bēi tú jun4 ,pái huái xiào bo zhān 。
  liǎn róng guò tǔ gěng ,fù hàn zhú luó jiān 。jiǔ rè shuí hé yàn ,suí liú nín dì juān 。
  zhāi píng liáo shè zhǐ ,wù jià zàn yī nuò 。miǎn wéi zhī xīn xī ,nán shū kě sī chán 。
  qíng gāng líng fèng yǎ ,hàn suì lǎo lóng mián 。è shǒu xié xī hēi ,qín mó dà dào jiān 。
  xiōng jīn zhēn hù luò ,hàn mò dú guī yán 。jì zuò péng tóng qǐ ,xiū lùn yàn qí xuān 。
  shù jīng bēi yī háng ,cí zhèng xiá yōu zhān 。qì xiàng líng qiū hàn ,guāng huá bī dòu chán 。
  jū jīn réng chǐ chǐ ,lǎn gǔ yù qián qián 。zhēn dí xī nán měi ,xióng pái zuǒ yòu zhēn 。
  shàng tái níng wàng ruì ,jì zì yuǎn qiú pián 。jīng fù rén zhēng xiě ,lín jīng shǒu xù biān 。
  xiǎo guān jū bú yùn ,jiàn bǐ bǐng xū zhuān 。bái xià yán míng duó ,zhǎng shā shěng pèi xián 。
  zhàng míng zhū suǒ bó ,tǔ ài xué chéng chán 。ěr yǎ yán yán shú ,chuán dēng zì zì quán 。
  jiǎ shēng chán zì hàn ,guō wěi qǐ wú yàn 。mén dì huái míng dào ,jiā rén niàn mǐn qiān 。
  jiǔ gū qián shǒu liàn ,kěn yǔ zhàng jiāng yán 。xiě bié yī jiē lèi ,qiú qīn dào yù xián 。
  shān zhǎng kōng jì lǐ ,chūn jìn hǎo wén juān 。niú nǚ lí yóu jié ,cān shāng gū zěn xuán 。
  dàng zhōu rú dé ào ,pì gǔ gǒu féng quán 。chāng hé xū yú qǐ ,wén chāng shùn xī qiān 。
  shì jiān jīng liǎng niǎo ,yǎn dǐ jìn fēi yuān 。tuō hòu qián rén bù ,zhōng yí bàn shì qiān 。
  yǒu shān shū měi fù ,wú shí sòng yí juān 。chù chù qīng chūn zài ,nián nián bì cǎo qiān 。
  zhuàng xīn qī bú yǐ ,hào qì liàng fēi chán 。hán liǔ pīn lái zé ,xiāo cáo xìng miǎn quán 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  满月飞明镜,归心折大刀。
  转蓬行地远,攀桂仰天高。
  水路疑霜雪,林栖见羽毛。
  此时瞻白兔,直欲数秋毫。

  稍下巫山峡,犹衔白帝城。
  气沈全浦暗,轮仄半楼明。
  刁斗皆催晓,蟾蜍且自倾。
  张弓倚残魄,不独汉家营。

  mǎn yuè fēi míng jìng ,guī xīn shé dà dāo 。
  zhuǎn péng háng dì yuǎn ,pān guì yǎng tiān gāo 。
  shuǐ lù yí shuāng xuě ,lín qī jiàn yǔ máo 。
  cǐ shí zhān bái tù ,zhí yù shù qiū háo 。

  shāo xià wū shān xiá ,yóu xián bái dì chéng 。
  qì shěn quán pǔ àn ,lún zè bàn lóu míng 。
  diāo dòu jiē cuī xiǎo ,chán chú qiě zì qīng 。
  zhāng gōng yǐ cán pò ,bú dú hàn jiā yíng 。

 • 作者:查慎行 朝代:清代

  长风霾云莽千里,云气蓬蓬天冒水。
  风收云散波乍平,倒转青天作湖底。
  初看落日沉波红,素月欲升天敛容。
  舟人回首尽东望,吞吐故在冯夷宫。
  须臾忽自波心上,镜面横开十余丈。
  月光浸水水浸天,一派空明互回荡。
  此时骊龙潜最深,目炫不得衔珠吟。
  巨鱼无知作腾踔,鳞甲一动千黄金。
  人间此境知难必,快意翻从偶然得。
  遥闻渔父唱歌来,始觉中秋是今夕。

  zhǎng fēng mái yún mǎng qiān lǐ ,yún qì péng péng tiān mào shuǐ 。
  fēng shōu yún sàn bō zhà píng ,dǎo zhuǎn qīng tiān zuò hú dǐ 。
  chū kàn luò rì chén bō hóng ,sù yuè yù shēng tiān liǎn róng 。
  zhōu rén huí shǒu jìn dōng wàng ,tūn tǔ gù zài féng yí gōng 。
  xū yú hū zì bō xīn shàng ,jìng miàn héng kāi shí yú zhàng 。
  yuè guāng jìn shuǐ shuǐ jìn tiān ,yī pài kōng míng hù huí dàng 。
  cǐ shí lí lóng qián zuì shēn ,mù xuàn bú dé xián zhū yín 。
  jù yú wú zhī zuò téng chuō ,lín jiǎ yī dòng qiān huáng jīn 。
  rén jiān cǐ jìng zhī nán bì ,kuài yì fān cóng ǒu rán dé 。
  yáo wén yú fù chàng gē lái ,shǐ jiào zhōng qiū shì jīn xī 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:清代

  忆对中秋丹桂丛。花在杯中。月在杯中。今宵楼上一尊同。云湿纱窗。雨湿纱窗。
  浑欲乘风问化工。路也难通。信也难通。满堂惟有烛花红。杯且从容。歌且从容。

  yì duì zhōng qiū dān guì cóng 。huā zài bēi zhōng 。yuè zài bēi zhōng 。jīn xiāo lóu shàng yī zūn tóng 。yún shī shā chuāng 。yǔ shī shā chuāng 。
  hún yù chéng fēng wèn huà gōng 。lù yě nán tōng 。xìn yě nán tōng 。mǎn táng wéi yǒu zhú huā hóng 。bēi qiě cóng róng 。gē qiě cóng róng 。

 • 作者:刘克庄 朝代:清代

  水亭凝望久,期不至、拟还差。隔翠幌银屏,新眉初画,半面犹遮。须臾淡烟薄霭,被西风扫尽不留些。失了白衣苍狗,夺回雪兔金蟆。
  乘云径到玉皇家。人世鼓三挝。试自判此生,更看几度,小住为佳。何须如钩似玦,便相将、只有半菱花。莫遣素娥知道,和他发也苍华。

  shuǐ tíng níng wàng jiǔ ,qī bú zhì 、nǐ hái chà 。gé cuì huǎng yín píng ,xīn méi chū huà ,bàn miàn yóu zhē 。xū yú dàn yān báo ǎi ,bèi xī fēng sǎo jìn bú liú xiē 。shī le bái yī cāng gǒu ,duó huí xuě tù jīn má 。
  chéng yún jìng dào yù huáng jiā 。rén shì gǔ sān wō 。shì zì pàn cǐ shēng ,gèng kàn jǐ dù ,xiǎo zhù wéi jiā 。hé xū rú gōu sì jué ,biàn xiàng jiāng 、zhī yǒu bàn líng huā 。mò qiǎn sù é zhī dào ,hé tā fā yě cāng huá 。