1. 古诗词大全

关于重阳节的古诗大全

共收录了55首重阳节诗词
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  老去悲秋强自宽,兴来今日尽君欢。
  羞将短发还吹帽,笑倩旁人为正冠。
  蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒。
  明年此会知谁健?醉把茱萸仔细看。

  lǎo qù bēi qiū qiáng zì kuān ,xìng lái jīn rì jìn jun1 huān 。
  xiū jiāng duǎn fā hái chuī mào ,xiào qiàn páng rén wéi zhèng guàn 。
  lán shuǐ yuǎn cóng qiān jiàn luò ,yù shān gāo bìng liǎng fēng hán 。
  míng nián cǐ huì zhī shuí jiàn ?zuì bǎ zhū yú zǎi xì kàn 。

 • 作者:文森 朝代:明代

  三载重阳菊,开时不在家。
  何期今日酒,忽对故园花。
  野旷云连树,天寒雁聚沙。
  登临无限意,何处望京华。

  sān zǎi zhòng yáng jú ,kāi shí bú zài jiā 。
  hé qī jīn rì jiǔ ,hū duì gù yuán huā 。
  yě kuàng yún lián shù ,tiān hán yàn jù shā 。
  dēng lín wú xiàn yì ,hé chù wàng jīng huá 。

 • 作者:陈师道 朝代:宋代

  疾风回雨水明霞,沙步丛祠欲暮鸦。
  九日清尊欺白发,十年为客负黄花。
  登高怀远心如在,向老逢辰意有加。
  淮海少年天下士,可能无地落乌纱。 

  jí fēng huí yǔ shuǐ míng xiá ,shā bù cóng cí yù mù yā 。
  jiǔ rì qīng zūn qī bái fā ,shí nián wéi kè fù huáng huā 。
  dēng gāo huái yuǎn xīn rú zài ,xiàng lǎo féng chén yì yǒu jiā 。
  huái hǎi shǎo nián tiān xià shì ,kě néng wú dì luò wū shā 。 

 • 作者:宋祁 朝代:宋代

  秋晚佳晨重物华,高台复帐驻鸣笳。
  遨欢任落风前帽,促饮争吹酒上花。
  溪态澄明初雨毕,日痕清淡不成霞。
  白头太守真愚甚,满插茱萸望辟邪。

  qiū wǎn jiā chén zhòng wù huá ,gāo tái fù zhàng zhù míng jiā 。
  áo huān rèn luò fēng qián mào ,cù yǐn zhēng chuī jiǔ shàng huā 。
  xī tài chéng míng chū yǔ bì ,rì hén qīng dàn bú chéng xiá 。
  bái tóu tài shǒu zhēn yú shèn ,mǎn chā zhū yú wàng pì xié 。

 • 作者:戴复古 朝代:宋代

  龙山行乐。何如今日登黄鹤。风光政要人酬酢。欲赋归来,莫是渊明错。
  江山登览长如昨。飞鸿影里秋光薄。此怀祗有黄花览。牢裹乌纱,一任西风作。

  lóng shān háng lè 。hé rú jīn rì dēng huáng hè 。fēng guāng zhèng yào rén chóu zuò 。yù fù guī lái ,mò shì yuān míng cuò 。
  jiāng shān dēng lǎn zhǎng rú zuó 。fēi hóng yǐng lǐ qiū guāng báo 。cǐ huái zhī yǒu huáng huā lǎn 。láo guǒ wū shā ,yī rèn xī fēng zuò 。

 • 作者:周密 朝代:宋代

  江蓠怨碧,早过了霜花,锦空洲渚。孤蛩自语。正长安乱叶,万家砧杵。尘染秋衣,谁念西风倦旅。恨无据。怅望极归舟,天际烟树。
  心事曾细数。怕水叶沈红,梦云离去。情丝恨缕。倩回纹为织,那时愁句。雁字无多,写得相思几许。暗凝伫。近重阳、满城风雨。

  jiāng lí yuàn bì ,zǎo guò le shuāng huā ,jǐn kōng zhōu zhǔ 。gū qióng zì yǔ 。zhèng zhǎng ān luàn yè ,wàn jiā zhēn chǔ 。chén rǎn qiū yī ,shuí niàn xī fēng juàn lǚ 。hèn wú jù 。chàng wàng jí guī zhōu ,tiān jì yān shù 。
  xīn shì céng xì shù 。pà shuǐ yè shěn hóng ,mèng yún lí qù 。qíng sī hèn lǚ 。qiàn huí wén wéi zhī ,nà shí chóu jù 。yàn zì wú duō ,xiě dé xiàng sī jǐ xǔ 。àn níng zhù 。jìn zhòng yáng 、mǎn chéng fēng yǔ 。

 • 作者:陶渊明 朝代:魏晋

  靡靡秋已夕,凄凄风露交。
  蔓草不复荣,园木空自凋。
  清气澄余滓,杳然天界高。
  哀蝉无留响,丛雁鸣云霄。
  万化相寻绎,人生岂不劳?
  从古皆有没,念之中心焦。
  何以称我情?浊酒且自陶。
  千载非所知,聊以永今朝。

  mí mí qiū yǐ xī ,qī qī fēng lù jiāo 。
  màn cǎo bú fù róng ,yuán mù kōng zì diāo 。
  qīng qì chéng yú zǐ ,yǎo rán tiān jiè gāo 。
  āi chán wú liú xiǎng ,cóng yàn míng yún xiāo 。
  wàn huà xiàng xún yì ,rén shēng qǐ bú láo ?
  cóng gǔ jiē yǒu méi ,niàn zhī zhōng xīn jiāo 。
  hé yǐ chēng wǒ qíng ?zhuó jiǔ qiě zì táo 。
  qiān zǎi fēi suǒ zhī ,liáo yǐ yǒng jīn cháo 。

 • 作者:陶渊明 朝代:魏晋

  余闲居,爱重九之名。秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言。

  世短意常多,斯人乐久生。
  日月依辰至,举俗爱其名。
  露凄暄风息,气澈天象明。
  往燕无遗影,来雁有余声。
  酒能祛百虑,菊解制颓龄。
  如何蓬庐士,空视时运倾!
  尘爵耻虚罍,寒华徒自荣。
  敛襟独闲谣,缅焉起深情。
  栖迟固多娱,淹留岂无成。

  yú xián jū ,ài zhòng jiǔ zhī míng 。qiū jú yíng yuán ,ér chí láo mí yóu ,kōng fú jiǔ huá ,jì huái yú yán 。

  shì duǎn yì cháng duō ,sī rén lè jiǔ shēng 。
  rì yuè yī chén zhì ,jǔ sú ài qí míng 。
  lù qī xuān fēng xī ,qì chè tiān xiàng míng 。
  wǎng yàn wú yí yǐng ,lái yàn yǒu yú shēng 。
  jiǔ néng qū bǎi lǜ ,jú jiě zhì tuí líng 。
  rú hé péng lú shì ,kōng shì shí yùn qīng !
  chén jué chǐ xū léi ,hán huá tú zì róng 。
  liǎn jīn dú xián yáo ,miǎn yān qǐ shēn qíng 。
  qī chí gù duō yú ,yān liú qǐ wú chéng 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  山远翠眉长。高处凄凉。菊花清瘦杜秋娘。净洗绿杯牵露井,聊荐幽香。
  乌帽压吴霜。风力偏狂。一年佳节过西厢。秋色雁声愁几许,都在斜阳。

  shān yuǎn cuì méi zhǎng 。gāo chù qī liáng 。jú huā qīng shòu dù qiū niáng 。jìng xǐ lǜ bēi qiān lù jǐng ,liáo jiàn yōu xiāng 。
  wū mào yā wú shuāng 。fēng lì piān kuáng 。yī nián jiā jiē guò xī xiāng 。qiū sè yàn shēng chóu jǐ xǔ ,dōu zài xié yáng 。

 • 作者:李泌 朝代:唐代

  大唐造昌运,品物荷时成。
  乘秋逢令节,锡宴观群情。
  俯临秦山川,高会汉公卿。
  未追赤松子,且泛黄菊英。
  赓歌圣人作,海内同休明。

  dà táng zào chāng yùn ,pǐn wù hé shí chéng 。
  chéng qiū féng lìng jiē ,xī yàn guān qún qíng 。
  fǔ lín qín shān chuān ,gāo huì hàn gōng qīng 。
  wèi zhuī chì sōng zǐ ,qiě fàn huáng jú yīng 。
  gēng gē shèng rén zuò ,hǎi nèi tóng xiū míng 。

 • 作者:姚云文 朝代:宋代

  近重阳、偏多风雨,绝怜此日暄明。问秋香浓未,待携客、出西城。正自羁怀多感,怕荒台高处,更不胜情。向尊前、又忆漉酒插花人。只座上、已无老兵。
  凄情。浅醉还醒。愁不肯、与诗平。记长楸走马,雕弓{扌笮}柳,前事休评。紫萸一枝传赐,梦谁到、汉家陵。尽乌纱、便随风去,要天知道,华发如此星星。歌罢涕零。

  jìn zhòng yáng 、piān duō fēng yǔ ,jué lián cǐ rì xuān míng 。wèn qiū xiāng nóng wèi ,dài xié kè 、chū xī chéng 。zhèng zì jī huái duō gǎn ,pà huāng tái gāo chù ,gèng bú shèng qíng 。xiàng zūn qián 、yòu yì lù jiǔ chā huā rén 。zhī zuò shàng 、yǐ wú lǎo bīng 。
  qī qíng 。qiǎn zuì hái xǐng 。chóu bú kěn 、yǔ shī píng 。jì zhǎng qiū zǒu mǎ ,diāo gōng {tí zé }liǔ ,qián shì xiū píng 。zǐ yú yī zhī chuán cì ,mèng shuí dào 、hàn jiā líng 。jìn wū shā 、biàn suí fēng qù ,yào tiān zhī dào ,huá fā rú cǐ xīng xīng 。gē bà tì líng 。

 • 作者:王逊 朝代:明代

  作县几时同志苦,投荒万里倍情真。
  功名炊黍寻常梦,怪事书空感激人。
  击柝徒吟胡地月,屯田也食汉渠春。
  艰难薄俗犹多事,漂泊南冠愧此身。

  zuò xiàn jǐ shí tóng zhì kǔ ,tóu huāng wàn lǐ bèi qíng zhēn 。
  gōng míng chuī shǔ xún cháng mèng ,guài shì shū kōng gǎn jī rén 。
  jī tuò tú yín hú dì yuè ,tún tián yě shí hàn qú chūn 。
  jiān nán báo sú yóu duō shì ,piāo bó nán guàn kuì cǐ shēn 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  翠微路窄,醉晚风、凭谁为整欹冠。霜饱花腴,烛消人瘦,秋光作也都难。病怀强宽。恨雁声、偏落歌前。记年时、旧宿凄凉,暮烟秋雨野桥寒。
  妆靥鬓英争艳,度清商一曲,暗坠金蝉。芳节多阴,兰情稀会,晴晖称拂吟笺。更移画船。引佩环、邀下婵娟。算明朝、未了重阳,紫萸应耐看。

  cuì wēi lù zhǎi ,zuì wǎn fēng 、píng shuí wéi zhěng yī guàn 。shuāng bǎo huā yú ,zhú xiāo rén shòu ,qiū guāng zuò yě dōu nán 。bìng huái qiáng kuān 。hèn yàn shēng 、piān luò gē qián 。jì nián shí 、jiù xiǔ qī liáng ,mù yān qiū yǔ yě qiáo hán 。
  zhuāng yè bìn yīng zhēng yàn ,dù qīng shāng yī qǔ ,àn zhuì jīn chán 。fāng jiē duō yīn ,lán qíng xī huì ,qíng huī chēng fú yín jiān 。gèng yí huà chuán 。yǐn pèi huán 、yāo xià chán juān 。suàn míng cháo 、wèi le zhòng yáng ,zǐ yú yīng nài kàn 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  明月枝头香满路。几日西风,落尽花如雨。倒照秦眉天镜古。秋明白鹭双飞处。
  自摘霜葱宜荐俎。可惜重阳,不把黄花与。帽堕笑凭纤手取。清歌莫送秋声去。

  míng yuè zhī tóu xiāng mǎn lù 。jǐ rì xī fēng ,luò jìn huā rú yǔ 。dǎo zhào qín méi tiān jìng gǔ 。qiū míng bái lù shuāng fēi chù 。
  zì zhāi shuāng cōng yí jiàn zǔ 。kě xī zhòng yáng ,bú bǎ huáng huā yǔ 。mào duò xiào píng xiān shǒu qǔ 。qīng gē mò sòng qiū shēng qù 。

 • 作者:王琼 朝代:明代

  白池青草古盐州,倚啸高城豁望眸。
  河朔毡庐千里迥,泾原旌节隔年留。
  辕门菊酒生豪兴,雁塞风云惬壮游。
  诸将至今多卫霍,伫看露布上龙楼。

  bái chí qīng cǎo gǔ yán zhōu ,yǐ xiào gāo chéng huō wàng móu 。
  hé shuò zhān lú qiān lǐ jiǒng ,jīng yuán jīng jiē gé nián liú 。
  yuán mén jú jiǔ shēng háo xìng ,yàn sāi fēng yún qiè zhuàng yóu 。
  zhū jiāng zhì jīn duō wèi huò ,zhù kàn lù bù shàng lóng lóu 。

 • 作者:序灯 朝代:清代

  吟怀未许老重阳,霜雪无端入鬓长。
  几度白衣虚令节,致疑黄菊是孤芳。
  野心一片湖云外,灏气三秋海日旁。
  山阁若逢阎伯屿,方君诗思敌王郎。

  yín huái wèi xǔ lǎo zhòng yáng ,shuāng xuě wú duān rù bìn zhǎng 。
  jǐ dù bái yī xū lìng jiē ,zhì yí huáng jú shì gū fāng 。
  yě xīn yī piàn hú yún wài ,hào qì sān qiū hǎi rì páng 。
  shān gé ruò féng yán bó yǔ ,fāng jun1 shī sī dí wáng láng 。

 • 作者:石茂华 朝代:明代

  朔风万里入衣多,嘹呖寒空一雁过。
  鱼泽滩头嘶猎马,省嵬城畔看黄河。
  香醪欲醉茱萸节,壮志还为出塞歌。
  骋望因高云外尽,乡关回首愧烟萝。

  shuò fēng wàn lǐ rù yī duō ,liáo lì hán kōng yī yàn guò 。
  yú zé tān tóu sī liè mǎ ,shěng wéi chéng pàn kàn huáng hé 。
  xiāng láo yù zuì zhū yú jiē ,zhuàng zhì hái wéi chū sāi gē 。
  chěng wàng yīn gāo yún wài jìn ,xiāng guān huí shǒu kuì yān luó 。

 • 作者:沈辂 朝代:清代

  万里秋光客兴赊,同人九日惜年华。
  台高不尽看枫叶,院净何须坐菊花。
  对酒披襟形独放,凭风落帽笑谁加。
  诗成合座皆珠玉,归去迟迟满落霞。

  wàn lǐ qiū guāng kè xìng shē ,tóng rén jiǔ rì xī nián huá 。
  tái gāo bú jìn kàn fēng yè ,yuàn jìng hé xū zuò jú huā 。
  duì jiǔ pī jīn xíng dú fàng ,píng fēng luò mào xiào shuí jiā 。
  shī chéng hé zuò jiē zhū yù ,guī qù chí chí mǎn luò xiá 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  出门复入门,两脚但如旧。所向泥活活,思君令人瘦。
  沉吟坐西轩,饮食错昏昼。寸步曲江头,难为一相就。
  吁嗟呼苍生,稼穑不可救。安得诛云师,畴能补天漏。
  大明韬日月,旷野号禽兽。君子强逶迤,小人困驰骤。
  维南有崇山,恐与川浸溜。是节东篱菊,纷披为谁秀。
  岑生多新诗,性亦嗜醇酎。采采黄金花,何由满衣袖。

  chū mén fù rù mén ,liǎng jiǎo dàn rú jiù 。suǒ xiàng ní huó huó ,sī jun1 lìng rén shòu 。
  chén yín zuò xī xuān ,yǐn shí cuò hūn zhòu 。cùn bù qǔ jiāng tóu ,nán wéi yī xiàng jiù 。
  yù jiē hū cāng shēng ,jià sè bú kě jiù 。ān dé zhū yún shī ,chóu néng bǔ tiān lòu 。
  dà míng tāo rì yuè ,kuàng yě hào qín shòu 。jun1 zǐ qiáng wēi yǐ ,xiǎo rén kùn chí zhòu 。
  wéi nán yǒu chóng shān ,kǒng yǔ chuān jìn liū 。shì jiē dōng lí jú ,fēn pī wéi shuí xiù 。
  cén shēng duō xīn shī ,xìng yì shì chún zhòu 。cǎi cǎi huáng jīn huā ,hé yóu mǎn yī xiù 。

 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  百结愁肠郁不开,此生惆怅异乡来。
  思亲堂上茱初插,忆妹窗前句乍裁。
  对菊难逢元亮酒,登楼愧乏仲宣才。
  良时佳节成辜负,旧日欢场半是苔。

  bǎi jié chóu cháng yù bú kāi ,cǐ shēng chóu chàng yì xiāng lái 。
  sī qīn táng shàng zhū chū chā ,yì mèi chuāng qián jù zhà cái 。
  duì jú nán féng yuán liàng jiǔ ,dēng lóu kuì fá zhòng xuān cái 。
  liáng shí jiā jiē chéng gū fù ,jiù rì huān chǎng bàn shì tái 。