1. 古诗词大全

描写忧国忧民的诗词

共收录了73首忧国忧民诗词
 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  灯火钱塘三五夜,明月如霜,照见人如画。

  帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马。

  寂寞山城人老也!击鼓吹箫,却入农桑社。

  火冷灯稀霜露下,昏昏雪意云垂野。

  dēng huǒ qián táng sān wǔ yè ,míng yuè rú shuāng ,zhào jiàn rén rú huà 。

  zhàng dǐ chuī shēng xiāng tǔ shè ,gèng wú yī diǎn chén suí mǎ 。

  jì mò shān chéng rén lǎo yě !jī gǔ chuī xiāo ,què rù nóng sāng shè 。

  huǒ lěng dēng xī shuāng lù xià ,hūn hūn xuě yì yún chuí yě 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  去年战桑干源,今年战葱河道。洗兵条支海上波,
  放马天山雪中草。万里长征战,三军尽衰老。
  匈奴以杀戮为耕作,古来唯见白骨黄沙田。
  秦家筑城避胡处,汉家还有烽火然。烽火然不息,
  征战无已时。野战格斗死,败马号鸣向天悲。
  乌鸢啄人肠,衔飞上挂枯树枝。士卒涂草莽,
  将军空尔为。乃知兵者是凶器,圣人不得已而用之。

  qù nián zhàn sāng gàn yuán ,jīn nián zhàn cōng hé dào 。xǐ bīng tiáo zhī hǎi shàng bō ,
  fàng mǎ tiān shān xuě zhōng cǎo 。wàn lǐ zhǎng zhēng zhàn ,sān jun1 jìn shuāi lǎo 。
  xiōng nú yǐ shā lù wéi gēng zuò ,gǔ lái wéi jiàn bái gǔ huáng shā tián 。
  qín jiā zhù chéng bì hú chù ,hàn jiā hái yǒu fēng huǒ rán 。fēng huǒ rán bú xī ,
  zhēng zhàn wú yǐ shí 。yě zhàn gé dòu sǐ ,bài mǎ hào míng xiàng tiān bēi 。
  wū yuān zhuó rén cháng ,xián fēi shàng guà kū shù zhī 。shì zú tú cǎo mǎng ,
  jiāng jun1 kōng ěr wéi 。nǎi zhī bīng zhě shì xiōng qì ,shèng rén bú dé yǐ ér yòng zhī 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  陌上柔桑破嫩芽,东邻蚕种已生些。平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。
  山远近,路横斜,青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。

  mò shàng róu sāng pò nèn yá ,dōng lín cán zhǒng yǐ shēng xiē 。píng gāng xì cǎo míng huáng dú ,xié rì hán lín diǎn mù yā 。
  shān yuǎn jìn ,lù héng xié ,qīng qí gū jiǔ yǒu rén jiā 。chéng zhōng táo lǐ chóu fēng yǔ ,chūn zài xī tóu qí cài huā 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  远别离,古有皇英之二女,乃在洞庭之南,潇湘之浦。
  海水直下万里深,谁人不言此离苦?
  日惨惨兮云冥冥,猩猩啼烟兮鬼啸雨。
  我纵言之将何补?
  皇穹窃恐不照余之忠诚,雷凭凭兮欲吼怒。
  尧舜当之亦禅禹。
  君失臣兮龙为鱼,权归臣兮鼠变虎。
  或云:尧幽囚,舜野死。
  九疑联绵皆相似,重瞳孤坟竟何是?
  帝子泣兮绿云间,随风波兮去无还。
  恸哭兮远望,见苍梧之深山。
  苍梧山崩湘水绝,竹上之泪乃可灭。

  yuǎn bié lí ,gǔ yǒu huáng yīng zhī èr nǚ ,nǎi zài dòng tíng zhī nán ,xiāo xiāng zhī pǔ 。
  hǎi shuǐ zhí xià wàn lǐ shēn ,shuí rén bú yán cǐ lí kǔ ?
  rì cǎn cǎn xī yún míng míng ,xīng xīng tí yān xī guǐ xiào yǔ 。
  wǒ zòng yán zhī jiāng hé bǔ ?
  huáng qióng qiè kǒng bú zhào yú zhī zhōng chéng ,léi píng píng xī yù hǒu nù 。
  yáo shùn dāng zhī yì chán yǔ 。
  jun1 shī chén xī lóng wéi yú ,quán guī chén xī shǔ biàn hǔ 。
  huò yún :yáo yōu qiú ,shùn yě sǐ 。
  jiǔ yí lián mián jiē xiàng sì ,zhòng tóng gū fén jìng hé shì ?
  dì zǐ qì xī lǜ yún jiān ,suí fēng bō xī qù wú hái 。
  tòng kū xī yuǎn wàng ,jiàn cāng wú zhī shēn shān 。
  cāng wú shān bēng xiāng shuǐ jué ,zhú shàng zhī lèi nǎi kě miè 。

 • 作者:聂夷中 朝代:唐代

  父耕原上田,子劚山下荒。
  六月禾未秀,官家已修苍。

  fù gēng yuán shàng tián ,zǐ zhú shān xià huāng 。
  liù yuè hé wèi xiù ,guān jiā yǐ xiū cāng 。

 • 作者:杜荀鹤 朝代:唐代

  粉色全无饥色加,岂知人世有荣华。
  年年道我蚕辛苦,底事浑身着苎麻。

  fěn sè quán wú jī sè jiā ,qǐ zhī rén shì yǒu róng huá 。
  nián nián dào wǒ cán xīn kǔ ,dǐ shì hún shēn zhe zhù má 。

 • 作者:范云 朝代:先秦

  河流迅且浊,汤汤不可陵。
  桧楫难为榜,松舟才自胜。
  空庭偃旧木,荒畴余故塍。
  不睹行人迹,但见狐兔兴。
  寄言河上老,此水何当澄?

  hé liú xùn qiě zhuó ,tāng tāng bú kě líng 。
  guì jí nán wéi bǎng ,sōng zhōu cái zì shèng 。
  kōng tíng yǎn jiù mù ,huāng chóu yú gù chéng 。
  bú dǔ háng rén jì ,dàn jiàn hú tù xìng 。
  jì yán hé shàng lǎo ,cǐ shuǐ hé dāng chéng ?

 • 作者:韦庄 朝代:唐代

  满耳笙歌满眼花,满楼珠翠胜吴娃。
  因知海上神仙窟,只似人间富贵家。
  绣户夜攒红烛市,舞衣晴曳碧天霞。
  却愁宴罢青娥散,扬子江头月半斜。

  mǎn ěr shēng gē mǎn yǎn huā ,mǎn lóu zhū cuì shèng wú wá 。
  yīn zhī hǎi shàng shén xiān kū ,zhī sì rén jiān fù guì jiā 。
  xiù hù yè zǎn hóng zhú shì ,wǔ yī qíng yè bì tiān xiá 。
  què chóu yàn bà qīng é sàn ,yáng zǐ jiāng tóu yuè bàn xié 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  三十六离宫,楼台与天通。
  阁道步行月,美人愁烟空。
  恩疏宠不及,桃李伤春风。
  淫乐意何极,金舆向回中。
  万乘出黄道,千旗扬彩虹。
  前军细柳北,后骑甘泉东。
  岂问渭川老,宁邀襄野童。
  但慕瑶池宴,归来乐未穷。

  sān shí liù lí gōng ,lóu tái yǔ tiān tōng 。
  gé dào bù háng yuè ,měi rén chóu yān kōng 。
  ēn shū chǒng bú jí ,táo lǐ shāng chūn fēng 。
  yín lè yì hé jí ,jīn yú xiàng huí zhōng 。
  wàn chéng chū huáng dào ,qiān qí yáng cǎi hóng 。
  qián jun1 xì liǔ běi ,hòu qí gān quán dōng 。
  qǐ wèn wèi chuān lǎo ,níng yāo xiāng yě tóng 。
  dàn mù yáo chí yàn ,guī lái lè wèi qióng 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  他乡复行役,驻马别孤坟。近泪无干土,低空有断云。
  对棋陪谢傅,把剑觅徐君。唯见林花落,莺啼送客闻。

  tā xiāng fù háng yì ,zhù mǎ bié gū fén 。jìn lèi wú gàn tǔ ,dī kōng yǒu duàn yún 。
  duì qí péi xiè fù ,bǎ jiàn mì xú jun1 。wéi jiàn lín huā luò ,yīng tí sòng kè wén 。

 • 作者:杜荀鹤 朝代:唐代

  家随兵尽屋空存,税额宁容减一分。
  衣食旋营犹可过,赋输长急不堪闻。
  蚕无夏织桑充寨,田废春耕犊劳军。
  如此数州谁会得,杀民将尽更邀勋。

  jiā suí bīng jìn wū kōng cún ,shuì é níng róng jiǎn yī fèn 。
  yī shí xuán yíng yóu kě guò ,fù shū zhǎng jí bú kān wén 。
  cán wú xià zhī sāng chōng zhài ,tián fèi chūn gēng dú láo jun1 。
  rú cǐ shù zhōu shuí huì dé ,shā mín jiāng jìn gèng yāo xūn 。

 • 作者:梅尧臣 朝代:宋代

  春风骋巧如翦刀,先裁杨柳后杏桃。
  圆尖作瓣得疏密,颜色又染燕脂牢。
  黄鹂未鸣鸠欲雨,深园静墅声嗷嗷。
  役徒开汴前日放,亦将决水归河槽。
  都人倾望若焦渴,寒食已近沟已淘。
  何当黄流与雨至,雨深一尺水一篙。
  都水御史亦即喜,日夜顺疾回轻舠。
  频年吴楚岁苦旱,一稔未足生脂膏。
  吾愿取之勿求羡,穷鸟困兽易遯逃。
  我今出城勤送子,沽酒不惜典弊袍。
  数途必向睢阳去,太傅大尹皆英豪。
  试乞二公评我说,万分岂不益一毛。
  国给民苏自有暇,东园乃可资游遨。

  chūn fēng chěng qiǎo rú jiǎn dāo ,xiān cái yáng liǔ hòu xìng táo 。
  yuán jiān zuò bàn dé shū mì ,yán sè yòu rǎn yàn zhī láo 。
  huáng lí wèi míng jiū yù yǔ ,shēn yuán jìng shù shēng áo áo 。
  yì tú kāi biàn qián rì fàng ,yì jiāng jué shuǐ guī hé cáo 。
  dōu rén qīng wàng ruò jiāo kě ,hán shí yǐ jìn gōu yǐ táo 。
  hé dāng huáng liú yǔ yǔ zhì ,yǔ shēn yī chǐ shuǐ yī gāo 。
  dōu shuǐ yù shǐ yì jí xǐ ,rì yè shùn jí huí qīng dāo 。
  pín nián wú chǔ suì kǔ hàn ,yī rěn wèi zú shēng zhī gāo 。
  wú yuàn qǔ zhī wù qiú xiàn ,qióng niǎo kùn shòu yì dùn táo 。
  wǒ jīn chū chéng qín sòng zǐ ,gū jiǔ bú xī diǎn bì páo 。
  shù tú bì xiàng suī yáng qù ,tài fù dà yǐn jiē yīng háo 。
  shì qǐ èr gōng píng wǒ shuō ,wàn fèn qǐ bú yì yī máo 。
  guó gěi mín sū zì yǒu xiá ,dōng yuán nǎi kě zī yóu áo 。

 • 作者:李洞 朝代:唐代

  春日迟迟春草绿,野棠开尽飘香玉。
  绣岭宫前鹤发翁,犹唱开元太平曲。

  chūn rì chí chí chūn cǎo lǜ ,yě táng kāi jìn piāo xiāng yù 。
  xiù lǐng gōng qián hè fā wēng ,yóu chàng kāi yuán tài píng qǔ 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  轩辕休制律,虞舜罢弹琴。尚错雄鸣管,犹伤半死心。
  圣贤名古邈,羁旅病年侵。舟泊常依震,湖平早见参。
  如闻马融笛,若倚仲宣襟。故国悲寒望,群云惨岁阴。
  水乡霾白屋,枫岸叠青岑。郁郁冬炎瘴,濛濛雨滞淫。
  鼓迎非祭鬼,弹落似鸮禽。兴尽才无闷,愁来遽不禁。
  生涯相汩没,时物自萧森。疑惑尊中弩,淹留冠上簪。
  牵裾惊魏帝,投阁为刘歆。狂走终奚适,微才谢所钦。
  吾安藜不糁,汝贵玉为琛。乌几重重缚,鹑衣寸寸针。
  哀伤同庾信,述作异陈琳。十暑岷山葛,三霜楚户砧。
  叨陪锦帐座,久放白头吟。反朴时难遇,忘机陆易沈。
  应过数粒食,得近四知金。春草封归恨,源花费独寻。
  转蓬忧悄悄,行药病涔涔。瘗夭追潘岳,持危觅邓林。
  蹉跎翻学步,感激在知音。却假苏张舌,高夸周宋镡。
  纳流迷浩汗,峻址得嶔崟。城府开清旭,松筠起碧浔。
  披颜争倩倩,逸足竞駸駸。朗鉴存愚直,皇天实照临。
  公孙仍恃险,侯景未生擒。书信中原阔,干戈北斗深。
  畏人千里井,问俗九州箴。战血流依旧,军声动至今。
  葛洪尸定解,许靖力还任。家事丹砂诀,无成涕作霖。

  xuān yuán xiū zhì lǜ ,yú shùn bà dàn qín 。shàng cuò xióng míng guǎn ,yóu shāng bàn sǐ xīn 。
  shèng xián míng gǔ miǎo ,jī lǚ bìng nián qīn 。zhōu bó cháng yī zhèn ,hú píng zǎo jiàn cān 。
  rú wén mǎ róng dí ,ruò yǐ zhòng xuān jīn 。gù guó bēi hán wàng ,qún yún cǎn suì yīn 。
  shuǐ xiāng mái bái wū ,fēng àn dié qīng cén 。yù yù dōng yán zhàng ,méng méng yǔ zhì yín 。
  gǔ yíng fēi jì guǐ ,dàn luò sì xiāo qín 。xìng jìn cái wú mèn ,chóu lái jù bú jìn 。
  shēng yá xiàng gǔ méi ,shí wù zì xiāo sēn 。yí huò zūn zhōng nǔ ,yān liú guàn shàng zān 。
  qiān jū jīng wèi dì ,tóu gé wéi liú xīn 。kuáng zǒu zhōng xī shì ,wēi cái xiè suǒ qīn 。
  wú ān lí bú shēn ,rǔ guì yù wéi chēn 。wū jǐ zhòng zhòng fù ,chún yī cùn cùn zhēn 。
  āi shāng tóng yǔ xìn ,shù zuò yì chén lín 。shí shǔ mín shān gě ,sān shuāng chǔ hù zhēn 。
  dāo péi jǐn zhàng zuò ,jiǔ fàng bái tóu yín 。fǎn pǔ shí nán yù ,wàng jī lù yì shěn 。
  yīng guò shù lì shí ,dé jìn sì zhī jīn 。chūn cǎo fēng guī hèn ,yuán huā fèi dú xún 。
  zhuǎn péng yōu qiāo qiāo ,háng yào bìng cén cén 。yì yāo zhuī pān yuè ,chí wēi mì dèng lín 。
  cuō tuó fān xué bù ,gǎn jī zài zhī yīn 。què jiǎ sū zhāng shé ,gāo kuā zhōu sòng tán 。
  nà liú mí hào hàn ,jun4 zhǐ dé qīn yín 。chéng fǔ kāi qīng xù ,sōng jun1 qǐ bì xún 。
  pī yán zhēng qiàn qiàn ,yì zú jìng qīn qīn 。lǎng jiàn cún yú zhí ,huáng tiān shí zhào lín 。
  gōng sūn réng shì xiǎn ,hóu jǐng wèi shēng qín 。shū xìn zhōng yuán kuò ,gàn gē běi dòu shēn 。
  wèi rén qiān lǐ jǐng ,wèn sú jiǔ zhōu zhēn 。zhàn xuè liú yī jiù ,jun1 shēng dòng zhì jīn 。
  gě hóng shī dìng jiě ,xǔ jìng lì hái rèn 。jiā shì dān shā jué ,wú chéng tì zuò lín 。

 • 作者:王建 朝代:唐代

  海人无家海里住,采珠役象为岁赋。
  恶波横天山塞路,未央宫中常满库。

  hǎi rén wú jiā hǎi lǐ zhù ,cǎi zhū yì xiàng wéi suì fù 。
  è bō héng tiān shān sāi lù ,wèi yāng gōng zhōng cháng mǎn kù 。

 • 作者:郑遨 朝代:唐代

  美人梳洗时,满头间珠翠。
  岂知两片云,戴却数乡税。

  měi rén shū xǐ shí ,mǎn tóu jiān zhū cuì 。
  qǐ zhī liǎng piàn yún ,dài què shù xiāng shuì 。

 • 作者:杜荀鹤 朝代:唐代

  白发星星筋力衰,种田犹自伴孙儿。
  官苗若不平平纳,任是丰年也受饥。

  bái fā xīng xīng jīn lì shuāi ,zhǒng tián yóu zì bàn sūn ér 。
  guān miáo ruò bú píng píng nà ,rèn shì fēng nián yě shòu jī 。

 • 作者:姚合 朝代:唐代

  客行野田间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。
  官家不税商,税农服作苦。居人尽东西,道路侵垄亩。
  采玉上山颠,探珠入水府。边兵索衣食,此物同泥土。
  古来一人耕,三人食犹饥。如今千万家,无一把锄犁。
  我仓常空虚,我田生蒺藜。上天不雨粟,何由活烝黎。

  kè háng yě tián jiān ,bǐ wū jiē bì hù 。jiè wèn wū zhōng rén ,jìn qù zuò shāng jiǎ 。
  guān jiā bú shuì shāng ,shuì nóng fú zuò kǔ 。jū rén jìn dōng xī ,dào lù qīn lǒng mǔ 。
  cǎi yù shàng shān diān ,tàn zhū rù shuǐ fǔ 。biān bīng suǒ yī shí ,cǐ wù tóng ní tǔ 。
  gǔ lái yī rén gēng ,sān rén shí yóu jī 。rú jīn qiān wàn jiā ,wú yī bǎ chú lí 。
  wǒ cāng cháng kōng xū ,wǒ tián shēng jí lí 。shàng tiān bú yǔ sù ,hé yóu huó zhēng lí 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  岁云暮矣多北风,潇湘洞庭白雪中。
  渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓。
  去年米贵阙军食,今年米贱大伤农。
  高马达官厌酒肉,此辈杼轴茅茨空。
  楚人重鱼不重鸟,汝休枉杀南飞鸿。
  况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸。
  往日用钱捉私铸,今许铅锡和青铜。
  刻泥为之最易得,好恶不合长相蒙。
  万国城头吹画角,此曲哀怨何时终?

  suì yún mù yǐ duō běi fēng ,xiāo xiāng dòng tíng bái xuě zhōng 。
  yú fù tiān hán wǎng gǔ dòng ,mò yáo shè yàn míng sāng gōng 。
  qù nián mǐ guì què jun1 shí ,jīn nián mǐ jiàn dà shāng nóng 。
  gāo mǎ dá guān yàn jiǔ ròu ,cǐ bèi zhù zhóu máo cí kōng 。
  chǔ rén zhòng yú bú zhòng niǎo ,rǔ xiū wǎng shā nán fēi hóng 。
  kuàng wén chù chù yù nán nǚ ,gē cí rěn ài hái zū yōng 。
  wǎng rì yòng qián zhuō sī zhù ,jīn xǔ qiān xī hé qīng tóng 。
  kè ní wéi zhī zuì yì dé ,hǎo è bú hé zhǎng xiàng méng 。
  wàn guó chéng tóu chuī huà jiǎo ,cǐ qǔ āi yuàn hé shí zhōng ?

 • 作者:崔道融 朝代:唐代

  雨足高田白,披蓑半夜耕。
  人牛力俱尽,东方殊未明。

  yǔ zú gāo tián bái ,pī suō bàn yè gēng 。
  rén niú lì jù jìn ,dōng fāng shū wèi míng 。