1. 古诗词大全

描写咏史怀古的诗词

共收录了166首咏史怀古诗词
 • 作者:王绪 朝代:清代

  特统精兵御上游,笳吹先遁惊若鸥。
  扬州空把残旗耀,赢得舟中骂不休。

  tè tǒng jīng bīng yù shàng yóu ,jiā chuī xiān dùn jīng ruò ōu 。
  yáng zhōu kōng bǎ cán qí yào ,yíng dé zhōu zhōng mà bú xiū 。

 • 作者:张可久 朝代:元代

  兴亡千古繁华梦,诗眼倦天涯。
  孔林乔木,吴宫蔓草,楚庙寒鸦。
  数间茅舍,藏书万卷,投老村家。
  山中何事?松花酿酒,春水煎茶。

  xìng wáng qiān gǔ fán huá mèng ,shī yǎn juàn tiān yá 。
  kǒng lín qiáo mù ,wú gōng màn cǎo ,chǔ miào hán yā 。
  shù jiān máo shě ,cáng shū wàn juàn ,tóu lǎo cūn jiā 。
  shān zhōng hé shì ?sōng huā niàng jiǔ ,chūn shuǐ jiān chá 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。
  烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。
  君去沧江望澄碧,鲸鲵唐突留馀迹。
  一一书来报故人,我欲因之壮心魄。

  èr lóng zhēng zhàn jué cí xióng ,chì bì lóu chuán sǎo dì kōng 。
  liè huǒ zhāng tiān zhào yún hǎi ,zhōu yú yú cǐ pò cáo gōng 。
  jun1 qù cāng jiāng wàng chéng bì ,jīng ní táng tū liú yú jì 。
  yī yī shū lái bào gù rén ,wǒ yù yīn zhī zhuàng xīn pò 。

 • 作者:李商隐 朝代:唐代

  北湖南埭水漫漫,一片降旗百尺竿。
  三百年间同晓梦,钟山何处有龙盘。

  běi hú nán dài shuǐ màn màn ,yī piàn jiàng qí bǎi chǐ gān 。
  sān bǎi nián jiān tóng xiǎo mèng ,zhōng shān hé chù yǒu lóng pán 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  金陵风景好,豪士集新亭。
  举目山河异,偏伤周顗情。
  四坐楚囚悲,不忧社稷倾。
  王公何慷慨,千载仰雄名。

  jīn líng fēng jǐng hǎo ,háo shì jí xīn tíng 。
  jǔ mù shān hé yì ,piān shāng zhōu yǐ qíng 。
  sì zuò chǔ qiú bēi ,bú yōu shè jì qīng 。
  wáng gōng hé kāng kǎi ,qiān zǎi yǎng xióng míng 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。
  淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

  shān wéi gù guó zhōu zāo zài ,cháo dǎ kōng chéng jì mò huí 。
  huái shuǐ dōng biān jiù shí yuè ,yè shēn hái guò nǚ qiáng lái 。

 • 作者:鲍溶 朝代:唐代

  襄阳太守沈碑意,身后身前几年事。
  湘江千岁未为陵,水底鱼龙应识字。

  xiāng yáng tài shǒu shěn bēi yì ,shēn hòu shēn qián jǐ nián shì 。
  xiāng jiāng qiān suì wèi wéi líng ,shuǐ dǐ yú lóng yīng shí zì 。

 • 作者:顾况 朝代:唐代

  草露前朝事,荆茅圣主封。
  空传馀竹帛,永绝旧歌钟。
  清镜无双影,穷泉有几重。
  笳箫最悲处,风入九原松。

  cǎo lù qián cháo shì ,jīng máo shèng zhǔ fēng 。
  kōng chuán yú zhú bó ,yǒng jué jiù gē zhōng 。
  qīng jìng wú shuāng yǐng ,qióng quán yǒu jǐ zhòng 。
  jiā xiāo zuì bēi chù ,fēng rù jiǔ yuán sōng 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  上吞巴汉控潇湘,怒似连山静镜光。
  魏帝缝囊真戏剧,苻坚投棰更荒唐。
  千秋钓舸歌明月,万里沙鸥弄夕阳。
  范蠡清尘何寂寞,好风唯属往来商。

  shàng tūn bā hàn kòng xiāo xiāng ,nù sì lián shān jìng jìng guāng 。
  wèi dì féng náng zhēn xì jù ,fú jiān tóu chuí gèng huāng táng 。
  qiān qiū diào gě gē míng yuè ,wàn lǐ shā ōu nòng xī yáng 。
  fàn lí qīng chén hé jì mò ,hǎo fēng wéi shǔ wǎng lái shāng 。

 • 作者:康与之 朝代:宋代

  龙蟠虎踞金陵郡,古来六代豪华盛。缥凤不来游,台空江自流。

  下临全楚地,包举中原势。可惜草连天,晴郊狐兔眠。

  lóng pán hǔ jù jīn líng jun4 ,gǔ lái liù dài háo huá shèng 。piāo fèng bú lái yóu ,tái kōng jiāng zì liú 。

  xià lín quán chǔ dì ,bāo jǔ zhōng yuán shì 。kě xī cǎo lián tiān ,qíng jiāo hú tù mián 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  汉寿城边野草春,荒祠古墓对荆榛。
  田中牧竖烧刍狗,陌上行人看石麟。
  华表半空经霹雳,碑文才见满埃尘。
  不知何日东瀛变,此地还成要路津。

  hàn shòu chéng biān yě cǎo chūn ,huāng cí gǔ mù duì jīng zhēn 。
  tián zhōng mù shù shāo chú gǒu ,mò shàng háng rén kàn shí lín 。
  huá biǎo bàn kōng jīng pī lì ,bēi wén cái jiàn mǎn āi chén 。
  bú zhī hé rì dōng yíng biàn ,cǐ dì hái chéng yào lù jīn 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  潮满冶城渚,日斜征虏亭。蔡洲新草绿,幕府旧烟青。
  兴废由人事,山川空地形。后庭花一曲,幽怨不堪听。

  cháo mǎn yě chéng zhǔ ,rì xié zhēng lǔ tíng 。cài zhōu xīn cǎo lǜ ,mù fǔ jiù yān qīng 。
  xìng fèi yóu rén shì ,shān chuān kōng dì xíng 。hòu tíng huā yī qǔ ,yōu yuàn bú kān tīng 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  姑苏台上乌栖时, 吴王宫里醉西施。 

  吴歌楚舞欢未毕,青山欲衔半边日。 

  银箭金壶漏水多, 起看秋月坠江波。 

  东方渐高奈乐何!

  gū sū tái shàng wū qī shí , wú wáng gōng lǐ zuì xī shī 。 

  wú gē chǔ wǔ huān wèi bì ,qīng shān yù xián bàn biān rì 。 

  yín jiàn jīn hú lòu shuǐ duō , qǐ kàn qiū yuè zhuì jiāng bō 。 

  dōng fāng jiàn gāo nài lè hé !

 • 作者:皮日休 朝代:唐代

  万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。
  应是天教开汴水,一千余里地无山。

  尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。
  若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

  wàn sōu lóng gě lǜ sī jiān ,zǎi dào yáng zhōu jìn bú hái 。
  yīng shì tiān jiāo kāi biàn shuǐ ,yī qiān yú lǐ dì wú shān 。

  jìn dào suí wáng wéi cǐ hé ,zhì jīn qiān lǐ lài tōng bō 。
  ruò wú shuǐ diàn lóng zhōu shì ,gòng yǔ lùn gōng bú jiào duō 。

 • 作者:司空曙 朝代:唐代

  辇路江枫暗,宫庭野草春。
  伤心庾开府,老作北朝臣。

  niǎn lù jiāng fēng àn ,gōng tíng yě cǎo chūn 。
  shāng xīn yǔ kāi fǔ ,lǎo zuò běi cháo chén 。

 • 作者:查德卿 朝代:元代

  问从来谁是英雄?一个农夫,一个渔翁。

  晦迹南阳,栖身东海,一举成功。

  八阵图名成卧龙,六韬书功在飞熊。

  霸业成空,遗恨无穷。

  蜀道寒云,渭水秋风。

  wèn cóng lái shuí shì yīng xióng ?yī gè nóng fū ,yī gè yú wēng 。

  huì jì nán yáng ,qī shēn dōng hǎi ,yī jǔ chéng gōng 。

  bā zhèn tú míng chéng wò lóng ,liù tāo shū gōng zài fēi xióng 。

  bà yè chéng kōng ,yí hèn wú qióng 。

  shǔ dào hán yún ,wèi shuǐ qiū fēng 。

 • 作者:袁枚 朝代:清代

  莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。
  石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。

  mò chàng dāng nián zhǎng hèn gē ,rén jiān yì zì yǒu yín hé 。
  shí háo cūn lǐ fū qī bié ,lèi bǐ zhǎng shēng diàn shàng duō 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  司马相如宅在州西笮桥,北有琴台

  茂陵多病后,尚爱卓文君。酒肆人间世,琴台日暮云。
  野花留宝靥,蔓草见罗裙。归凤求皇意,寥寥不复闻。

  sī mǎ xiàng rú zhái zài zhōu xī zé qiáo ,běi yǒu qín tái

  mào líng duō bìng hòu ,shàng ài zhuó wén jun1 。jiǔ sì rén jiān shì ,qín tái rì mù yún 。
  yě huā liú bǎo yè ,màn cǎo jiàn luó qún 。guī fèng qiú huáng yì ,liáo liáo bú fù wén 。

 • 作者:王世贞 朝代:明代

  昔闻李供奉,长啸独登楼。
  此地一垂顾,高名百代留。
  白云海色曙,明月天门秋。
  欲觅重来者,潺湲济水流。

  xī wén lǐ gòng fèng ,zhǎng xiào dú dēng lóu 。
  cǐ dì yī chuí gù ,gāo míng bǎi dài liú 。
  bái yún hǎi sè shǔ ,míng yuè tiān mén qiū 。
  yù mì zhòng lái zhě ,chán yuán jì shuǐ liú 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  子房未虎啸,破产不为家。
  沧海得壮士,椎秦博浪沙。
  报韩虽不成,天地皆振动。
  潜匿游下邳,岂曰非智勇?
  我来圯桥上,怀古钦英风。
  唯见碧流水,曾无黄石公。
  叹息此人去,萧条徐泗空。

  zǐ fáng wèi hǔ xiào ,pò chǎn bú wéi jiā 。
  cāng hǎi dé zhuàng shì ,zhuī qín bó làng shā 。
  bào hán suī bú chéng ,tiān dì jiē zhèn dòng 。
  qián nì yóu xià pī ,qǐ yuē fēi zhì yǒng ?
  wǒ lái yí qiáo shàng ,huái gǔ qīn yīng fēng 。
  wéi jiàn bì liú shuǐ ,céng wú huáng shí gōng 。
  tàn xī cǐ rén qù ,xiāo tiáo xú sì kōng 。