1. 古诗词大全

关于描写冬天的诗句

共收录了65首冬天诗词
 • 作者:毛滂 朝代:宋代

  遥山雪气入疏帘。罗幕晓寒添。爱日腾波,朝霞入户,一线过冰檐。
  绿尊香嫩蒲萄暖,满酌破冬严。庭下早梅,已含芳意,春近瘦枝南。

  yáo shān xuě qì rù shū lián 。luó mù xiǎo hán tiān 。ài rì téng bō ,cháo xiá rù hù ,yī xiàn guò bīng yán 。
  lǜ zūn xiāng nèn pú táo nuǎn ,mǎn zhuó pò dōng yán 。tíng xià zǎo méi ,yǐ hán fāng yì ,chūn jìn shòu zhī nán 。

 • 作者:张淑芳 朝代:宋代

  罗襟湿未干,又是凄凉雪。

  欲睡难成寐、音书绝。

  窗前竹叶,凛凛狂风折。

  寒衣弱不胜,有甚遥肠,望到春来时节。

  孤灯独照,字字吟成血。仅梅花知苦、香来接。

  离愁万种,提起心头切。比霜风更烈。

  瘦似枯枝,待何人与分说。

  luó jīn shī wèi gàn ,yòu shì qī liáng xuě 。

  yù shuì nán chéng mèi 、yīn shū jué 。

  chuāng qián zhú yè ,lǐn lǐn kuáng fēng shé 。

  hán yī ruò bú shèng ,yǒu shèn yáo cháng ,wàng dào chūn lái shí jiē 。

  gū dēng dú zhào ,zì zì yín chéng xuè 。jǐn méi huā zhī kǔ 、xiāng lái jiē 。

  lí chóu wàn zhǒng ,tí qǐ xīn tóu qiē 。bǐ shuāng fēng gèng liè 。

  shòu sì kū zhī ,dài hé rén yǔ fèn shuō 。

 • 作者:李商隐 朝代:唐代

  羽翼摧残日,郊园寂寞时。
  晓鸡惊树雪,寒鹜守冰池。
  急景忽云暮,颓年浸已衰。
  如何匡国分,不与夙心期。

  yǔ yì cuī cán rì ,jiāo yuán jì mò shí 。
  xiǎo jī jīng shù xuě ,hán wù shǒu bīng chí 。
  jí jǐng hū yún mù ,tuí nián jìn yǐ shuāi 。
  rú hé kuāng guó fèn ,bú yǔ sù xīn qī 。

 • 作者:袁枚 朝代:清代

  沉沉更鼓急,渐渐人声绝。
  吹灯窗更明,月照一天雪。

  chén chén gèng gǔ jí ,jiàn jiàn rén shēng jué 。
  chuī dēng chuāng gèng míng ,yuè zhào yī tiān xuě 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  我军青坂在东门,天寒饮马太白窟。
  黄头奚儿日向西,数骑弯弓敢驰突。
  山雪河冰野萧瑟,青是烽烟白人骨。
  焉得附书与我军,忍待明年莫仓卒。

  wǒ jun1 qīng bǎn zài dōng mén ,tiān hán yǐn mǎ tài bái kū 。
  huáng tóu xī ér rì xiàng xī ,shù qí wān gōng gǎn chí tū 。
  shān xuě hé bīng yě xiāo sè ,qīng shì fēng yān bái rén gǔ 。
  yān dé fù shū yǔ wǒ jun1 ,rěn dài míng nián mò cāng zú 。

 • 作者:王建 朝代:唐代

  辽东万里辽水曲,古戍无城复无屋。
  黄云盖地雪作山,不惜黄金买衣服。
  战回各自收弓箭,正西回面家乡远。
  年年郡县送征人,将与辽东作丘坂。
  宁为草木乡中生,有身不向辽东行。

  liáo dōng wàn lǐ liáo shuǐ qǔ ,gǔ shù wú chéng fù wú wū 。
  huáng yún gài dì xuě zuò shān ,bú xī huáng jīn mǎi yī fú 。
  zhàn huí gè zì shōu gōng jiàn ,zhèng xī huí miàn jiā xiāng yuǎn 。
  nián nián jun4 xiàn sòng zhēng rén ,jiāng yǔ liáo dōng zuò qiū bǎn 。
  níng wéi cǎo mù xiāng zhōng shēng ,yǒu shēn bú xiàng liáo dōng háng 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消。
  侵陵雪色还萱草,漏泄春光有柳条。
  纵酒欲谋良夜醉,还家初散紫宸朝。
  口脂面药随恩泽,翠管银罂下九霄。

  là rì cháng nián nuǎn shàng yáo ,jīn nián là rì dòng quán xiāo 。
  qīn líng xuě sè hái xuān cǎo ,lòu xiè chūn guāng yǒu liǔ tiáo 。
  zòng jiǔ yù móu liáng yè zuì ,hái jiā chū sàn zǐ chén cháo 。
  kǒu zhī miàn yào suí ēn zé ,cuì guǎn yín yīng xià jiǔ xiāo 。

 • 作者:高骈 朝代:唐代

  六出飞花入户时,坐看青竹变琼枝。
  如今好上高楼望,盖尽人间恶路岐。

  liù chū fēi huā rù hù shí ,zuò kàn qīng zhú biàn qióng zhī 。
  rú jīn hǎo shàng gāo lóu wàng ,gài jìn rén jiān è lù qí 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  阁雪云低,卷沙风急,惊雁失序。户掩寒宵,屏闲冷梦,灯飐唇似语。堪怜窗景,都闲刺绣,但续旧愁一缕。邻歌散,罗襟印粉,袖湿茜桃红露。
  西湖旧日,留连清夜,爱酒几将花误。遗袜尘销,题裙墨黯,天远吹笙路。吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度。重谋醉,揉香弄影,水清浅处。

  gé xuě yún dī ,juàn shā fēng jí ,jīng yàn shī xù 。hù yǎn hán xiāo ,píng xián lěng mèng ,dēng zhǎn chún sì yǔ 。kān lián chuāng jǐng ,dōu xián cì xiù ,dàn xù jiù chóu yī lǚ 。lín gē sàn ,luó jīn yìn fěn ,xiù shī qiàn táo hóng lù 。
  xī hú jiù rì ,liú lián qīng yè ,ài jiǔ jǐ jiāng huā wù 。yí wà chén xiāo ,tí qún mò àn ,tiān yuǎn chuī shēng lù 。wú tái zhí xià ,xiāng méi wú xiàn ,wèi fàng yě qiáo xiāng dù 。zhòng móu zuì ,róu xiāng nòng yǐng ,shuǐ qīng qiǎn chù 。

 • 作者:武则天 朝代:唐代

  明朝游上苑,火速报春知。
  花须连夜发,莫待晓风吹。

  míng cháo yóu shàng yuàn ,huǒ sù bào chūn zhī 。
  huā xū lián yè fā ,mò dài xiǎo fēng chuī 。

 • 作者:汪莘 朝代:宋代

  野店残冬。绿酒春浓。念如今、此意谁同。溪光不尽,山翠无穷。有几枝梅,几竿竹,几株松。
  篮举乘兴,薄暮疏钟。望孤村、斜日匆匆。夜窗雪阵,晓枕云峰。便拥渔蓑,顶渔笠,作渔翁。

  yě diàn cán dōng 。lǜ jiǔ chūn nóng 。niàn rú jīn 、cǐ yì shuí tóng 。xī guāng bú jìn ,shān cuì wú qióng 。yǒu jǐ zhī méi ,jǐ gān zhú ,jǐ zhū sōng 。
  lán jǔ chéng xìng ,báo mù shū zhōng 。wàng gū cūn 、xié rì cōng cōng 。yè chuāng xuě zhèn ,xiǎo zhěn yún fēng 。biàn yōng yú suō ,dǐng yú lì ,zuò yú wēng 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  岁云暮矣多北风,潇湘洞庭白雪中。
  渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓。
  去年米贵阙军食,今年米贱大伤农。
  高马达官厌酒肉,此辈杼轴茅茨空。
  楚人重鱼不重鸟,汝休枉杀南飞鸿。
  况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸。
  往日用钱捉私铸,今许铅锡和青铜。
  刻泥为之最易得,好恶不合长相蒙。
  万国城头吹画角,此曲哀怨何时终?

  suì yún mù yǐ duō běi fēng ,xiāo xiāng dòng tíng bái xuě zhōng 。
  yú fù tiān hán wǎng gǔ dòng ,mò yáo shè yàn míng sāng gōng 。
  qù nián mǐ guì què jun1 shí ,jīn nián mǐ jiàn dà shāng nóng 。
  gāo mǎ dá guān yàn jiǔ ròu ,cǐ bèi zhù zhóu máo cí kōng 。
  chǔ rén zhòng yú bú zhòng niǎo ,rǔ xiū wǎng shā nán fēi hóng 。
  kuàng wén chù chù yù nán nǚ ,gē cí rěn ài hái zū yōng 。
  wǎng rì yòng qián zhuō sī zhù ,jīn xǔ qiān xī hé qīng tóng 。
  kè ní wéi zhī zuì yì dé ,hǎo è bú hé zhǎng xiàng méng 。
  wàn guó chéng tóu chuī huà jiǎo ,cǐ qǔ āi yuàn hé shí zhōng ?

 • 作者:钱起 朝代:唐代

  释子吾家宝,神清慧有馀。能翻梵王字,妙尽伯英书。
  远鹤无前侣,孤云寄太虚。狂来轻世界,醉里得真如。
  飞锡离乡久,宁亲喜腊初。故池残雪满,寒柳霁烟疏。
  寿酒还尝药,晨餐不荐鱼。遥知禅诵外,健笔赋闲居。

  shì zǐ wú jiā bǎo ,shén qīng huì yǒu yú 。néng fān fàn wáng zì ,miào jìn bó yīng shū 。
  yuǎn hè wú qián lǚ ,gū yún jì tài xū 。kuáng lái qīng shì jiè ,zuì lǐ dé zhēn rú 。
  fēi xī lí xiāng jiǔ ,níng qīn xǐ là chū 。gù chí cán xuě mǎn ,hán liǔ jì yān shū 。
  shòu jiǔ hái cháng yào ,chén cān bú jiàn yú 。yáo zhī chán sòng wài ,jiàn bǐ fù xián jū 。

 • 作者:陶渊明 朝代:魏晋

  寝迹衡门下,邈与世相绝。
  顾盼莫谁知,荆扉昼常闭。
  凄凄岁暮风,翳翳经日雪。
  倾耳无希声,在目皓已洁。
  劲气侵襟袖,箪瓢谢屡设。
  萧索空宇中,了无一可悦!
  历览千载书,时时见遗烈。
  高操非所攀,谬得固穷节。
  平津苟不由,栖迟讵为拙!
  寄意一言外,兹契谁能别?

  qǐn jì héng mén xià ,miǎo yǔ shì xiàng jué 。
  gù pàn mò shuí zhī ,jīng fēi zhòu cháng bì 。
  qī qī suì mù fēng ,yì yì jīng rì xuě 。
  qīng ěr wú xī shēng ,zài mù hào yǐ jié 。
  jìn qì qīn jīn xiù ,dān piáo xiè lǚ shè 。
  xiāo suǒ kōng yǔ zhōng ,le wú yī kě yuè !
  lì lǎn qiān zǎi shū ,shí shí jiàn yí liè 。
  gāo cāo fēi suǒ pān ,miù dé gù qióng jiē 。
  píng jīn gǒu bú yóu ,qī chí jù wéi zhuō !
  jì yì yī yán wài ,zī qì shuí néng bié ?

 • 作者:王维 朝代:唐代

  寒更传晓箭,清镜览衰颜。隔牖风惊竹,开门雪满山。
  洒空深巷静,积素广庭闲。借问袁安舍,翛然尚闭关。

  hán gèng chuán xiǎo jiàn ,qīng jìng lǎn shuāi yán 。gé yǒu fēng jīng zhú ,kāi mén xuě mǎn shān 。
  sǎ kōng shēn xiàng jìng ,jī sù guǎng tíng xián 。jiè wèn yuán ān shě ,xiāo rán shàng bì guān 。

 • 作者:宋之问 朝代:唐代

  紫禁仙舆诘旦来,青旂遥倚望春台。
  不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜开。

  zǐ jìn xiān yú jié dàn lái ,qīng qí yáo yǐ wàng chūn tái 。
  bú zhī tíng xiàn jīn cháo luò ,yí shì lín huā zuó yè kāi 。

 • 作者:谢灵运 朝代:南北朝

  殷忧不能寐,苦此夜难颓。
  明月照积雪,朔风劲且哀。
  运往无淹物,年逝觉已催。

  yīn yōu bú néng mèi ,kǔ cǐ yè nán tuí 。
  míng yuè zhào jī xuě ,shuò fēng jìn qiě āi 。
  yùn wǎng wú yān wù ,nián shì jiào yǐ cuī 。

 • 作者:黄升 朝代:宋代

  万籁寂无声。衾铁棱棱近五更。香断灯昏吟未稳,凄清。只有霜华伴月明。
  应是夜寒凝。恼得梅花睡不成。我念梅花花念我,关情。起看清冰满玉瓶。

  wàn lài jì wú shēng 。qīn tiě léng léng jìn wǔ gèng 。xiāng duàn dēng hūn yín wèi wěn ,qī qīng 。zhī yǒu shuāng huá bàn yuè míng 。
  yīng shì yè hán níng 。nǎo dé méi huā shuì bú chéng 。wǒ niàn méi huā huā niàn wǒ ,guān qíng 。qǐ kàn qīng bīng mǎn yù píng 。

 • 作者:王建 朝代:唐代

  江上数株桑枣树,自从离乱更荒凉。
  那堪旅馆经残腊,只把空书寄故乡。
  典尽客衣三尺雪,炼精诗句一头霜。
  故人多在芙蓉幕,应笑孜孜道未光。

  jiāng shàng shù zhū sāng zǎo shù ,zì cóng lí luàn gèng huāng liáng 。
  nà kān lǚ guǎn jīng cán là ,zhī bǎ kōng shū jì gù xiāng 。
  diǎn jìn kè yī sān chǐ xuě ,liàn jīng shī jù yī tóu shuāng 。
  gù rén duō zài fú róng mù ,yīng xiào zī zī dào wèi guāng 。

 • 作者:李世民 朝代:唐代

  塞外悲风切,交河冰已结。瀚海百重波,阴山千里雪。
  迥戍危烽火,层峦引高节。悠悠卷旆旌,饮马出长城。
  寒沙连骑迹,朔吹断边声。胡尘清玉塞,羌笛韵金钲。
  绝漠干戈戢,车徒振原隰。都尉反龙堆,将军旋马邑。
  扬麾氛雾静,纪石功名立。荒裔一戎衣,灵台凯歌入。

  sāi wài bēi fēng qiē ,jiāo hé bīng yǐ jié 。hàn hǎi bǎi zhòng bō ,yīn shān qiān lǐ xuě 。
  jiǒng shù wēi fēng huǒ ,céng luán yǐn gāo jiē 。yōu yōu juàn pèi jīng ,yǐn mǎ chū zhǎng chéng 。
  hán shā lián qí jì ,shuò chuī duàn biān shēng 。hú chén qīng yù sāi ,qiāng dí yùn jīn zhēng 。
  jué mò gàn gē jí ,chē tú zhèn yuán xí 。dōu wèi fǎn lóng duī ,jiāng jun1 xuán mǎ yì 。
  yáng huī fēn wù jìng ,jì shí gōng míng lì 。huāng yì yī róng yī ,líng tái kǎi gē rù 。