1. 古诗词大全

宋词精选

共收录了227首宋词精选诗词
 • 作者:释善珍 朝代:宋代

  公真天人,谪堕尘世。
  方朔岁星,传说箕尾。
  又疑山林,一念差耳。
  乐全僧身,忠宣佛位。
  夙弘愿力,出济事会。
  作民司命,寿国元气。
  神皇布政,夐古鲜俪。
  谁为谤书,阴受风旨。
  疾雷破柱,公不失匕。
  关弓射羿,公愈荐祢。
  山薮高深,天球粹美。
  出夷入险,更使迭帅。
  长淮虏冲,孽雏旁睨。
  飞囊走羽,秉钺危寄。
  初闻谢公,语误客异。
  复传孔明,食少敌喜。
  笺病乞闲,易苏旧治。
  大星竟陨,白鸡告祟。
  抚公平生,竹帛光炜。
  谅公精爽,河岳流峙。
  万钟千驷,濁世糠秕。
  五龙九鲲,乘云谒帝。
  某闽衲野鹤难系,公呼来霅,获望簪履。
  酒阑烛跋,孤客末至。
  香烟未散,三生弹指。
  纾百结肠,储一升泪。
  上悲法门,下哭知己。

  gōng zhēn tiān rén ,zhé duò chén shì 。
  fāng shuò suì xīng ,chuán shuō jī wěi 。
  yòu yí shān lín ,yī niàn chà ěr 。
  lè quán sēng shēn ,zhōng xuān fó wèi 。
  sù hóng yuàn lì ,chū jì shì huì 。
  zuò mín sī mìng ,shòu guó yuán qì 。
  shén huáng bù zhèng ,xuàn gǔ xiān lì 。
  shuí wéi bàng shū ,yīn shòu fēng zhǐ 。
  jí léi pò zhù ,gōng bú shī bǐ 。
  guān gōng shè yì ,gōng yù jiàn mí 。
  shān sǒu gāo shēn ,tiān qiú cuì měi 。
  chū yí rù xiǎn ,gèng shǐ dié shuài 。
  zhǎng huái lǔ chōng ,niè chú páng nì 。
  fēi náng zǒu yǔ ,bǐng yuè wēi jì 。
  chū wén xiè gōng ,yǔ wù kè yì 。
  fù chuán kǒng míng ,shí shǎo dí xǐ 。
  jiān bìng qǐ xián ,yì sū jiù zhì 。
  dà xīng jìng yǔn ,bái jī gào suì 。
  fǔ gōng píng shēng ,zhú bó guāng wěi 。
  liàng gōng jīng shuǎng ,hé yuè liú zhì 。
  wàn zhōng qiān sì ,zhuó shì kāng bǐ 。
  wǔ lóng jiǔ kūn ,chéng yún yè dì 。
  mǒu mǐn nà yě hè nán xì ,gōng hū lái zhá ,huò wàng zān lǚ 。
  jiǔ lán zhú bá ,gū kè mò zhì 。
  xiāng yān wèi sàn ,sān shēng dàn zhǐ 。
  shū bǎi jié cháng ,chǔ yī shēng lèi 。
  shàng bēi fǎ mén ,xià kū zhī jǐ 。

 • 作者:范成大 朝代:宋代

  十里西畴熟稻香,槿花篱落竹丝长,垂垂山果挂青黄。
  浓雾知秋晨气润,薄云遮日午阴凉,不须飞盖护戎装。

  shí lǐ xī chóu shú dào xiāng ,jǐn huā lí luò zhú sī zhǎng ,chuí chuí shān guǒ guà qīng huáng 。
  nóng wù zhī qiū chén qì rùn ,báo yún zhē rì wǔ yīn liáng ,bú xū fēi gài hù róng zhuāng 。

 • 作者:秦观 朝代:宋代

  天涯旧恨,独自凄凉人不问。欲见回肠,断尽金炉小篆香。
  黛蛾长敛,任是春风吹不展。困倚危楼,过尽飞鸿字字愁。

  tiān yá jiù hèn ,dú zì qī liáng rén bú wèn 。yù jiàn huí cháng ,duàn jìn jīn lú xiǎo zhuàn xiāng 。
  dài é zhǎng liǎn ,rèn shì chūn fēng chuī bú zhǎn 。kùn yǐ wēi lóu ,guò jìn fēi hóng zì zì chóu 。

 • 作者:夏竦 朝代:宋代

  镇日无心扫黛眉。临行愁见理征衣。尊前只恐伤郎意,阁泪汪汪不敢垂。停宝马,捧瑶卮。相斟相劝忍分离。不如饮待奴先醉,图得不知郎去时。

  zhèn rì wú xīn sǎo dài méi 。lín háng chóu jiàn lǐ zhēng yī 。zūn qián zhī kǒng shāng láng yì ,gé lèi wāng wāng bú gǎn chuí 。tíng bǎo mǎ ,pěng yáo zhī 。xiàng zhēn xiàng quàn rěn fèn lí 。bú rú yǐn dài nú xiān zuì ,tú dé bú zhī láng qù shí 。

 • 作者:陈达叟 朝代:宋代

  举头忽见衡阳雁。千声万字情何限。叵而薄情夫。一行书也无。
  泣归香阁恨。和泪掩红粉。待雁却回时。也无书寄伊。

  jǔ tóu hū jiàn héng yáng yàn 。qiān shēng wàn zì qíng hé xiàn 。pǒ ér báo qíng fū 。yī háng shū yě wú 。
  qì guī xiāng gé hèn 。hé lèi yǎn hóng fěn 。dài yàn què huí shí 。yě wú shū jì yī 。

 • 作者:郑文妻 朝代:宋代

  花深深。一钩罗袜行花阴。行花阴。闲将柳带,细结同心。
  日边消息空沈沈。画眉楼上愁登临。愁登临。海棠开后,望到如今。

  huā shēn shēn 。yī gōu luó wà háng huā yīn 。háng huā yīn 。xián jiāng liǔ dài ,xì jié tóng xīn 。
  rì biān xiāo xī kōng shěn shěn 。huà méi lóu shàng chóu dēng lín 。chóu dēng lín 。hǎi táng kāi hòu ,wàng dào rú jīn 。

 • 作者:袁正真 朝代:宋代

  南高峰。北高峰。南北高峰云淡浓。湖山图画中。采芙容。小小红船西复东。相思无路通。

  nán gāo fēng 。běi gāo fēng 。nán běi gāo fēng yún dàn nóng 。hú shān tú huà zhōng 。cǎi fú róng 。xiǎo xiǎo hóng chuán xī fù dōng 。xiàng sī wú lù tōng 。

 • 作者:周密 朝代:宋代

  楚江湄,湘娥乍见,无言洒清泪。淡然春意。空独倚东风,芳思谁寄。凌波路冷秋无际。香云随步起。谩记得,汉宫仙掌,亭亭明月底。
  冰弦写怨更多情,骚人恨,枉赋芳兰幽芷。春思远,谁叹赏、国香风味。相将共、岁寒伴侣。小窗净、沈烟熏翠袂。幽梦觉,涓涓清露,一枝灯影里。

  chǔ jiāng méi ,xiāng é zhà jiàn ,wú yán sǎ qīng lèi 。dàn rán chūn yì 。kōng dú yǐ dōng fēng ,fāng sī shuí jì 。líng bō lù lěng qiū wú jì 。xiāng yún suí bù qǐ 。màn jì dé ,hàn gōng xiān zhǎng ,tíng tíng míng yuè dǐ 。
  bīng xián xiě yuàn gèng duō qíng ,sāo rén hèn ,wǎng fù fāng lán yōu zhǐ 。chūn sī yuǎn ,shuí tàn shǎng 、guó xiāng fēng wèi 。xiàng jiāng gòng 、suì hán bàn lǚ 。xiǎo chuāng jìng 、shěn yān xūn cuì mèi 。yōu mèng jiào ,juān juān qīng lù ,yī zhī dēng yǐng lǐ 。

 • 作者:陈允平 朝代:宋代

  凤城春浅。寒压花梢颤。有约不来梁上燕。十二绣帘空卷。
  去年共倚秋千。今年独倚阑干。误了海棠时候,不成直待花残。

  fèng chéng chūn qiǎn 。hán yā huā shāo chàn 。yǒu yuē bú lái liáng shàng yàn 。shí èr xiù lián kōng juàn 。
  qù nián gòng yǐ qiū qiān 。jīn nián dú yǐ lán gàn 。wù le hǎi táng shí hòu ,bú chéng zhí dài huā cán 。

 • 作者:汪元量 朝代:宋代

  官舍悄,坐到月西斜。永夜角声悲自语,客心愁破正思家。南北各天涯。
  肠断裂,搔首一长嗟。绮席象床寒玉枕,美人何处醉黄花。和泪捻琵琶。

  guān shě qiāo ,zuò dào yuè xī xié 。yǒng yè jiǎo shēng bēi zì yǔ ,kè xīn chóu pò zhèng sī jiā 。nán běi gè tiān yá 。
  cháng duàn liè ,sāo shǒu yī zhǎng jiē 。qǐ xí xiàng chuáng hán yù zhěn ,měi rén hé chù zuì huáng huā 。hé lèi niǎn pí pá 。

 • 作者:江开 朝代:宋代

  春时江上帘纤雨。张帆打鼓开船去。秋晚恰归来。看看船又开。
  嫁郎如未嫁。长是凄凉夜。情少利心多。郎如年少何。

  chūn shí jiāng shàng lián xiān yǔ 。zhāng fān dǎ gǔ kāi chuán qù 。qiū wǎn qià guī lái 。kàn kàn chuán yòu kāi 。
  jià láng rú wèi jià 。zhǎng shì qī liáng yè 。qíng shǎo lì xīn duō 。láng rú nián shǎo hé 。

 • 作者:黄升 朝代:宋代

  万籁寂无声。衾铁棱棱近五更。香断灯昏吟未稳,凄清。只有霜华伴月明。
  应是夜寒凝。恼得梅花睡不成。我念梅花花念我,关情。起看清冰满玉瓶。

  wàn lài jì wú shēng 。qīn tiě léng léng jìn wǔ gèng 。xiāng duàn dēng hūn yín wèi wěn ,qī qīng 。zhī yǒu shuāng huá bàn yuè míng 。
  yīng shì yè hán níng 。nǎo dé méi huā shuì bú chéng 。wǒ niàn méi huā huā niàn wǒ ,guān qíng 。qǐ kàn qīng bīng mǎn yù píng 。

 • 作者:赵崇 朝代:宋代

  莺歌蝶舞。池馆春多处。满架花云留不住。散作一川香雨。
  相思夜夜情_。青衫泪满啼红。料想故园桃李,也应怨月愁风。

  yīng gē dié wǔ 。chí guǎn chūn duō chù 。mǎn jià huā yún liú bú zhù 。sàn zuò yī chuān xiāng yǔ 。
  xiàng sī yè yè qíng _。qīng shān lèi mǎn tí hóng 。liào xiǎng gù yuán táo lǐ ,yě yīng yuàn yuè chóu fēng 。

 • 作者:吴潜 朝代:宋代

  万里西风,吹我上、滕王高阁。正槛外、楚山云涨,楚江涛作。何处征帆木末去,有时野鸟沙边落。近帘钩、暮雨掩空来,今犹昨。
  秋渐紧,添离索。天正远,伤飘泊。叹十年心事,休休莫莫。岁月无多人易老,乾坤虽大愁难著。向黄昏、断送客魂消,城头角。

  wàn lǐ xī fēng ,chuī wǒ shàng 、téng wáng gāo gé 。zhèng kǎn wài 、chǔ shān yún zhǎng ,chǔ jiāng tāo zuò 。hé chù zhēng fān mù mò qù ,yǒu shí yě niǎo shā biān luò 。jìn lián gōu 、mù yǔ yǎn kōng lái ,jīn yóu zuó 。
  qiū jiàn jǐn ,tiān lí suǒ 。tiān zhèng yuǎn ,shāng piāo bó 。tàn shí nián xīn shì ,xiū xiū mò mò 。suì yuè wú duō rén yì lǎo ,qián kūn suī dà chóu nán zhe 。xiàng huáng hūn 、duàn sòng kè hún xiāo ,chéng tóu jiǎo 。

 • 作者:刘克庄 朝代:宋代

  曾看洛阳旧谱。只许姚黄独步。若比广陵花。太亏他。
  旧日王侯园圃。今日荆榛狐兔。君莫说中州。怕花愁。

  céng kàn luò yáng jiù pǔ 。zhī xǔ yáo huáng dú bù 。ruò bǐ guǎng líng huā 。tài kuī tā 。
  jiù rì wáng hóu yuán pǔ 。jīn rì jīng zhēn hú tù 。jun1 mò shuō zhōng zhōu 。pà huā chóu 。

 • 作者:姜夔 朝代:宋代

  人间离别易多时。见梅枝。忽相思。几度小窗,幽梦手同携。今夜梦中无觅处,漫徘徊。寒侵被、尚未知。
  湿红恨墨浅封题。宝筝空、无雁飞。俊游巷陌,算空有、古木斜晖。旧约扁舟,心事已成非。歌罢淮南春草赋,又萋萋。漂零客、泪满衣。

  rén jiān lí bié yì duō shí 。jiàn méi zhī 。hū xiàng sī 。jǐ dù xiǎo chuāng ,yōu mèng shǒu tóng xié 。jīn yè mèng zhōng wú mì chù ,màn pái huái 。hán qīn bèi 、shàng wèi zhī 。
  shī hóng hèn mò qiǎn fēng tí 。bǎo zhēng kōng 、wú yàn fēi 。jun4 yóu xiàng mò ,suàn kōng yǒu 、gǔ mù xié huī 。jiù yuē biǎn zhōu ,xīn shì yǐ chéng fēi 。gē bà huái nán chūn cǎo fù ,yòu qī qī 。piāo líng kè 、lèi mǎn yī 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  青山欲共高人语。联翩万马来无数。烟雨却低回。望来终不来。
  人言头上发。总向愁中白。拍手笑沙鸥。一身都是愁。

  qīng shān yù gòng gāo rén yǔ 。lián piān wàn mǎ lái wú shù 。yān yǔ què dī huí 。wàng lái zhōng bú lái 。
  rén yán tóu shàng fā 。zǒng xiàng chóu zhōng bái 。pāi shǒu xiào shā ōu 。yī shēn dōu shì chóu 。

 • 作者:陈亮 朝代:宋代

  风雨满苹洲。绣阁银屏一夜秋。当日袜尘何处去,溪楼。怎对烟波不泪流。
  天际目归舟。浪卷涛翻一叶浮。也似我侬魂不定,悠悠。宋玉方悲庾信愁。

  fēng yǔ mǎn píng zhōu 。xiù gé yín píng yī yè qiū 。dāng rì wà chén hé chù qù ,xī lóu 。zěn duì yān bō bú lèi liú 。
  tiān jì mù guī zhōu 。làng juàn tāo fān yī yè fú 。yě sì wǒ nóng hún bú dìng ,yōu yōu 。sòng yù fāng bēi yǔ xìn chóu 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  陈同父自东阳来过余,留十日。与之同游鹅湖,且会朱晦庵于紫溪,不至,飘然东归。既别之明日,余意中殊恋恋,复欲追路。至鹭鸶林,则雪深泥滑,不得前矣。独饮方村,怅然久之,颇恨挽留之正是遂也。夜半投宿吴氏泉湖四望楼,闻邻笛悲甚,为赋《贺新郎》以见意。又五日,同父书来索词,心所同然者如此,可发千里一笑。

  把酒长亭说。看渊明、风流酷似,卧龙诸葛。何处飞来林间鹊,蹙踏松梢微雪。要破帽多添华发。剩水残山无态度,被疏梅料理成风月。两三雁,也萧瑟。
  佳人重约还轻别。怅清江、天寒不渡,水深冰合。路断车轮生四角,此地行人销骨。问谁使、君来愁绝?铸就而今相思错,料当初、费尽人间铁。长夜笛,莫吹裂。

  chén tóng fù zì dōng yáng lái guò yú ,liú shí rì 。yǔ zhī tóng yóu é hú ,qiě huì zhū huì ān yú zǐ xī ,bú zhì ,piāo rán dōng guī 。jì bié zhī míng rì ,yú yì zhōng shū liàn liàn ,fù yù zhuī lù 。zhì lù sī lín ,zé xuě shēn ní huá ,bú dé qián yǐ 。dú yǐn fāng cūn ,chàng rán jiǔ zhī ,pō hèn wǎn liú zhī zhèng shì suí yě 。yè bàn tóu xiǔ wú shì quán hú sì wàng lóu ,wén lín dí bēi shèn ,wéi fù 《hè xīn láng 》yǐ jiàn yì 。yòu wǔ rì ,tóng fù shū lái suǒ cí ,xīn suǒ tóng rán zhě rú cǐ ,kě fā qiān lǐ yī xiào 。

  bǎ jiǔ zhǎng tíng shuō 。kàn yuān míng 、fēng liú kù sì ,wò lóng zhū gě 。hé chù fēi lái lín jiān què ,cù tà sōng shāo wēi xuě 。yào pò mào duō tiān huá fā 。shèng shuǐ cán shān wú tài dù ,bèi shū méi liào lǐ chéng fēng yuè 。liǎng sān yàn ,yě xiāo sè 。
  jiā rén zhòng yuē hái qīng bié 。chàng qīng jiāng 、tiān hán bú dù ,shuǐ shēn bīng hé 。lù duàn chē lún shēng sì jiǎo ,cǐ dì háng rén xiāo gǔ 。wèn shuí shǐ 、jun1 lái chóu jué ?zhù jiù ér jīn xiàng sī cuò ,liào dāng chū 、fèi jìn rén jiān tiě 。zhǎng yè dí ,mò chuī liè 。

 • 作者:韩元吉 朝代:宋代

  凝碧旧池头,一听管弦凄切。多少梨园声在,总不堪华发。
  杏花无处避春愁,也傍野烟发。惟有御沟声断,似知人呜咽。

  níng bì jiù chí tóu ,yī tīng guǎn xián qī qiē 。duō shǎo lí yuán shēng zài ,zǒng bú kān huá fā 。
  xìng huā wú chù bì chūn chóu ,yě bàng yě yān fā 。wéi yǒu yù gōu shēng duàn ,sì zhī rén wū yān 。