1. 古诗词大全

小学古诗

共收录了67首小学古诗诗词
 • 作者:白朴 朝代:元代

  孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。
  青山绿水,白草红叶黄花。

  gū cūn luò rì cán xiá ,qīng yān lǎo shù hán yā ,yī diǎn fēi hóng yǐng xià 。
  qīng shān lǜ shuǐ ,bái cǎo hóng yè huáng huā 。

 • 作者:李白 朝代:南北朝

  西登香炉峰,南见瀑布水。挂流三百丈,喷壑数十里。
  欻如飞电来,隐若白虹起。初惊河汉落,半洒云天里。
  仰观势转雄,壮哉造化功。海风吹不断,江月照还空。
  空中乱潈射,左右洗青壁。飞珠散轻霞,流沫沸穹石。
  而我乐名山,对之心益闲。无论漱琼液,还得洗尘颜。
  且谐宿所好,永愿辞人间。
  日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。
  飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

  xī dēng xiāng lú fēng ,nán jiàn bào bù shuǐ 。guà liú sān bǎi zhàng ,pēn hè shù shí lǐ 。
  xū rú fēi diàn lái ,yǐn ruò bái hóng qǐ 。chū jīng hé hàn luò ,bàn sǎ yún tiān lǐ 。
  yǎng guān shì zhuǎn xióng ,zhuàng zāi zào huà gōng 。hǎi fēng chuī bú duàn ,jiāng yuè zhào hái kōng 。
  kōng zhōng luàn zóng shè ,zuǒ yòu xǐ qīng bì 。fēi zhū sàn qīng xiá ,liú mò fèi qióng shí 。
  ér wǒ lè míng shān ,duì zhī xīn yì xián 。wú lùn shù qióng yè ,hái dé xǐ chén yán 。
  qiě xié xiǔ suǒ hǎo ,yǒng yuàn cí rén jiān 。
  rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān ,yáo kàn bào bù guà qián chuān 。
  fēi liú zhí xià sān qiān chǐ ,yí shì yín hé luò jiǔ tiān 。

 • 作者:皮日休 朝代:南北朝

  玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新。
  至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。

  yù kē shān shān xià yuè lún ,diàn qián shí dé lù huá xīn 。
  zhì jīn bú huì tiān zhōng shì ,yīng shì cháng é zhì yǔ rén 。

 • 作者:佚名 朝代:宋代

  昔我往矣,杨柳依依。
  今我来思,雨雪霏霏。
  行道迟迟,载渴载饥。
  我心悲伤,莫知我哀!

  xī wǒ wǎng yǐ ,yáng liǔ yī yī 。
  jīn wǒ lái sī ,yǔ xuě fēi fēi 。
  háng dào chí chí ,zǎi kě zǎi jī 。
  wǒ xīn bēi shāng ,mò zhī wǒ āi !

 • 作者:吕岩 朝代:南北朝

  草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。
  归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

  cǎo pù héng yě liù qī lǐ ,dí nòng wǎn fēng sān sì shēng 。
  guī lái bǎo fàn huáng hūn hòu ,bú tuō suō yī wò yuè míng 。

 • 作者:张籍 朝代:南北朝

  洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。
  复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

  luò yáng chéng lǐ jiàn qiū fēng ,yù zuò jiā shū yì wàn zhòng 。
  fù kǒng cōng cōng shuō bú jìn ,háng rén lín fā yòu kāi fēng 。

 • 作者:杜甫 朝代:南北朝

  黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。
  留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

  huáng sì niáng jiā huā mǎn qī ,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī 。
  liú lián xì dié shí shí wǔ ,zì zài jiāo yīng qià qià tí 。

 • 作者:叶绍翁 朝代:清代

  萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。
  知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

  xiāo xiāo wú yè sòng hán shēng ,jiāng shàng qiū fēng dòng kè qíng 。
  zhī yǒu ér tóng tiāo cù zhī ,yè shēn lí luò yī dēng míng 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:南北朝

  湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。
  遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。(山水色 一作:山水翠)

  hú guāng qiū yuè liǎng xiàng hé ,tán miàn wú fēng jìng wèi mó 。
  yáo wàng dòng tíng shān shuǐ sè ,bái yín pán lǐ yī qīng luó 。(shān shuǐ sè yī zuò :shān shuǐ cuì )

 • 作者:陆游 朝代:宋代

  莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
  山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
  箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。
  从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

  mò xiào nóng jiā là jiǔ hún ,fēng nián liú kè zú jī tún 。
  shān zhòng shuǐ fù yí wú lù ,liǔ àn huā míng yòu yī cūn 。
  xiāo gǔ zhuī suí chūn shè jìn ,yī guàn jiǎn pǔ gǔ fēng cún 。
  cóng jīn ruò xǔ xián chéng yuè ,zhǔ zhàng wú shí yè kòu mén 。

 • 作者:林杰 朝代:南北朝

  七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。
  家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

  qī xī jīn xiāo kàn bì xiāo ,qiān niú zhī nǚ dù hé qiáo 。
  jiā jiā qǐ qiǎo wàng qiū yuè ,chuān jìn hóng sī jǐ wàn tiáo 。

 • 作者:朱熹 朝代:清代

  胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。
  等闲识得东风面,万紫千红总是春。

  shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn ,wú biān guāng jǐng yī shí xīn 。
  děng xián shí dé dōng fēng miàn ,wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn 。

 • 作者:贺知章 朝代:南北朝

  碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。
  不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

  bì yù zhuāng chéng yī shù gāo ,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 。
  bú zhī xì yè shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:清代

  明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。
  七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪头忽见。(溪头 一作:溪桥)

  míng yuè bié zhī jīng què ,qīng fēng bàn yè míng chán 。dào huā xiāng lǐ shuō fēng nián ,tīng qǔ wā shēng yī piàn 。
  qī bā gè xīng tiān wài ,liǎng sān diǎn yǔ shān qián 。jiù shí máo diàn shè lín biān ,lù zhuǎn xī tóu hū jiàn 。(xī tóu yī zuò :xī qiáo )

 • 作者:辛弃疾 朝代:清代

  茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?
  大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。(亡 通:无)

  máo yán dī xiǎo ,xī shàng qīng qīng cǎo 。zuì lǐ wú yīn xiàng mèi hǎo ,bái fā shuí jiā wēng ǎo ?
  dà ér chú dòu xī dōng ,zhōng ér zhèng zhī jī lóng 。zuì xǐ xiǎo ér wáng lài ,xī tóu wò bāo lián péng 。(wáng tōng :wú )

 • 作者:苏轼 朝代:清代

  游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

  山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。(潇潇 一作:萧萧)
  谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

  yóu qí shuǐ qīng quán sì ,sì lín lán xī ,xī shuǐ xī liú 。

  shān xià lán yá duǎn jìn xī ,sōng jiān shā lù jìng wú ní ,xiāo xiāo mù yǔ zǐ guī tí 。(xiāo xiāo yī zuò :xiāo xiāo )
  shuí dào rén shēng wú zài shǎo ?mén qián liú shuǐ shàng néng xī !xiū jiāng bái fā chàng huáng jī 。

 • 作者:王观 朝代:清代

  水是眼波横,山是眉峰聚。欲问行人去那边?眉眼盈盈处。
  才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

  shuǐ shì yǎn bō héng ,shān shì méi fēng jù 。yù wèn háng rén qù nà biān ?méi yǎn yíng yíng chù 。
  cái shǐ sòng chūn guī ,yòu sòng jun1 guī qù 。ruò dào jiāng nán gǎn shàng chūn ,qiān wàn hé chūn zhù 。

 • 作者:白居易 朝代:南北朝

  江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

  jiāng nán hǎo ,fēng jǐng jiù céng ān 。rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ ,chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 。néng bú yì jiāng nán ?

 • 作者:张志和 朝代:南北朝

  西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。
  青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

  xī sāi shān qián bái lù fēi ,táo huā liú shuǐ guì yú féi 。
  qīng ruò lì ,lǜ suō yī ,xié fēng xì yǔ bú xū guī 。

 • 作者:王维 朝代:南北朝

  远看山有色,近听水无声。
  春去花还在,人来鸟不惊。

  yuǎn kàn shān yǒu sè ,jìn tīng shuǐ wú shēng 。
  chūn qù huā hái zài ,rén lái niǎo bú jīng 。