1. 古诗词大全

初中古诗

共收录了110首初中古诗诗词
 • 作者:杨炯 朝代:唐代

  烽火照西京,心中自不平。牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。
  雪暗凋旗画,风多杂鼓声。宁为百夫长,胜作一书生。

  fēng huǒ zhào xī jīng ,xīn zhōng zì bú píng 。yá zhāng cí fèng què ,tiě qí rào lóng chéng 。
  xuě àn diāo qí huà ,fēng duō zá gǔ shēng 。níng wéi bǎi fū zhǎng ,shèng zuò yī shū shēng 。

 • 作者:朱熹 朝代:宋代

  半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。
  问渠哪得清如许?为有源头活水来。(那 通:哪)

  bàn mǔ fāng táng yī jiàn kāi ,tiān guāng yún yǐng gòng pái huái 。
  wèn qú nǎ dé qīng rú xǔ ?wéi yǒu yuán tóu huó shuǐ lái 。(nà tōng :nǎ )

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。
  闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

  fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn ,rì wǎn juàn shū tóu 。wù shì rén fēi shì shì xiū ,yù yǔ lèi xiān liú 。
  wén shuō shuāng xī chūn shàng hǎo ,yě nǐ fàn qīng zhōu 。zhī kǒng shuāng xī zé měng zhōu ,zǎi bú dòng xǔ duō chóu 。

 • 作者:李贺 朝代:唐代

  黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。(向日 一作:向月)
  角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。(塞上 一作:塞土)
  半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。
  报君黄金台上意,提携玉龙为君死!

  hēi yún yā chéng chéng yù cuī ,jiǎ guāng xiàng rì jīn lín kāi 。(xiàng rì yī zuò :xiàng yuè )
  jiǎo shēng mǎn tiān qiū sè lǐ ,sāi shàng yàn zhī níng yè zǐ 。(sāi shàng yī zuò :sāi tǔ )
  bàn juàn hóng qí lín yì shuǐ ,shuāng zhòng gǔ hán shēng bú qǐ 。
  bào jun1 huáng jīn tái shàng yì ,tí xié yù lóng wéi jun1 sǐ !

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  群鸡正乱叫,客至鸡斗争。
  驱鸡上树木,始闻叩柴荆。
  父老四五人,问我久远行。
  手中各有携,倾榼浊复清。
  莫辞酒味薄,黍地无人耕。
  兵戈既未息,儿童尽东征。
  请为父老歌:艰难愧深情!
  歌罢仰天叹,四座泪纵横。

  qún jī zhèng luàn jiào ,kè zhì jī dòu zhēng 。
  qū jī shàng shù mù ,shǐ wén kòu chái jīng 。
  fù lǎo sì wǔ rén ,wèn wǒ jiǔ yuǎn háng 。
  shǒu zhōng gè yǒu xié ,qīng kē zhuó fù qīng 。
  mò cí jiǔ wèi báo ,shǔ dì wú rén gēng 。
  bīng gē jì wèi xī ,ér tóng jìn dōng zhēng 。
  qǐng wéi fù lǎo gē :jiān nán kuì shēn qíng !
  gē bà yǎng tiān tàn ,sì zuò lèi zòng héng 。

 • 作者:王绩 朝代:南北朝

  东皋薄暮望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。
  牧人驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。

  dōng gāo báo mù wàng ,xǐ yǐ yù hé yī 。shù shù jiē qiū sè ,shān shān wéi luò huī 。
  mù rén qū dú fǎn ,liè mǎ dài qín guī 。xiàng gù wú xiàng shí ,zhǎng gē huái cǎi wēi 。

 • 作者:王磐 朝代:魏晋

   喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假? 眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

   lǎ bā ,suǒ nà ,qǔ ér xiǎo qiāng ér dà 。guān chuán lái wǎng luàn rú má ,quán zhàng nǐ tái shēng jià 。jun1 tīng le jun1 chóu ,mín tīng le mín pà 。nǎ lǐ qù biàn shèn me zhēn gòng jiǎ ? yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā ,chuī shāng le nà jiā ,zhī chuī de shuǐ jìn é fēi bà !

 • 作者:张养浩 朝代:唐代

  骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚,赢,都变做了土;输,都变做了土。

  lí shān sì gù ,ā fáng yī jù ,dāng shí shē chǐ jīn hé chù ?zhī jiàn cǎo xiāo shū ,shuǐ yíng yū 。zhì jīn yí hèn mí yān shù 。liè guó zhōu qí qín hàn chǔ ,yíng ,dōu biàn zuò le tǔ ;shū ,dōu biàn zuò le tǔ 。

 • 作者:李白 朝代:南北朝

  谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。
  此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

  shuí jiā yù dí àn fēi shēng ,sàn rù chūn fēng mǎn luò chéng 。
  cǐ yè qǔ zhōng wén shé liǔ ,hé rén bú qǐ gù yuán qíng 。

 • 作者:温庭筠 朝代:南北朝

  晨起动征铎,客行悲故乡。
  鸡声茅店月,人迹板桥霜。
  槲叶落山路,枳花明驿墙。(驿墙 一作:照)
  因思杜陵梦,凫雁满回塘。

  chén qǐ dòng zhēng duó ,kè háng bēi gù xiāng 。
  jī shēng máo diàn yuè ,rén jì bǎn qiáo shuāng 。
  hú yè luò shān lù ,zhǐ huā míng yì qiáng 。(míng yì qiáng yī zuò :zhào )
  yīn sī dù líng mèng ,fú yàn mǎn huí táng 。

 • 作者:白居易 朝代:南北朝

  田家少闲月,五月人倍忙。
  夜来南风起,小麦覆陇黄。
  妇姑荷箪食,童稚携壶浆,
  相随饷田去,丁壮在南冈。
  足蒸暑土气,背灼炎天光,
  力尽不知热,但惜夏日长。
  复有贫妇人,抱子在其旁,
  右手秉遗穗,左臂悬敝筐。
  听其相顾言,闻者为悲伤。
  家田输税尽,拾此充饥肠。
  今我何功德?曾不事农桑。
  吏禄三百石,岁晏有余粮,
  念此私自愧,尽日不能忘。

  tián jiā shǎo xián yuè ,wǔ yuè rén bèi máng 。
  yè lái nán fēng qǐ ,xiǎo mài fù lǒng huáng 。
  fù gū hé dān shí ,tóng zhì xié hú jiāng ,
  xiàng suí xiǎng tián qù ,dīng zhuàng zài nán gāng 。
  zú zhēng shǔ tǔ qì ,bèi zhuó yán tiān guāng ,
  lì jìn bú zhī rè ,dàn xī xià rì zhǎng 。
  fù yǒu pín fù rén ,bào zǐ zài qí páng ,
  yòu shǒu bǐng yí suì ,zuǒ bì xuán bì kuāng 。
  tīng qí xiàng gù yán ,wén zhě wéi bēi shāng 。
  jiā tián shū shuì jìn ,shí cǐ chōng jī cháng 。
  jīn wǒ hé gōng dé ?céng bú shì nóng sāng 。
  lì lù sān bǎi shí ,suì yàn yǒu yú liáng ,
  niàn cǐ sī zì kuì ,jìn rì bú néng wàng 。

 • 作者:韩愈 朝代:南北朝

  天街小雨润如酥,草色遥看近却无。
  最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

  tiān jiē xiǎo yǔ rùn rú sū ,cǎo sè yáo kàn jìn què wú 。
  zuì shì yī nián chūn hǎo chù ,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu 。

 • 作者:张养浩 朝代:唐代

  峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。
  伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦!

  fēng luán rú jù ,bō tāo rú nù ,shān hé biǎo lǐ tóng guān lù 。wàng xī dōu ,yì chóu chú 。
  shāng xīn qín hàn jīng háng chù ,gōng què wàn jiān dōu zuò le tǔ 。xìng ,bǎi xìng kǔ ;wáng ,bǎi xìng kǔ !

 • 作者:杨万里 朝代:清代

  莫言下岭便无难,赚得行人空喜欢。
  正入万山圈子里,一山放过一山拦。

  mò yán xià lǐng biàn wú nán ,zuàn dé háng rén kōng xǐ huān 。
  zhèng rù wàn shān quān zǐ lǐ ,yī shān fàng guò yī shān lán 。

 • 作者:李白 朝代:南北朝

  杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。
  我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。(随风 一作:随君)

  yáng huā luò jìn zǐ guī tí ,wén dào lóng biāo guò wǔ xī 。
  wǒ jì chóu xīn yǔ míng yuè ,suí fēng zhí dào yè láng xī 。(suí fēng yī zuò :suí jun1 )

 • 作者:马致远 朝代:唐代

  枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

  kū téng lǎo shù hūn yā ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā ,gǔ dào xī fēng shòu mǎ 。xī yáng xī xià ,duàn cháng rén zài tiān yá 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:南北朝

  巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。
  怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
  沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
  今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

  bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì ,èr shí sān nián qì zhì shēn 。
  huái jiù kōng yín wén dí fù ,dào xiāng fān sì làn kē rén 。
  chén zhōu cè pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tóu wàn mù chūn 。
  jīn rì tīng jun1 gē yī qǔ ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:南北朝

  自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。
  晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

  zì gǔ féng qiū bēi jì liáo ,wǒ yán qiū rì shèng chūn cháo 。
  qíng kōng yī hè pái yún shàng ,biàn yǐn shī qíng dào bì xiāo 。

 • 作者:陆游 朝代:宋代

  莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
  山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
  箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。
  从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

  mò xiào nóng jiā là jiǔ hún ,fēng nián liú kè zú jī tún 。
  shān zhòng shuǐ fù yí wú lù ,liǔ àn huā míng yòu yī cūn 。
  xiāo gǔ zhuī suí chūn shè jìn ,yī guàn jiǎn pǔ gǔ fēng cún 。
  cóng jīn ruò xǔ xián chéng yuè ,zhǔ zhàng wú shí yè kòu mén 。

 • 作者:佚名 朝代:南北朝

  唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。(闻 通:唯)

  问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

  东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

  万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

  归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。(一作:愿借明驼千里足)

  爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜贴花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。( 通:帖;惊 一作:惶)

  雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

  jī jī fù jī jī ,mù lán dāng hù zhī 。bú wén jī zhù shēng ,wéi wén nǚ tàn xī 。(wéi wén tōng :wéi )

  wèn nǚ hé suǒ sī ,wèn nǚ hé suǒ yì 。nǚ yì wú suǒ sī ,nǚ yì wú suǒ yì 。zuó yè jiàn jun1 tiē ,kě hàn dà diǎn bīng ,jun1 shū shí èr juàn ,juàn juàn yǒu yé míng 。ā yé wú dà ér ,mù lán wú zhǎng xiōng ,yuàn wéi shì ān mǎ ,cóng cǐ tì yé zhēng 。

  dōng shì mǎi jun4 mǎ ,xī shì mǎi ān jiān ,nán shì mǎi pèi tóu ,běi shì mǎi zhǎng biān 。dàn cí yé niáng qù ,mù xiǔ huáng hé biān ,bú wén yé niáng huàn nǚ shēng ,dàn wén huáng hé liú shuǐ míng jiàn jiàn 。dàn cí huáng hé qù ,mù zhì hēi shān tóu ,bú wén yé niáng huàn nǚ shēng ,dàn wén yàn shān hú qí míng jiū jiū 。

  wàn lǐ fù róng jī ,guān shān dù ruò fēi 。shuò qì chuán jīn tuò ,hán guāng zhào tiě yī 。jiāng jun1 bǎi zhàn sǐ ,zhuàng shì shí nián guī 。

  guī lái jiàn tiān zǐ ,tiān zǐ zuò míng táng 。cè xūn shí èr zhuǎn ,shǎng cì bǎi qiān qiáng 。kě hàn wèn suǒ yù ,mù lán bú yòng shàng shū láng ,yuàn chí qiān lǐ zú ,sòng ér hái gù xiāng 。(yī zuò :yuàn jiè míng tuó qiān lǐ zú )

  yé niáng wén nǚ lái ,chū guō xiàng fú jiāng ;ā zǐ wén mèi lái ,dāng hù lǐ hóng zhuāng ;xiǎo dì wén zǐ lái ,mó dāo huò huò xiàng zhū yáng 。kāi wǒ dōng gé mén ,zuò wǒ xī gé chuáng ,tuō wǒ zhàn shí páo ,zhe wǒ jiù shí shang 。dāng chuāng lǐ yún bìn ,duì jìng tiē huā huáng 。chū mén kàn huǒ bàn ,huǒ bàn jiē jīng máng :tóng háng shí èr nián ,bú zhī mù lán shì nǚ láng 。(tiē tōng :tiē ;jīng máng yī zuò :huáng )

  xióng tù jiǎo pū shuò ,cí tù yǎn mí lí ;shuāng tù bàng dì zǒu ,ān néng biàn wǒ shì xióng cí ?