1. 古诗词大全

高中古诗

共收录了24首高中古诗诗词
 • 作者:马致远 朝代:元代

  夕阳下,酒旆闲,两三航未曾着岸。落花水香茅舍晚,断桥头卖鱼人散。

  xī yáng xià ,jiǔ pèi xián ,liǎng sān háng wèi céng zhe àn 。luò huā shuǐ xiāng máo shě wǎn ,duàn qiáo tóu mài yú rén sàn 。

 • 作者:毛泽东 朝代:当代

  独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。
  看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。
  鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。
  怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?
  携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。
  恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。
  指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。
  曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

  dú lì hán qiū ,xiāng jiāng běi qù ,jú zǐ zhōu tóu 。
  kàn wàn shān hóng biàn ,céng lín jìn rǎn ;màn jiāng bì tòu ,bǎi gě zhēng liú 。
  yīng jī zhǎng kōng ,yú xiáng qiǎn dǐ ,wàn lèi shuāng tiān jìng zì yóu 。
  chàng liáo kuò ,wèn cāng máng dà dì ,shuí zhǔ chén fú ?
  xié lái bǎi lǚ céng yóu ,yì wǎng xī zhēng róng suì yuè chóu 。
  qià tóng xué shǎo nián ,fēng huá zhèng mào ;shū shēng yì qì ,huī chì fāng qiú 。
  zhǐ diǎn jiāng shān ,jī yáng wén zì ,fèn tǔ dāng nián wàn hù hóu 。
  céng jì fǒu ,dào zhōng liú jī shuǐ ,làng è fēi zhōu ?

 • 作者:张养浩 朝代:唐代

  峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。
  伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦!

  fēng luán rú jù ,bō tāo rú nù ,shān hé biǎo lǐ tóng guān lù 。wàng xī dōu ,yì chóu chú 。
  shāng xīn qín hàn jīng háng chù ,gōng què wàn jiān dōu zuò le tǔ 。xìng ,bǎi xìng kǔ ;wáng ,bǎi xìng kǔ !

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

  休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪!

  chǔ tiān qiān lǐ qīng qiū ,shuǐ suí tiān qù qiū wú jì 。yáo cén yuǎn mù ,xiàn chóu gòng hèn ,yù zān luó jì 。luò rì lóu tóu ,duàn hóng shēng lǐ ,jiāng nán yóu zǐ 。bǎ wú gōu kàn le ,lán gǎn pāi biàn ,wú rén huì ,dēng lín yì 。

  xiū shuō lú yú kān kuài ,jìn xī fēng ,jì yīng guī wèi ?qiú tián wèn shě ,pà yīng xiū jiàn ,liú láng cái qì 。kě xī liú nián ,yōu chóu fēng yǔ ,shù yóu rú cǐ !qiàn hé rén huàn qǔ ,hóng jīn cuì xiù ,wù yīng xióng lèi !

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。
  满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!(守着窗儿 一作:守著窗儿)

  xún xún mì mì ,lěng lěng qīng qīng ,qī qī cǎn cǎn qī qī 。zhà nuǎn hái hán shí hòu ,zuì nán jiāng xī 。sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn dí tā 、wǎn lái fēng jí ?yàn guò yě ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiàng shí 。
  mǎn dì huáng huā duī jī 。qiáo cuì sǔn ,rú jīn yǒu shuí kān zhāi ?shǒu zhe chuāng ér ,dú zì zěn shēng dé hēi ?wú tóng gèng jiān xì yǔ ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn dī dī 。zhè cì dì ,zěn yī gè chóu zì le dé !(shǒu zhe chuāng ér yī zuò :shǒu zhe chuāng ér )

 • 作者:周邦彦 朝代:清代

  燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨、水面清圆,一一风荷举。
  故乡遥,何日去。家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否。小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

  liáo chén xiāng ,xiāo rù shǔ 。niǎo què hū qíng ,qīn xiǎo kuī yán yǔ 。yè shàng chū yáng gàn xiǔ yǔ 、shuǐ miàn qīng yuán ,yī yī fēng hé jǔ 。
  gù xiāng yáo ,hé rì qù 。jiā zhù wú mén ,jiǔ zuò zhǎng ān lǚ 。wǔ yuè yú láng xiàng yì fǒu 。xiǎo jí qīng zhōu ,mèng rù fú róng pǔ 。

 • 作者:秦观 朝代:清代

  雾失楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。
  驿寄梅花,鱼传尺素。砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

  wù shī lóu tái ,yuè mí jīn dù 。táo yuán wàng duàn wú xún chù 。kě kān gū guǎn bì chūn hán ,dù juān shēng lǐ xié yáng mù 。
  yì jì méi huā ,yú chuán chǐ sù 。qì chéng cǐ hèn wú zhòng shù 。chēn jiāng xìng zì rào chēn shān ,wéi shuí liú xià xiāo xiāng qù 。

 • 作者:苏轼 朝代:清代

  丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

  明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?(何事 一作:何时;又恐 一作:惟 / 唯恐)
  转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

  bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn dá dàn ,dà zuì ,zuò cǐ piān ,jiān huái zǐ yóu 。

  míng yuè jǐ shí yǒu ?bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。bú zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián 。wǒ yù chéng fēng guī qù ,yòu kǒng qióng lóu yù yǔ ,gāo chù bú shèng hán 。qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān ?(hé shì yī zuò :hé shí ;yòu kǒng yī zuò :wéi / wéi kǒng )
  zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。bú yīng yǒu hèn ,hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,cǐ shì gǔ nán quán 。dàn yuàn rén zhǎng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。

 • 作者:柳永 朝代:清代

  对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。是处红衰翠减,苒苒物华休。唯有长江水,无语东流。
  不忍登高临远,望故乡渺邈,归思难收。叹年来踪迹,何事苦淹留?想佳人,妆楼颙望,误几回、天际识归舟。争知我,倚栏杆处,正恁凝愁!

  duì xiāo xiāo mù yǔ sǎ jiāng tiān ,yī fān xǐ qīng qiū 。jiàn shuāng fēng qī jǐn ,guān hé lěng luò ,cán zhào dāng lóu 。shì chù hóng shuāi cuì jiǎn ,rǎn rǎn wù huá xiū 。wéi yǒu zhǎng jiāng shuǐ ,wú yǔ dōng liú 。
  bú rěn dēng gāo lín yuǎn ,wàng gù xiāng miǎo miǎo ,guī sī nán shōu 。tàn nián lái zōng jì ,hé shì kǔ yān liú ?xiǎng jiā rén ,zhuāng lóu yú wàng ,wù jǐ huí 、tiān jì shí guī zhōu 。zhēng zhī wǒ ,yǐ lán gǎn chù ,zhèng nín níng chóu !

 • 作者:柳永 朝代:清代

  寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。
  多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?(好景 一人:美景)

  hán chán qī qiē ,duì zhǎng tíng wǎn ,zhòu yǔ chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn wú xù ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī fā 。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng wú yǔ níng yē 。niàn qù qù ,qiān lǐ yān bō ,mù ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
  duō qíng zì gǔ shāng lí bié ,gèng nà kān lěng luò qīng qiū jiē !jīn xiāo jiǔ xǐng hé chù ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。cǐ qù jīng nián ,yīng shì liáng chén hǎo jǐng xū shè 。biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng yǔ hé rén shuō ?(hǎo jǐng yī rén :měi jǐng )

 • 作者:黄庭坚 朝代:清代

  痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。
  落木千山天远大,澄江一道月分明。
  朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。
  万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

  chī ér le què gōng jiā shì ,kuài gé dōng xī yǐ wǎn qíng 。
  luò mù qiān shān tiān yuǎn dà ,chéng jiāng yī dào yuè fèn míng 。
  zhū xián yǐ wéi jiā rén jué ,qīng yǎn liáo yīn měi jiǔ héng 。
  wàn lǐ guī chuán nòng zhǎng dí ,cǐ xīn wú yǔ bái ōu méng 。

 • 作者:陶渊明 朝代:汉代

  结庐在人境,而无车马喧。
  问君何能尔?心远地自偏。
  采菊东篱下,悠然见南山。
  山气日夕佳,飞鸟相与还。
  此中有真意,欲辨已忘言。(辨 通:辩)

  jié lú zài rén jìng ,ér wú chē mǎ xuān 。
  wèn jun1 hé néng ěr ?xīn yuǎn dì zì piān 。
  cǎi jú dōng lí xià ,yōu rán jiàn nán shān 。
  shān qì rì xī jiā ,fēi niǎo xiàng yǔ hái 。
  cǐ zhōng yǒu zhēn yì ,yù biàn yǐ wàng yán 。(biàn tōng :biàn )

 • 作者:卢纶 朝代:南北朝

  鹫翎金仆姑,燕尾绣蝥弧。
  独立扬新令,千营共一呼。

  jiù líng jīn pú gū ,yàn wěi xiù móu hú 。
  dú lì yáng xīn lìng ,qiān yíng gòng yī hū 。

 • 作者:白居易 朝代:南北朝

  元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

  浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
  主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
  醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
  忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
  寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。
  移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
  千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
  转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
  弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。(不得 一作:意)
  低眉信手续续弹,说尽心中无限事。
  轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》(六幺 一作:绿腰)。
  大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
  嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
  间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。
  冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。(暂歇 一作:渐歇)
  别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
  银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
  曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
  东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
  沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。
  自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
  十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
  曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。
  五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
  钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。(篦 一作:云)
  今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
  弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
  门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。
  商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
  去来江口守空船,绕船月明江水寒。
  夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
  我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
  同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!
  我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
  浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
  住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。
  其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。
  春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
  岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。
  今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
  莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。
  感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
  凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
  座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

  yuán hé shí nián ,yǔ zuǒ qiān jiǔ jiāng jun4 sī mǎ 。míng nián qiū ,sòng kè pén pǔ kǒu ,wén zhōu zhōng yè dàn pí pá zhě ,tīng qí yīn ,zhēng zhēng rán yǒu jīng dōu shēng 。wèn qí rén ,běn zhǎng ān chàng nǚ ,cháng xué pí pá yú mù 、cáo èr shàn cái ,nián zhǎng sè shuāi ,wěi shēn wéi jiǎ rén fù 。suí mìng jiǔ ,shǐ kuài dàn shù qǔ 。qǔ bà mǐn rán ,zì xù shǎo xiǎo shí huān lè shì ,jīn piāo lún qiáo cuì ,zhuǎn xǐ yú jiāng hú jiān 。yǔ chū guān èr nián ,tián rán zì ān ,gǎn sī rén yán ,shì xī shǐ jiào yǒu qiān zhé yì 。yīn wéi zhǎng jù ,gē yǐ zèng zhī ,fán liù bǎi yī shí liù yán ,mìng yuē 《pí pá háng 》。

  xún yáng jiāng tóu yè sòng kè ,fēng yè dí huā qiū sè sè 。
  zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán ,jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。
  zuì bú chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。
  hū wén shuǐ shàng pí pá shēng ,zhǔ rén wàng guī kè bú fā 。
  xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ?pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。
  yí chuán xiàng jìn yāo xiàng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 。
  qiān hū wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。
  zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng ,wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng 。
  xián xián yǎn yì shēng shēng sī ,sì sù píng shēng bú dé zhì 。(bú dé zhì yī zuò :yì )
  dī méi xìn shǒu xù xù dàn ,shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 。
  qīng lǒng màn niǎn mò fù tiāo ,chū wéi 《ní shang 》hòu 《liù yāo 》(liù yāo yī zuò :lǜ yāo )。
  dà xián cáo cáo rú jí yǔ ,xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ 。
  cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn ,dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。
  jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá ,yōu yān quán liú bīng xià nán 。
  bīng quán lěng sè xián níng jué ,níng jué bú tōng shēng zàn xiē 。(zàn xiē yī zuò :jiàn xiē )
  bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng ,cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。
  yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng ,tiě qí tū chū dāo qiāng míng 。
  qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà ,sì xián yī shēng rú liè bó 。
  dōng chuán xī fǎng qiāo wú yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。
  chén yín fàng bō chā xián zhōng ,zhěng dùn yī shang qǐ liǎn róng 。
  zì yán běn shì jīng chéng nǚ ,jiā zài xiā má líng xià zhù 。
  shí sān xué dé pí pá chéng ,míng shǔ jiāo fāng dì yī bù 。
  qǔ bà céng jiāo shàn cái fú ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。
  wǔ líng nián shǎo zhēng chán tóu ,yī qǔ hóng xiāo bú zhī shù 。
  diàn tóu yín bì jī jiē suì ,xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。(yín bì yī zuò :yún )
  jīn nián huān xiào fù míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。
  dì zǒu cóng jun1 ā yí sǐ ,mù qù cháo lái yán sè gù 。
  mén qián lěng luò ān mǎ xī ,lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。
  shāng rén zhòng lì qīng bié lí ,qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。
  qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
  yè shēn hū mèng shǎo nián shì ,mèng tí zhuāng lèi hóng lán gàn 。
  wǒ wén pí pá yǐ tàn xī ,yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 。
  tóng shì tiān yá lún luò rén ,xiàng féng hé bì céng xiàng shí !
  wǒ cóng qù nián cí dì jīng ,zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。
  xún yáng dì pì wú yīn lè ,zhōng suì bú wén sī zhú shēng 。
  zhù jìn pén jiāng dì dī shī ,huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。
  qí jiān dàn mù wén hé wù ?dù juān tí xuè yuán āi míng 。
  chūn jiāng huā cháo qiū yuè yè ,wǎng wǎng qǔ jiǔ hái dú qīng 。
  qǐ wú shān gē yǔ cūn dí ?ǒu yǎ cháo zhā nán wéi tīng 。
  jīn yè wén jun1 pí pá yǔ ,rú tīng xiān lè ěr zàn míng 。
  mò cí gèng zuò dàn yī qǔ ,wéi jun1 fān zuò 《pí pá háng 》。
  gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì ,què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。
  qī qī bú sì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 。
  zuò zhōng qì xià shuí zuì duō ?jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求;
  越人语天姥,云霞明灭或可睹。
  天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。
  天台四万八千丈一作“天台一万八千丈”,对此欲倒东南倾。
  我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。(度 通:渡)
  湖月照我影,送我至剡溪。
  谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。
  脚著谢公屐,身登青云梯。
  半壁见海日,空中闻天鸡。
  千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。
  熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。
  云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。
  列缺霹雳,丘峦崩摧。
  洞天石扉,訇然中开。
  青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。
  霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。
  虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。
  忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。
  惟觉时之枕席,失向来之烟霞。
  世间行乐亦如此,古来万事东流水。
  别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。须行即骑访名山。
  安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!

  hǎi kè tán yíng zhōu ,yān tāo wēi máng xìn nán qiú ;
  yuè rén yǔ tiān lǎo ,yún xiá míng miè huò kě dǔ 。
  tiān lǎo lián tiān xiàng tiān héng ,shì bá wǔ yuè yǎn chì chéng 。
  tiān tái sì wàn bā qiān zhàng yī zuò “tiān tái yī wàn bā qiān zhàng ”,duì cǐ yù dǎo dōng nán qīng 。
  wǒ yù yīn zhī mèng wú yuè ,yī yè fēi dù jìng hú yuè 。(dù tōng :dù )
  hú yuè zhào wǒ yǐng ,sòng wǒ zhì yǎn xī 。
  xiè gōng xiǔ chù jīn shàng zài ,lù shuǐ dàng yàng qīng yuán tí 。
  jiǎo zhe xiè gōng jī ,shēn dēng qīng yún tī 。
  bàn bì jiàn hǎi rì ,kōng zhōng wén tiān jī 。
  qiān yán wàn zhuǎn lù bú dìng ,mí huā yǐ shí hū yǐ míng 。
  xióng páo lóng yín yīn yán quán ,lì shēn lín xī jīng céng diān 。
  yún qīng qīng xī yù yǔ ,shuǐ dàn dàn xī shēng yān 。
  liè quē pī lì ,qiū luán bēng cuī 。
  dòng tiān shí fēi ,hōng rán zhōng kāi 。
  qīng míng hào dàng bú jiàn dǐ ,rì yuè zhào yào jīn yín tái 。
  ní wéi yī xī fēng wéi mǎ ,yún zhī jun1 xī fēn fēn ér lái xià 。
  hǔ gǔ sè xī luán huí chē ,xiān zhī rén xī liè rú má 。
  hū hún jì yǐ pò dòng ,huǎng jīng qǐ ér zhǎng jiē 。
  wéi jiào shí zhī zhěn xí ,shī xiàng lái zhī yān xiá 。
  shì jiān háng lè yì rú cǐ ,gǔ lái wàn shì dōng liú shuǐ 。
  bié jun1 qù xī hé shí hái ?qiě fàng bái lù qīng yá jiān 。xū háng jí qí fǎng míng shān 。
  ān néng cuī méi shé yāo shì quán guì ,shǐ wǒ bú dé kāi xīn yán !

 • 作者:诗经 朝代:先秦

  蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方,溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

  蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。(萋萋 一作:凄凄)

  蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

  jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng ,sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。

  jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī méi 。sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě jī 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng dǐ 。(qī qī yī zuò :qī qī )

  jiān jiā cǎi cǎi ,bái lù wèi yǐ 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī sì 。sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě yòu 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。 满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

  xún xún mì mì ,lěng lěng qīng qīng ,qī qī cǎn cǎn qī qī 。zhà nuǎn hái hán shí hòu ,zuì nán jiāng xī 。sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn dí tā 、wǎn lái fēng jí ?yàn guò yě ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiàng shí 。 mǎn dì huáng huā duī jī 。qiáo cuì sǔn ,rú jīn yǒu shuí kān zhāi ?shǒu zhe chuāng ér ,dú zì zěn shēng dé hēi ?wú tóng gèng jiān xì yǔ ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn dī dī 。zhè cì dì ,zěn yī gè chóu zì le dé !

 • 作者:黄庭坚 朝代:宋代

  【登快阁】 痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。[1] 落木千山天远大,澄江一道月分明。 朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。[2][3] 万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

  【dēng kuài gé 】 chī ér le què gōng jiā shì ,kuài gé dōng xī yǐ wǎn qíng 。[1] luò mù qiān shān tiān yuǎn dà ,chéng jiāng yī dào yuè fèn míng 。 zhū xián yǐ wéi jiā rén jué ,qīng yǎn liáo yīn měi jiǔ héng 。[2][3] wàn lǐ guī chuán nòng zhǎng dí ,cǐ xīn wú yǔ bái ōu méng 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  太乙近天都,连山到海隅。[2] 白云回望合,青霭入看无。 分野中峰变,阴晴众壑殊。[3] 欲投人处宿,隔水问樵夫。

  tài yǐ jìn tiān dōu ,lián shān dào hǎi yú 。[2] bái yún huí wàng hé ,qīng ǎi rù kàn wú 。 fèn yě zhōng fēng biàn ,yīn qíng zhòng hè shū 。[3] yù tóu rén chù xiǔ ,gé shuǐ wèn qiáo fū 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  青海长云暗雪山,
  孤城遥望玉门关。
  黄沙百战穿金甲,
  不破楼兰终不还。

  qīng hǎi zhǎng yún àn xuě shān ,
  gū chéng yáo wàng yù mén guān 。
  huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ ,
  bú pò lóu lán zhōng bú hái 。