1. 古诗词大全

古诗十九首

共收录了19首古诗十九首诗词
 • 作者:佚名 朝代:汉代

  驱车上东门,遥望郭北墓。
  白杨何萧萧,松柏夹广路。
  下有陈死人,杳杳即长暮。
  潜寐黄泉下,千载永不寤。
  浩浩阴阳移,年命如朝露。
  人生忽如寄,寿无金石固。
  万岁更相送,贤圣莫能度。
  服食求神仙,多为药所误。
  不如饮美酒,被服纨与素。

  qū chē shàng dōng mén ,yáo wàng guō běi mù 。
  bái yáng hé xiāo xiāo ,sōng bǎi jiá guǎng lù 。
  xià yǒu chén sǐ rén ,yǎo yǎo jí zhǎng mù 。
  qián mèi huáng quán xià ,qiān zǎi yǒng bú wù 。
  hào hào yīn yáng yí ,nián mìng rú cháo lù 。
  rén shēng hū rú jì ,shòu wú jīn shí gù 。
  wàn suì gèng xiàng sòng ,xián shèng mò néng dù 。
  fú shí qiú shén xiān ,duō wéi yào suǒ wù 。
  bú rú yǐn měi jiǔ ,bèi fú wán yǔ sù 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  孟冬寒气至,北风何惨栗。
  愁多知夜长,仰观众星列。
  三五明月满,四五蟾兔缺。
  客从远方来,遗我一书札。
  上言长相思,下言久离别。
  置书怀袖中,三岁字不灭。
  一心抱区区,惧君不识察。

  mèng dōng hán qì zhì ,běi fēng hé cǎn lì 。
  chóu duō zhī yè zhǎng ,yǎng guān zhòng xīng liè 。
  sān wǔ míng yuè mǎn ,sì wǔ chán tù quē 。
  kè cóng yuǎn fāng lái ,yí wǒ yī shū zhá 。
  shàng yán zhǎng xiàng sī ,xià yán jiǔ lí bié 。
  zhì shū huái xiù zhōng ,sān suì zì bú miè 。
  yī xīn bào qū qū ,jù jun1 bú shí chá 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  去者日以疏,生者日已亲。
  出郭门直视,但见丘与坟。
  古墓犁为田,松柏摧为薪。
  白杨多悲风,萧萧愁杀人!
  思还故里闾,欲归道无因。

  qù zhě rì yǐ shū ,shēng zhě rì yǐ qīn 。
  chū guō mén zhí shì ,dàn jiàn qiū yǔ fén 。
  gǔ mù lí wéi tián ,sōng bǎi cuī wéi xīn 。
  bái yáng duō bēi fēng ,xiāo xiāo chóu shā rén !
  sī hái gù lǐ lǘ ,yù guī dào wú yīn 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  庭中有奇树,绿叶发华滋。
  攀条折其荣,将以遗所思。
  馨香盈怀袖,路远莫致之。
  此物何足贵,但感别经时。

  tíng zhōng yǒu qí shù ,lǜ yè fā huá zī 。
  pān tiáo shé qí róng ,jiāng yǐ yí suǒ sī 。
  xīn xiāng yíng huái xiù ,lù yuǎn mò zhì zhī 。
  cǐ wù hé zú guì ,dàn gǎn bié jīng shí 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  冉冉孤生竹,结根泰山阿。
  与君为新婚,菟丝附女萝。
  菟丝生有时,夫妇会有宜。
  千里远结婚,悠悠隔山陂。
  思君令人老,轩车来何迟!
  伤彼蕙兰花,含英扬光辉。
  过时而不采,将随秋草萎。
  君亮执高节,贱妾亦何为!

  rǎn rǎn gū shēng zhú ,jié gēn tài shān ā 。
  yǔ jun1 wéi xīn hūn ,tú sī fù nǚ luó 。
  tú sī shēng yǒu shí ,fū fù huì yǒu yí 。
  qiān lǐ yuǎn jié hūn ,yōu yōu gé shān bēi 。
  sī jun1 lìng rén lǎo ,xuān chē lái hé chí !
  shāng bǐ huì lán huā ,hán yīng yáng guāng huī 。
  guò shí ér bú cǎi ,jiāng suí qiū cǎo wěi 。
  jun1 liàng zhí gāo jiē ,jiàn qiè yì hé wéi !

 • 作者:佚名 朝代:当代

  明月皎夜光,促织鸣东壁。
  玉衡指孟冬,众星何历历。
  白露沾野草,时节忽复易。
  秋蝉鸣树间,玄鸟逝安适。
  昔我同门友,高举振六翮。
  不念携手好,弃我如遗迹。
  南箕北有斗,牵牛不负轭。
  良无盘石固,虚名复何益?

  míng yuè jiǎo yè guāng ,cù zhī míng dōng bì 。
  yù héng zhǐ mèng dōng ,zhòng xīng hé lì lì 。
  bái lù zhān yě cǎo ,shí jiē hū fù yì 。
  qiū chán míng shù jiān ,xuán niǎo shì ān shì 。
  xī wǒ tóng mén yǒu ,gāo jǔ zhèn liù hé 。
  bú niàn xié shǒu hǎo ,qì wǒ rú yí jì 。
  nán jī běi yǒu dòu ,qiān niú bú fù è 。
  liáng wú pán shí gù ,xū míng fù hé yì ?

 • 作者:佚名 朝代:当代

  西北有高楼,上与浮云齐。
  交疏结绮窗,阿阁三重阶。
  上有弦歌声,音响一何悲!
  谁能为此曲,无乃杞梁妻。
  清商随风发,中曲正徘徊。
  一弹再三叹,慷慨有余哀。
  不惜歌者苦,但伤知音稀。
  愿为双鸿鹄,奋翅起高飞。

  xī běi yǒu gāo lóu ,shàng yǔ fú yún qí 。
  jiāo shū jié qǐ chuāng ,ā gé sān zhòng jiē 。
  shàng yǒu xián gē shēng ,yīn xiǎng yī hé bēi !
  shuí néng wéi cǐ qǔ ,wú nǎi qǐ liáng qī 。
  qīng shāng suí fēng fā ,zhōng qǔ zhèng pái huái 。
  yī dàn zài sān tàn ,kāng kǎi yǒu yú āi 。
  bú xī gē zhě kǔ ,dàn shāng zhī yīn xī 。
  yuàn wéi shuāng hóng hú ,fèn chì qǐ gāo fēi 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  青青河畔草,郁郁园中柳。
  盈盈楼上女,皎皎当窗牖。
  娥娥红粉妆,纤纤出素手。
  昔为娼家女,今为荡子妇。
  荡子行不归,空床难独守。

  qīng qīng hé pàn cǎo ,yù yù yuán zhōng liǔ 。
  yíng yíng lóu shàng nǚ ,jiǎo jiǎo dāng chuāng yǒu 。
  é é hóng fěn zhuāng ,xiān xiān chū sù shǒu 。
  xī wéi chāng jiā nǚ ,jīn wéi dàng zǐ fù 。
  dàng zǐ háng bú guī ,kōng chuáng nán dú shǒu 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  今日良宴会,欢乐难具陈。
  弹筝奋逸响,新声妙入神。
  令德唱高言,识曲听其真。
  齐心同所愿,含意俱未申。
  人生寄一世,奄忽若飙尘。
  何不策高足,先据要路津。
  无为守贫贱,坎坷长苦辛。

  jīn rì liáng yàn huì ,huān lè nán jù chén 。
  dàn zhēng fèn yì xiǎng ,xīn shēng miào rù shén 。
  lìng dé chàng gāo yán ,shí qǔ tīng qí zhēn 。
  qí xīn tóng suǒ yuàn ,hán yì jù wèi shēn 。
  rén shēng jì yī shì ,yǎn hū ruò biāo chén 。
  hé bú cè gāo zú ,xiān jù yào lù jīn 。
  wú wéi shǒu pín jiàn ,kǎn kě zhǎng kǔ xīn 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  青青陵上柏,磊磊涧中石。
  人生天地间,忽如远行客。
  斗酒相娱乐,聊厚不为薄。
  驱车策驽马,游戏宛与洛。
  洛中何郁郁,冠带自相索。
  长衢罗夹巷,王侯多第宅。
  两宫遥相望,双阙百余尺。
  极宴娱心意,戚戚何所迫?

  qīng qīng líng shàng bǎi ,lěi lěi jiàn zhōng shí 。
  rén shēng tiān dì jiān ,hū rú yuǎn háng kè 。
  dòu jiǔ xiàng yú lè ,liáo hòu bú wéi báo 。
  qū chē cè nú mǎ ,yóu xì wǎn yǔ luò 。
  luò zhōng hé yù yù ,guàn dài zì xiàng suǒ 。
  zhǎng qú luó jiá xiàng ,wáng hóu duō dì zhái 。
  liǎng gōng yáo xiàng wàng ,shuāng què bǎi yú chǐ 。
  jí yàn yú xīn yì ,qī qī hé suǒ pò ?

 • 作者:佚名 朝代:当代

  凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲。
  凉风率已厉,游子寒无衣。
  锦衾遗洛浦,同袍与我违。
  独宿累长夜,梦想见容辉。
  良人惟古欢,枉驾惠前绥。
  愿得常巧笑,携手同车归。
  既来不须臾,又不处重闱。
  亮无晨风翼,焉能凌风飞?
  眄睐以适意,引领遥相睎。
  徙倚怀感伤,垂涕沾双扉。

  lǐn lǐn suì yún mù ,lóu gū xī míng bēi 。
  liáng fēng lǜ yǐ lì ,yóu zǐ hán wú yī 。
  jǐn qīn yí luò pǔ ,tóng páo yǔ wǒ wéi 。
  dú xiǔ lèi zhǎng yè ,mèng xiǎng jiàn róng huī 。
  liáng rén wéi gǔ huān ,wǎng jià huì qián suí 。
  yuàn dé cháng qiǎo xiào ,xié shǒu tóng chē guī 。
  jì lái bú xū yú ,yòu bú chù zhòng wéi 。
  liàng wú chén fēng yì ,yān néng líng fēng fēi ?
  miǎn lài yǐ shì yì ,yǐn lǐng yáo xiàng xī 。
  xǐ yǐ huái gǎn shāng ,chuí tì zhān shuāng fēi 。

 • 作者:佚名 朝代:当代

  回车驾言迈,悠悠涉长道。
  四顾何茫茫,东风摇百草。
  所遇无故物,焉得不速老。
  盛衰各有时,立身苦不早。
  人生非金石,岂能长寿考?
  奄忽随物化,荣名以为宝。

  huí chē jià yán mài ,yōu yōu shè zhǎng dào 。
  sì gù hé máng máng ,dōng fēng yáo bǎi cǎo 。
  suǒ yù wú gù wù ,yān dé bú sù lǎo 。
  shèng shuāi gè yǒu shí ,lì shēn kǔ bú zǎo 。
  rén shēng fēi jīn shí ,qǐ néng zhǎng shòu kǎo ?
  yǎn hū suí wù huà ,róng míng yǐ wéi bǎo 。

 • 作者:佚名 朝代:汉代

  客从远方来,遗我一端绮。
  相去万余里,故人心尚尔。
  文采双鸳鸯,裁为合欢被。
  著以长相思,缘以结不解。
  以胶投漆中,谁能别离此?

  kè cóng yuǎn fāng lái ,yí wǒ yī duān qǐ 。
  xiàng qù wàn yú lǐ ,gù rén xīn shàng ěr 。
  wén cǎi shuāng yuān yāng ,cái wéi hé huān bèi 。
  zhe yǐ zhǎng xiàng sī ,yuán yǐ jié bú jiě 。
  yǐ jiāo tóu qī zhōng ,shuí néng bié lí cǐ ?

 • 作者:佚名 朝代:汉代

  迢迢牵牛星,皎皎河汉女。
  纤纤擢素手,札札弄机杼。
  终日不成章,泣涕零如雨;
  河汉清且浅,相去复几许!
  盈盈一水间,脉脉不得语。

  tiáo tiáo qiān niú xīng ,jiǎo jiǎo hé hàn nǚ 。
  xiān xiān zhuó sù shǒu ,zhá zhá nòng jī zhù 。
  zhōng rì bú chéng zhāng ,qì tì líng rú yǔ ;
  hé hàn qīng qiě qiǎn ,xiàng qù fù jǐ xǔ !
  yíng yíng yī shuǐ jiān ,mò mò bú dé yǔ 。

 • 作者:佚名 朝代:汉代

  涉江采芙蓉,兰泽多芳草。
  采之欲遗谁,所思在远道。
  还顾望旧乡,长路漫浩浩。
  同心而离居,忧伤以终老。

  shè jiāng cǎi fú róng ,lán zé duō fāng cǎo 。
  cǎi zhī yù yí shuí ,suǒ sī zài yuǎn dào 。
  hái gù wàng jiù xiāng ,zhǎng lù màn hào hào 。
  tóng xīn ér lí jū ,yōu shāng yǐ zhōng lǎo 。

 • 作者:佚名 朝代:汉代

  行行重行行,与君生别离。
  相去万余里,各在天一涯。
  道路阻且长,会面安可知?
  胡马依北风,越鸟巢南枝。
  相去日已远,衣带日已缓。
  浮云蔽白日,游子不顾返。
  思君令人老,岁月忽已晚。
  弃捐勿复道,努力加餐饭。

  háng háng zhòng háng háng ,yǔ jun1 shēng bié lí 。
  xiàng qù wàn yú lǐ ,gè zài tiān yī yá 。
  dào lù zǔ qiě zhǎng ,huì miàn ān kě zhī ?
  hú mǎ yī běi fēng ,yuè niǎo cháo nán zhī 。
  xiàng qù rì yǐ yuǎn ,yī dài rì yǐ huǎn 。
  fú yún bì bái rì ,yóu zǐ bú gù fǎn 。
  sī jun1 lìng rén lǎo ,suì yuè hū yǐ wǎn 。
  qì juān wù fù dào ,nǔ lì jiā cān fàn 。

 • 作者:佚名 朝代:汉代

  东城高且长,逶迤自相属。
  回风动地起,秋草萋已绿。
  四时更变化,岁暮一何速!
  晨风怀苦心,蟋蟀伤局促。
  荡涤放情志,何为自结束?
  燕赵多佳人,美者颜如玉。
  被服罗裳衣,当户理清曲。
  音响一何悲!弦急知柱促。
  驰情整巾带,沉吟聊踯躅。
  思为双飞燕,衔泥巢君屋。

  dōng chéng gāo qiě zhǎng ,wēi yǐ zì xiàng shǔ 。
  huí fēng dòng dì qǐ ,qiū cǎo qī yǐ lǜ 。
  sì shí gèng biàn huà ,suì mù yī hé sù !
  chén fēng huái kǔ xīn ,xī shuài shāng jú cù 。
  dàng dí fàng qíng zhì ,hé wéi zì jié shù ?
  yàn zhào duō jiā rén ,měi zhě yán rú yù 。
  bèi fú luó shang yī ,dāng hù lǐ qīng qǔ 。
  yīn xiǎng yī hé bēi !xián jí zhī zhù cù 。
  chí qíng zhěng jīn dài ,chén yín liáo zhí zhú 。
  sī wéi shuāng fēi yàn ,xián ní cháo jun1 wū 。

 • 作者:佚名 朝代:汉代

  明月何皎皎,照我罗床帏。
  忧愁不能寐,揽衣起徘徊。
  客行虽云乐,不如早旋归。
  出户独彷徨,愁思当告谁!
  引领还入房,泪下沾裳衣。

  míng yuè hé jiǎo jiǎo ,zhào wǒ luó chuáng wéi 。
  yōu chóu bú néng mèi ,lǎn yī qǐ pái huái 。
  kè háng suī yún lè ,bú rú zǎo xuán guī 。
  chū hù dú páng huáng ,chóu sī dāng gào shuí !
  yǐn lǐng hái rù fáng ,lèi xià zhān shang yī 。

 • 作者:汉无名氏 朝代:汉代

  【古诗十九首】 

  生年不满百,常怀千岁忧。

  昼短苦夜长,何不秉烛游!

  为乐当及时,何能待来兹? 

  愚者爱惜费,但为後世嗤。

  仙人王子乔,难可与等期。

  【gǔ shī shí jiǔ shǒu 】 

  shēng nián bú mǎn bǎi ,cháng huái qiān suì yōu 。

  zhòu duǎn kǔ yè zhǎng ,hé bú bǐng zhú yóu !

  wéi lè dāng jí shí ,hé néng dài lái zī ? 

  yú zhě ài xī fèi ,dàn wéi hòu shì chī 。

  xiān rén wáng zǐ qiáo ,nán kě yǔ děng qī 。