1. 古诗词大全

唐诗三百首|唐诗三百首全集赏析

共收录了362首唐诗三百首诗词
 • 作者:韦庄 朝代:唐代

  江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。
  无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

  jiāng yǔ fēi fēi jiāng cǎo qí ,liù cháo rú mèng niǎo kōng tí 。
  wú qíng zuì shì tái chéng liǔ ,yī jiù yān lóng shí lǐ dī 。

 • 作者:苏轼 朝代:宋代

  罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。

  日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

  (不辞 一作:不妨)

  luó fú shān xià sì shí chūn ,lú jú yáng méi cì dì xīn 。

  rì dàn lì zhī sān bǎi kē ,bú cí zhǎng zuò lǐng nán rén 。

  (bú cí yī zuò :bú fáng )

 • 作者:李白 朝代:唐代

  花间一壶酒,独酌无相亲。
  举杯邀明月,对影成三人。
  月既不解饮,影徒随我身。
  暂伴月将影,行乐须及春。
  我歌月徘徊,我舞影零乱。
  醒时相交欢,醉后各分散。(另版本“相”为“同”)
  永结无情游,相期邈云汉。

  天若不爱酒,酒星不在天。
  地若不爱酒,地应无酒泉。
  天地既爱酒,爱酒不愧天。
  已闻清比圣,复道浊如贤。
  贤圣既已饮,何必求神仙。
  三杯通大道,一斗合自然。
  但得酒中趣,勿为醒者传。

  三月咸阳城,千花昼如锦。
  谁能春独愁,对此径须饮。
  穷通与修短,造化夙所禀。
  一樽齐死生,万事固难审。
  醉後失天地,兀然就孤枕。
  不知有吾身,此乐最为甚。

  穷愁千万端,美酒三百杯。
  愁多酒虽少,酒倾愁不来。
  所以知酒圣,酒酣心自开。
  辞粟卧首阳,屡空饥颜回。
  当代不乐饮,虚名安用哉。
  蟹螯即金液,糟丘是蓬莱。
  且须饮美酒,乘月醉高台。

  huā jiān yī hú jiǔ ,dú zhuó wú xiàng qīn 。
  jǔ bēi yāo míng yuè ,duì yǐng chéng sān rén 。
  yuè jì bú jiě yǐn ,yǐng tú suí wǒ shēn 。
  zàn bàn yuè jiāng yǐng ,háng lè xū jí chūn 。
  wǒ gē yuè pái huái ,wǒ wǔ yǐng líng luàn 。
  xǐng shí xiàng jiāo huān ,zuì hòu gè fèn sàn 。(lìng bǎn běn “xiàng ”wéi “tóng ”)
  yǒng jié wú qíng yóu ,xiàng qī miǎo yún hàn 。

  tiān ruò bú ài jiǔ ,jiǔ xīng bú zài tiān 。
  dì ruò bú ài jiǔ ,dì yīng wú jiǔ quán 。
  tiān dì jì ài jiǔ ,ài jiǔ bú kuì tiān 。
  yǐ wén qīng bǐ shèng ,fù dào zhuó rú xián 。
  xián shèng jì yǐ yǐn ,hé bì qiú shén xiān 。
  sān bēi tōng dà dào ,yī dòu hé zì rán 。
  dàn dé jiǔ zhōng qù ,wù wéi xǐng zhě chuán 。

  sān yuè xián yáng chéng ,qiān huā zhòu rú jǐn 。
  shuí néng chūn dú chóu ,duì cǐ jìng xū yǐn 。
  qióng tōng yǔ xiū duǎn ,zào huà sù suǒ bǐng 。
  yī zūn qí sǐ shēng ,wàn shì gù nán shěn 。
  zuì hòu shī tiān dì ,wū rán jiù gū zhěn 。
  bú zhī yǒu wú shēn ,cǐ lè zuì wéi shèn 。

  qióng chóu qiān wàn duān ,měi jiǔ sān bǎi bēi 。
  chóu duō jiǔ suī shǎo ,jiǔ qīng chóu bú lái 。
  suǒ yǐ zhī jiǔ shèng ,jiǔ hān xīn zì kāi 。
  cí sù wò shǒu yáng ,lǚ kōng jī yán huí 。
  dāng dài bú lè yǐn ,xū míng ān yòng zāi 。
  xiè áo jí jīn yè ,zāo qiū shì péng lái 。
  qiě xū yǐn měi jiǔ ,chéng yuè zuì gāo tái 。

 • 作者:皇甫冉 朝代:唐代

  莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千。
  家住层城临汉苑,心随明月到胡天。
  机中锦字论长恨,楼上花枝笑独眠。
  为问元戎窦车骑,何时返旆勒燕然。

  yīng tí yàn yǔ bào xīn nián ,mǎ yì lóng duī lù jǐ qiān 。
  jiā zhù céng chéng lín hàn yuàn ,xīn suí míng yuè dào hú tiān 。
  jī zhōng jǐn zì lùn zhǎng hèn ,lóu shàng huā zhī xiào dú mián 。
  wéi wèn yuán róng dòu chē qí ,hé shí fǎn pèi lè yàn rán 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。
  又向人家啄大屋,屋底达官走避胡。
  金鞭断折九马死,骨肉不得同驰驱。
  腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅。
  问之不肯道姓名,但道困苦乞为奴。
  已经百日窜荆棘,身上无有完肌肤。
  高帝子孙尽隆准,龙种自与常人殊。
  豺狼在邑龙在野,王孙善保千金躯。
  不敢长语临交衢,且为王孙立斯须。
  昨夜东风吹血腥,东来橐驼满旧都。
  朔方健儿好身手,昔何勇锐今何愚。
  窃闻天子已传位,圣德北服南单于。
  花门剺面请雪耻,慎勿出口他人狙。
  哀哉王孙慎勿疏,五陵佳气无时无。

  zhǎng ān chéng tóu tóu bái wū ,yè fēi yán qiū mén shàng hū 。
  yòu xiàng rén jiā zhuó dà wū ,wū dǐ dá guān zǒu bì hú 。
  jīn biān duàn shé jiǔ mǎ sǐ ,gǔ ròu bú dé tóng chí qū 。
  yāo xià bǎo jué qīng shān hú ,kě lián wáng sūn qì lù yú 。
  wèn zhī bú kěn dào xìng míng ,dàn dào kùn kǔ qǐ wéi nú 。
  yǐ jīng bǎi rì cuàn jīng jí ,shēn shàng wú yǒu wán jī fū 。
  gāo dì zǐ sūn jìn lóng zhǔn ,lóng zhǒng zì yǔ cháng rén shū 。
  chái láng zài yì lóng zài yě ,wáng sūn shàn bǎo qiān jīn qū 。
  bú gǎn zhǎng yǔ lín jiāo qú ,qiě wéi wáng sūn lì sī xū 。
  zuó yè dōng fēng chuī xuè xīng ,dōng lái tuó tuó mǎn jiù dōu 。
  shuò fāng jiàn ér hǎo shēn shǒu ,xī hé yǒng ruì jīn hé yú 。
  qiè wén tiān zǐ yǐ chuán wèi ,shèng dé běi fú nán dān yú 。
  huā mén lí miàn qǐng xuě chǐ ,shèn wù chū kǒu tā rén jū 。
  āi zāi wáng sūn shèn wù shū ,wǔ líng jiā qì wú shí wú 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。
  江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿?
  忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。
  昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。
  辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。
  翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼。
  明眸皓齿今何在?血污游魂归不得。
  清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。
  人生有情泪沾臆,江水江花岂终极!
  黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。

  shǎo líng yě lǎo tūn shēng kū ,chūn rì qián háng qǔ jiāng qǔ 。
  jiāng tóu gōng diàn suǒ qiān mén ,xì liǔ xīn pú wéi shuí lǜ ?
  yì xī ní jīng xià nán yuàn ,yuàn zhōng wàn wù shēng yán sè 。
  zhāo yáng diàn lǐ dì yī rén ,tóng niǎn suí jun1 shì jun1 cè 。
  niǎn qián cái rén dài gōng jiàn ,bái mǎ jiáo niè huáng jīn lè 。
  fān shēn xiàng tiān yǎng shè yún ,yī xiào zhèng zhuì shuāng fēi yì 。
  míng móu hào chǐ jīn hé zài ?xuè wū yóu hún guī bú dé 。
  qīng wèi dōng liú jiàn gé shēn ,qù zhù bǐ cǐ wú xiāo xī 。
  rén shēng yǒu qíng lèi zhān yì ,jiāng shuǐ jiāng huā qǐ zhōng jí !
  huáng hūn hú qí chén mǎn chéng ,yù wǎng chéng nán wàng chéng běi 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹古津。
  坐看红树不知远,行尽青溪不见人。
  山口潜行始隈隩,山开旷望旋平陆。
  遥看一处攒云树,近入千家散花竹。
  樵客初传汉姓名,居人未改秦衣服。
  居人共住武陵源,还从物外起田园。
  月明松下房栊静,日出云中鸡犬喧。
  惊闻俗客争来集,竞引还家问都邑。
  平明闾巷扫花开,薄暮渔樵乘水入。
  初因避地去人间,及至成仙遂不还。
  峡里谁知有人事,世中遥望空云山。
  不疑灵境难闻见,尘心未尽思乡县。
  出洞无论隔山水,辞家终拟长游衍。
  自谓经过旧不迷,安知峰壑今来变。
  当时只记入山深,青溪几度到云林。
  春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。

  yú zhōu zhú shuǐ ài shān chūn ,liǎng àn táo huā jiá gǔ jīn 。
  zuò kàn hóng shù bú zhī yuǎn ,háng jìn qīng xī bú jiàn rén 。
  shān kǒu qián háng shǐ wēi yù ,shān kāi kuàng wàng xuán píng lù 。
  yáo kàn yī chù zǎn yún shù ,jìn rù qiān jiā sàn huā zhú 。
  qiáo kè chū chuán hàn xìng míng ,jū rén wèi gǎi qín yī fú 。
  jū rén gòng zhù wǔ líng yuán ,hái cóng wù wài qǐ tián yuán 。
  yuè míng sōng xià fáng lóng jìng ,rì chū yún zhōng jī quǎn xuān 。
  jīng wén sú kè zhēng lái jí ,jìng yǐn hái jiā wèn dōu yì 。
  píng míng lǘ xiàng sǎo huā kāi ,báo mù yú qiáo chéng shuǐ rù 。
  chū yīn bì dì qù rén jiān ,jí zhì chéng xiān suí bú hái 。
  xiá lǐ shuí zhī yǒu rén shì ,shì zhōng yáo wàng kōng yún shān 。
  bú yí líng jìng nán wén jiàn ,chén xīn wèi jìn sī xiāng xiàn 。
  chū dòng wú lùn gé shān shuǐ ,cí jiā zhōng nǐ zhǎng yóu yǎn 。
  zì wèi jīng guò jiù bú mí ,ān zhī fēng hè jīn lái biàn 。
  dāng shí zhī jì rù shān shēn ,qīng xī jǐ dù dào yún lín 。
  chūn lái biàn shì táo huā shuǐ ,bú biàn xiān yuán hé chù xún 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  少年十五二十时,步行夺得胡马骑。
  射杀中山白额虎,肯数邺下黄须儿!
  一身转战三千里,一剑曾当百万师。
  汉兵奋迅如霹雳,虏骑崩腾畏蒺藜。
  卫青不败由天幸,李广无功缘数奇。
  自从弃置便衰朽,世事蹉跎成白首。
  昔时飞箭无全目,今日垂杨生左肘。
  路旁时卖故侯瓜,门前学种先生柳。
  苍茫古木连穷巷,寥落寒山对虚牖。
  誓令疏勒出飞泉,不似颍川空使酒。
  贺兰山下阵如云,羽檄交驰日夕闻。
  节使三河募年少,诏书五道出将军。
  试拂铁衣如雪色,聊持宝剑动星文。
  愿得燕弓射大将,耻令越甲鸣吾军。
  莫嫌旧日云中守,犹堪一战取功勋。

  shǎo nián shí wǔ èr shí shí ,bù háng duó dé hú mǎ qí 。
  shè shā zhōng shān bái é hǔ ,kěn shù yè xià huáng xū ér !
  yī shēn zhuǎn zhàn sān qiān lǐ ,yī jiàn céng dāng bǎi wàn shī 。
  hàn bīng fèn xùn rú pī lì ,lǔ qí bēng téng wèi jí lí 。
  wèi qīng bú bài yóu tiān xìng ,lǐ guǎng wú gōng yuán shù qí 。
  zì cóng qì zhì biàn shuāi xiǔ ,shì shì cuō tuó chéng bái shǒu 。
  xī shí fēi jiàn wú quán mù ,jīn rì chuí yáng shēng zuǒ zhǒu 。
  lù páng shí mài gù hóu guā ,mén qián xué zhǒng xiān shēng liǔ 。
  cāng máng gǔ mù lián qióng xiàng ,liáo luò hán shān duì xū yǒu 。
  shì lìng shū lè chū fēi quán ,bú sì yǐng chuān kōng shǐ jiǔ 。
  hè lán shān xià zhèn rú yún ,yǔ xí jiāo chí rì xī wén 。
  jiē shǐ sān hé mù nián shǎo ,zhào shū wǔ dào chū jiāng jun1 。
  shì fú tiě yī rú xuě sè ,liáo chí bǎo jiàn dòng xīng wén 。
  yuàn dé yàn gōng shè dà jiāng ,chǐ lìng yuè jiǎ míng wú jun1 。
  mò xián jiù rì yún zhōng shǒu ,yóu kān yī zhàn qǔ gōng xūn 。

 • 作者:王之涣 朝代:唐代

  黄河远上白云间,一片孤城万仞山。
  羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

  huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān ,yī piàn gū chéng wàn rèn shān 。
  qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ ,chūn fēng bú dù yù mén guān 。

 • 作者:李颀 朝代:唐代

  男儿事长征,少小幽燕客。
  赌胜马蹄下,由来轻七尺。
  杀人莫敢前,须如猬毛磔。
  黄云陇底白云飞,未得报恩不能归。
  辽东小妇年十五,惯弹琵琶解歌舞。
  今为羌笛出塞声,使我三军泪如雨。

  nán ér shì zhǎng zhēng ,shǎo xiǎo yōu yàn kè 。
  dǔ shèng mǎ tí xià ,yóu lái qīng qī chǐ 。
  shā rén mò gǎn qián ,xū rú wèi máo zhé 。
  huáng yún lǒng dǐ bái yún fēi ,wèi dé bào ēn bú néng guī 。
  liáo dōng xiǎo fù nián shí wǔ ,guàn dàn pí pá jiě gē wǔ 。
  jīn wéi qiāng dí chū sāi shēng ,shǐ wǒ sān jun1 lèi rú yǔ 。

 • 作者:韩愈 朝代:唐代

  五岳祭秩皆三公,四方环镇嵩当中。
  火维地荒足妖怪,天假神柄专其雄。
  喷云泄雾藏半腹,虽有绝顶谁能穷?
  我来正逢秋雨节,阴气晦昧无清风。
  潜心默祷若有应,岂非正直能感通!
  须臾静扫众峰出,仰见突兀撑青空。
  紫盖连延接天柱,石廪腾掷堆祝融。
  森然魄动下马拜,松柏一径趋灵宫。
  粉墙丹柱动光彩,鬼物图画填青红。
  升阶伛偻荐脯酒,欲以菲薄明其衷。
  庙令老人识神意,睢盱侦伺能鞠躬。
  手持杯珓导我掷,云此最吉余难同。
  窜逐蛮荒幸不死,衣食才足甘长终。
  侯王将相望久绝,神纵欲福难为功。
  夜投佛寺上高阁,星月掩映云曈昽。
  猿鸣钟动不知曙,杲杲寒日生于东。

  wǔ yuè jì zhì jiē sān gōng ,sì fāng huán zhèn sōng dāng zhōng 。
  huǒ wéi dì huāng zú yāo guài ,tiān jiǎ shén bǐng zhuān qí xióng 。
  pēn yún xiè wù cáng bàn fù ,suī yǒu jué dǐng shuí néng qióng ?
  wǒ lái zhèng féng qiū yǔ jiē ,yīn qì huì mèi wú qīng fēng 。
  qián xīn mò dǎo ruò yǒu yīng ,qǐ fēi zhèng zhí néng gǎn tōng !
  xū yú jìng sǎo zhòng fēng chū ,yǎng jiàn tū wū chēng qīng kōng 。
  zǐ gài lián yán jiē tiān zhù ,shí lǐn téng zhì duī zhù róng 。
  sēn rán pò dòng xià mǎ bài ,sōng bǎi yī jìng qū líng gōng 。
  fěn qiáng dān zhù dòng guāng cǎi ,guǐ wù tú huà tián qīng hóng 。
  shēng jiē yǔ lǚ jiàn pú jiǔ ,yù yǐ fēi báo míng qí zhōng 。
  miào lìng lǎo rén shí shén yì ,suī xū zhēn sì néng jū gōng 。
  shǒu chí bēi jiào dǎo wǒ zhì ,yún cǐ zuì jí yú nán tóng 。
  cuàn zhú mán huāng xìng bú sǐ ,yī shí cái zú gān zhǎng zhōng 。
  hóu wáng jiāng xiàng wàng jiǔ jué ,shén zòng yù fú nán wéi gōng 。
  yè tóu fó sì shàng gāo gé ,xīng yuè yǎn yìng yún tóng lóng 。
  yuán míng zhōng dòng bú zhī shǔ ,gǎo gǎo hán rì shēng yú dōng 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。
  金炉玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。
  奉帚平明金殿开,暂将团扇共裴回。
  玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来。

  jīn jǐng wú tóng qiū yè huáng ,zhū lián bú juàn yè lái shuāng 。
  jīn lú yù zhěn wú yán sè ,wò tīng nán gōng qīng lòu zhǎng 。
  fèng zhǒu píng míng jīn diàn kāi ,zàn jiāng tuán shàn gòng péi huí 。
  yù yán bú jí hán yā sè ,yóu dài zhāo yáng rì yǐng lái 。

 • 作者:韩愈 朝代:唐代

  山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞。
  升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥。
  僧言古壁佛画好,以火来照所见稀。
  铺床拂席置羹饭,疏粝亦足饱我饥。
  夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。
  天明独去无道路,出入高下穷烟霏。
  山红涧碧纷烂漫,时见松枥皆十围。
  当流赤足踏涧石,水声激激风吹衣。
  人生如此自可乐,岂必局束为人鞿?(鞿 一作:靰)
  嗟哉吾党二三子,安得至老不更归。

  shān shí luò què háng jìng wēi ,huáng hūn dào sì biān fú fēi 。
  shēng táng zuò jiē xīn yǔ zú ,bā jiāo yè dà zhī zǐ féi 。
  sēng yán gǔ bì fó huà hǎo ,yǐ huǒ lái zhào suǒ jiàn xī 。
  pù chuáng fú xí zhì gēng fàn ,shū lì yì zú bǎo wǒ jī 。
  yè shēn jìng wò bǎi chóng jué ,qīng yuè chū lǐng guāng rù fēi 。
  tiān míng dú qù wú dào lù ,chū rù gāo xià qióng yān fēi 。
  shān hóng jiàn bì fēn làn màn ,shí jiàn sōng lì jiē shí wéi 。
  dāng liú chì zú tà jiàn shí ,shuǐ shēng jī jī fēng chuī yī 。
  rén shēng rú cǐ zì kě lè ,qǐ bì jú shù wéi rén jī ?(jī yī zuò :wù )
  jiē zāi wú dǎng èr sān zǐ ,ān dé zhì lǎo bú gèng guī 。

 • 作者:李商隐 朝代:唐代

  元和天子神武姿,彼何人哉轩与羲。
  誓将上雪列圣耻,坐法宫中朝四夷。
  淮西有贼五十载,封狼生貙貙生罴。
  不据山河据平地,长戈利矛日可麾。
  帝得圣相相曰度,贼斫不死神扶持。
  腰悬相印作都统,阴风惨澹天王旗。
  愬武古通作牙爪,仪曹外郎载笔随。
  行军司马智且勇,十四万众犹虎貔。
  入蔡缚贼献太庙,功无与让恩不訾。
  帝曰汝度功第一,汝从事愈宜为辞。
  愈拜稽首蹈且舞,金石刻画臣能为。
  古者世称大手笔,此事不系于职司。
  当仁自古有不让,言讫屡颔天子颐。
  公退斋戒坐小阁,濡染大笔何淋漓。
  点窜《尧典》《舜典》字,涂改《清庙》《生民》诗。
  文成破体书在纸,清晨再拜铺丹墀。
  表曰臣愈昧死上,咏神圣功书之碑。
  碑高三丈字如斗,负以灵鳌蟠以螭。
  句奇语重喻者少,谗之天子言其私。
  长绳百尺拽碑倒,粗砂大石相磨治。
  公之斯文若元气,先时已入人肝脾。
  汤盘孔鼎有述作,今无其器存其辞。
  呜呼圣王及圣相,相与烜赫流淳熙。
  公之斯文不示后,曷与三五相攀追。
  愿书万本诵万遍,口角流沫右手胝。
  传之七十有二代,以为封禅玉检明堂基。

  yuán hé tiān zǐ shén wǔ zī ,bǐ hé rén zāi xuān yǔ xī 。
  shì jiāng shàng xuě liè shèng chǐ ,zuò fǎ gōng zhōng cháo sì yí 。
  huái xī yǒu zéi wǔ shí zǎi ,fēng láng shēng chū chū shēng pí 。
  bú jù shān hé jù píng dì ,zhǎng gē lì máo rì kě huī 。
  dì dé shèng xiàng xiàng yuē dù ,zéi zhuó bú sǐ shén fú chí 。
  yāo xuán xiàng yìn zuò dōu tǒng ,yīn fēng cǎn dàn tiān wáng qí 。
  sè wǔ gǔ tōng zuò yá zhǎo ,yí cáo wài láng zǎi bǐ suí 。
  háng jun1 sī mǎ zhì qiě yǒng ,shí sì wàn zhòng yóu hǔ pí 。
  rù cài fù zéi xiàn tài miào ,gōng wú yǔ ràng ēn bú zī 。
  dì yuē rǔ dù gōng dì yī ,rǔ cóng shì yù yí wéi cí 。
  yù bài jī shǒu dǎo qiě wǔ ,jīn shí kè huà chén néng wéi 。
  gǔ zhě shì chēng dà shǒu bǐ ,cǐ shì bú xì yú zhí sī 。
  dāng rén zì gǔ yǒu bú ràng ,yán qì lǚ hàn tiān zǐ yí 。
  gōng tuì zhāi jiè zuò xiǎo gé ,rú rǎn dà bǐ hé lín lí 。
  diǎn cuàn 《yáo diǎn 》《shùn diǎn 》zì ,tú gǎi 《qīng miào 》《shēng mín 》shī 。
  wén chéng pò tǐ shū zài zhǐ ,qīng chén zài bài pù dān chí 。
  biǎo yuē chén yù mèi sǐ shàng ,yǒng shén shèng gōng shū zhī bēi 。
  bēi gāo sān zhàng zì rú dòu ,fù yǐ líng áo pán yǐ chī 。
  jù qí yǔ zhòng yù zhě shǎo ,chán zhī tiān zǐ yán qí sī 。
  zhǎng shéng bǎi chǐ zhuài bēi dǎo ,cū shā dà shí xiàng mó zhì 。
  gōng zhī sī wén ruò yuán qì ,xiān shí yǐ rù rén gān pí 。
  tāng pán kǒng dǐng yǒu shù zuò ,jīn wú qí qì cún qí cí 。
  wū hū shèng wáng jí shèng xiàng ,xiàng yǔ huǐ hè liú chún xī 。
  gōng zhī sī wén bú shì hòu ,hé yǔ sān wǔ xiàng pān zhuī 。
  yuàn shū wàn běn sòng wàn biàn ,kǒu jiǎo liú mò yòu shǒu zhī 。
  chuán zhī qī shí yǒu èr dài ,yǐ wéi fēng chán yù jiǎn míng táng jī 。

 • 作者:韩愈 朝代:唐代

  张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌。
  少陵无人谪仙死,才薄将奈石鼓何。
  周纲凌迟四海沸,宣王愤起挥天戈。
  大开明堂受朝贺,诸侯剑佩鸣相磨。
  蒐于岐阳骋雄俊,万里禽兽皆遮罗。
  镌功勒成告万世,凿石作鼓隳嵯峨。
  从臣才艺咸第一,拣选撰刻留山阿。
  雨淋日灸野火燎,鬼物守护烦撝呵。
  公从何处得纸本,毫发尽备无差讹。
  辞严义密读难晓,字体不类隶与蝌。
  年深岂免有缺画,快剑斫断生蛟鼍。
  鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。
  金绳铁索锁钮壮,古鼎跃水龙腾梭。
  陋儒编诗不收入,二雅褊迫无委蛇。
  孔子西行不到秦,掎摭星宿遗羲娥。
  嗟余好古生苦晚,对此涕泪双滂沱。
  忆昔初蒙博士征,其年始改称元和。
  故人从军在右辅,为我度量掘臼科。
  濯冠沐浴告祭酒,如此至宝存岂多。
  毡包席裹可立致,十鼓只载数骆驼。
  荐诸太庙比郜鼎,光价岂止百倍过。
  圣恩若许留太学,诸生讲解得切磋。
  观经鸿都尚填咽,坐见举国来奔波。
  剜苔剔藓露节角,安置妥帖平不颇。
  大厦深檐与盖覆,经历久远期无佗。
  中朝大官老于事,讵肯感激徒媕娿。
  牧童敲火牛砺角,谁复著手为摩挲。
  日销月铄就埋没,六年西顾空吟哦。
  羲之俗书趁姿媚,数纸尚可博白鹅。
  继周八代争战罢,无人收拾理则那。
  方今太平日无事,柄任儒术崇丘轲。
  安能以此尚论列,愿借辩口如悬河。
  石鼓之歌止于此,呜呼吾意其蹉跎。

  zhāng shēng shǒu chí shí gǔ wén ,quàn wǒ shì zuò shí gǔ gē 。
  shǎo líng wú rén zhé xiān sǐ ,cái báo jiāng nài shí gǔ hé 。
  zhōu gāng líng chí sì hǎi fèi ,xuān wáng fèn qǐ huī tiān gē 。
  dà kāi míng táng shòu cháo hè ,zhū hóu jiàn pèi míng xiàng mó 。
  sōu yú qí yáng chěng xióng jun4 ,wàn lǐ qín shòu jiē zhē luó 。
  juān gōng lè chéng gào wàn shì ,záo shí zuò gǔ huī cuó é 。
  cóng chén cái yì xián dì yī ,jiǎn xuǎn zhuàn kè liú shān ā 。
  yǔ lín rì jiǔ yě huǒ liáo ,guǐ wù shǒu hù fán wéi hē 。
  gōng cóng hé chù dé zhǐ běn ,háo fā jìn bèi wú chà é 。
  cí yán yì mì dú nán xiǎo ,zì tǐ bú lèi lì yǔ kē 。
  nián shēn qǐ miǎn yǒu quē huà ,kuài jiàn zhuó duàn shēng jiāo tuó 。
  luán xiáng fèng zhù zhòng xiān xià ,shān hú bì shù jiāo zhī kē 。
  jīn shéng tiě suǒ suǒ niǔ zhuàng ,gǔ dǐng yuè shuǐ lóng téng suō 。
  lòu rú biān shī bú shōu rù ,èr yǎ biǎn pò wú wěi shé 。
  kǒng zǐ xī háng bú dào qín ,jǐ zhí xīng xiǔ yí xī é 。
  jiē yú hǎo gǔ shēng kǔ wǎn ,duì cǐ tì lèi shuāng pāng tuó 。
  yì xī chū méng bó shì zhēng ,qí nián shǐ gǎi chēng yuán hé 。
  gù rén cóng jun1 zài yòu fǔ ,wéi wǒ dù liàng jué jiù kē 。
  zhuó guàn mù yù gào jì jiǔ ,rú cǐ zhì bǎo cún qǐ duō 。
  zhān bāo xí guǒ kě lì zhì ,shí gǔ zhī zǎi shù luò tuó 。
  jiàn zhū tài miào bǐ gào dǐng ,guāng jià qǐ zhǐ bǎi bèi guò 。
  shèng ēn ruò xǔ liú tài xué ,zhū shēng jiǎng jiě dé qiē cuō 。
  guān jīng hóng dōu shàng tián yān ,zuò jiàn jǔ guó lái bēn bō 。
  wān tái tī xiǎn lù jiē jiǎo ,ān zhì tuǒ tiē píng bú pō 。
  dà shà shēn yán yǔ gài fù ,jīng lì jiǔ yuǎn qī wú tuó 。
  zhōng cháo dà guān lǎo yú shì ,jù kěn gǎn jī tú ān ē 。
  mù tóng qiāo huǒ niú lì jiǎo ,shuí fù zhe shǒu wéi mó suō 。
  rì xiāo yuè shuò jiù mái méi ,liù nián xī gù kōng yín ò 。
  xī zhī sú shū chèn zī mèi ,shù zhǐ shàng kě bó bái é 。
  jì zhōu bā dài zhēng zhàn bà ,wú rén shōu shí lǐ zé nà 。
  fāng jīn tài píng rì wú shì ,bǐng rèn rú shù chóng qiū kē 。
  ān néng yǐ cǐ shàng lùn liè ,yuàn jiè biàn kǒu rú xuán hé 。
  shí gǔ zhī gē zhǐ yú cǐ ,wū hū wú yì qí cuō tuó 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  孔明庙前有老柏,柯如青铜根如石。
  霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺。
  君臣已与时际会,树木犹为人爱惜。
  云来气接巫峡长,月出寒通雪山白。
  忆昨路绕锦亭东,先主武侯同閟宫。
  崔嵬枝干郊原古,窈窕丹青户牖空。
  落落盘踞虽得地,冥冥孤高多烈风。
  扶持自是神明力,正直原因造化工。
  大厦如倾要梁栋,万牛回首丘山重。
  不露文章世已惊,未辞翦伐谁能送?
  苦心岂免容蝼蚁,香叶终经宿鸾凤。
  志士幽人莫怨嗟:古来材大难为用。

  kǒng míng miào qián yǒu lǎo bǎi ,kē rú qīng tóng gēn rú shí 。
  shuāng pí liū yǔ sì shí wéi ,dài sè cān tiān èr qiān chǐ 。
  jun1 chén yǐ yǔ shí jì huì ,shù mù yóu wéi rén ài xī 。
  yún lái qì jiē wū xiá zhǎng ,yuè chū hán tōng xuě shān bái 。
  yì zuó lù rào jǐn tíng dōng ,xiān zhǔ wǔ hóu tóng bì gōng 。
  cuī wéi zhī gàn jiāo yuán gǔ ,yǎo tiǎo dān qīng hù yǒu kōng 。
  luò luò pán jù suī dé dì ,míng míng gū gāo duō liè fēng 。
  fú chí zì shì shén míng lì ,zhèng zhí yuán yīn zào huà gōng 。
  dà shà rú qīng yào liáng dòng ,wàn niú huí shǒu qiū shān zhòng 。
  bú lù wén zhāng shì yǐ jīng ,wèi cí jiǎn fá shuí néng sòng ?
  kǔ xīn qǐ miǎn róng lóu yǐ ,xiāng yè zhōng jīng xiǔ luán fèng 。
  zhì shì yōu rén mò yuàn jiē :gǔ lái cái dà nán wéi yòng 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  下马饮君酒,问君何所之?
  君言不得意,归卧南山陲。
  但去莫复问,白云无尽时。

  xià mǎ yǐn jun1 jiǔ ,wèn jun1 hé suǒ zhī ?
  jun1 yán bú dé yì ,guī wò nán shān chuí 。
  dàn qù mò fù wèn ,bái yún wú jìn shí 。

 • 作者:王维 朝代:唐代

  艳色天下重,西施宁久微。
  朝为越溪女,暮作吴宫妃。
  贱日岂殊众,贵来方悟稀。
  邀人傅香粉,不自著罗衣。
  君宠益娇态,君怜无是非。
  当时浣纱伴,莫得同车归。
  持谢邻家子,效颦安可希。

  yàn sè tiān xià zhòng ,xī shī níng jiǔ wēi 。
  cháo wéi yuè xī nǚ ,mù zuò wú gōng fēi 。
  jiàn rì qǐ shū zhòng ,guì lái fāng wù xī 。
  yāo rén fù xiāng fěn ,bú zì zhe luó yī 。
  jun1 chǒng yì jiāo tài ,jun1 lián wú shì fēi 。
  dāng shí huàn shā bàn ,mò dé tóng chē guī 。
  chí xiè lín jiā zǐ ,xiào pín ān kě xī 。

 • 作者:柳宗元 朝代:唐代

  汲井漱寒齿,清心拂尘服。
  闲持贝叶书,步出东斋读。
  真源了无取,妄迹世所逐。
  遗言冀可冥,缮性何由熟。
  道人庭宇静,苔色连深竹。
  日出雾露馀,青松如膏沐。
  澹然离言说,悟悦心自足。

  jí jǐng shù hán chǐ ,qīng xīn fú chén fú 。
  xián chí bèi yè shū ,bù chū dōng zhāi dú 。
  zhēn yuán le wú qǔ ,wàng jì shì suǒ zhú 。
  yí yán jì kě míng ,shàn xìng hé yóu shú 。
  dào rén tíng yǔ jìng ,tái sè lián shēn zhú 。
  rì chū wù lù yú ,qīng sōng rú gāo mù 。
  dàn rán lí yán shuō ,wù yuè xīn zì zú 。

 • 作者:薛逢 朝代:唐代

  十二楼中尽晓妆,望仙楼上望君王。
  锁衔金兽连环冷,水滴铜龙昼漏长。
  云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。
  遥窥正殿帘开处,袍袴宫人扫御床。

  shí èr lóu zhōng jìn xiǎo zhuāng ,wàng xiān lóu shàng wàng jun1 wáng 。
  suǒ xián jīn shòu lián huán lěng ,shuǐ dī tóng lóng zhòu lòu zhǎng 。
  yún jì bà shū hái duì jìng ,luó yī yù huàn gèng tiān xiāng 。
  yáo kuī zhèng diàn lián kāi chù ,páo kù gōng rén sǎo yù chuáng 。