1. 古诗词大全

古诗三百首

共收录了329首古诗三百首诗词
 • 作者:袁宏道 朝代:明代

  湘山晴色远微微,尽日江头独醉归。
  不见两关传露布,尚闻三殿未垂衣。
  边筹自古无中下,朝论于今有是非。
  日暮平沙秋草乱,一双白鸟避人飞。

  xiāng shān qíng sè yuǎn wēi wēi ,jìn rì jiāng tóu dú zuì guī 。
  bú jiàn liǎng guān chuán lù bù ,shàng wén sān diàn wèi chuí yī 。
  biān chóu zì gǔ wú zhōng xià ,cháo lùn yú jīn yǒu shì fēi 。
  rì mù píng shā qiū cǎo luàn ,yī shuāng bái niǎo bì rén fēi 。

 • 作者:赵孟頫 朝代:元代

  野店桃花红粉姿,陌头杨柳绿烟丝。
  不因送客东城去,过却春光总不知。

  yě diàn táo huā hóng fěn zī ,mò tóu yáng liǔ lǜ yān sī 。
  bú yīn sòng kè dōng chéng qù ,guò què chūn guāng zǒng bú zhī 。

 • 作者:南宋无名 朝代:宋代

  月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁。
  几家夫妇同罗帐,几个飘零在外头?

  yuè ér wān wān zhào jiǔ zhōu ,jǐ jiā huān lè jǐ jiā chóu 。
  jǐ jiā fū fù tóng luó zhàng ,jǐ gè piāo líng zài wài tóu ?

 • 作者:李白 朝代:唐代

  君马黄,我马白。
  马色虽不同,人心本无隔。
  共作游冶盘,双行洛阳陌。
  长剑既照曜,高冠何赩赫。
  各有千金裘,俱为五侯客。
  猛虎落陷阱,壮夫时屈厄。
  相知在急难,独好亦何益。

  jun1 mǎ huáng ,wǒ mǎ bái 。
  mǎ sè suī bú tóng ,rén xīn běn wú gé 。
  gòng zuò yóu yě pán ,shuāng háng luò yáng mò 。
  zhǎng jiàn jì zhào yào ,gāo guàn hé xì hè 。
  gè yǒu qiān jīn qiú ,jù wéi wǔ hóu kè 。
  měng hǔ luò xiàn jǐng ,zhuàng fū shí qū è 。
  xiàng zhī zài jí nán ,dú hǎo yì hé yì 。

 • 作者:王褒 朝代:南北朝

  秋风吹木叶,还似洞庭波。
  常山临代郡,亭障绕黄河。
  心悲异方乐,肠断陇头歌。
  薄暮临征马,失道北山阿。

  qiū fēng chuī mù yè ,hái sì dòng tíng bō 。
  cháng shān lín dài jun4 ,tíng zhàng rào huáng hé 。
  xīn bēi yì fāng lè ,cháng duàn lǒng tóu gē 。
  báo mù lín zhēng mǎ ,shī dào běi shān ā 。

 • 作者:袁枚 朝代:清代

  莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。
  石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。

  mò chàng dāng nián zhǎng hèn gē ,rén jiān yì zì yǒu yín hé 。
  shí háo cūn lǐ fū qī bié ,lèi bǐ zhǎng shēng diàn shàng duō 。

 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  一自胡尘入汉关,十年伊洛路漫漫。
  青墩溪畔龙钟客,独立东风看牡丹。

  yī zì hú chén rù hàn guān ,shí nián yī luò lù màn màn 。
  qīng dūn xī pàn lóng zhōng kè ,dú lì dōng fēng kàn mǔ dān 。

 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  天缺西南江面清,纤云不动小滩横。
  墙头语鹊衣犹湿,楼外残雷气未平。
  尽取微凉供稳睡,急搜奇句报新晴。
  今宵绝胜无人共,卧看星河尽意明。

  tiān quē xī nán jiāng miàn qīng ,xiān yún bú dòng xiǎo tān héng 。
  qiáng tóu yǔ què yī yóu shī ,lóu wài cán léi qì wèi píng 。
  jìn qǔ wēi liáng gòng wěn shuì ,jí sōu qí jù bào xīn qíng 。
  jīn xiāo jué shèng wú rén gòng ,wò kàn xīng hé jìn yì míng 。

 • 作者:秦观 朝代:宋代

  一夕轻雷落万丝,霁光浮瓦碧参差。
  有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晓枝。

  yī xī qīng léi luò wàn sī ,jì guāng fú wǎ bì cān chà 。
  yǒu qíng sháo yào hán chūn lèi ,wú lì qiáng wēi wò xiǎo zhī 。

 • 作者:汪藻 朝代:宋代

  一春略无十日晴,处处浮云将雨行。
  野田春水碧于镜,人影渡傍鸥不惊。
  桃花嫣然出篱笑,似开未开最有情。
  茅茨烟暝客衣湿,破梦午鸡啼一声。

  yī chūn luè wú shí rì qíng ,chù chù fú yún jiāng yǔ háng 。
  yě tián chūn shuǐ bì yú jìng ,rén yǐng dù bàng ōu bú jīng 。
  táo huā yān rán chū lí xiào ,sì kāi wèi kāi zuì yǒu qíng 。
  máo cí yān míng kè yī shī ,pò mèng wǔ jī tí yī shēng 。

 • 作者:孔平仲 朝代:宋代

  试说途中景,方知别后心。
  行人日暮少,风雪乱山深。

  shì shuō tú zhōng jǐng ,fāng zhī bié hòu xīn 。
  háng rén rì mù shǎo ,fēng xuě luàn shān shēn 。

 • 作者:孔平仲 朝代:宋代

  百里西风禾黍香,鸣泉落窦谷登场。
  老牛粗了耕耘债,啮草坡头卧夕阳。

  bǎi lǐ xī fēng hé shǔ xiāng ,míng quán luò dòu gǔ dēng chǎng 。
  lǎo niú cū le gēng yún zhài ,niè cǎo pō tóu wò xī yáng 。

 • 作者:徐陵 朝代:先秦

  关山三五月,客子忆秦川。
  思妇高楼上,当窗应未眠。
  星旗映疏勒,云陈上祈连。
  战气今如此,从军复几年。

  guān shān sān wǔ yuè ,kè zǐ yì qín chuān 。
  sī fù gāo lóu shàng ,dāng chuāng yīng wèi mián 。
  xīng qí yìng shū lè ,yún chén shàng qí lián 。
  zhàn qì jīn rú cǐ ,cóng jun1 fù jǐ nián 。

 • 作者:宋祁 朝代:宋代

  坠素翻红各自伤,青楼烟雨忍相忘。
  将飞更作回风舞,已落犹成半面妆。
  沧海客归珠有泪,章台人去骨遗香。
  可能无意传双蝶,尽付芳心与蜜房。

  zhuì sù fān hóng gè zì shāng ,qīng lóu yān yǔ rěn xiàng wàng 。
  jiāng fēi gèng zuò huí fēng wǔ ,yǐ luò yóu chéng bàn miàn zhuāng 。
  cāng hǎi kè guī zhū yǒu lèi ,zhāng tái rén qù gǔ yí xiāng 。
  kě néng wú yì chuán shuāng dié ,jìn fù fāng xīn yǔ mì fáng 。

 • 作者:孔绍安 朝代:唐代

  可惜庭中树,移根逐汉臣。
  只为来时晚,花开不及春。

  kě xī tíng zhōng shù ,yí gēn zhú hàn chén 。
  zhī wéi lái shí wǎn ,huā kāi bú jí chūn 。

 • 作者:寇准 朝代:宋代

  晓带轻烟间杏花,晚凝深翠拂平沙。
  长条别有风流处,密映钱塘苏小家。

  xiǎo dài qīng yān jiān xìng huā ,wǎn níng shēn cuì fú píng shā 。
  zhǎng tiáo bié yǒu fēng liú chù ,mì yìng qián táng sū xiǎo jiā 。

 • 作者:刘昶 朝代:魏晋

  白云满鄣来,黄尘暗天起。
  关山四面绝,故乡几千里。

  bái yún mǎn zhāng lái ,huáng chén àn tiān qǐ 。
  guān shān sì miàn jué ,gù xiāng jǐ qiān lǐ 。

 • 作者:龚自珍 朝代:清代

  金粉东南十五州,万重恩怨属名流。
  牢盆狎客操全算,团扇才人踞上游。
  避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋。
  田横五百人安在,难道归来尽列侯?

  jīn fěn dōng nán shí wǔ zhōu ,wàn zhòng ēn yuàn shǔ míng liú 。
  láo pén xiá kè cāo quán suàn ,tuán shàn cái rén jù shàng yóu 。
  bì xí wèi wén wén zì yù ,zhe shū dōu wéi dào liáng móu 。
  tián héng wǔ bǎi rén ān zài ,nán dào guī lái jìn liè hóu ?

 • 作者:志南 朝代:宋代

  古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东。
  沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

  gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng ,zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng 。
  zhān yī yù shī xìng huā yǔ ,chuī miàn bú hán yáng liǔ fēng 。

 • 作者:袁枚 朝代:清代

  秋夜访秋士,先闻水上音。
  半天凉月色,一笛酒人心。
  响遏碧云近,香传红藕深。
  相逢清露下,流影湿衣襟。

  qiū yè fǎng qiū shì ,xiān wén shuǐ shàng yīn 。
  bàn tiān liáng yuè sè ,yī dí jiǔ rén xīn 。
  xiǎng è bì yún jìn ,xiāng chuán hóng ǒu shēn 。
  xiàng féng qīng lù xià ,liú yǐng shī yī jīn 。