1. 古诗词大全

宋词三百首全集原文|翻译|赏析

共收录了305首宋词三百首诗词
 • 作者:晏殊 朝代:宋代

  玉碗冰寒滴露华,粉融香雪透轻纱。晚来妆面胜荷花。
  鬓亸欲迎眉际月,酒红初上脸边霞。一场春梦日西斜。

  yù wǎn bīng hán dī lù huá ,fěn róng xiāng xuě tòu qīng shā 。wǎn lái zhuāng miàn shèng hé huā 。
  bìn duǒ yù yíng méi jì yuè ,jiǔ hóng chū shàng liǎn biān xiá 。yī chǎng chūn mèng rì xī xié 。

 • 作者:贺铸 朝代:宋代

  紫府东风放夜时。步莲秾李伴人归。五更钟动笙歌散,十里月明灯火稀。
  香苒苒,梦依依。天涯寒尽减春衣。凤凰城阙知何处,寥落星河一雁飞。

  zǐ fǔ dōng fēng fàng yè shí 。bù lián nóng lǐ bàn rén guī 。wǔ gèng zhōng dòng shēng gē sàn ,shí lǐ yuè míng dēng huǒ xī 。
  xiāng rǎn rǎn ,mèng yī yī 。tiān yá hán jìn jiǎn chūn yī 。fèng huáng chéng què zhī hé chù ,liáo luò xīng hé yī yàn fēi 。

 • 作者:晏几道 朝代:宋代

  柳下笙歌庭院,花间姊妹秋千。记得春楼当日事,写向红窗夜月前。凭谁寄小莲。
  绛蜡等闲陪泪,吴蚕到了缠绵。绿鬓能供多少恨,未肯无情比断弦。今年老去年。

  liǔ xià shēng gē tíng yuàn ,huā jiān zǐ mèi qiū qiān 。jì dé chūn lóu dāng rì shì ,xiě xiàng hóng chuāng yè yuè qián 。píng shuí jì xiǎo lián 。
  jiàng là děng xián péi lèi ,wú cán dào le chán mián 。lǜ bìn néng gòng duō shǎo hèn ,wèi kěn wú qíng bǐ duàn xián 。jīn nián lǎo qù nián 。

 • 作者:张先 朝代:宋代

  伤高怀远几时穷。无物似情浓。离愁正引千丝乱,更东陌、飞絮濛濛。嘶骑渐遥,征尘不断,何处认郎踪。

  双鸳池沼水溶溶。南北小桡通。梯横画阁黄昏后,又还是、斜月帘栊。沉恨细思,不如桃杏,犹解嫁东风。

  shāng gāo huái yuǎn jǐ shí qióng 。wú wù sì qíng nóng 。lí chóu zhèng yǐn qiān sī luàn ,gèng dōng mò 、fēi xù méng méng 。sī qí jiàn yáo ,zhēng chén bú duàn ,hé chù rèn láng zōng 。

  shuāng yuān chí zhǎo shuǐ róng róng 。nán běi xiǎo ráo tōng 。tī héng huà gé huáng hūn hòu ,yòu hái shì 、xié yuè lián lóng 。chén hèn xì sī ,bú rú táo xìng ,yóu jiě jià dōng fēng 。

 • 作者:赵佶 朝代:宋代

  北行见杏花裁剪冰绡,轻叠数重,淡着燕脂匀注。新样靓妆,艳溢香融,羞杀蕊珠宫女。易得凋零,更多少无情风雨。愁苦!问院落凄凉,几番春暮?凭寄离恨重重,这双燕何曾,会人言语?天遥地远,万水千山,知他故宫何处?怎不思量,除梦里有时曾去。无据,和梦也新来不做。

  běi háng jiàn xìng huā cái jiǎn bīng xiāo ,qīng dié shù zhòng ,dàn zhe yàn zhī yún zhù 。xīn yàng liàng zhuāng ,yàn yì xiāng róng ,xiū shā ruǐ zhū gōng nǚ 。yì dé diāo líng ,gèng duō shǎo wú qíng fēng yǔ 。chóu kǔ !wèn yuàn luò qī liáng ,jǐ fān chūn mù ?píng jì lí hèn zhòng zhòng ,zhè shuāng yàn hé céng ,huì rén yán yǔ ?tiān yáo dì yuǎn ,wàn shuǐ qiān shān ,zhī tā gù gōng hé chù ?zěn bú sī liàng ,chú mèng lǐ yǒu shí céng qù 。wú jù ,hé mèng yě xīn lái bú zuò 。

 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  天上低昂仰旧,人间儿女成狂。夜来处处试新妆。却是人间天上。
  不觉新凉似水,相思两鬓如霜。梦从海底跨枯桑。阅尽银河风浪。

  tiān shàng dī áng yǎng jiù ,rén jiān ér nǚ chéng kuáng 。yè lái chù chù shì xīn zhuāng 。què shì rén jiān tiān shàng 。
  bú jiào xīn liáng sì shuǐ ,xiàng sī liǎng bìn rú shuāng 。mèng cóng hǎi dǐ kuà kū sāng 。yuè jìn yín hé fēng làng 。

 • 作者:刘克庄 朝代:宋代

  北望神州路。试平章、这场公事,怎生分付。记得太行山百万,曾入宗爷驾驭。今把作、握蛇骑虎。君去京东豪杰喜,想投戈、下拜真吾父。谈笑里,定齐鲁。
  两河萧瑟惟狐兔。问当年、祖生去后,有人来否。多少新亭挥泪客,谁梦中原块土。算事业、须由人做。应笑书生心胆怯,向车中、闭置如新妇。空目送,塞鸿去。

  běi wàng shén zhōu lù 。shì píng zhāng 、zhè chǎng gōng shì ,zěn shēng fèn fù 。jì dé tài háng shān bǎi wàn ,céng rù zōng yé jià yù 。jīn bǎ zuò 、wò shé qí hǔ 。jun1 qù jīng dōng háo jié xǐ ,xiǎng tóu gē 、xià bài zhēn wú fù 。tán xiào lǐ ,dìng qí lǔ 。
  liǎng hé xiāo sè wéi hú tù 。wèn dāng nián 、zǔ shēng qù hòu ,yǒu rén lái fǒu 。duō shǎo xīn tíng huī lèi kè ,shuí mèng zhōng yuán kuài tǔ 。suàn shì yè 、xū yóu rén zuò 。yīng xiào shū shēng xīn dǎn qiè ,xiàng chē zhōng 、bì zhì rú xīn fù 。kōng mù sòng ,sāi hóng qù 。

 • 作者:刘克庄 朝代:宋代

  寒相催。暖相催。催了开时催谢时。丁宁花放迟。
  角声吹。笛声吹。吹了南枝吹北枝。明朝成雪飞。

  hán xiàng cuī 。nuǎn xiàng cuī 。cuī le kāi shí cuī xiè shí 。dīng níng huā fàng chí 。
  jiǎo shēng chuī 。dí shēng chuī 。chuī le nán zhī chuī běi zhī 。míng cháo chéng xuě fēi 。

 • 作者:吴潜 朝代:宋代

  红玉阶前,问何事、翩然引去。湖海上、一汀鸥鹭,半帆烟雨。报国无门空自怨,济时有策从谁吐。过垂虹亭下系扁舟,鲈堪煮。
  拼一醉,留君住。歌一曲,送君路。遍江南江北,欲归何处。世事悠悠浑未了,年光冉冉今如许。试举头、一笑问青天,天无语。

  hóng yù jiē qián ,wèn hé shì 、piān rán yǐn qù 。hú hǎi shàng 、yī tīng ōu lù ,bàn fān yān yǔ 。bào guó wú mén kōng zì yuàn ,jì shí yǒu cè cóng shuí tǔ 。guò chuí hóng tíng xià xì biǎn zhōu ,lú kān zhǔ 。
  pīn yī zuì ,liú jun1 zhù 。gē yī qǔ ,sòng jun1 lù 。biàn jiāng nán jiāng běi ,yù guī hé chù 。shì shì yōu yōu hún wèi le ,nián guāng rǎn rǎn jīn rú xǔ 。shì jǔ tóu 、yī xiào wèn qīng tiān ,tiān wú yǔ 。

 • 作者:刘克庄 朝代:宋代

  一卷阴符,二石硬弓,百斤宝刀。更玉花骢喷,鸣鞭电抹,乌丝阑展,醉墨龙跳。牛角书生,虬髯豪客,谈笑皆堪折简招。依稀记,曾请缨系粤,草檄征辽。
  当年目视云霄。谁信道凄凉今折腰。怅燕然未勒,南归草草,长安不见,北望迢迢。老去胸中,有些磊块,歌罢犹须著酒浇。休休也,但帽边鬓改,镜里颜凋。

  yī juàn yīn fú ,èr shí yìng gōng ,bǎi jīn bǎo dāo 。gèng yù huā cōng pēn ,míng biān diàn mò ,wū sī lán zhǎn ,zuì mò lóng tiào 。niú jiǎo shū shēng ,qiú rán háo kè ,tán xiào jiē kān shé jiǎn zhāo 。yī xī jì ,céng qǐng yīng xì yuè ,cǎo xí zhēng liáo 。
  dāng nián mù shì yún xiāo 。shuí xìn dào qī liáng jīn shé yāo 。chàng yàn rán wèi lè ,nán guī cǎo cǎo ,zhǎng ān bú jiàn ,běi wàng tiáo tiáo 。lǎo qù xiōng zhōng ,yǒu xiē lěi kuài ,gē bà yóu xū zhe jiǔ jiāo 。xiū xiū yě ,dàn mào biān bìn gǎi ,jìng lǐ yán diāo 。

 • 作者:姜夔 朝代:宋代

  京洛风流绝代人。因何风絮落溪津。笼鞋浅出鸦头袜,知是凌波缥缈身。
  红乍笑,绿长嚬。与谁同度可怜春。鸳鸯独宿何曾惯,化作西楼一缕云。

  jīng luò fēng liú jué dài rén 。yīn hé fēng xù luò xī jīn 。lóng xié qiǎn chū yā tóu wà ,zhī shì líng bō piāo miǎo shēn 。
  hóng zhà xiào ,lǜ zhǎng pín 。yǔ shuí tóng dù kě lián chūn 。yuān yāng dú xiǔ hé céng guàn ,huà zuò xī lóu yī lǚ yún 。

 • 作者:张孝祥 朝代:宋代

  问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船。杨柳丝丝拂面。
  世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水如天。飞起沙鸥一片。

  wèn xùn hú biān chūn sè ,zhòng lái yòu shì sān nián 。dōng fēng chuī wǒ guò hú chuán 。yáng liǔ sī sī fú miàn 。
  shì lù rú jīn yǐ guàn ,cǐ xīn dào chù yōu rán 。hán guāng tíng xià shuǐ rú tiān 。fēi qǐ shā ōu yī piàn 。

 • 作者:朱淑真 朝代:宋代

  风日迟迟弄轻柔,花径暗香流。清明过了,不堪回首,云锁朱楼。
  午窗睡起莺声巧,何处唤春愁?绿杨影里,海棠枝畔,红杏梢头。

  fēng rì chí chí nòng qīng róu ,huā jìng àn xiāng liú 。qīng míng guò le ,bú kān huí shǒu ,yún suǒ zhū lóu 。
  wǔ chuāng shuì qǐ yīng shēng qiǎo ,hé chù huàn chūn chóu ?lǜ yáng yǐng lǐ ,hǎi táng zhī pàn ,hóng xìng shāo tóu 。

 • 作者:赵长卿 朝代:宋代

  过尽征鸿来尽燕,故园消息茫然。一春憔悴有谁怜。怀家寒食夜,中酒落花天。
  见说江头春浪渺,殷勤欲送归船。别来此处最索牵。短篷南浦雨,疏柳断桥烟。

  guò jìn zhēng hóng lái jìn yàn ,gù yuán xiāo xī máng rán 。yī chūn qiáo cuì yǒu shuí lián 。huái jiā hán shí yè ,zhōng jiǔ luò huā tiān 。
  jiàn shuō jiāng tóu chūn làng miǎo ,yīn qín yù sòng guī chuán 。bié lái cǐ chù zuì suǒ qiān 。duǎn péng nán pǔ yǔ ,shū liǔ duàn qiáo yān 。

 • 作者:杨万里 朝代:宋代

  月未到诚斋,先到万花川谷。不是诚斋无月,隔一林修竹。
  如今才是十三夜,月色已如玉。未是秋光奇绝,看十五十六。

  yuè wèi dào chéng zhāi ,xiān dào wàn huā chuān gǔ 。bú shì chéng zhāi wú yuè ,gé yī lín xiū zhú 。
  rú jīn cái shì shí sān yè ,yuè sè yǐ rú yù 。wèi shì qiū guāng qí jué ,kàn shí wǔ shí liù 。

 • 作者:张抡 朝代:宋代

  秋入云山,物情潇洒。百般景物堪图画。丹枫万叶碧云边,黄花千点幽岩下。
  已喜佳辰,更怜清夜。一轮明月林梢挂。松醪常与野人期,忘形共说清闲话。

  qiū rù yún shān ,wù qíng xiāo sǎ 。bǎi bān jǐng wù kān tú huà 。dān fēng wàn yè bì yún biān ,huáng huā qiān diǎn yōu yán xià 。
  yǐ xǐ jiā chén ,gèng lián qīng yè 。yī lún míng yuè lín shāo guà 。sōng láo cháng yǔ yě rén qī ,wàng xíng gòng shuō qīng xián huà 。

 • 作者:杨无咎 朝代:宋代

  茅舍疏篱。半飘残雪,斜卧低枝。可更相宜,烟笼修竹,月在寒溪。
  宁宁伫立移时。判瘦损、无妨为伊。谁赋才情,画成幽思,写入新诗。

  máo shě shū lí 。bàn piāo cán xuě ,xié wò dī zhī 。kě gèng xiàng yí ,yān lóng xiū zhú ,yuè zài hán xī 。
  níng níng zhù lì yí shí 。pàn shòu sǔn 、wú fáng wéi yī 。shuí fù cái qíng ,huà chéng yōu sī ,xiě rù xīn shī 。

 • 作者:谢逸 朝代:宋代

  杏花村馆酒旗风。水溶溶。扬残红。野渡舟横,杨柳绿阴浓。望断江南山色远,人不见,草连空。
  夕阳楼外晚烟笼。粉香融。淡眉峰。记得年时,相见画屏中。只有关山今夜月,千里外,素光同。

  xìng huā cūn guǎn jiǔ qí fēng 。shuǐ róng róng 。yáng cán hóng 。yě dù zhōu héng ,yáng liǔ lǜ yīn nóng 。wàng duàn jiāng nán shān sè yuǎn ,rén bú jiàn ,cǎo lián kōng 。
  xī yáng lóu wài wǎn yān lóng 。fěn xiāng róng 。dàn méi fēng 。jì dé nián shí ,xiàng jiàn huà píng zhōng 。zhī yǒu guān shān jīn yè yuè ,qiān lǐ wài ,sù guāng tóng 。

 • 作者:秦观 朝代:宋代

  水边沙外。城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。
  忆昔西池会。鹓鹭同飞盖。携手处,今谁在。日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

  shuǐ biān shā wài 。chéng guō chūn hán tuì 。huā yǐng luàn ,yīng shēng suì 。piāo líng shū jiǔ zhǎn ,lí bié kuān yī dài 。rén bú jiàn ,bì yún mù hé kōng xiàng duì 。
  yì xī xī chí huì 。yuān lù tóng fēi gài 。xié shǒu chù ,jīn shuí zài 。rì biān qīng mèng duàn ,jìng lǐ zhū yán gǎi 。chūn qù yě ,fēi hóng wàn diǎn chóu rú hǎi 。

 • 作者:贺铸 朝代:宋代

  砧面莹,杵声齐。捣就征衣泪墨题。寄到玉关应万里,戍人犹在玉关西。

  zhēn miàn yíng ,chǔ shēng qí 。dǎo jiù zhēng yī lèi mò tí 。jì dào yù guān yīng wàn lǐ ,shù rén yóu zài yù guān xī 。