1. 古诗词大全

描写相思的诗词

共收录了80首相思诗词
 • 作者:王国维 朝代:清代

  阅尽天涯离别苦,不道归来,零落花如许。花底相看无一语,绿窗春与天俱莫。
  待把相思灯下诉,一缕新欢,旧恨千千缕。最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。

  yuè jìn tiān yá lí bié kǔ ,bú dào guī lái ,líng luò huā rú xǔ 。huā dǐ xiàng kàn wú yī yǔ ,lǜ chuāng chūn yǔ tiān jù mò 。
  dài bǎ xiàng sī dēng xià sù ,yī lǚ xīn huān ,jiù hèn qiān qiān lǚ 。zuì shì rén jiān liú bú zhù ,zhū yán cí jìng huā cí shù 。

 • 作者:贺铸 朝代:宋代

  花院深疑无路通。碧纱窗影下,玉芙蓉。当时偏恨五更钟。分携处,斜月小帘栊。
  楚梦冷沈踪。一双金缕枕,半床空。画桥临水凤城东。楼前柳,憔悴几秋风。

  huā yuàn shēn yí wú lù tōng 。bì shā chuāng yǐng xià ,yù fú róng 。dāng shí piān hèn wǔ gèng zhōng 。fèn xié chù ,xié yuè xiǎo lián lóng 。
  chǔ mèng lěng shěn zōng 。yī shuāng jīn lǚ zhěn ,bàn chuáng kōng 。huà qiáo lín shuǐ fèng chéng dōng 。lóu qián liǔ ,qiáo cuì jǐ qiū fēng 。

 • 作者:严蕊 朝代:宋代

  碧梧初出,桂花才吐,池上水花微谢。

  穿针人在合欢楼,正月露、玉盘高泻。

  蛛忙鹊懒,耕慵织倦,空做古今佳话。

  人间刚道隔年期,指天上、方才隔夜。

  bì wú chū chū ,guì huā cái tǔ ,chí shàng shuǐ huā wēi xiè 。

  chuān zhēn rén zài hé huān lóu ,zhèng yuè lù 、yù pán gāo xiè 。

  zhū máng què lǎn ,gēng yōng zhī juàn ,kōng zuò gǔ jīn jiā huà 。

  rén jiān gāng dào gé nián qī ,zhǐ tiān shàng 、fāng cái gé yè 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  李陵没胡沙,苏武还汉家。
  迢迢五原关,朔雪乱边花。
  一去隔绝国,思归但长嗟。
  鸿雁向西北,因书报天涯。

  lǐ líng méi hú shā ,sū wǔ hái hàn jiā 。
  tiáo tiáo wǔ yuán guān ,shuò xuě luàn biān huā 。
  yī qù gé jué guó ,sī guī dàn zhǎng jiē 。
  hóng yàn xiàng xī běi ,yīn shū bào tiān yá 。

 • 作者:尹式 朝代:隋朝

  游人杜陵北,送客汉川东。
  无论去与住,俱是一飘蓬。
  秋鬓含霜白,衰颜倚酒红。
  别有相思处,啼鸟杂夜风。

  yóu rén dù líng běi ,sòng kè hàn chuān dōng 。
  wú lùn qù yǔ zhù ,jù shì yī piāo péng 。
  qiū bìn hán shuāng bái ,shuāi yán yǐ jiǔ hóng 。
  bié yǒu xiàng sī chù ,tí niǎo zá yè fēng 。

 • 作者:晏几道 朝代:宋代

  庭花香信尚浅。最玉楼先暖。梦觉春衾,江南依旧远。
  回纹锦字暗剪。谩寄与、也应归晚。要问相思,天涯犹自短。

  tíng huā xiāng xìn shàng qiǎn 。zuì yù lóu xiān nuǎn 。mèng jiào chūn qīn ,jiāng nán yī jiù yuǎn 。
  huí wén jǐn zì àn jiǎn 。màn jì yǔ 、yě yīng guī wǎn 。yào wèn xiàng sī ,tiān yá yóu zì duǎn 。

 • 作者:卢思道 朝代:隋朝

  朔方烽火照甘泉,长安飞将出祁连。
  犀渠玉剑良家子,白马金羁侠少年。
  平明偃月屯右地,薄暮鱼丽逐左贤。
  谷中石虎经衔箭,山上金人曾祭天。
  天涯一去无穷已,蓟门迢递三千里。
  朝见马岭黄沙合,夕望龙城阵云起。
  庭中奇树已堪攀,塞外征人殊未还。
  白云初下天山外,浮云直向五原间。
  关山万里不可越,谁能坐对芳菲月。
  流水本自断人肠,坚冰旧来伤马骨。
  边庭节物与华异,冬霰秋霜春不歇。
  长风萧萧渡水来,归雁连连映天没。
  从军行,军行万里出龙庭,单于渭桥今已拜,将军何处觅功名。

  shuò fāng fēng huǒ zhào gān quán ,zhǎng ān fēi jiāng chū qí lián 。
  xī qú yù jiàn liáng jiā zǐ ,bái mǎ jīn jī xiá shǎo nián 。
  píng míng yǎn yuè tún yòu dì ,báo mù yú lì zhú zuǒ xián 。
  gǔ zhōng shí hǔ jīng xián jiàn ,shān shàng jīn rén céng jì tiān 。
  tiān yá yī qù wú qióng yǐ ,jì mén tiáo dì sān qiān lǐ 。
  cháo jiàn mǎ lǐng huáng shā hé ,xī wàng lóng chéng zhèn yún qǐ 。
  tíng zhōng qí shù yǐ kān pān ,sāi wài zhēng rén shū wèi hái 。
  bái yún chū xià tiān shān wài ,fú yún zhí xiàng wǔ yuán jiān 。
  guān shān wàn lǐ bú kě yuè ,shuí néng zuò duì fāng fēi yuè 。
  liú shuǐ běn zì duàn rén cháng ,jiān bīng jiù lái shāng mǎ gǔ 。
  biān tíng jiē wù yǔ huá yì ,dōng xiàn qiū shuāng chūn bú xiē 。
  zhǎng fēng xiāo xiāo dù shuǐ lái ,guī yàn lián lián yìng tiān méi 。
  cóng jun1 háng ,jun1 háng wàn lǐ chū lóng tíng ,dān yú wèi qiáo jīn yǐ bài ,jiāng jun1 hé chù mì gōng míng 。

 • 作者:武则天 朝代:唐代

  看朱成碧思纷纷,憔悴支离为忆君。
  不信比来长下泪,开箱验取石榴裙。

  kàn zhū chéng bì sī fēn fēn ,qiáo cuì zhī lí wéi yì jun1 。
  bú xìn bǐ lái zhǎng xià lèi ,kāi xiāng yàn qǔ shí liú qún 。

 • 作者:温庭筠 朝代:唐代

  柳丝长,春雨细,花外漏声迢递。惊塞雁,起城乌,画屏金鹧鸪。
  香雾薄,透帘幕,惆怅谢家池阁。红烛背,绣帘垂,梦长君不知。

  liǔ sī zhǎng ,chūn yǔ xì ,huā wài lòu shēng tiáo dì 。jīng sāi yàn ,qǐ chéng wū ,huà píng jīn zhè gū 。
  xiāng wù báo ,tòu lián mù ,chóu chàng xiè jiā chí gé 。hóng zhú bèi ,xiù lián chuí ,mèng zhǎng jun1 bú zhī 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  春色难留,酒杯常浅。把旧恨、新愁相间。五更风,千里梦,看飞红几片。这般庭院。
  几许风流,几般娇懒。问相见、何如不见。燕飞忙,莺语乱。恨重帘不卷。翠屏平远。

  chūn sè nán liú ,jiǔ bēi cháng qiǎn 。bǎ jiù hèn 、xīn chóu xiàng jiān 。wǔ gèng fēng ,qiān lǐ mèng ,kàn fēi hóng jǐ piàn 。zhè bān tíng yuàn 。
  jǐ xǔ fēng liú ,jǐ bān jiāo lǎn 。wèn xiàng jiàn 、hé rú bú jiàn 。yàn fēi máng ,yīng yǔ luàn 。hèn zhòng lián bú juàn 。cuì píng píng yuǎn 。

 • 作者:向滈 朝代:宋代

  野店几杯空酒。醉里两眉长皱。已自不成眠,那更酒醒时候。知否。知否。直是为他消瘦。

  yě diàn jǐ bēi kōng jiǔ 。zuì lǐ liǎng méi zhǎng zhòu 。yǐ zì bú chéng mián ,nà gèng jiǔ xǐng shí hòu 。zhī fǒu 。zhī fǒu 。zhí shì wéi tā xiāo shòu 。

 • 作者:佚名 朝代:唐代

  征夫数载,萍寄他邦。去便无消息,累换星霜。月下愁听砧杵起,寒雁南行。孤眠鸾帐里,枉劳魂梦,夜夜飞扬。
  想君薄行,更不思量。谁为传书与?表妾衷肠。倚牅无言垂血泪,暗祝三光。万般无奈处,一炉香尽,又更添香。

  zhēng fū shù zǎi ,píng jì tā bāng 。qù biàn wú xiāo xī ,lèi huàn xīng shuāng 。yuè xià chóu tīng zhēn chǔ qǐ ,hán yàn nán háng 。gū mián luán zhàng lǐ ,wǎng láo hún mèng ,yè yè fēi yáng 。
  xiǎng jun1 báo háng ,gèng bú sī liàng 。shuí wéi chuán shū yǔ ?biǎo qiè zhōng cháng 。yǐ yōng wú yán chuí xuè lèi ,àn zhù sān guāng 。wàn bān wú nài chù ,yī lú xiāng jìn ,yòu gèng tiān xiāng 。

 • 作者:辛弃疾 朝代:宋代

  莫避春阴上马迟。春来未有不阴时。人情展转闲中看,客路崎岖倦后知。
  梅似雪,柳如丝。试听别语慰相思。短篷炊饮鲈鱼熟,除却松江枉费诗。

  mò bì chūn yīn shàng mǎ chí 。chūn lái wèi yǒu bú yīn shí 。rén qíng zhǎn zhuǎn xián zhōng kàn ,kè lù qí qū juàn hòu zhī 。
  méi sì xuě ,liǔ rú sī 。shì tīng bié yǔ wèi xiàng sī 。duǎn péng chuī yǐn lú yú shú ,chú què sōng jiāng wǎng fèi shī 。

 • 作者:史达祖 朝代:宋代

  西风来劝凉云去,天东放开金镜。照野霜凝,入河桂湿,一一冰壶相映。殊方路永。更分破秋光,尽成悲镜。有客踌躇,古庭空自吊孤影。
  江南朋旧在许,也能怜天际,诗思谁领?梦断刀头,书开虿尾,别有相思随定。忧心耿耿。对风鹊残枝,露蛩荒井。斟酌姮娥,九秋宫殿冷。

  xī fēng lái quàn liáng yún qù ,tiān dōng fàng kāi jīn jìng 。zhào yě shuāng níng ,rù hé guì shī ,yī yī bīng hú xiàng yìng 。shū fāng lù yǒng 。gèng fèn pò qiū guāng ,jìn chéng bēi jìng 。yǒu kè chóu chú ,gǔ tíng kōng zì diào gū yǐng 。
  jiāng nán péng jiù zài xǔ ,yě néng lián tiān jì ,shī sī shuí lǐng ?mèng duàn dāo tóu ,shū kāi chài wěi ,bié yǒu xiàng sī suí dìng 。yōu xīn gěng gěng 。duì fēng què cán zhī ,lù qióng huāng jǐng 。zhēn zhuó héng é ,jiǔ qiū gōng diàn lěng 。

 • 作者:顾敻 朝代:五代

  拂水双飞来去燕,曲槛小屏山六扇。春愁凝思结眉心,绿绮懒调红锦荐。
  话别情多声欲战,玉著痕留红粉面。镇长独立到黄昏,却怕良宵频梦见。

  fú shuǐ shuāng fēi lái qù yàn ,qǔ kǎn xiǎo píng shān liù shàn 。chūn chóu níng sī jié méi xīn ,lǜ qǐ lǎn diào hóng jǐn jiàn 。
  huà bié qíng duō shēng yù zhàn ,yù zhe hén liú hóng fěn miàn 。zhèn zhǎng dú lì dào huáng hūn ,què pà liáng xiāo pín mèng jiàn 。

 • 作者:周邦彦 朝代:宋代

  眉共春山争秀。可怜长皱。莫将清泪湿花枝,恐花也、如人瘦。
  清润玉箫闲久。知音稀有,欲知日日倚阑愁,但问取、亭前柳。

  méi gòng chūn shān zhēng xiù 。kě lián zhǎng zhòu 。mò jiāng qīng lèi shī huā zhī ,kǒng huā yě 、rú rén shòu 。
  qīng rùn yù xiāo xián jiǔ 。zhī yīn xī yǒu ,yù zhī rì rì yǐ lán chóu ,dàn wèn qǔ 、tíng qián liǔ 。

 • 作者:吴文英 朝代:宋代

  春语莺迷翠柳。烟隔断、晴波远岫。寒压重帘幔拕绣。袖炉香,倩东风,与吹透。
  花讯催时候。旧相思、偏供闲昼。春澹情浓半中酒。玉痕销,似梅花,更清瘦。

  chūn yǔ yīng mí cuì liǔ 。yān gé duàn 、qíng bō yuǎn xiù 。hán yā zhòng lián màn tuō xiù 。xiù lú xiāng ,qiàn dōng fēng ,yǔ chuī tòu 。
  huā xùn cuī shí hòu 。jiù xiàng sī 、piān gòng xián zhòu 。chūn dàn qíng nóng bàn zhōng jiǔ 。yù hén xiāo ,sì méi huā ,gèng qīng shòu 。

 • 作者:王沂孙 朝代:宋代

  残萼梅酸,新沟水绿,初晴节序暄妍。独立雕栏,谁怜枉度华年。朝朝准拟清明近,料燕翎、须寄银笺。又争知、一字相思,不到吟边。
  双蛾不拂青鸾冷,任花阴寂寂,掩户闲眠。屡卜佳期,无凭却恨金钱。何人寄与天涯信,趁东风、急整归船。纵飘零,满院杨花,犹是春前。

  cán è méi suān ,xīn gōu shuǐ lǜ ,chū qíng jiē xù xuān yán 。dú lì diāo lán ,shuí lián wǎng dù huá nián 。cháo cháo zhǔn nǐ qīng míng jìn ,liào yàn líng 、xū jì yín jiān 。yòu zhēng zhī 、yī zì xiàng sī ,bú dào yín biān 。
  shuāng é bú fú qīng luán lěng ,rèn huā yīn jì jì ,yǎn hù xián mián 。lǚ bo jiā qī ,wú píng què hèn jīn qián 。hé rén jì yǔ tiān yá xìn ,chèn dōng fēng 、jí zhěng guī chuán 。zòng piāo líng ,mǎn yuàn yáng huā ,yóu shì chūn qián 。

 • 作者:陆叡 朝代:宋代

  湿云粘雁影。望征路愁迷,离绪难整。千金买光景。但疏钟催晓,乱鸦啼暝。花悰暗省。许多情、相逢梦境。便行云、都不归来,也合寄将音信。
  孤迥。明鸾心在,跨鹤程高,后期无淮。情丝待翦。翻惹得,旧时恨。怕天教何处,参差双燕,还染残朱剩粉。对菱花、与说相思,看谁瘦损。

  shī yún zhān yàn yǐng 。wàng zhēng lù chóu mí ,lí xù nán zhěng 。qiān jīn mǎi guāng jǐng 。dàn shū zhōng cuī xiǎo ,luàn yā tí míng 。huā cóng àn shěng 。xǔ duō qíng 、xiàng féng mèng jìng 。biàn háng yún 、dōu bú guī lái ,yě hé jì jiāng yīn xìn 。
  gū jiǒng 。míng luán xīn zài ,kuà hè chéng gāo ,hòu qī wú huái 。qíng sī dài jiǎn 。fān rě dé ,jiù shí hèn 。pà tiān jiāo hé chù ,cān chà shuāng yàn ,hái rǎn cán zhū shèng fěn 。duì líng huā 、yǔ shuō xiàng sī ,kàn shuí shòu sǔn 。

 • 作者:史达祖 朝代:宋代

  故人溪上,挂愁无奈,烟梢月树。一涓春水点黄昏,便没顿、相思处。
  曾把芳心深相许。故梦劳诗苦。闻说东风亦多情,被竹外、香留住。

  gù rén xī shàng ,guà chóu wú nài ,yān shāo yuè shù 。yī juān chūn shuǐ diǎn huáng hūn ,biàn méi dùn 、xiàng sī chù 。
  céng bǎ fāng xīn shēn xiàng xǔ 。gù mèng láo shī kǔ 。wén shuō dōng fēng yì duō qíng ,bèi zhú wài 、xiāng liú zhù 。